logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kraków: wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej i informacyjnej w różnych środkach masowego przekazu dotyczącej Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, dla Teatru „Łaźnia Nowa” w Krakowie

09.01.2019
Oferta ważna do:16.01.2019 godz. 10:00
Odsłon: 229

Ogłoszenie nr 501729-N-2019 z dnia 2019-01-08 r.

Teatr Łaźnia Nowa: wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej i informacyjnej w różnych środkach masowego przekazu dotyczącej Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, dla Teatru „Łaźnia Nowa” w Krakowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, Umowa nr POIS.08.01.00-00-1080/16-00, w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Łaźnia Nowa, krajowy numer identyfikacyjny 356900883, ul. os. Szkolne 25 , 31-977 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 124 250 320, , e-mail biuro@laznianowa.pl, , faks 124 250 321.
Adres strony internetowej (URL): http://www.laznianowa.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.laznianowa.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.laznianowa.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej
Adres:
Teatr „Łaźnia Nowa” – samorządowa instytucja kultury Gminy Miejskiej Kraków, z siedzibą w Krakowie, os. Szkolne 25, 31–977 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej i informacyjnej w różnych środkach masowego przekazu dotyczącej Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, dla Teatru „Łaźnia Nowa” w Krakowie
Numer referencyjny: Znak: DPDU-271.1.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej i informacyjnej w różnych środkach masowego przekazu dotyczącej Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, dla Teatru „Łaźnia Nowa” w Krakowie. 1.1 Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, Umowa nr POIS.08.01.00-00-1080/16-00, w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 1.2 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności prowadzenie działań w zakresie informowania opinii publicznej o pomocy finansowej otrzymanej z Unii Europejskiej przez Beneficjenta oraz o fakcie współfinansowania projektu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, poprzez realizację działań promocyjnych i informacyjnych określonych we wnioskach o dofinansowanie projektu zgodnie z wymogami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i wytycznych oraz zaleceniach dla projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w Umowie o dofinansowanie projektu. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania i śledzenia ewentualnych zmian ww. przepisów prawnych, wytycznych lub zaleceń, które mogą mieć miejsce w trakcie realizacji zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżący monitoring i stosowanie przepisów prawnych, wytycznych lub zaleceń obowiązujących w trakcie realizacji zamówienia. Aktualne dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.pois.gov.pl 1.3 Działania informacyjne i promujące realizowane będą w całym cyklu życia projektu (między innymi faza rozpoczęcia, istotne etapy projektu, zakończenie projektu). 1.4 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do współpracy z mediami (między innymi poprzez komunikaty, ogłoszenia, informacje w prasie, programy), do wykonania tablicy pamiątkowej, do organizacji konferencji, do opracowania i publikowania materiałów promocyjnych i informacyjnych (ulotek, plakatów itp.), do opracowania i utrzymania internetowej strony www oraz do prowadzenia innych niezbędnych działań w celu właściwej promocji projektu. 1.5 Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy wykorzysta materiały, dokumenty i informacje podane przez Zamawiającego dotyczące realizacji i zakresu projektu oraz będzie konsultował określone działania lub czynności i uwzględniał uwagi lub sugestie Zamawiającego. 1.6 Zakres przedmiotu zamówienia, zwany również w treści SIWZ i jej załączników zamiennie projektem, obejmuje przygotowanie i wykonanie w szczególności: 1.6.1 Tablica pamiątkowa – opracowanie i umieszczenie tablicy w miejscu inwestycji (w tym ekspozycja także po zakończeniu realizacji projektu), 1.6.2 Broszury informacyjne (w tym opracowanie graficzne, skład i wydruk), 1.6.3 Tłumaczenie tekstów na język angielski do broszur informacyjnych i na stronę www, 1.6.4 Organizacja spotkania informacyjnego wraz z briefingiem prasowym (w tym m.in. logistyka, catering, kampania medialna), 1.6.5 Obsługa fotograficzna, 1.6.6 Przygotowanie i ekspozycja billboardów, 1.6.7 Druk i ekspozycja plakatów, 1.6.8 Emisja reklam w prasie regionalnej, 1.6.9 Emisja reklam o zasięgu ponadregionalnym, 1.6.10 Druk i ekspozycja reklamy bryt na słupach, 1.6.11 Plakaty na klatkach schodowych, 1.6.12 Opracowanie projektów graficznych materiałów, 1.6.13 Strona internetowa www wraz z utrzymaniem, 1.6.14 Reklama w radiu lokalnym, 1.6.15 Reklama w MPK Kraków, 1.6.16 Reklama na Facebooku (płatne wpisy), 1.6.17 Reklama na portalach branżowych, 1.6.18 Reklama w międzynarodowych magazynach branżowych. 