logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: „Świadczenie usług w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy do siedziby Zamawiającego publikacji naukowych Polskiej Akademii Nauk”

Oferta ważna do:19.03.2020 godz. 11:00
Odsłon: 57

Ogłoszenie nr 521864-N-2020 z dnia 2020-03-11 r.

Polska Akademia Nauk: „Świadczenie usług w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy do siedziby Zamawiającego publikacji naukowych Polskiej Akademii Nauk”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
„Świadczenie usług w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy do siedziby Zamawiającego publikacji naukowych Polskiej Akademii Nauk”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Akademia Nauk, krajowy numer identyfikacyjny 32571300000000, ul. pl. Defilad 1 , 00-901 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 182 62 32, e-mail zp@pan.pl, faks 22 182 70 58.
Adres strony internetowej (URL): www.pan.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Polska Akademia Nauk
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pan.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pan.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Polska Akademia Nauk pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, pietro XXV, pok. 2516

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Świadczenie usług w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy do siedziby Zamawiającego publikacji naukowych Polskiej Akademii Nauk”
Numer referencyjny: ZZP.261.7.2020.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne świadczenie usług w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy do siedziby Zamawiającego publikacji naukowych Polskiej Akademii Nauk (opatrzonych numerem ISSN lub numerem ISBN) zgodnie z Załącznikiem nr 9a i 9b do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r. będzie sukcesywnie przekazywał do druku kolejne publikacje naukowe PAN wymienione w Załączniku nr 9a i 9b do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji ze zlecenia do druku i oprawy introligatorskiej liczby stron czarno-białych i kolorowych oraz liczby pozycji maksymalnie do 25% wysokości zamówienia podstawowego. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie w Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb – w trakcie realizowania zamówienia podstawowego. Prawo opcji obejmuje uprawnienie Zamawiającego do zamówienia w ramach realizacji umowy druku monografii naukowych zgodnie z wykazem znajdującym się w załączniku 9c. Za każdą stronę druku cyfrowego czarno-białą i kolorową (CMYK) zgodnie z zestawieniem w załączniku 9c do SIWZ w ramach prawa opcji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jednostkowe wynikające z formularza ofertowego – cena jednostkowa za strony czarno-białe i kolorowe (CMYK) podane dla prawa opcji. Prawo opcji obejmuje także uprawnienie Zamawiającego do zamówienia w ramach realizacji umowy druku offsetowego w liczbie do 26 publikacji. Za każdy egzemplarz zgodnie z zestawieniem w załączniku 9c do SIWZ w ramach prawa opcji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jednostkowe wynikające z formularza ofertowego – cena jednostkowa za jeden egzemplarz podana dla prawa opcji. Zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji podczas trwania umowy. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku, skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania w zakresie mniejszym niż maksymalny, określony w umowie, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, obowiązkiem umownym Wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym prawem opcji. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji w trakcie realizowania zamówienia podstawowego – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Zamówienie przekraczające zakres prawa opcji wymaga zmiany umowy. 4. Na podstawie przepisu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę co najmniej 4 osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) obsługa maszyn offsetowych (czynności polegające na doborze formatu papieru, umieszczeniu formy drukarskiej, narządu, dobrania odpowiedniej farby drukarskiej do podłoża, pasowanie arkuszy (prawa-lewa), obsługa maszyny offsetowej, obsługa urządzeń pomiarowych wykorzystywanych przy kontroli druku, kontrola parametrów w trakcie procesu druku łącznie z wizualną kontrolą jakości gotowych arkuszy); b) obsługa maszyn cyfrowych (czynności polegające na doborze formatu papieru, pasowaniu arkuszy (prawa-lewa), przycinaniu plików do formatu oraz montażu bloków i okładek, kontrola parametrów w trakcie procesu druku łącznie z wizualną kontrolą jakości gotowych wydruków); c) obsługa maszyn introligatorskich: falcerki, bigówki, foliarki, lakierówki, obsługa oklejarek; wykonywanie ręcznych prac introligatorskich: kompletowanie wkładu, obsługa zszywarki (jeśli zachodzi taka potrzeba); d) prace wykończeniowe: obsługa krajarek jedno- lub trójnożowych, przykrawanie książek oraz czasopism do formatu wskazanego w zamówieniu, konfekcjonowanie, pakowanie. 5. Wykonawca lub jego podwykonawcy zatrudnia co najmniej 4 osoby wymienione w ust 4, na podstawie umowy o pracę w sposób określony w przepisie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzanych zadań, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2019 r., poz. 1778), przez cały okres realizacji zamówienia. 6. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w przepisie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w przepisie art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w Załączniku nr 8 do SIWZ (wzór umowy).

