logo
O NAS
Polska reklama i poligrafiaO NAS

Regulamin

Definicje
Konto – usługi, funkcje i obszary serwisu Signs.pl dostępne dla Użytkownika po autoryzacji oraz informacje zgromadzone w jego Profilu

Konto zweryfikowane – Konto poddane Usłudze weryfikacji polegającej na sprawdzeniu przez Usługodawcę wiarygodności danych dotyczących tożsamości Użytkownika i oznaczeniu pozytywnie zweryfikowanych Kont

Profil – informacje o użytkowniku oraz ustawieniach Konta zapisane przez niego dobrowolnie podczas rejestracji lub w trakcie korzystania z Konta

Regulamin – niniejszy Regulamin

Serwis – Serwis internetowy Signs.pl, wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism przez Sąd Okręgowy w Krakowie pod Nr rej. 3215, oznaczony w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych symbolem ISSN 2657-4764

Usługa – wyodrębniona usługa, funkcjonalność, dział serwisu Signs.pl lub osobny serwis internetowy działający w subdomenie domeny signs.pl lub w innej domenie wykorzystywanej przez Usługodawcę, udostępniane Użytkownikowi przez Usługodawcę

Usługodawca – firma ICOS z siedzibą w Liszkach, Cholerzyn 445, kod pocztowy 33-060, NIP: 679-176-12-98, będąca wydawcą (właścicielem) Signs.pl.

Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji w Serwisie w imieniu własnym lub z upoważnienia reprezentowanej firmy bądź instytucji
I. Ogólne warunki korzystania z Usług
 1. Regulamin precyzuje zasady korzystania przez Użytkowników z Usług Serwisu internetowego Signs.pl świadczonych przez Usługodawcę w domenie signs.pl, jej subdomenach lub w innych domenach wykorzystywanych przez Usługodawcę.
 2. Korzystanie ze wszystkich Usług Serwisu podlega Regulaminowi, chyba że odrębne regulaminy precyzujące zasady korzystania z wybranych Usług stanowią inaczej. Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Usług świadczonych w Serwisie. Korzystając w jakiejkolwiek formie z Usług świadczonych w Serwisie Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz że akceptuje jego postanowienia i będzie ich przestrzegał.
 3. Użytkownik może w Serwisie korzystać w szczególności z następujących Usług:
  • Zapoznawać się z publikowanymi w serwisie treściami za pomocą stron www i kanałów RSS
  • Zarejestrować Konto Użytkownika i prezentować informacje na swój temat zapisane w Profilu
  • Poddać Konto Weryfikacji
  • Zamieszczać w Serwisie własne treści i utwory, w szczególności artykuły, notki prasowe, komentarze i wypowiedzi na Forum, oferty na Giełdzie, prace w Galerii, odnośniki w Katalogu WWW
  • Korzystać z zawartości baz danych poprzez przeglądanie utworzonych na ich podstawie zestawień lub użycie wyszukiwarek
  • Pobierać i korzystać z plików udostępnianych w dziale „Zasobnik”
 4. Jeżeli osobne regulacje dotyczące wybranej Usługi nie stanowią inaczej, umowa o korzystanie z Usług zostaje zawarta z chwilą uruchomienia przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL, a zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia strony Serwisu.
 5. Korzystanie z usług Serwisu jest bezpłatne z wyjątkiem usług świadczonych na rzecz reklamodawców, chyba że szczegółowy regulamin wybranej Usługi stanowi inaczej. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia odpłatności za wybrane Usługi, przy czym w takim wypadku Użytkownik zostanie poinformowany o wprowadzeniu opłaty.
 6. Korzystanie z Usług serwisu wymaga dostępu do sieci internet za pośrednictwem urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową obsługującą pliki cookies, dysponującego rozdzielczością ekranu nie mniejszą niż 320x290 pikseli. Jeżeli korzystanie w wybranej Usługi wymaga spełnienia specjalnych warunków, jest to wyszczególnione w osobnym regulaminie Usługi.
