logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Poznań: „Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu »Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)«”

Oferta ważna do:28.01.2022 godz. 09:00
Odsłon: 88

„Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu
»Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)«”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631257816
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 34
1.5.2.) Miejscowość: Poznań
1.5.3.) Kod pocztowy: 61-714
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umww.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.umww.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu
»Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)«”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-339ed586-777c-11ec-83b1-bea871b78b5b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00022254
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017911/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowa promocja SIPWW
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

5.1. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn.: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: /umarszwlkp/SkrytkaESP
3) poczty elektronicznej (e-mail): zamowienia@umww.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 17 SWZ i 19 SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email zamowienia@umww.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.
b) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych, listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę elektroniczną ePUAP:/umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zawarcia i rozliczenia umowy oraz w celu archiwizacji,
a w przypadku dofinansowania zamówienia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w celu monitoringu, sprawozdawczości i kontroli.
d) Państwa dane oferentów będą ujawnione:
 podmiotom świadczącym usługi, na rzecz administratora danych, na podstawie zawartych umów dotyczących: serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych
 w oparciu o przepisy prawa w szczególności przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 w oparciu o przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego,
 podmiotom dokonującym badań i kontroli na zlecenie UMWW w związku z realizacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub dłużej tj. przez okres obowiązywania umowy chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przechowywania, z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (np.: przez kolejne 10 lat z uwagi na konieczność archiwizacji dokumentacji dotyczącej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego).
f) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
g) Przetwarzane dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz profilowania, stosowanie do art. 22 RODO oraz nie będą przekazywane poza EOD i organizacji międzynarodowych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach postępowania o zamówienie publiczne przysługuje:
a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników).
c) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do tego protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w powyżej i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
e) Ponadto osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BGW-III-S.272.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 326832,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych projektu pn. „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020.
System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) należy rozumieć jako wieloetapowe przedsięwzięcie, którego produktem będzie zamawiany system teleinformatyczny, stanowiący część systemu zarządzania województwem, wspierający realizację zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego – zarówno wynikających z przepisów prawa, jak i potrzeb administracji samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców i turystów województwa wielkopolskiego.
Przedmiotem promocji ma być przede wszystkim jeden z produktów projektu – ogólnodostępny Geoportal SIPWW, ale również promocja e-usług udostępnionych w wyniku projektu. Głównymi adresatami promocji są wszyscy mieszkańcy województwa wielkopolskiego, przedsiębiorcy oraz inne podmioty regionu i ich pracownicy. Niemniej jednak promocja powinna obejmować również odbiorców e-usług (w szczególności e-usługi konsultacji społecznych, która skierowana będzie do najszerszej grupy adresatów).
Zakres zaplanowanych działań i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w SWZ (SOPZ).
4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92111250-9 - Produkcja filmów informacyjnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zespołu Wykonawcy
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Tekst prosty
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia.

8.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznych i zawodowych wówczas, gdy:

1) wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) zamówienia (dwie usługi) o wartości każdego z nich nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto, obejmujące w swoim zakresie następujące działania (następujący zakres):
a) przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej i/lub informacyjnej i/lub promocyjnej minimum o zasięgu co najmniej regionalnym z wykorzystaniem co najmniej Internetu i/lub prasy,
b) relacje publiczne (public relations) dotyczące podmiotu sektora finansów publicznych lub projektu finansowanego ze środków publicznych,
c) działania promocyjne w mediach społecznościowych,
d) planowanie i/lub zakup mediów,
- w tym minimum jedno z tych zamówień było/jest realizowane w sposób ciągły przez co najmniej 3 miesiące
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
UWAGA 1
Wykonawca nie może wykazać tych samych usług więcej niż jeden raz, dlatego wszystkie wykazane usługi muszą być odpowiednio i jednoznacznie opisane w wykazie usług poprzez podanie danych wymaganych przez Zamawiającego.
UWAGA 2
Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonym w pkt. 8.2.1) SWZ, może wykazać jego spełnienie na podstawie wielu bądź jednej zrealizowanej umowy z zastrzeżeniem, iż poszczególne usługi spełniają warunki określone w pkt. 8.2.1) SWZ. Zamawiający wymaga jedynie, aby Wykonawca wykazał posiadane doświadczenie w zakresie każdego z działań wymienionych w 8.2 1) lit. a) do d), dla każdego z tych działań minimum w dwóch zamówieniach, przy czym Zamawiający dopuszcza wykazanie tego doświadczenia na podstawie więcej niż dwóch umów.
UWAGA 3
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie samodzielnie w całości. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postepowaniu określonym w pkt. 8.2 1) SWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia go w całości ten podmiot.
UWAGA 4
W przypadku podania wartości usług w walucie innej niż złote polskie (PLN), w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2) wykaże osoby (dysponuje lub będzie dysponował) skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w następującym zakresie:
a) Koordynator Kampanii – co najmniej jedna osoba posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji działań promocyjnych i/lub marketingowych, która kierowała i/lub koordynowała przynajmniej 2 kampaniami społecznymi i/lub promocyjnymi i/lub informacyjnymi i/lub public relations z wykorzystaniem co najmniej Internetu o wartości tych kampanii co najmniej 150.000,00 zł brutto łącznie;
b) Specjalista ds. kreacji – co najmniej jedna osoba posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie przygotowania scenariuszy reklam i/lub koncepcji kampanii reklamowych poprzez udział jako specjalista ds. kreacji – osoba odpowiedzialna za przygotowanie scenariuszy w co najmniej 2 kampaniach społecznych i/lub promocyjnych i/lub informacyjnych i/lub public relations o wartości tych kampanii co najmniej 100.000,00 zł brutto łącznie.
c) Grafik – co najmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji grafika w co najmniej 2 kampaniach społecznych i/lub promocyjnych i/lub informacyjnych i/lub public relations o wartości tych kampanii co najmniej 100.000,00 zł brutto łącznie.
d) Copywriter – co najmniej jedna osoba, posiadająca co najmniej 2-letnie doświadczenie w pisaniu i redagowaniu tekstów prasowych lub tekstów w materiałach informacyjno – promocyjnych, takich jak: ulotki i/lub plakaty i/lub banery i/lub foldery i/lub gazetki reklamowe; potwierdzone udziałem w co najmniej 2 kampaniach społecznych i/lub promocyjnych i/lub informacyjnych i/lub public relations.
- w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
UWAGA 1
Pod pojęciem "zamówienia" zamawiający rozumie umowę. W przypadku, gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż złoty, dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na złoty na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
UWAGA 2
Z uwagi na fakt, iż kryterium oceny ofert „Doświadczenie zespołu Wykonawcy” jest rozszerzeniem przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 2 pzp wzywa, aby załącznik nr 6 do SWZ (wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia) Wykonawcy złożyli wraz z ofertą.
Wykonawca w „sekcji A” (stanowiącej podmiotowy środek dowodowy) załącznika nr 6. do SWZ wykazuje osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie postawionego w pkt. 8.2 2) lit. a) – d) warunku udziału w postępowaniu.
W „sekcji B” przedmiotowego załącznika, Wykonawca w ramach kryterium oceny ofert, wskazanego w pkt. 16.3.2) SWZ wykazuje dodatkowe doświadczenie dla osób skierowanych do realizacji zamówienia (Koordynator Kampanii, Grafik, Copywriter) ponad wymagane doświadczenie dla spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku niezłożenia do oferty przez Wykonawcę załącznika nr 6 do SWZ lub niewypełnienia choćby części wymaganego zakresu bądź pominięcia choćby jednej z wymaganych informacji Zamawiający:
- w zakresie „sekcji A” wezwie do jego uzupełnienia Wykonawcę, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę,
- w zakresie „sekcji B” nie będzie wzywał do uzupełnienia tylko przyzna 0 pkt. w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
UWAGA 3
Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej roli wskazanej w pkt. 8.2 2) SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (określonej w pkt. 8.2 1) SWZ) Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5. do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6. do SWZ).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) Wykaz osób w „sekcji B” zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6. do SWZ (składany wraz z ofertą) - Wykonawca wskazuje w nim dodatkowe doświadczenie Zespołu Osób na potrzeby przyznania punktów w kryterium oceny ofert pn. Doświadczenie Zespołu Wykonawcy. Wykonawca winien podać wszystkie informacje niezbędne do oceny czy wymagania określone w warunku są spełnione.
W „sekcji B” załącznika nr 6 do SWZ Wykonawca zamieszcza tylko te usługi, które wykazuje dodatkowo – nie na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, lecz w ramach kryteriów oceny ofert.
2) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia tekstu prostego wraz z Formularzem ofertowym – brak tekstu spowoduje przyznanie Wykonawcy w ramach tego kryterium oceny ofert 0 pkt. Zamawiający nie uzupełnia oraz nie wyjaśnia treści dotyczących tzw. tekstu prostego. Zamawiający przyzna punkty wg metodologii oceny wg określonych w SWZ podkryteriów.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do upływu terminu składania ofert należy złożyć:
1) ofertę, która musi być zgodna w treści z Formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1. do SWZ;
2) tekst prosty – zgodnie z kryterium oceny ofert (pkt 16.3.3) SWZ
3) załącznik nr 6. do SWZ – zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu (pkt. 8.2 2) SWZ i kryterium oceny ofert (pkt 16.3.2) SWZ;
4) oświadczenie z art. 125 ust. 1 pzp – załącznik nr 2. do SWZ;
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca samodzielnie składający ofertę jest reprezentowany przez Pełnomocnika;
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
7) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8) w przypadku, o którym mowa w pkt. 10.19. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
9) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 10.2. SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
10) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 pzp – dokumenty określone w pkt. 10.11. SWZ (określone w pkt. 10.12. SWZ);
UWAGA!
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
10.16. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
10.17. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.16. SWZ Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych.
10.18. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.19. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10.20. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.19. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pkt. 10.2. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. 8.2 1) SWZ (doświadczenie Wykonawcy) musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie samodzielnie w całości.

Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonym w pkt. 8.2 1) SWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia go w całości ten podmiot.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w następujących okolicznościach:
1) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy, spowodowane siłą wyższą, mającą bezpośredni wpływ na terminowość realizacji Przedmiotu Umowy lub zaistnieniem przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków lub należytej staranności nie można było uniknąć ani im zapobiec, zgodnie z definicją wskazaną w SWZ;
2) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym terminów szczegółowych, zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020; lub też z uwagi na zmiany w innych umowach zawartych w ramach projektu a mających wpływ na realizację przedmiotowej umowy.
3) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z konieczności uzyskania orzeczenia sądu lub organu, którego nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, a zwłaszcza wynikająca z zastosowania środków ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu;
4) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 - 3 powyżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
5) zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności możliwość przeprowadzenia konferencji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na odległość z uwagi na wprowadzenie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433), a następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) lub innego stanu na terenie kraju lub województwa związanego lub wynikającego z epidemii.
6) Inna zmiana jest dopuszczalna, gdy:
a) nastąpi zmiana przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych mająca negatywny wpływ na finansowanie inwestycji regionalnych lub pogorszenie sytuacji finansowej Zamawiającego,
b) nastąpi rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,
c) nastąpi konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu - konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym Instytucją Zarządzającą,
d) z uwagi na konieczność dostosowania przedmiotu umowy do przepisów prawnych lub aktualnej sytuacji organizacyjnej, w tym realizowanych przez Zamawiającego zadań,
e) w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonywania przez Strony niniejszej umowy. Umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do dostosowania umowy do zmieniających się przepisów.
W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zmianę postanowień zawartej umowy, Strona zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z ww. przesłanek.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-27
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Odnośnie kryterium oceny ofert "Doświadczenie zespołu Wykonawcy": Wykonawca wskazuje dodatkowe doświadczenie osób na potrzeby przyznania punktów w przedmiotowym kryterium w Wykazie osób w „sekcji B” zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6. do SWZ (składanym wraz z ofertą). Wykonawca winien podać wszystkie informacje niezbędne do oceny czy wymagania określone w warunku są spełnione.
W „sekcji B” załącznika nr 6 do SWZ Wykonawca zamieszcza tylko te usługi, które wykazuje dodatkowo – nie na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, lecz w ramach kryteriów oceny ofert
Oferta otrzyma punkty za spełnienie powyższego kryterium przez każdą ze wskazanych osób, według opisu podanego w SWZ.

Odnośnie kryterium oceny ofert "Tekst prosty": Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia tekstu prostego wraz z Formularzem ofertowym – brak tekstu spowoduje przyznanie Wykonawcy w ramach tego kryterium 0 pkt. Zamawiający nie uzupełnia oraz nie wyjaśnia treści dotyczących tzw. tekstu prostego. Zamawiający przyzna punkty wg metodologii oceny opisanych w SWZ.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/_przygotowanie-i-przeprowadzenie-kampanii-promocyjnej-projektu-%C2%BBbudowa-i-wdrozenie-systemu-informacji-przestrzennej-wojewodztwa-wielkopolskiego-%28sipww%29%C2%AB_%2C-poznan,85769,ogloszenie.html

https://miniportal.uzp.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764