logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: „Wydruk gazety pt. „Życie Śródmieścia” wraz z dystrybucją” (znak sprawy ZP-1/19)

18.01.2019
Oferta ważna do:23.01.2019 godz. 10:00
Odsłon: 132

Ogłoszenie nr 502795-N-2019 z dnia 2019-01-15 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście: „Wydruk gazety pt. „Życie Śródmieścia” wraz z dystrybucją” (znak sprawy ZP-1/19)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, krajowy numer identyfikacyjny 1525966300108, ul. Nowogrodzka 43 , 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 93 93, e-mail sro.wzp@um.warszawa.pl, faks 22 443 94 85.
Adres strony internetowej (URL): www.srodmiescie.warszawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2-zamowienia_powyzej_30_000_euro.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu musi być złożonyw formie pisemnej w trwale zamkniętym opakowaniu.
Adres:
00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43, Kancelaria Ogólna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wydruk gazety pt. „Życie Śródmieścia” wraz z dystrybucją” (znak sprawy ZP-1/19)
Numer referencyjny: ZP-1/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całokształtu działań określonych szczegółowo w umowie, zmierzających do realizacji wydruku 11 wydań gazety Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy pt. „Życie Śródmieścia” w 2019 roku oraz dystrybucji każdego z 11 wydań do ok. 130 punktów znajdujących się na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy określonych w Załączniku nr 1 do umowy. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do wydruku każdego z 11 wydań w następujący sposób: 12 stron tekstu, zszytych w 2 miejscach metalowymi zszywkami, wydrukowanych na papierze LWC o następujących parametrach: błysk nie mniejszy niż 40%, gramatura nie niższa niż 60 g, białość nie niższa niż 80% w formacie 280 x 410 mm w tolerancji (+-) 5%, wydruk w kolorze 4+4 w nakładzie 40.000 egzemplarzy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do „Instrukcji dla Wykonawców – opis warunków uczestnictwa w licytacji elektronicznej”. Zamawiający na stronie internetowej http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2-zamowienia_powyzej_30_000_euro.html zamieścił „INSTRUKCJĘ DLA WYKONAWCÓW – opis warunków uczestnictwa w licytacji elektronicznej” wraz z załącznikami.

II.5) Główny kod CPV: 79824000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 178861,79
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-20

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 20 grudnia 2019 r. 1. Termin wydruku każdego z 11 wydań gazety Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy pt. „Życie Śródmieścia” będzie realizowany w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów w formie pliku do wydruku. 2. Terminy dostarczenia każdego z 11 wydań gazety pt. „Życie Śródmieścia” do punktów określonych w Załączniku nr 1 do umowy, będzie realizowany w ciągu 2 dni, po dokonaniu wydruku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Niezwłocznie po otwarciu wniosków Zamawiający zamieści na stronie internetowej na której publikowane są informacje dotyczące niniejszego postępowania wykaz wykonawców którzy złożyli wnioski. Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji – wykazu wykonawców którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 3. Zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, w przypadku, gdy każdy wspólnik jest umocowany do samodzielnego reprezentowania wspólników spółki cywilnej i wykonawcy złożą dokumenty potwierdzające umocowanie do samodzielnego reprezentowania wspólników ( np. umowę spółki lub uchwałę wspólników). 2) W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek dotyczący nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 musi spełniać każdy z Wykonawców. (Oświadczenie o którym mowa w części V pkt. 1 Instrukcji składa każdy wykonawca). 3) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie przedkłada dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie i formie zgodnie z zasadami określonymi w części V pkt 3 Instrukcji.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
http://aukcje.um.warszawa.pl
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2-zamowienia_powyzej_30_000_euro.html
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem zamieszczony na stronie internetowej www.srodmiescie.warszawa.pl wraz z załącznikami. Zamawiający przekazuje zakwalifikowanym Wykonawcom zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej. Zaproszenie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej takie jak: data i godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji, cenę wywoławczą, wartość postąpienia minimalnego. Wykonawcy samodzielnie dokonują rejestracji konta do aktualnej wersji platformy aukcyjnej, na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl . Loginem do platformy aukcyjnej jest adres mailowy wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, natomiast hasło Wykonawca nadaje samodzielnie w trakcie rejestracji konta. Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej musi dysponować sprzętem, spełniającym poniższe wymagania: a) Komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10; b) W przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/Windows8 przeglądarka internetowa Internet Explorer 10.0 lub nowsza z możliwością obsługi Active X. Dla komputerów zaopatrzonych w system XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit. Dla komputerów z systemem Windows 10 przeglądarka Internet Explorer 11 z obsługa Active X lub Firefox z obsługa Javy, siła szyfrowania 128 bit; c) Podłączenie do Internetu min. 512 Kb/s (zalecane łącze szerokopasmowe). Inne niż wyżej wymienione systemy operacyjne (m.in. Linux, iOS itd.) oraz przeglądarki (m.in. Google Chrome, Opera, Safari, Maxthon itd.) nie są dedykowane do obsługi Marketplanet OnePlace. Korzystanie z innych systemów operacyjnych, przeglądarek i/lub z systemów operacyjnych oraz przeglądarek niewspieranych przez producenta może skutkować pojawieniem się nieprawidłowości i błędów w funkcjonowaniu Platformy.”
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 1. W trakcie licytacji Wykonawca licytuje kwotę jednostkową tj. cenę brutto za wydruk wraz z dystrybucją jednego wydania gazety. 2. Minimalna wysokość postąpień – 50,00 zł 3. Cena wywoławcza: 20.000,00 zł brutto (cena brutto za wydruk wraz z dystrybucją jednego wydania gazety ). 4. Liczba etapów licytacji elektronicznej: 1. 5. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 6. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej (składania ofert). Ostateczny termin licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. Zamawiający ustala czas trwania licytacji na 30 minut. Zamawiający zamknie licytację po 30 minutach od otwarcia licytacji. 8. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą cenę brutto za wydruk wraz z dystrybucją jednego wydania gazety. 9. Zamawiający podpisze umowę, z Wykonawcą, który w chwili zamykania licytacji elektronicznej zaproponował najniższą cenę. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego. 10. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku przeprowadzonej licytacji elektronicznej, przed podpisaniem umowy obowiązany będzie wskazać adres poczty elektronicznej na którą Zamawiający będzie przekazywał materiały w formie pliku do wydruku, zgodnie z zapisem § 2 ust.2 umowy. 11. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy - wzór umowy (załącznik nr 3 do instrukcji) zamieszczony został w ogłoszeniu o zamówieniu oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.srodmiescie.warszawa.pl 12. Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą jedynie w walucie polskiej. Dodatkowo nadmienia się, iż składanie ofert (postąpień) w licytacji elektronicznej musi być także wyrażone w walucie polskiej.
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja jednoetapowa Czas trwania: 30 min