 7. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Usług Serwisu wymagających autoryzacji jest dokonanie rejestracji Konta Użytkownika.
 8. Usługodawca może w dowolnym czasie uzależnić dostęp do dowolnych Usług od pozytywnego wyniku weryfikacji Konta Użytkownika.
 9. Zasoby i Usługi Serwisu udostępniane są dzięki finansowaniu z materiałów marketingowych i reklam umieszczanych na stronach Serwisu. Treści marketingowe i reklamowe stanowią integralną część Serwisu, a korzystanie z niego oznacza zgodę na ich wyświetlanie w oryginalnej formie. Modyfikowanie treści lub formy Serwisu poprzez stosowanie narzędzi blokujących reklamy może uniemożliwić lub spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu i jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie Usług.
 10. Usługodawca może w sposób dowolny usuwać, zawieszać lub uruchamiać nowe Usługi i nie daje gwarancji dostępności każdej z Usług w każdym czasie.
 11. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług bez podania przyczyny w sytuacji gdy Użytkownik narusza zapisy Regulaminu, przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, a także gdy Usługodawca poweźmie wiarygodne informacje świadczące, że działalność Użytkownika może znacząco utrudnić korzystanie z Usług przez innych Użytkowników lub narazić na szkodę Serwis, Użytkowników lub inne osoby.
 12. W serwisie publikowane są informacje prasowe na temat działań marketingowych i reklamowych podejmowanych przez podmioty zajmujące się m.in. sprzedażą alkoholu i innych używek, hazardem i zakładami bukmacherskimi, handlem kryptowalutami. Korzystając z dostępu do tego typu treści użytkownik oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią.
II. Dane Użytkownika i ochrona prywatności
Ze względu na dużą objętość tekstu i Państwa wygodę, zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz cookies i stosowanych w naszym serwisie narzędzi stron trzecich w osobnych dokumentach:
 1. Podanie danych zapisywanych w Profilu oraz w bazie prenumeratorów Kuriera Signs,pl (periodyki e-mail), w tym danych osobowych, jest dobrowolne. Wśród danych, które można podać podczas rejestracji lub edycji Profilu (np. imię i nazwisko, adres e-mail, dane demograficzne, adresowe i kontaktowe, awatar mogący zawierać podobiznę Użytkownika, profil zawodowy, informacje opisowe) są informacje o charakterze danych osobowych. Podanie danych nie jest warunkiem korzystania z Usług Serwisu, chyba że regulamin wybranej Usługi stanowi inaczej. Wyjątek stanowi rejestracja konta użytkownika, która wymaga podania przynajmniej adresu e-mail .
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia Usług, które będą wymagały dodatkowej zgody na podanie danych osobowych, w tym także przekazania danych innym podmiotom, przy czym w takim wypadku Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności wyrażenia zgody na podanie danych.
 3. Dane osobowe zapisane przez Użytkownika w Profilu udostępniane są publicznie, na zasadach określonych w Regulaminie oraz określonych przez Użytkownika, który ma wpływ na rodzaj danych udostępnianych w Profilu oraz (w wypadku Kont zweryfikowanych) na zasady dostępu do tych danych. Użytkownik wyraża zgodę na publiczne udostępnienie zapisanych w Profilu danych.
 4. Dane zapisywane w Profilu przez Użytkownika nie są weryfikowane, chyba, że Użytkownik zwróci się do Usługodawcy o wykonanie usługi Weryfikacji.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy komunikatów dotyczących kwestii technicznych, organizacyjnych i regulaminowych związanych z korzystaniem z Usług Serwisu na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywania wyżej wymienionych komunikatów oraz informacji handlowych i dowolnej innej korespondencji kierowanej przez Usługodawcę na działające w ramach infrastruktury Signs.pl konta Poczty Prywatnej. Korespondencja ta nie trafia na konto e-mail Użytkownika.