1.7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane zakresy i warunki oraz funkcje, opisane są w Załączniku A do SIWZ, stanowiącym zarazem wzór tabelaryczny do wyliczenia indywidualnej ceny (kalkulacji) oferty. 1.8 Zamawiający informuje, iż zaleca zapoznanie się z dotychczas zrealizowanymi w ramach projektu działaniami, o których informacja dostępna jest na stronach internetowych Zamawiającego, tj. zarówno działaniami informacyjnymi, jak i dotychczas zrealizowanymi lub realizowanymi zamówieniami lub działaniami pod adresem – http://www.laznianowa.pl 1.9 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na przedmioty i usługi zrealizowane w ramach umowy co najmniej 36 miesięcy rękojmi i gwarancji liczonych od dnia odbioru przedmiotu umowy. 1.10 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w zakresie do 50% wartości szacunkowej zamówienia co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego i na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż Wykonawca realizował usługi projektowe i roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualnie udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania usług promocyjnych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych czynności i zakresu jakie objęte jest zamówieniem podstawowym. Zakres usług podobnych (powtarzających) może obejmować w szczególności kolejne czynności i usługi związane z promocją i informacją o realizowanym projekcie lub o innej działalności Zamawiającego w różnych formach i środkach przekazu, poprzez publikacje, spotkania, konferencje, reklamy itp. 1.11 Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu zatrudnienia członków zespołu wykonującego zamówienia na podstawie umowy o pracę w myśl art. 29 ust. 3a ustawy PZP, z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia charakteryzuje się działalnością indywidualną, twórczą i autorską, więc sposób jego realizacji nie wyczerpuje znamion definicji pracy wynikającej z Kodeksu pracy. Zauważyć też należy, iż wykonujące zamówienie osoby najczęściej są przedsiębiorcami prowadzącymi własną działalność gospodarczą lub realizowane są przez osoby zatrudnione na umowie o dzieło lub kontraktach, albo realizacja usług tego rodzaju następuje w formie samozatrudnienia. 2. Wykonawca zapewni realizację zamówienia w terminie do dnia 31 stycznia 2020r., liczonym od dnia udzielenia zamówienia, tj. od dnia zawarcia umowy. 3. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczoną w oparciu o własną kalkulację, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ i doświadczenia zawodowego. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, wówczas do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79342200-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72413000-8
22462000-6
79341000-6
79341400-0
79800000-2
39294100-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 165009,25
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w zakresie do 50% wartości szacunkowej zamówienia co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego i na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż Wykonawca realizował usługi projektowe i roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualnie udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania usług promocyjnych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych czynności i zakresu jakie objęte jest zamówieniem podstawowym. Zakres usług podobnych (powtarzających) może obejmować w szczególności kolejne czynności i usługi związane z promocją i informacją o realizowanym projekcie lub o innej działalności Zamawiającego w różnych formach i środkach przekazu, poprzez publikacje, spotkania, konferencje, reklamy itp.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1.2 Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że: 1.2.1 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 1.2.2 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do Formularza oferty oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.3 Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że: 1.3.