logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Poznań: „Realizacja kampanii informacyjno – promocyjnej w związku z realizacją projektów pn.: „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego” i „Renowacja (...) - etap II”

Oferta ważna do:30.09.2021 godz. 12:00
Odsłon: 158

„Realizacja kampanii informacyjno – promocyjnej w związku z realizacją projektów pn.: „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego” i „Renowacja (...) - etap II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277902
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Woźna 12
1.5.2.) Miejscowość: Poznań
1.5.3.) Kod pocztowy: 61-777
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
1.5.7.) Numer telefonu: +48 (61) 851 72 89
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: s.ogorzalek@wmn.poznan.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wmn.poznan.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Realizacja kampanii informacyjno – promocyjnej w związku z realizacją projektów pn.: „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego” i „Renowacja (...) - etap II”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35ff051a-1ab9-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00187233
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009079/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi promocyjne - materiały filmowe
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

„WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 „Środowisko” Działanie 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie”, Poddziałanie 4.4.1.” Inwestycja w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”. Nr projektu: nr RPWP.04.04.01-30-0042/16-00, Umowa o dofinansowanie nr RPWP.04.04.01-30-0042/16 z dnia 20.12.2017 r. oraz nr Pr. nr RPWP.04.04.01-30-0016/19-00, Um. o dof. nr RPWP.04.04.01-30-0016/19
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.wmn.poznan.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami – Monika Kulupa, e-mail: m.kulupa@wmn.poznan.pl, tel. 61 8517288
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej - email Zamawiającego: m.kulupa@wmn.poznan.pl, a także miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz platformy ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/WMNPoznan.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać dostęp do konta na ePUAP. Wykonawca posiadający dostęp do konta na ePUAP ma możliwość skorzystania z następujących formularzy: „Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub na adres email: m.kulupa@wmn.poznan.pl.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub numerem postępowania).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: m.kulupa@wmn.poznan.pl(preferowany sposób komunikacji).
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 12.2.2. SWZ adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx lub inne zgodne z katalogiem formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje o zasadach przetwarzania Panią/Pana w związku z ogłoszeniem zamówienia publicznego.
Administrator danych osobowych oraz powołany przez niego Inspektor Ochrony Danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby ogłoszonego postępowania jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości z siedzibą w Poznaniu, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr VI, REGON: 000277902, NIP: 778-11-28-909, e- mai iodo@wmn.poznan.pl.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Cel i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie prawnej wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, jako że jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie w jakim przebieg procesu wyboru wykonawcy musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.
Okres, przez który dane będą przetwarzane
Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez okres do zakończenia postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego.
Następnie Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jako element protokołu o udzielenie zamówienia, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania protokołu obejmuje cały czas trwania umowy.
Kto może być odbiorcą Panią/Pana danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Prawa osoby, której dane dotyczą
W zakresie wynikającym z Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo:
• dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
• do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
• do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Zamawiającego narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ograniczenia praw - zakresie wynikającym z Rozporządzenia, nie przysługuje Pani/Panu prawo:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.
Obowiązek podania danych
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: FA.261-9/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Realizacja kampanii informacyjno – promocyjnej w związku z realizacją projektów pn.: „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego” (roboczo nazywanym także jako etap I) oraz „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego – etap II” zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i Wzorem umowy, stanowiącymi załączniki do SWZ.
Zamówienie jest współfinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 „Środowisko” Działanie 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu”, Poddziałanie 4.4.1.” Inwestycja w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”. Nr projektu: nr RPWP.04.04.01-30-0042/16-00, Umowa o dofinansowanie nr RPWP.04.04.01-30-0042/16 z dnia 20.12.2017 r. oraz nr projektu: nr RPWP.04.04.01-30-0016/19-00, Umowa o dofinansowanie nr RPWP.04.04.01-30-0016/19.
Zamawiający określa następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
- całość przedmiotu zamówienia – 14 miesięcy od podpisania umowy.
Przy czym dla etapu I realizacji Projektu trwa do 30.06.2022, a dla etapu II do 31.12.2022 roku.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy (do 50% wartości zamówienia podstawowego).
Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w szczególności, gdy zajdzie konieczność i / lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych usług co przewidziane w ramach zakresu zamówienia podstawowego.
Warunkiem udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług jest zaistnienie następujących okoliczności:
- dotychczasowy Wykonawca realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością,
- dotychczasowy Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż zamówienia podstawowego,
- dotychczasowy Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy,