 7. Usunięcie z Profilu adresu e-mail oznacza rezygnację Użytkownika z korzystania z Konta i wiąże się z zablokowaniem dostępu do Usług wymagających autoryzacji.
III. Konto Użytkownika
 1. Dla dokonania skutecznej rejestracji oraz korzystania z Konta niezbędne jest podanie przynajmniej adresu e-mail Użytkownika. Rejestracja skutkuje zawarciem na czas nieokreślony umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, żądając usunięcia Konta. Konto może zostać usunięte lub zablokowane przez Usługodawcę z ważnych powodów, w szczególności w związku z długim okresem braku aktywności, przedłużającym się brakiem kontaktu z Użytkownikiem itp.
 2. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane udostępniane Usługodawcy oraz umieszczane w Profilu są zgodne z prawdą. Użytkownik zobowiązuje się do usunięcia lub skorygowania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub wprowadzających w błąd niezwłocznie po ich zauważeniu lub otrzymaniu stosownego żądania ze strony Usługodawcy. Przekazywanie i publikowanie w Profilu danych nieprawdziwych, wprowadzających w błąd co do tożsamości Użytkownika lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji może skutkować zablokowaniem, usunięciem Konta lub rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług. Usługodawca zastrzega sobie prawo usuwania nieprawdziwych informacji bez konieczności powiadamiania i uzyskiwania zgody Użytkownika.
 3. W szczególności nazwa Konta (nick) oraz miniaturka będąca graficzną reprezentacją Konta (awatar) nie mogą wprowadzać w błąd co do prawdziwej tożsamości, w tym szczególnie poprzez sugerowanie nieprawdziwych związków z firmą lub instytucją, do której reprezentowania Użytkownik nie jest upoważniony.
 4. Nazwa Konta może nawiązywać do reprezentowanej przez Użytkownika firmy lub instytucji, zaś awatar może zawierać znak firmowy – pod warunkiem jednak, że Użytkownik jest zdecydowany i upoważniony aby wykorzystywać Konto do oficjalnego reprezentowania firmy będącej właścicielem znaku.
 5. Konto może mieć wyłącznie jednego Użytkownika, który nie może udostępniać danych niezbędnych do korzystania z Konta innym osobom. Wyjątek stanowią Konta poddane Weryfikacji i oznaczone jako oficjalnie reprezentujące firmę lub instytucję. W takim wypadku z Konta korzystać mogą osoby upoważnione do reprezentowania tego podmiotu.
 6. Użytkownik może posługiwać się wyłącznie jednym Kontem. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ta sama osoba rejestruje Konto aby występować we własnym, prywatnym imieniu, a równocześnie rejestruje Konto reprezentujące oficjalnie firmę lub instytucję. W takim wypadku konto firmowe musi zostać poddane weryfikacji.
 7. Użytkownik Konta oznaczonego jako oficjalnie reprezentujące firmę lub instytucję korzysta z Konta pod warunkiem posiadania upoważnienia do reprezentowania przedmiotowej firmy lub instytucji, wyłącznie przez okres ważności tego upoważnienia. W razie ustania ważności tego upoważnienia (np. z powodu zmiany zatrudnienia), umowa o świadczenie Usług zostaje rozwiązana, zaś Użytkownik obowiązany jest do zaprzestania korzystania z Konta i niezwłocznego przekazania danych niezbędnych do autoryzacji i korzystania z Konta osobie upoważnionej. Przejęcie kontroli nad Kontem przez osobę upoważnioną oznacza zawarcie z nią nowej umowy o świadczenie Usług.
 8. Zabronione jest korzystanie z Konta reprezentującego firmę lub instytucję do publikowania treści i opinii osobistych, które są sprzeczne ze jej stanowiskiem, a także wykorzystywanie Konta nie oznaczonego jako oficjalnie reprezentujące firmę lub instytucję do publikowania treści w jej imieniu.
