logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Łódź: 86/ZP/2022 Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.

Oferta ważna do:04.11.2022 godz. 10:00
Odsłon: 82

86/ZP/2022 Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET ŁÓDZKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001287
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 68
1.5.2.) Miejscowość: Łódź
1.5.3.) Kod pocztowy: 90-136
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@uni.lodz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

86/ZP/2022 Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47cc0160-5506-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00413192
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja miedzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl dostępną pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji dla Wykonawców (https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz Regulaminie platformazakupowa.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 2.1. Zgodnie z art.13ust.1i2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o danych)
(Dz.U.UEL119z4.05.2016r., str.1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
2.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź;
2.1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej:
iod@uni.lodz.pl;
2.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych dla
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego - nr postępowania 86/ZP/2022 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane,
ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z
przepisami ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą PZP).
2.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy PZP;
2.1.5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:
- zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 25ust4litd) w zw. zart.140
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów
finansowanych ze środków pochodzących z UE;
- okres przechowywania wynika również z ustawy z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
2.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
2.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do
art. 22 RODO.
2.1.8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać ograniczone w
oparciu o art. 75 ustawy PZP, przy czym zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych
informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo to może zostać ograniczone w oparciu
o art. 19 ust. 2 oraz art.76ustawyPZP, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 ust.1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 3 oraz art.
74 ust.3 ustawy PZP, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 2.1.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2.2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 13 lub art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i
które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 86/ZP/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, tj. kalendarzy (kalendarium na rok 2023 r. i rok 2024 r.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ/umowy (Arkuszu asortymentowo-cenowym).
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30199792-8 - Kalendarze
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) Cena oferty brutto (C) – waga kryterium 60 %;
2) Termin realizacji (wraz z dostawą) (TR) – waga kryterium 30%
3) Termin płatności faktury (TP) – waga kryterium 10 %.
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji (wraz z dostawą) (TR)
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury (TP)
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 10.1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą następujących
dokumentów: 10.1.1.oświadczenia,o którym mowa wart.125ust.1ustawyPZP,stanowiące dowód potwierdzający na dzień składania ofert,brak podstaw wykluczenia tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – Zał 3.1.-
3.2.doSWZ 10.1.2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie,o którym mowa w
pkt10.1.1.SWZ składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia,w
zakresie,w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 10.2.Zamawiający wzywa Wykonawcę,którego oferta
została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie,nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,podmiotowych środków
dowodowych,aktualnych na dzień ich złożenia.10.2.1.Oświadczenia wykonawcy,w zakresie art.108ust.1pkt5ustawyPZP,o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej,w rozumieniu ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U.z2021r.poz.275), z innym Wykonawcą,który złożył
odrębną ofertę,ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej–Zał4doSWZ;
10.2.2.Odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG,w zakresie art.109ust.1pkt4 ustawy Pzp,sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
10.3.1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP,zamiast dokumentu,o których mowa w
pkt.10.2.2.SWZ,składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania,potwierdzające,że nie otwarto jego likwidacji,nie ogłoszono upadłości,jego aktywami nie zarządza likwidator lub
sąd,nie zawarł układu z wierzycielami,jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzajusytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 10.3.2.Dokument,o którym
mowa w pkt.10.3.1.SWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
10.3.3.Jeżeli w kraju,w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,nie wydaje się dokumentów,o których mowa w
pkt.10.3.1.SWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy,ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji,złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym,notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy.Przepis pkt.10.3.2.SWZ stosuje się.10.4.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia
podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada,jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.10.5.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17.02.2005r. o
informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.Z2021r.poz.670zpóźn.zm.),o ile Wykonawca wskazał w
oświadczeniu,o którym mowa w pkt.10.1.1.SWZ,dane umożliwiające dostęp do tych środków. W przypadku Wykonawców
figurujących w KRS lub CEIDG,podanie przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w art.125ust1UstawyPZP jego numeru
identyfikacji podatkowej NIP będzie wystarczające do uzyskania dostępu do odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia określonej w art.109ust.1 pkt 4 ustawy PZP.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą następujących
dokumentów:
10.1.1. oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, stanowiące dowód potwierdzający na dzień składania ofert,
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe – zgodnie z Załącznikiem nr 3.1.- 3.2. do SWZ
10.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1.1. SWZ składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie określonej w pkt 13 SWZ. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wszelka korespondencja oraz rozliczenie dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza zobowiązani są przed podpisaniem umowy zawrzeć konsorcjum w formie cywilno-prawnego porozumienia.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców.
11.3. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
11.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy, usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy:
1.1. nastąpiła ustawowa zmiana stawki podatku VAT. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT cena brutto nie ulegnie zmianie. W zależności od wysokości nowych (zmienionych stawek podatku VAT), podwyższeniu bądź obniżeniu ulegnie kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy,
1.2. nastąpiła zmiana danych wykonawcy, np. zmiana adresu, nr Regon, osób kontaktowych.
1.3. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.
1.4. Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy.
1.5. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-04 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz na stronie dotyczącej niniejszego postępowania.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-04 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-03
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
9.2.Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi okoliczność wskazana w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP tj. w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
9.3. Ponadto Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z postępowania:
9.3.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady
(UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L
78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
9.3.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
9.3.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy W.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/86-zp-2022-sukcesywna-dostawa-materialow-promocyjnych-dla-jednostek-organizacyjnych-uniwersytetu-lodzkiego.%2C-lodz,88325,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764