logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: 2022_6_Sukcesywne wykonanie usługi druku cyfrowego przez okres 12 miesięcy

Oferta ważna do:30.05.2022 godz. 11:00
Odsłon: 44

2022_6_Sukcesywne wykonanie usługi druku cyfrowego przez okres 12 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325765
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rynek Starego Miasta 29/31
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-272
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mmatusiak@ihpan.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ihpan.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

2022_6_Sukcesywne wykonanie usługi druku cyfrowego przez okres 12 miesięcy
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-917beeff-d770-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00169592
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002968/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 2022_6_Sukcesywne wykonanie usługi druku cyfrowego przez okres 12 miesięcy
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w instrukcji korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz Regulaminie ePUAP
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:• administratorem
Pani/Pana danych osobowychjest: Instytut Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272
Warszawa;• w sprawach związanych zPani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
OchronyDanych, kontakt pisemny zapomocąpoczty tradycyjnej na adres:Instytut Historii PAN, Rynek
Starego Miasta 29/31, 00-272Warszawa,pocztą elektroniczną na adres e-mail: iodo@ihpan.edu.pl•
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00237433/01 z dnia 2021-10-19 2021-10-19 Biuletyn Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy - Dostawy Pani/Pana dane osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu prowadzenia przedmiotowegopostępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz
zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania
zamówieńpublicznych spoczywający na Zamawiającym;•
odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osobylub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 orazart.74 ustawy Pzp;• Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z
art. 78 ust. 1 ustawyPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czastrwaniaumowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;•obowiązekpodania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jestwymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniuo udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają zustawyPzp;• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposóbzautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;• Posiada Pan/Pani:- na podstawie art. 15
RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO
prawodosprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa
dosprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzieleniezamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzporaznie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.- na podstawie art. 18
RODOprawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniemprzypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczeniaprzetwarzanianie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystaniaze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi naważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nieograniczaprzetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzieleniezamówienia.- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznaPani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;• nieprzysługujePani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danychosobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art. 20 RODO;- napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.2.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak
4.1.2.) Numer referencyjny: 214/IH/TP/6/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 247838,46 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne (w zależności od potrzeb) świadczenie usług w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy do siedziby Zamawiającego publikacji naukowych.