 9. Usunięcie Konta odbywa się na żądanie Użytkownika i polega na usunięciu wszystkich danych zapisanych w profilu. Nazwa usuniętego Konta zostaje zastrzeżona – tak aby w przyszłości nie było możliwe zarejestrowanie Konta o tej samej nazwie. Po usunięciu Konta Użytkownik traci możliwość zalogowania się w serwisie i korzystania z Usług wymagających autoryzacji, zaś umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu.
 10. Usunięcie Konta nie oznacza usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika w Signs.pl, w szczególności wiadomości na Forum, komentarzy i artykułów. Treści te pozostają podpisane nazwą Konta używaną przez Użytkownika.
IV. Odpowiedzialność i obowiązki stron
 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu, przepisów prawa oraz do poszanowania norm społecznych, zasad netykiety, dobrego obyczaju, dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich, a w szczególności do niezamieszczania:
  • Treści wulgarnych, obraźliwych, pornograficznych, mających charakter mowy nienawiści.
  • Treści bezprawnych, propagujących lub umożliwiających naruszanie prawa, Regulaminu lub norm społecznych, w tym szczególnie dokonywanie nadużyć polegających na nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych lub adresowych i rozsyłaniu spamu.
  • Treści mających na celu agitację polityczną, ideologiczną, religijną lub światopoglądową.
  • Treści służących szerzeniu dezinformacji, fake-newsów, inspirowanych politycznie lub ideologicznie teorii i hipotez pseudonaukowych.
  • Treści szerzących dyskryminację przemoc lub nienawiść na tle narodowościowym, światopoglądowym, religijnym, społecznym, rasowym, ze względu na płeć, orientację seksualną itp.
  • Treści i materiałów o charakterze marketingowym, reklamowym bądź stanowiących oferty handlowe – poza miejscami i Usługami przeznaczonymi do tych celów.
  • Wypowiedzi w ramach kampanii marketingu rekomendacji, marketingu szeptanego itp.
  • Linków pozycjonujących.
  • Treści niemających związku z tematyką serwisu, w szczególności treści dotyczących zdrowia i seksualności.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu Signs.pl oraz świadczonych w nim Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, niezakłócający prawidłowej pracy infrastruktury informatycznej i technicznej Serwisu oraz współpracujących z nim partnerów i kooperantów.
 3. Dostęp do przypisanego do Profilu konta e-mail pozwala na wygenerowanie nowego hasła do Konta Użytkownika w Serwisie. Użytkownik powinien zadbać o to, aby dane dostępowe do Konta Użytkownika oraz do konta e-mail nie trafiły do osób nieupoważnionych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • Skutki związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz świadczonych w nim Usług, w szczególności za naruszenia praw autorskich i dóbr osób trzecich.
  • Skutki związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu bądź jego działaniami niezgodnymi z Regulaminem lub przepisami prawa, w szczególności dotyczy to odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej.
  • Skutki wykorzystania informacji dostępnych w Serwisie lub za pośrednictwem świadczonych w nim usług, publikowanych przez użytkowników oraz Usługodawcę, a także za ich prawdziwość i przydatność.
  • Treści, dane i materiały zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności za dane umieszczane przez niego w Profilu, komentarze i wpisy na Forum, ogłoszenia i oferty zamieszczane na Giełdzie, korespondencję prowadzoną z innymi użytkownikami za pośrednictwem systemu Poczty Prywatnej, prace zamieszczane w galerii oraz artykuły i notki prasowe.
  • Skutki udostępnienia przez Użytkownika danych wystarczających do dokonania autoryzacji lub wygenerowania nowego hasła osobom trzecim (login, hasło do Konta, hasło do konta e-mail przypisanego do Profilu).
  • Nieaktualne lub nieprawdziwe informacje i dane zgłoszone przez Użytkownika, w tym w szczególności o adresie e-mail.
