logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Wrocław: „Druk, oprawa oraz dostawa książki dla Wydawnictwa Ossolineum: Maria Dąbrowska, Noce i dnie, publikacja dwutomowa (seria Biblioteka Narodowa)”

Oferta ważna do:10.05.2021 godz. 10:00
Odsłon: 100

„Druk, oprawa oraz dostawa książki dla Wydawnictwa Ossolineum: Maria Dąbrowska, Noce i dnie, publikacja dwutomowa (seria Biblioteka Narodowa)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930691990
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Szewska 37
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 50-139
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ossolineum.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ossolineum.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Fundacja
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

edukacja, kultura
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Druk, oprawa oraz dostawa książki dla Wydawnictwa Ossolineum: Maria Dąbrowska, Noce i dnie, publikacja dwutomowa (seria Biblioteka Narodowa)”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8de045d-a8c7-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00043298
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
:https://ossolineum.logintrade.net/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ossolineum.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania ze strony internetowej prowadzonego postępowania (platformy zakupowej) opisane zostały pod adresem:https://ossolineum.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod tel. (71) 344 44 71. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-2621-20/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 45000,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja druku dwutomowej publikacji w oprawie twardej ¬– druk offsetowyMaria Dąbrowska, Noce i dnie. Tom 1 i 2 Wydawnictwo Ossolineum, Seria Biblioteka NarodowaNakład: 1200 egz. – po 1200 egz. każdego tomu, t. 1 i 2 stanowią jeden egzemplarz publikacji (w tym 17 egz. obowiązkowych dla bibliotek)Blok:Format: 117×163 mm po obcięciuObjętość: tom 1: 808 stron; tom 2: 1256 stronKolor: 1+1 (czarny)Papier: OP Polar Bright biały 50 g (lub inny papier równoważny – niepowlekany, cienki, o wysokiej białości i doskonałej nieprzezroczystości)Kapitałka: jednokolorowa, bawełniana, kolor bordowyTasiemka: jednokolorowa, satynowa , kolor bordowyOprawa:Typ: twarda – szyta i klejonaKarton/tektura: 2,5–3 mmFormat: okładziny wysunięte symetrycznie o 4 mm poza wkładGrzbiet: półokrągłyOklejka:Papier: kreda matowa biała, 100 g lub więcejKolor: 2+0 (Pantone 201, kolor czarny)Uszlachetnienie: folia matowaWyklejka:Papier: kreda matowa/offset, 100 g lub więcejKolor: apla Pantone 201Wklejka:Arctic Volume White 100 g/m2 (lub inny równoważny pod względem wymienionych cech: spulchnienie 1,1, białość 120 CIE, nieprzezroczystość 93%, gładkość PPS: 4,4 mikrometry).Zdjęcie na wklejce drukowane z 4 kolorów (0+4)Foliowanie dwóch tomów razem (jako jeden egzemplarz).ZakładkaZakładka wkładana na zewnątrz, z tyłu drugiego tomu (zafoliowana razem z tomami)Format: 60×160 mm po obcięciuKolor 2+2 (1 Pantone 201, 1 kolor czarny)Papier powlekany Olin Regular Absolute White 300 g (lub inny równoważny)Uszlachetnienie: folia matowaProofy okładek i wydruk impozycyjny.Gwarancja:Minimum 12 miesięcyTermin realizacji: 30 dni roboczych od dnia przekazania plików wnętrza (bloków) przez Zamawiającego (pliki okładek obu tomów zostaną przesłane Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy tzw. rozrysów). Przekazanie plików przez Zamawiającego zostanie ustalone z Wykonawcą w trybie roboczym. Zamawiający sam nadaje numer ISBN.Wykonawca wysyła 17 egzemplarzy obowiązkowych bibliotekom uprawnionym do ich otrzymywania:
4.2.6.) Główny kod CPV: 22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie następujące kryteriaLp. Kryterium Znaczenieprocentowekryterium Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryteriuma) Cena (C)[zł] 60% 60 punktówb) Jakość (J) 25% 25 punktówc) Gwarancja (G) 15% 15 punktów1) Kryterium „Cena” (C) [zł] W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:najniższa oferowana cena bruttoC = ----------------------------------------------------------- x 60 % x 60 pkt =cena badanej oferty bruttoMaksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać Wykonawca w niniejszym kryterium, to 60 punktów równającym się 60% kryterium oceny ofert.2) Kryterium „Jakość” (J)Uwaga: Oferta w kryterium „Jakość” zostanie oceniona na podstawie załączonych do ofert przykładowych druków publikacji (próbki) wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat. Aktualna punktacja w zakresie jakościJ = ----------------------------------------------------------- × 25 % × 25 pkt = Najwyższa punktacja w zakresie jakościMaksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać Wykonawca w niniejszym kryterium, to 25 punktów równającym się 25% kryterium oceny ofert.3) Kryterium „Gwarancja” (G):Gwarancja w pełnych miesiącach, maksymalnie 15 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość
4.3.6.) Waga: 25,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 15,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: brak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie Załącznik nr 3 SWZ.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:1) w zakresie terminu wykonania publikacji w przypadku:a) zmiany kalendarza wydarzeń organizowanych przez Zamawiającego dotyczących przekazania materiałów do druku, jak i terminu wykonania przez Wykonawcę;2. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niewynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.3. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.4. Nie stanowią zmiany w zakresie art. 455 ustawy Pzp zmiany dotyczące zmiany danych teleadresowych, zmiany osób do kontaktu. Dla skutecznej zmiany przedstawicieli stron wystarczy pisemne powiadomienie drugiej strony.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-10 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 2. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem - https://ossolineum.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-10 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Do oferty Wykonawca dostarczy jedną próbkę o podobnym stopniu trudności wydawniczej do publikacji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, wykonaną w ciągu ostatnich trzech lat. Książka w oprawie twardej szytej lub szyto-klejonej, z tasiemką, w formacie min. 117×163 mm, druk wnętrza 1+1, uszlachetnienie oklejki folią matową.Oferta, która nie będzie zawierała próbki zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt.5 (treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia12.a)Wykonawca powinien umieścić próbkę w zamkniętym opakowaniu oraz zaadresować według poniższego wzoru:Druk, oprawa oraz dostawa książki dla Wydawnictwa Ossolineum: Maria Dąbrowska, Noce i dnie, publikacja dwutomowa (seria Biblioteka Narodowa)Zakład Narodowy im. OssolińskichUl. Szewska 3750-139 WrocławDZP-2621-20/2021TERMIN OTWARCIA OFERT10.05.2021Godz. 10:00


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/_druk%2C-oprawa-oraz-dostawa-ksiazki-dla-wydawnictwa-ossolineum%3A-maria-dabrowska%2C-noce-i-dnie%2C-publikacja-dwutomowa-%28seria-biblioteka-narodowa%29_%2C-wroclaw,83701,ogloszenie.html

https://ossolineum.logintrade.net/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764