II.5) Główny kod CPV: 79820000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79821000-5
79823000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r. lub do wyczerpania maksymalnej wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem klauzuli Prawa opcji, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1) w zakresie doświadczenia: - wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 5 usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegających na druku, oprawie introligatorskiej i dostawie publikacji o łącznej wartości wszystkich wymienionych usług razem minimum 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), z których każda obejmowała druk, oprawę introligatorską i dostawę publikacji o objętości co najmniej 100 stron (96 stron środka + 4 okładki, wymóg dotyczący objętości oprawy klejonej, a nie dotyczy oprawy zeszytowej), z materiałem ilustracyjnym i graficznym, w oprawie klejonej broszurowej, w tym co najmniej jedna publikacja w oprawie zeszytowej, natomiast wszystkie okładki publikacji powinny być Pantone lub CMYK; 2) w zakresie potencjału kadrowego: - dysponują lub będą dysponować na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą brały udział w jego realizacji, tj.: - co najmniej czterema osobami zatrudnionymi na umowę o pracę, zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą brały udział w jego realizacji, pełniąc następujące funkcje: a) operator maszyn druku cyfrowego, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie doboru formatu papieru, pasowaniu arkuszy (prawa-lewa), przycinaniu plików do formatu, kontroli parametrów w trakcie procesu druku łącznie z wizualną kontrolą jakości gotowych wydruków; b) maszynista offsetowy, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie doboru formatu papieru, umieszczenia formy drukarskiej, narządu, dobrania odpowiedniej farby drukarskiej do podłoża, pasowania arkuszy (prawa-lewa), obsługi maszyny offsetowej, obsługi urządzeń pomiarowych wykorzystywanych przy kontroli druku, kontroli parametrów w trakcie procesu druku łącznie z wizualną kontrolą jakości gotowych arkuszy; c) introligator posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w obsłudze maszyn introligatorskich: falcerki, bigówki, foliarki, lakierówki, oklejarki oraz w zakresie ręcznych prac introligatorskich: kompletowanie wkładu, oprawa, oraz obsługa zszywarki (jeśli zachodzi taka potrzeba); d) krajacz (operator krajarki jednonożowej lub trójnożowej), posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie prac polegających na przycinaniu gotowych książek oraz czasopism do formatu wskazanego w zamówieniu, prac wykończeniowych takich jak: konfekcjonowanie, pakowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli, z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Z powyższego wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie przez Wykonawcę warunku opisanego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 c2 SIWZ. Forma dokumentów: - dokumenty, o których mowa powyżej muszą być złożone w formie oryginału.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ; 2) oświadczenia wskazane w Rozdziale VIII ust. 1 SIWZ; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie; 4) zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w przepisie art. 22a ustawy Pzp; 5) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy; 6) Oferta musi ponadto zawierać próbkę: a) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty próbkę zgodnie z opisem zawartym w ust. 1 pkt 6 lit c) SIWZ. b) próbka stanowić będzie treść oferty, a jej niezałączenie skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Próbkę uzna się za zgodną z treścią SIWZ, jeżeli będzie można w niej pozytywnie ocenić minimum sześć kryteriów opisanych w Rozdziale XV ust. 2 pkt 2 SIWZ – w tabeli zawierającej kryteria oceny technicznej w punktach o liczbie porządkowej od 1 do 8 z ośmiopunktowego kryterium oceny jakości. Pozytywna ocena oznacza