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: 2019-01-23 godzina: 10:00:00
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu 12.02.2019r. o godzinie 10:00. Ostateczny termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej (składania ofert).
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający przewiduje zamknięcie licytacji elektronicznej w dniu 12.02.2019r. o godzinie 10:30. Zamawiający zamknie licytację, po 30 minutach od otwarcia licytacji. Ostateczny termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
UMOWA NR ŚRÓ/WKP/B/IX/1/1/2/ /2019/ / zawarta w dniu ............................ 2019 r. w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą – Dzielnicą Śródmieście, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 43, 00-691 Warszawa, NIP 525-22-48-481, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działają: Krzysztof Czubaszek – Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,: pełnomocnictwo GP-OR.0052.4968.2018 z 6 grudnia 2018 roku – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, pełnomocnictwo a ............................ Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej (znak sprawy ZP......../19), zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). W postępowaniu nie zastosowano klauzul społecznych, o których mowa w Zarządzeniu Nr 1243/2015r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 września 2015 r. w sprawie stosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie m.st. Warszawy i wybranych jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy. § 1 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia całokształtu działań określonych szczegółowo w § 2, zmierzających do realizacji wydruku 11 wydań gazety Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy pt. „Życie Śródmieścia” w 2019 roku oraz dystrybucji każdego z 11 wydań do punktów znajdujących się na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dopisania do Załącznika nr 1, pięciu nowych punktów znajdujących się na terenie Dzielnicy Śródmieście w trakcie trwania umowy. 3. Każde z wydań drukowanych będzie w nakładzie 40.000 szt. 4. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 20 grudnia 2019 r. § 2 1. W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do: a) Wydruku 11 wydań gazety Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy pt. „Życie Śródmieścia” w 2019 r. b) Wydruku każdego z 11 wydań w następujący sposób:12 stron tekstu, zszytych w 2 miejscach metalowymi zszywkami, wydrukowanych na papierze LWC o następujących parametrach: błysk nie mniejszy niż 40%, gramatura nie niższa niż 60 g, białość nie niższa niż 80% w formacie 280 x 410 mm w tolerancji (+-) 5%, wydruk w kolorze 4+4 w nakładzie 40.000 egzemplarzy. c) Dostarczenie po dokonaniu wydruku każdego wydania czyli każdorazowo 40.000 egzemplarzy wydrukowanej gazety Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy pt. „Życie Śródmieścia” do punktów określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2. Termin wydruku każdego z 11 wydań gazety Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy pt. „Życie Śródmieścia” będzie zrealizowany w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów w formie pliku do wydruku na wskazany przez wykonawcę adres poczty elektronicznej:............ 3. Potwierdzeniem wydruku każdego z 11 wydań gazety będzie przesłanie zdjęcia wydrukowanego egzemplarza na adres: sro.wkp@um.warszawa.pl. 4. Terminy dostarczenia każdego z 11 wydań gazety pt. „Życie Śródmieścia” do punktów określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, będzie zrealizowany w ciągu 2 dni, po dokonaniu wydruku. § 3 1. Zadania, które nie zostały wymienione w § 2 będą uzgadniane i realizowane w ścisłej współpracy obu stron. 2. Wykonawca zobowiązuje się, że usługa zostanie wykonana na wysokim poziomie graficznym i z należytą starannością. § 4 1. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie określone prawem wymogi oraz posiada wiedzę, doświadczenie i środki umożliwiające wykonanie umowy. 2. Wykonawca może powierzyć wykonanie poszczególnych zadań, będących przedmiotem niniejszej umowy, osobom trzecim, z zastrzeżeniem, że będzie ponosić odpowiedzialność za działania lub zaniechania tych osób jak za działania własne. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody powstałe z winy Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy i zobowiązany będzie do ich naprawienia w pełnej wysokości. § 5 1. Wykonawcy za wykonanie czynności wskazanych w § 1 i 2 przysługuje wynagrodzenie w łącznej wysokości .....zł (słownie złotych: .............) brutto. 2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w 11 transzach. 3. Wynagrodzenia płatne w 11 równych transzach każda w kwocie .... zł (słownie złotych: ....) brutto, 10 transz płatne każdorazowo po wykonaniu czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 i 2, 21 dni od przedstawienia faktury, na konto wskazane przez Wykonawcę. 4. Transza 11 grudniowa w kwocie .... zł (słownie złotych:...) brutto płatna po wykonaniu czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 i 2, będzie realizowana po przedstawieniu faktury, na konto wskazane przez Wykonawcę, najpóźniej do 28 grudnia 2019 r. 5. Kwota, o której mowa w ust. 1, zabezpieczona jest w załączniku Dzielnicy Śródmieście do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. w dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 (budżet zadaniowy – B/IX/1/1/2). 