logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Poznań: „Stworzenie koncepcji i scenariuszy oraz wyprodukowanie dwóch spotów promocyjnych ukazujących wpływ Funduszy Europejskich na rozwój Wielkopolski oraz Unii Europejskiej” DPR-III-4-1.434.12.2021

Oferta ważna do:15.09.2021 godz. 09:00
Odsłon: 113

„Stworzenie koncepcji i scenariuszy oraz wyprodukowanie dwóch spotów promocyjnych ukazujących wpływ Funduszy Europejskich na rozwój Wielkopolski oraz Unii Europejskiej” DPR-III-4-1.434.12.2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631257816
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 34
1.5.2.) Miejscowość: Poznań
1.5.3.) Kod pocztowy: 61-714
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umww.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.umww.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Stworzenie koncepcji i scenariuszy oraz wyprodukowanie dwóch spotów promocyjnych ukazujących wpływ Funduszy Europejskich na rozwój Wielkopolski oraz Unii Europejskiej” DPR-III-4-1.434.12.2021
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f165d269-0b1a-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00169372
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-03
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001946/12/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.35 Produkcja materiałów medialnych. Produkcja i emisja spotów promujących WRPO 2014+
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Projekt: Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski (inne niż oferta), zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w przy użyciu:
a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: /umarszwlkp/SkrytkaESP
c) poczty elektronicznej (e-mail): zamowienia@umww.pl
Zamawiający zaleca składanie wszelkich dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@umww.pl, za wyjątkiem oferty, która musi zostać przekazana Zamawiającemu w sposób określony w rozdziale XI SWZ.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.
b) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych, listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę elektroniczną ePUAP:/umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zawarcia i rozliczenia umowy oraz w celu archiwizacji,
a w przypadku dofinansowania zamówienia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w celu monitoringu, sprawozdawczości i kontroli.
d) Państwa dane oferentów będą ujawnione:
i. podmiotom świadczącym usługi, na rzecz administratora danych, na podstawie zawartych umów dotyczących: serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych,
ii. w ramach postępowania w oparciu o przepisy prawa w szczególności przepisy ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
iii. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
iv. w oparciu o przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego,
v. podmiotom dokonującym badań i kontroli na zlecenie UMWW w związku z realizacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub dłużej tj. przez okres obowiązywania umowy chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przechowywania, z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (np.: przez kolejne 10 lat z uwagi na konieczność archiwizacji dokumentacji dotyczącej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego).
f) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
g) Przetwarzane dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz profilowania, stosowanie do art. 22 RODO oraz nie będą przekazywane poza EOD i organizacji międzynarodowych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach postępowania o zamówienie publiczne przysługuje:
a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników).
c) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do tego protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w powyżej i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio,
d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
e) Ponadto osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DPR-III-4-1.434.12.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Stworzenie koncepcji i scenariuszy oraz wyprodukowanie dwóch spotów promocyjnych ukazujących wpływ Funduszy Europejskich, a zwłaszcza Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rozwój Województwa Wielkopolskiego oraz Unii Europejskiej wraz z przekazaniem bezterminowej licencji wyłącznej na terenie UE.
Przedmiot Zamówienia dzieli się na dwa Zadania:
• Zadanie 1 – stworzenie koncepcji i scenariuszy dwóch spotów promocyjnych z uwzględnieniem wymagań zawartych w SOPZ (szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia)- załącznik nr 4 do SWZ.
• Zadanie 2 – wyprodukowanie dwóch spotów promocyjnych w oparciu o stworzone i zaakceptowane przez Zamawiającego scenariusze i koncepcje

2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 4 do SWZ

3 Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ).
4.2.6.) Główny kod CPV: 92111250-9 - Produkcja filmów informacyjnych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92111210-7 - Produkcja filmów reklamowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie i SWZ. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), którego(ch) oferta uzyska najwyższą liczbę punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 44
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Scenariusz i opis koncepcji Spotu 1
4.3.6.) Waga: 28
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Scenariusz i opis koncepcji Spotu 2
4.3.6.) Waga: 28
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp).
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że :
a) w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyprodukował należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych produkuje należycie, co najmniej 2 spoty lub filmy promocyjne/reklamowe, przy czym wartość każdego z nich to co najmniej 50 tys. zł brutto.
b) że dysponuje zespołem, w skład którego wchodzą:
1b Reżyser – osoba musi posiadać doświadczenie jako reżyser przy produkcji co najmniej dwóch spotów/filmów reklamowych;
2b Operator filmowy – osoba musi posiadać doświadczenie jako operator filmowy przy produkcji co najmniej dwóch spotów/filmów reklamowych;
3b Kierownik produkcji – osoba musi posiadać doświadczenie jako kierownik produkcji przy produkcji co najmniej dwóch spotów/filmów reklamowych;
4b Realizator dźwięku – osoba musi posiadać doświadczenie jako realizator dźwięku przy produkcji co najmniej dwóch spotów/filmów reklamowych.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji - maksymalnie 2 funkcji przez 1 osobę, spośród ww. wymienionych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania w zakresie kwalifikacji. Każda z osób może wykazywać doświadczenie w zakresie realizacji tego samego filmu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga przedstawienia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzających spełnienie warunku określonego w rozdz. V ust. 1 pkt a SWZ wraz z podaniem wartości, przedmiotu- nazwy (wraz z linkiem do filmu promocyjnego/ spotu reklamowego ), dat wykonania i podmiotów na rzecz, których produkcje te zostały zrealizowane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ (składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej,
3) w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert).

b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych w szczególności doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez z nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. V ust. 1 pkt b (b1, b2, b3, b4) - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ (składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający wraz z ofertą żąda złożenia koncepcji wykonania przedmiotu zamówienia (scenariusze wraz z koncepcjami dwóch spotów promocyjnych), sporządzone według rozdz. XIV pkt 2 i 3 SWZ oraz załącznika nr 4 do SWZ.
Koncepcja wykonania przedmiotu zamówienia nie podlega uzupełnieniu. Nie załączenie do oferty koncepcji wykonania przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty na podst. art. 226 ust.1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) formularz ofertowy, zgodny z załącznikiem nr 1 do SWZ,
2) oświadczenie Wykonawcy, zgodne z załącznikiem nr 2 do SWZ,
3) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych,
4) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów – o ile zachodzi,
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – o ile zachodzi
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach gdy:
1) uległa zmianie:
 ustawowa stawka podatku VAT lub inna należność publiczno-prawna bądź inny regulowany prawem składnik cenotwórczy wpływający na zobowiązanie pieniężne Zamawiającego - w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy za cenę odpowiednio pomniejszoną bądź powiększoną o ww. składnik cenotwórczy względem cen ujętych w jego ofercie;
 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
 zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawców;
2) z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których nie mógł wcześniej przewidzieć (np. siła wyższą, zagrożenie epidemiczne, stan nadzwyczajny) zaszła konieczność zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w innym, wskazanym przez Zamawiającego terminie, z uwzględnieniem jednak możliwości technicznych Wykonawcy;
3) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej Umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-15 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”. Szczegółowe informacje w zakresie składania ofert ujęte zostały w rozdz. XI SWZ
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-15 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-14


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/_stworzenie-koncepcji-i-scenariuszy-oraz-wyprodukowanie-dwoch-spotow-promocyjnych-ukazujacych-wplyw-funduszy-europejskich-na-rozwoj-wielkopolski-oraz-unii-europejskiej_-dpr-iii-4-1.434.12.2021%2C-poznan,84713,ogloszenie.html

https://miniportal.uzp.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764