- Zamawiający przeprowadzi z dotychczasowym Wykonawcą negocjacje w wyniku których zostanie uzgodnione wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Poprzez kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Opis koncepcji kreatywnej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresach.
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresach.
3. zdolności technicznej lub zawodowej.
3.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej:
• 3 wdrożone do realizacji kampanie promocyjne, z których każda zawierała co najmniej 4 elementy z poniższej listy:
a) Reklamy out of home, outdoor, ATL,
b) Branding lub identyfikacja wizualna tekstowa,
c) Materiały drukowane lub BTL (np. plakaty, ulotki, POS),
d) Materiały filmowe lub animacje (z wyłączeniem sekwencji statycznych planszy połączonych w materiał filmowy z pomocą np. przejść),
e) Sesje zdjęciowe lub filmowe architektury/plenerów miejskich,
f) Reklama internetowa (np. display, SEM, w portalach społecznościowych),
g) Działania media relations (np. kontakt z mediami, dystrybucja informacji prasowych, konferencje i wydarzenia),
h) Działania organiczne w mediach społecznościowych (minimum Facebook),
i) Współpracę płatną / barterową z influencerami,
j) Projekt i wdrożenie strony WWW,
3.2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
• Przedstawicielem Wykonawcy – min. 1 osoba posiadająca:
- doświadczenie: w kierowaniu przygotowaniem i wdrożeniem min. 3 kampanii promocyjnych, z których każda zawierała co najmniej 4 elementy z poniższej listy:
a) Reklamy out of home, outdoor, ATL,
b) Branding lub identyfikacja wizualna tekstowa,
c) Materiały drukowane lub BTL (np. plakaty, ulotki, POS),
d) Materiały filmowe lub animacje (z wyłączeniem sekwencji statycznych planszy połączonych w materiał filmowy z pomocą np. przejść),
e) Sesje zdjęciowe lub filmowe architektury/plenerów miejskich,
f) Reklama internetowa (np. display, SEM, w portalach społecznościowych),
g) Działania media relations (np. kontakt z mediami, dystrybucja informacji prasowych, konferencje i wydarzenia),
h) Działania organiczne w mediach społecznościowych (minimum Facebook),
i) Współpracę płatną / barterową z influencerami,
j) Projekt i wdrożenie strony WWW.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
• zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
• odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku występowania po stronie Wykonawcy podmiotu udostępniającego zasoby na potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany do złożenia dokumentów wskazanych powyżej będzie również podmiot udostępniający zasoby.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy– według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ,
• wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
• formularz ofertowy – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP lub email, z wykorzystaniem którego prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem;
• formularz cenowy (wypełniony) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3A do SWZ;
• załącznik do oferty - Strategia działań nastawionych na realizację celów promocyjnych Zamawiającego
Strategia musi obejmować co najmniej:
a) Opis koncepcji kreatywnej – tekstowe lub tekstowo-wizualne przedstawienie idei przewodniej stojącej za działaniami. Koncepcja kreatywna musi bezpośrednio opierać się przedstawionej przez Zamawiającego Strategii Komunikacji (Załącznik 2A), w tym uwzględniać granice komunikacji, np. martyrologiczną historię Fortu VII która uniemożliwia komunikację do odbiorcy z obietnicą „świetnej zabawy”,
b) Minimum 4 różne hasła promocyjne / slogany, które rozwijają ideę przewodnią na komunikację atrakcyjną dla odbiorcy końcowego i które będą stosowane w różnych kanałach komunikacji,
c) Plan doboru narzędzi i podziału budżetu Zamawiającego na całość zadania (gdzie łączny budżet na realizację całego zadania - 131.000,00 pln netto wraz z wynagrodzeniem Wykonawcy, przy czym 76% stanowi koszt etapu I, 19 % stanowi koszt etapu II, 5 % stanowi koszt niekwalifikowany) dla działań promocyjnych i dokumentujących Projekt umożliwiających realizację przyjętej strategii, z obowiązkowym przedstawieniem szacowanych rezultatów celów biznesowych istotnych dla Zamawiającego,
d) Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający konieczność rozliczeń w formie płatności miesięcznych z zaznaczeniem rozliczenia finansowania dla poszczególnych etapów z uwzględnieniem zakończenia etapu I w czerwcu 2022 roku, a etapu II w grudniu 2022 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość, by w okresie realizacji etapu I prowadzone były równocześnie działania dotyczące realizacji etap II, tzn. że realizacja działań dot. etapu I będzie odbywała się w okresie od podpisania umowy do końca czerwca 2022 roku, a etapu II od dnia podpisania umowy do końca grudnia 2022 roku.
e) W narzędziach na których opiera się plan i podział budżetu należy uwzględnić elementy wskazane w pkt 16.1 SWZ.
• aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wzory oświadczeń zawarto w Załącznikach nr 4-5 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
• aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 w zw. z art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – w przypadku występowania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wg Załącznika nr 4-5 do SWZ;
• następujące przedmiotowe środki dowodowe - Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
Dodatkowo do oferty należy dołączyć - jeśli dotyczy:
• zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - według wzoru Załącznika nr 9 do SWZ;
• pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
• pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa w pkt 20.1.3.4. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika zgodnie z SWZ i PZP
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z wzorem umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-30 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/WMNPoznan
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-30 14:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-29
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OoZ i / lub SWZ, bądź w sytuacji rozbieżności zapisów OoZ i / lub SWZ w stosunku do PZP nadrzędne znaczenie mają zapisy PZP.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/_realizacja-kampanii-informacyjno-%E2%80%93-promocyjnej-w-zwiazku-z-realizacja-projektow-pn.%3A-_renowacja-i-adaptacja-fortu-vii-w-poznaniu-dla-zachowania-dziedzictwa-kulturowego_-i-_renowacja-%28...%29---etap-ii_%2C-poznan,84832,ogloszenie.html

https://www.wmn.poznan.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764