  • Szkody wynikające z trudności z dostępem do danych lub z utraty danych, awarii sprzętu lub oprogramowania, uszkodzenia lub zniszczenia danych bądź infrastruktury informatycznej lub technicznej przez osoby trzecie, a także za skutki zaprzestania świadczenia Usług.
  • Niemożność korzystania lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu niezależne i niezawinione przez Usługodawcę, w szczególności za trudności spowodowane przez podmioty i osoby trzecie (np. świadczące usługi hostingowe) lub działanie siły wyższej. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy w dostępnie do Serwisu lub Usług, np. z przyczyn technicznych.
  • Szkody majątkowe i niemajątkowe spowodowane przez niezależne, nieumyślne i niezawinione przez Usługodawcę przyczyny, w szczególności przez siłę wyższą.
V. Publikowanie treści, własność intelektualna i prawa autorskie
 1. Prawa do zawartych w serwisie Signs.pl utworów takich jak materiały tekstowe i graficzne, znaków towarowych, zestawień i baz danych oraz rozwiązań informatycznych, a także oprogramowania przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. Są one chronione na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Użytkownik ma prawo korzystać z Serwisu i zawartych w nim treści wyłącznie w ramach dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że Usługodawca i osoby trzecie, którym przysługują prawa do utworów, wyrażą uprzednią zgodę na inny użytek. W szczególności zabronione jest publiczne udostępnianie, odtwarzanie utworów, ich zwielokrotnianie i modyfikowanie, a także pobieranie i wtórne wykorzystywanie zawartości baz danych – chyba że obowiązujące w tym zakresie przepisy stanowią inaczej.
 3. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie własne treści i utwory pod warunkiem, że są zgodne z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu, a w szczególności że:
  • Użytkownikowi przysługują prawa i zgody niezbędne do ich rozpowszechniania, w szczególności majątkowe prawa autorskie i prawa do użycia wizerunku.
  • Są one wolne od od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, a ich zamieszczenie nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich, zaś udzielenie przez Użytkownika zgody na ich wykorzystanie nie wymaga dodatkowej zgody osób trzecich
  • Użytkownik wyraża zgodę na ich publiczne rozpowszechnienie przez Usługodawcę w sieci Internet, w tym w Serwisie, a także udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na korzystanie z przedmiotowych utworów w dowolny sposób, w tym w zakresie utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, wprowadzania do pamięci komputera, a także w zakresie tłumaczenia, przystosowania, lub jakichkolwiek innych zmian związanych z ich wykorzystaniem.
  • Użytkownik wyraża zgodę na komentowanie i oceniania zamieszczonych przez siebie treści i utworów przez innych użytkowników oraz Usługodawcę.
 4. Usługodawca może moderować i modyfikować treści zamieszczane przez Użytkownika.
 5. Usługodawca może odmówić rozpowszechnienia, usunąć lub zablokować dostęp do publikowanych przez Użytkownika treści i utworów jeśli poweźmie urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną informację, że naruszają one zapisy Regulaminu lub przepisy prawa, albo że są one przedmiotem roszczeń osób trzecich, stając się przedmiotem postępowania przed organami ścigania, postępowania sądowego lub administracyjnego.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do dochowania należytej staranności jeśli chodzi o poprawność logiczną i językową zamieszczanych materiałów, w stopniu umożliwiającym normalne korzystanie z zamieszczanych treści.
 7. Zamieszczenie treści niezgodnych z Regulaminem może skutkować interwencją administracyjną polegającą na usunięciu lub zablokowaniu dostępu do treści. Usługodawca może przy tym publicznie skomentować przedmiotowe nadużycie, wyjaśniając powody interwencji. W szczególności Usługodawca może ujawnić publicznie dane firm i instytucji odpowiedzialnych za nadużycia uznane przez Usługodawcę za formę spamowania. W przypadku szczególnie rażących nadużyć dane takie mogą zostać umieszczone na dostępnej publicznie Czarnej Liście Spamerów.