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia składającymi się na Zespół Wykonujący Zamówienie, tj. osobami przeznaczonymi do pełnienia i realizacji funkcji: 1.3.1.1 osobą przeznaczoną na funkcję Koordynatora posiadającą doświadczenie w udziale przy realizacji w charakterze koordynatora co najmniej dwóch kampanii promocyjnych lub PR o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim, trwających każda nie krócej niż 3 miesiące, przy czym każda kampania musiała uwzględniać co najmniej dwa środki przekazu treści w tym co najmniej w prasie (np. prasa i Internet, prasa i telewizja, prasa i radio, prasa i outdoor), 1.3.1.2 osobą przeznaczoną na funkcję Grafika posiadającą doświadczenie w udziale przy realizacji w charakterze grafika co najmniej dwóch koncepcji indywidualnej identyfikacji wizualnej o charakterze przekazu reklamy społecznej, odwołującej się do skojarzenia z działalnością kulturalną lub artystyczną lub społeczno-kulturalną wykonanej dla potrzeb instytucji kultury (przez instytucje kultury należy rozumieć kina, teatry, muzea, domy kultury), 1.3.1.3 osobą przeznaczoną na funkcję Informatyka – projektanta stron www posiadającą doświadczenie w udziale przy realizacji w charakterze informatyka – projektanta stron www co najmniej dwóch stron internetowych www wraz z ich utrzymaniem od strony technicznej oraz technologicznej przez okres co najmniej 2 lat każda, 1.3.1.4 osobą przeznaczoną na funkcję Fotografa posiadającą doświadczenie w udziale przy realizacji w charakterze fotografa co najmniej dwóch dokumentacji fotograficznych wykonania budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu obiektów architektonicznych oraz co najmniej dwóch dokumentacji fotograficznych wydarzeń kulturalnych, przy czym każda z czterech wykazanych dokumentacji liczyła co najmniej 100 zdjęć wybranych przez zlecającego z zaprezentowanej sesji zdjęciowej, 1.3.2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie kampanie promocyjne lub PR o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim, trwająca każda nie krócej niż 3 miesiące, przy czym każda kampania musiała uwzględniać co najmniej dwa środki przekazu treści w tym co najmniej w prasie (np. prasa i Internet, prasa i telewizja, prasa i radio, prasa i outdoor), strony internetowe www, opracowanie graficzne i dokumentacje fotograficzne o wartości łącznej dwóch wykazanych kampanii nie mniejszej niż 200.000,00 zł. brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienioną(e) usługę(i) wykonał z należytą starannością, załączając dokumenty potwierdzające jej(ich) należytą realizację, a w wykazie podać wartość inwestycji, przedmiot (zakres, rodzaj), datę(y) wykonania i odbiorcę(ów). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do Formularza oferty oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.2.1.5 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 1.2.1.6 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 1.2.1.7 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 1.2.1.8 oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku A do SIWZ). 1.2.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6) 1.2.5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokument, o który. mowa w pkt 6) 1.2.2 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.2.1.1 aktualnej informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 1.2.1.2 aktualnego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 1.2.1.3 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego Załącznik A do Formularza oferty), 1.2.1.4 wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (wypełniony i uzupełniony według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza oferty),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości wynoszącej kwotę 3.000,00 zł. PLN (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu (za skuteczne wniesienie wadium w tej formie uważa się moment zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert); 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 110, z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego nr: 19102028920000590205910270. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu przez wybranego Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.1 odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 8.4 oraz w przypadku jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej winno ono zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego do chwili upływu terminu składania ofert i zaleca się aby kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę została dołączona do oferty. Natomiast w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Zamawiający zgodnie z art. 151a ustawy PZP, dopuszcza możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, natomiast zaznacza, iż wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, tak jak i jego poszczególne wartości składowe. Zamawiający, zgodnie z art. 151a ustawy PZP, dopuszcza możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, przy czym zgodnie z ust. 6 przywołanego