przyznanie co najmniej 45 punktów przez każdego z dwóch członków komisji. W przypadku przyznania ofercie mniej niż 45 punktów Zamawiający uzna, że próbka nie jest zgodną z treścią SIWZ i oferta zostanie odrzucona na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Z uwagi na charakter próbki jako treści oferty realizacja przyszłego zamówienia odbywać musi się w jakości co najmniej równej z przedstawioną próbką, w szczególności w zakresie elementów, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, wskazanych w Rozdziale XVI ust. 2 pkt 2 SIWZ oraz odpowiadającej wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. c) Zamawiający wymaga, aby przedłożona próbka składała się z czterech tytułów i była wdrukowanymi w ciągu ostatnich trzech lat publikacjami tj. wydrukowanymi w latach 2017-2019 zawierającymi stopkę z nazwą drukarni oraz rok wydania, zawierającymi ilustracje kolorowe i czaro-białe, materiał graficzny, wydrukowanymi na papierze: • offset 80-90g/m2, format A4 lub B5, oprawa broszurowa klejona, okładka karton 250-300 g/m2 jednostronnie powlekany, druk Pantone lub CMYK, uszlachetnienie okładki folią błyszczącą lub matową; • kreda mat 115-130 g/m2, format A4 lub B5, oprawa broszurowa klejona, okładka kreda 250-300 g/m2, druk Pantone lub CMYK, uszlachetnienie okładki folią błyszczącą lub matową, • kreda mat 115-130 g/m2, format A4 lub B5, oprawa broszura klejona, klej PUR, okładka kreda 250-300 g/m2, druk w technice offsetowej Pantone lub CMYK, uszlachetnienie okładki folią błyszczącą lub matową; • kreda mat 115-130 g/m2, format A4 lub B5, oprawa zeszytowa, okładka kreda 250-300 g/m2, druk w technice offsetowej Pantone lub CMYK, uszlachetnienie okładki folią błyszczącą lub matową. W przypadku, gdy Wykonawca załączy do oferty większą liczbę tytułów niż wymagana, zobowiązany jest w Formularzu oferty wskazać cztery tytuły, które mają zostać poddane ocenie w kryterium „Jakość”. W przypadku niewskazania czterech tytułów, które mają zostać poddane ocenie lub gdy przedstawione tytuły nie spełniają wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 6 SIWZ, Zamawiający uzna próbkę za nieodpowiadającą treści SIWZ i oferta będzie podlegała odrzuceniu. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma dokumentów: - Oświadczenie, o którym mowa powyżej musi być złożone w formie oryginału.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 40,00
Jakość 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy w zakresie: 1) wynikającym ze zmiany przepisów prawa, które będą miały wpływ na realizację umowy; 2) terminu realizacji cząstkowego Zlecenia: a) gdy dochowanie terminu jest możliwe z uwagi na siłę wyższą, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia (termin może ulec przedłużeniu o czas trwania siły wyższej) b) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć (termin może zostać wydłużony o czas trwania tych okoliczności) 3) zmiany terminu końcowego umowy, w razie niewykorzystania całej kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, za zakres podstawowy zamówienia do dnia 31 grudnia 2020 r., nie dłużej jednak niż o 2 miesiące; 4) zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych w ust. 4. 3. Z inicjatywą zmian wskazanych w ust. 2 mogą wystąpić obie Strony Umowy pod warunkiem przedstawienia pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z przepisem art. 147 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w przepisie art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.310 ze zm.). 4. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. 5. Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony przed podpisaniem umowy. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/_swiadczenie-uslug-w-zakresie-druku%2C-oprawy-introligatorskiej-i-dostawy-do-siedziby-zamawiajacego-publikacji-naukowych-polskiej-akademii-nauk_%2C-warszawa,79617,ogloszenie.html

http://www.pan.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764