 8. Konta użytkowników naruszających Regulamin mogą być czasowo zawieszane lub trwale usuwane. Może (ale nie musi) się to wiązać z usunięciem opublikowanych z ich użyciem materiałów.
 9. Interwencje administracyjne odnotowywane są w Profilu Użytkownika, a informacja o ich liczbie jest udostępniana publicznie.
VI. Forum dyskusyjne i komentarze
 1. Na Forum i w sekcjach komentarzy dostępnych w różnych częściach Serwisu zabronione jest prowadzenie działań marketingowych i PR, a w szczególności publikowanie:
  • Kryptoreklamy i fikcyjnych wypowiedzi służących celom marketingowym (źle pojęty „marketing szeptany”).
  • Reklam i ogłoszeń: oferty należy zamieszczać na Giełdzie. W uzasadnionych przebiegiem dyskusji wypadkach można skierować ofertę na Pocztę Prywatną konkretnego użytkownika
  • Próśb o pomoc w kradzieży i innych przestępstwach (prośby o komercyjne fonty, kliparty itp.).
  • Anonimowych skarg i oskarżeń wobec osób trzecich, których uczestnicy Forum nie są w stanie ocenić. Wystąpienie zawierające zarzuty wobec osoby trzeciej musi zostać podpisane pełnymi danymi umożliwiającymi wyegzekwowanie przez tą osobę ewentualnej odpowiedzialności karnej i cywilnej, gdyby wpis naruszał prawo bądź jej dobra osobiste. Wpis taki musi bazować na faktach i nie może zawierać nieumotywowanych faktami ocen wartościujących i zarzutów, zaś Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania osoby będącej przedmiotem wpisu o fakcie jego zamieszczenia.
  • Odnośników do serwisów aukcyjnych i ogłoszeniowych.
  • Zaproszeń do kontaktów prywatnych, propozycji udzielenia wyjaśnień w sprawie będącej przedmiotem dyskusji poza Forum, na płaszczyźnie prywatnej ("na priv") i indywidualnej korespondencji.
  • Kilku wpisów lub inicjowanie kilku wątków o tej samej lub zbliżonej treści bądź temacie. Wyjątek stanowi dział Strefa Dostawców (SD), w którym można umieścić kopie wpisu zawierającego prośbę o poradę handlową lub techniczną, opublikowanego jednocześnie w innym dziale.
 2. Zamieszczanie przez dostawców produktów i usług wpisów zawierających ofertę lub zachętę do zapoznania się z ofertą nie jest na Forum dopuszczalne w żadnej sytuacji, w szczególności nie uzasadnia takiego wpisu pojawienie się na Forum prośby o poradę przy wyborze dostawcy lub produktu. Wyjątek od tej zasady stanowi dział Strefa Dostawców (SD), gdzie dozwolone jest zamieszczanie treści o charakterze marketingowym lub ofert handlowych przez firmy posiadające ofertę sprofilowaną pod kątem branży reklamowej i poligraficznej. Poza tym działem dostawcy mogą wypowiadać się w imieniu własnej firmy wyłącznie w sytuacjach, gdy:
  • użytkownicy proszą o zabranie głosu konkretnego dostawcę
  • pojawi się uzasadniona przebiegiem dyskusji potrzeba podania lub sprostowania szczegółów i danych technicznych bądź udzielenia porady technicznej związanej z konkretnym produktem bądź technologią.
 3. Dostawca może w uzasadnionych wypadkach skierować do wybranego użytkownika ofertę poprzez Pocztę Prywatną.
 4. Wątki muszą być umieszczane w odpowiednich działach Forum i opatrywane tytułem wyjaśniającym w sposób skrótowy problem, którego dotyczą.