przepisu Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formie gwarancji lub poręczenia bankowego albo gwarancji ubezpieczeniowej jeżeli przewidywana wartość zaliczek przekracza 20% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek. Zaliczka zostanie zapłacona na podstawie stosownej faktury i – o ile będzie to wymagane – po dostarczeniu bezwarunkowego, nieodwołalnego poręczenia lub gwarancji bankowej albo gwarancji ubezpieczeniowej, ważnej co najmniej przez okres dłuższy niż 30 dni liczonych od daty końcowej wykonania zamówienia wskazanej w umowie lub od daty rozliczenia zaliczki w całości w ramach wykonanego określonego zakresu zamówienia. Zapisy poręczenia lub gwarancji muszą stosownie do okoliczności odpowiadać treści dotyczących wymagań związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, opisanych w pkt 15) SIWZ. Niedochowanie wymagań opisanych w zdaniach poprzednich spowoduje nieprzyjęcie lub odesłanie danej faktury zaliczkowej przez Zamawiającego, a tym samym niedokonanie ewentualnej płatności z tym związanej. Wszelkie koszty poręczenia lub gwarancji bankowej albo gwarancji ubezpieczeniowej związanej z zaliczką ponosi Wykonawca.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena za całość zamówienia 40,00
Doświadczenie Koordynatora 20,00
Doświadczenie Grafika 20,00
Doświadczenie Informatyka – projektanta stron www 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Szczegółowo opisane w treści SIWZ, a w tym między innymi w § 10 wzoru umowy Zmiany umowy: 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia konieczności zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację) ze strony wykonawcy lub ze strony Zamawiającego; b) zmiany terminu/ów realizacji przedmiotu umowy, poprzez jego skrócenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące w szczególności braku udostępnienia Wykonawcy materiałów, czy informacji bądź podjęcia decyzji zależnych od Zamawiającego, a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, jak również w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron i niezawinionych przez Wykonawcę, a związanych z opóźnieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp., w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez siłę wyższą. 2. Zamawiający niezależnie od innych okoliczności powołanych w niniejszej umowie przewiduje również możliwość jej zmiany w następujących przypadkach: a) zmian warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia związanych z: ba) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego zakresu przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia, bb) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy; b) zmian postanowień umowy związanych ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); c) zmian numerów rachunków bankowych Wykonawcy wskazanych w niniejszej umowie, d) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy, e) zmian w KRS, wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczących Wykonawcy. 3. W przypadkach określonych w umowie przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy wystąpi konieczność wprowadzenia zmian innych niż określone w ustępach powyżej, które są niezbędne do wprowadzenia, aby możliwe było zakończenie lub należyte wykonanie umowy, zgodnie z jej celem i zakresem wynikającym z jej treści i załączników, a nie można było ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub są one korzystne dla realizacji zamówienia publicznego. W takim przypadku strony mogą zmienić takie elementy umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ, w tym również mogą dokonać zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy. Powyższa zmiana nie może skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w dokumentacji postępowania. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany § 8 ust. 4 niniejszej umowy w przypadku gdyby Zamawiający odstąpił od zamiaru realizacji zadania inwestycyjnego określonego w § 1 ust. 1, poprzez skrócenie okresu obowiązywania rękojmi za wady przedmiotu umowy. 6. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, bądź też postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian umowy z naruszeniem zapisów § 10 ust. 1, 2 lub 3 niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/-wylonienie-wykonawcy-w-zakresie-przygotowania-i-przeprowadzenia-kampanii-promocyjnej-i-informacyjnej-w-roznych-srodkach-masowego-przekazu-dotyczacej-inwestycji-pod-nazwa%3A-_przebudowa-i-modernizacja-budynku-os.-szkolne-26%2C-tzw.-nowe-skrzydlo-dla-centrum-artystyczno-edukacyjnego-dom-utopii_%2C-wspolfinansowanej-ze-srodkow-unii-europejskiej%2C-dla-teatru-_laznia-nowa_-w-krakowie%2C-krakow,74588,ogloszenie.html

http://www.laznianowa.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764