3 publikacje w formacie A5 – Środek: papier 80 g/m2, druk czarno-biały 1+1. Oprawa: broszurowa klejona, karton 250 g/m2, okładka kolor 4+0, folia matowa.
Łączna objętość 76 arkuszy drukarskich (około 1210 stron) i łączny nakład 460 egzemplarzy.
3 publikacje w formacie A5 – Środek: papier 80 g/m2, druk czarno-biały 1+1. Oprawa twarda (tektura okładkowa 2,5 mm), szyta, grzbiet zaokrąglony, oklejka kreda matowa 170 g/m2, kolor 4+0, folia matowa, wyklejka offset 120 g/m2. Łączna objętość 52 arkusze drukarskie (około 836 stron) i łączny nakład 850 egzemplarzy. Dodatkowo 2 arkusze drukarskie w kolorze jako wklejki na matowej, białej kredzie o gramaturze 135 g/m2 (wklejka w jednej publikacji).
28 publikacji w formacie B5 – Środek: papier 80 g/m2, druk czarno-biały 1+1. Oprawa: broszurowa klejona, karton 250 g/m2, okładka kolor 4+0, folia matowa. Łączna objętość 558 arkuszy drukarskich (około 8932 strony) i łączny nakład 6640 egzemplarzy. Dodatkowo 9 arkuszy drukarskich w kolorze jako wklejki na matowej, białej kredzie o gramaturze 135 g/m2 (wklejki w trzech publikacjach).
20 publikacji w formacie B5 – Środek: papier 80 g/m2, druk czarno-biały 1+1. Oprawa twarda (tektura okładkowa 2,5 mm), szyta, grzbiet zaokrąglony, oklejka kreda matowa 170 g/m2, kolor 4+0, folia matowa, wyklejka offset 120 g/m2. Łączna objętość 556 arkuszy drukarskich (około 8903 strony) i łączny nakład 3350 egzemplarzy. Dodatkowo 5 arkuszy drukarskich w kolorze jako wklejki na matowej, białej kredzie o gramaturze 135 g/m2 (wklejki w dwóch publikacjach).
1 publikacja w formacie A4 – Środek: papier 80 g/m2, druk czarno-biały 1+1. Oprawa: broszurowa klejona, karton 250 g/m2, okładka kolor 4+0, folia matowa. Łączna objętość 37 arkuszy drukarskich (około 297 stron) i łączny nakład 210 egzemplarzy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79811000-2 - Usługi drukowania cyfrowego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena techniczna próbek
4.3.6.) Waga: 60
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
tj.
• Oświadczenie o średnim rocznym przychodzie za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres(na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN.
• Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, pięciu wykonanych usług w zakresie druku o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 złotych brutto każda usługa wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane - załącznik nr 5 do SWZ.
• Potencjał techniczny – Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie, że posiada lub w trakcie realizacji zamówienia będzie posiadał jedną maszynę drukującą czterokolorową, jedną do druku czarno-białego i maszyną do oprawy wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • Próbki:
Załączenie próbek w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom zamawiającego, w postaci egzemplarzy okazowych.
Zamawiający wymaga, aby przedłożona próbka składała się z czterech tytułów i była wydanymi w ciągu ostatnich trzech lat publikacjami, zawierającymi ilustracje kolorowe i czaro-białe, materiał graficzny, wydrukowanymi na papierze:
1. offset 80g/m2 format B5, oprawa broszurowa klejona, okładka karton 250 g/m2 jednostronnie powlekany, druk CMYK, uszlachetnienie okładki folią błyszczącą lub matową;
2. offset 80g/m2 format B5, oprawa twarda, szyta, okładka karton 250 g/m2 jednostronnie powlekany, druk CMYK, uszlachetnienie okładki folią błyszczącą lub matową;
3. offset 80g/m2 format A5, oprawa broszurowa klejona, okładka karton 250 g/m2, druk CMYK, uszlachetnienie okładki folią błyszczącą lub matową;
4. offset 80g/m2 format A4, oprawa broszurowa klejona, okładka karton 250 g/m2, druk CMYK, uszlachetnienie okładki folią błyszczącą lub matową.
Do publikacji należy dołączyć minimum dwa proofy projektów okładek dostarczonych książek.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp w zakresie podstaw wykluczenia określonych w SWZ, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
• Próbki:
Załączenie próbek w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom zamawiającego, w postaci egzemplarzy okazowych.
Zamawiający wymaga, aby przedłożona próbka składała się z czterech tytułów i była wydanymi w ciągu ostatnich trzech lat publikacjami, zawierającymi ilustracje kolorowe i czaro-białe, materiał graficzny, wydrukowanymi na papierze:
1. offset 80g/m2 format B5, oprawa broszurowa klejona, okładka karton 250 g/m2 jednostronnie powlekany, druk CMYK, uszlachetnienie okładki folią błyszczącą lub matową;
2. offset 80g/m2 format B5, oprawa twarda, szyta, okładka karton 250 g/m2 jednostronnie powlekany, druk CMYK, uszlachetnienie okładki folią błyszczącą lub matową;
3. offset 80g/m2 format A5, oprawa broszurowa klejona, okładka karton 250 g/m2, druk CMYK, uszlachetnienie okładki folią błyszczącą lub matową;
4. offset 80g/m2 format A4, oprawa broszurowa klejona, okładka karton 250 g/m2, druk CMYK, uszlachetnienie okładki folią błyszczącą lub matową.
Do publikacji należy dołączyć minimum dwa proofy projektów okładek dostarczonych książek.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
• Próbki:
Załączenie próbek w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom zamawiającego, w postaci egzemplarzy okazowych.
Zamawiający wymaga, aby przedłożona próbka składała się z czterech tytułów i była wydanymi w ciągu ostatnich trzech lat publikacjami, zawierającymi ilustracje kolorowe i czaro-białe, materiał graficzny, wydrukowanymi na papierze:
1. offset 80g/m2 format B5, oprawa broszurowa klejona, okładka karton 250 g/m2 jednostronnie powlekany, druk CMYK, uszlachetnienie okładki folią błyszczącą lub matową;
2. offset 80g/m2 format B5, oprawa twarda, szyta, okładka karton 250 g/m2 jednostronnie powlekany, druk CMYK, uszlachetnienie okładki folią błyszczącą lub matową;
3. offset 80g/m2 format A5, oprawa broszurowa klejona, okładka karton 250 g/m2, druk CMYK, uszlachetnienie okładki folią błyszczącą lub matową;
4. offset 80g/m2 format A4, oprawa broszurowa klejona, okładka karton 250 g/m2, druk CMYK, uszlachetnienie okładki folią błyszczącą lub matową.
Do publikacji należy dołączyć minimum dwa proofy projektów okładek dostarczonych książek.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
9. Do oferty należy dołączyć:
1.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
1.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
1.3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;
1.4. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
1.5. Oświadczenie o średnim rocznym przychodzie za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres(na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN.
1.6. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, pięciu wykonanych usług w zakresie druku o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 złotych brutto każda usługa wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane - załącznik nr 5 do SWZ.
1.7. Potencjał techniczny – Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie, że posiada lub w trakcie realizacji zamówienia będzie posiadał jedną maszynę drukującą czterokolorową, jedną do druku czarno-białego i maszyną do oprawy wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania.
2. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
3. W przypadku gdy wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia z innymi wykonawcami, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
4. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
1.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
1.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
1.3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 11:05
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/2022_6_sukcesywne-wykonanie-uslugi-druku-cyfrowego-przez-okres-12-miesiecy%2C-warszawa,86844,ogloszenie.html

https://miniportal.uzp.gov.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764