 5. Zabronione jest publikowanie:
  • treści niezwiązanych z tematyką Serwisu, danego działu lub z tematem dyskusji
  • tych samych lub podobnych treści w różnych miejscach Forum bądź Serwisu
  • zadawania pytań w sprawach, które zostały poprzednio wyjaśnione na Forum lub w Serwisie
  • treści prowokujących konflikty personalne i utrudniających prowadzenie merytorycznej dyskusji
VII. Giełda
 1. Zamieszczane na Giełdzie oferty mogą mieć charakter reklamowy, muszą być jednak związane z tematyką serwisu.
 2. Oferty muszą być zamieszczane w odpowiednich działach Giełdy. W szczególności zabronione jest zamieszczanie ofert sprzedaży produktów i usług w dziale przeznaczonym na poszukiwanie wykonawcy oraz nieuzasadnione korzystanie z działu „Last minute”.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do oznaczenia terminu ważności oferty lub – w razie braku takiego oznaczenia – do niezwłocznego usunięcia oferty po jej zdezaktualizowaniu się.
 4. Zabronione jest wielokrotne publikowanie tej samej oferty - równocześnie w kilku działach lub co pewien czas. Stylistyczne zmiany w treści nie dają prawa do powtarzania oferty jeśli nie uległa ona istotnej zmianie merytorycznej. Ograniczenie to dotyczy także sytuacji, gdy oferty publikowane są przez różnych Użytkowników, lecz w imieniu tej samej osoby, firmy lub instytucji.
 5. Zabronione jest wysyłanie za pośrednictwem Giełdy pytań lub odpowiedzi do ogłoszeniodawców, które nie mają związku z ogłoszeniem i mogą być uznane za spam lub niezamówioną ofertę handlową.
 6. Użytkownik wysyłający za pośrednictwem Giełdy listy do ogłoszeniodawców ponosi pełną odpowiedzialność za ich treść, w tym również z tytułu naruszenia przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Użytkownik zamieszczając ogłoszenie zgadza się na otrzymywanie odpowiedzi od użytkowników Giełdy i przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie odpowiada za ich formę, treść i ewentualne naruszenia Regulaminu przez użytkowników.
 8. W dziale „Last minute” można zamieszczać wyłącznie specjalne oferty związane z niewykorzystanymi zasobami (np. wolne miejsce na arkuszu drukarskim, wolne moce przerobowe po wycofaniu się klienta ze zlecenia, końcówka serii itp.), dzięki czemu mają one charakter bezpłatny lub zniżkowy. Oferty „Last minute” muszą zawierać:
  - oznaczoną datę ważności
  - czytelne porównanie ceny Last minute z ceną standardową
  - informacje o powodach umieszczenia oferty w dziale „Last minute”.
 9. Oferty w dziale „Last minute” są w szczególny sposób eksponowane. Nieuzasadnione umieszczenie oferty, podyktowane chęcią wyróżnienia i zareklamowania ogłoszenia, zostanie uznane za nadużycie o charakterze spamerskim. Promocje, rabaty, korzystne ceny itp. nie uzasadniają umieszczenia oferty w tym dziale.
VIII. Prenumerata newsletterów
 1. Zatwierdzenie prenumeraty oznacza zgodę na przesyłanie zaznaczonych w formularzu subskrypcji materiałów za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) - w tym na przesyłanie informacji handlowych, na podany adres e-mail. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, poprzez skorzystanie z odpowiedniego odnośnika znajdującego się na końcu wiadomości e-mail, lub poprzez zmianę opcji prenumeraty na stronie www.signs.pl/listy.
 2. Prenumerata periodyków e-mail jest bezpłatna i niezależna od pozostałych Usług. Usunięcie Konta Użytkownika nie oznacza zakończenia prenumeraty, podobnie rezygnacja z prenumeraty nie ma wpływu na korzystanie z Konta i pozostałych usług.
 3. W wypadku podanego w zamówieniu prenumeraty adresu e-mail obowiązują standardowe zasady dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych, omówione w cz. II Regulaminu.
 4. Informacje handlowe mogą być wysyłane przez Usługodawcę w imieniu własnym lub w imieniu jego partnerów, jednak adres e-mail Użytkownika ani żadne inne dane nie będą w związku z korzystaniem z prenumeraty przekazywane osobom trzecim.
IX. Poczta Prywatna
 1. Użytkownik może przesłać innemu użytkownikowi indywidualną, pojedynczą ofertę handlową za pośrednictwem systemu Poczty Prywatnej pod warunkiem, że istnieje odpowiednio umotywowane prawdopodobieństwo (np. na podst. przebiegu dyskusji na Forum), że odbiorca może być taką ofertą zainteresowany.
 2. Zabronione jest wielokrotne wysyłanie tej samej, standardowej oferty do różnych użytkowników, niemającej związku z ich tożsamością i ujawnionymi podczas aktywności w Serwisie zainteresowaniami lub oczekiwaniami.
X. Weryfikacja Konta
 1. Weryfikacja Konta polega na sprawdzeniu wiarygodności danych dotyczących tożsamości Użytkownika.
 2. Weryfikacja jest dobrowolna, lecz może być warunkiem dostępu do niektórych Usług. W szczególności jeżeli Użytkownik chce zarejestrować dwa konta: osobiste oraz konto reprezentujące oficjalnie firmę lub instytucję, oba konta muszą przejść pozytywnie weryfikację.
 3. Usługodawca może zażądać okazania dokumentów pozwalających zweryfikować prawdziwość zgłoszonych danych, w tym dokumentów rejestrowych firmy, dokumentów potwierdzających tożsamość (dowód osobisty lub inne) oraz dane adresowe i kontaktowe poddane weryfikacji. Okazanie może zostać przeprowadzone w formie przesłania skanu dokumentów na adres e-mail Usługodawcy.
 4. Skany dokumentów nie są przez Usługodawcę przechowywane. Użytkownik może przesłonić podczas skanowania dane nie będące przedmiotem weryfikacji.
 5. Użytkownik obowiązany jest dostarczyć Usługodawcy drogą listowną podpisane oświadczenie o akceptacji zasad regulaminowych, prawdziwości zgłoszonych danych oraz – w przypadku Konta reprezentującego firmę lub instytucję – oświadczenia o posiadaniu upoważnienia do jej reprezentowania.
 6. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby dokonane przez niego sprawdzenie tożsamości było wiarygodnie, jednak nie gwarantuje prawdziwości danych zapisanych w Profilu Konta zweryfikowanego, w szczególności nie gwarantuje aktualności tych danych.
 7. W wypadku danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w celu weryfikacji konta obowiązują standardowe zasady dotyczące ochrony i przetwarzania wszelkich danych zapisywanych w profilu Użytkownika, omówione w cz. II Regulaminu.
XI. Reklamacje
 1. Reklamacje w sprawie Usług należy składać na piśmie, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres sign@signs.pl lub w formie listu poleconego wysłanego na adres Usługodawcy z dopiskiem „REKLAMACJA” na kopercie.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Termin ten może zostać wydłużony o nie więcej niż 10 dni w uzasadnionych przypadkach spowodowanych niezależnymi i niezawinionymi przez Usługodawcę przyczynami. Dodatkowo termin rozpatrzenia reklamacji może zostać przedłużony o czas potrzebny na uzyskanie od Użytkownika dodatkowych, niezbędnych wyjaśnień.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez przez niego w zgłoszeniu reklamacji.
XII. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez Usługodawcę. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami Regulaminu.
 2. Korzystanie z Usług Serwisu oznacza zgodę na każdorazową zmianę jego treści. Brak akceptacji zmian w treści regulaminu oznacza rezygnację z korzystania z Usług Serwisu. Użytkownik powinien w takim wypadku zaprzestać korzystania z Usług.
 3. Uwagi na temat Regulaminu, Usług i funkcjonowania Serwisu można zgłaszać listownie na adres Usługodawcy lub drogą elektroniczną, korzystając z listy adresów dostępnych na stronie www.signs.pl/kontakt.php


REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764