6. Wykonawca wystawi fakturę dla: Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481. Odbiorca: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa. § 6 1. W przypadku opóźnienia wydruku/dystrybucji, pojedynczego wydania za każdy dzień roboczy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego jako Transza w § 5 ust 3. Kara umowna zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę bez konieczności odrębnego powiadomienia. 2. W przypadku opóźnienia wykonania wydruku/dystrybucji przekraczającego 14 dni roboczych wynikającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub części umowy. Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy, może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu na wykonanie umowy w całości lub w części. 3. Zapłata kar umownych nie wyklucza prawa do odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę. 4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. § 7 Wykonawca oświadcza, że zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu określonego w § 1. § 8 1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Prezydent m.st. Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy. 3. § 9 Do spraw nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. § 10 Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie właściwy sąd cywilny dla siedziby Zamawiającego. § 11 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące terminu realizacji w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 1) w następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, 2) działania siły wyższej. 2. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. § 12 1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. imię i nazwisko swojego przedstawiciela, telefon i e-mail do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych osobowych: dane zwykłe oraz dane dotyczące następujących kategorii osób „uczestnicy warsztatów” w postaci imię i nazwisko, nazwa szkoły, telefon i adres e-mail, wyłącznie w celu realizacji Umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr. 8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu. 9. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych. 11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 14. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie pisemnej. 15. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania Umowy, do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 16. Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemne o fakcie usunięcia danych. 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. § 13 Umowa zostaje zawarta w dniu podpisania przez obie strony. § 14 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwóch dla Zamawiającego, jednym dla Wykonawcy. Zamawiający na stronie internetowej http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2-zamowienia_powyzej_30_000_euro.html zamieścił załącznik nr 1 do niniejszego projektu umowy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub drogą elektroniczną. Do momentu otwarcia licytacji elektronicznej forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi dokumentami. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa tel. (22) 443 93 93 e-mail: sro.wzp@um.warszawa.pl Od momentu otwarcia licytacji do momentu zamknięcia licytacji zamawiający i wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych jest: p. Mirosław Pawłowski, tel. (22) 443 92 44 2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach proceduralnych jest p. Marzena Bogatek, tel. (22) 443 93 95 2 . Opis sposobu przygotowywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 1. Wykonawca sporządza formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 oraz należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie licytacji. 2. Wykonawca składa wniosek zgodnie z wymaganiami ogłoszenia, niniejszej instrukcji i ustawy Prawo zamówień publicznych. Do wniosku winny być dołączone wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej instrukcji. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. 3. Kopie dokumentów lub oświadczeń (każda strona dokumentu) winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 2, z zastrzeżeniem pkt 4, 5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 4. Pełnomocnictwo do podpisania wniosku, oświadczeń i innych dokumentów powinno być dołączone do wniosku. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do wniosku w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 5. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum firm), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazywać pełnomocnika oraz wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do wniosku w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski. 7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące wniosek. 8. Składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 9. Wykonawca powinien umieścić wniosek w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego. 3. Informacja o dokumentach wymaganych przed podpisaniem umowy. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany będzie wskazać adres poczty elektronicznej na którą Zamawiający będzie przekazywał materiały w formie pliku do wydruku, zgodnie z zapisem § 2 ust.2 umowy.
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące terminu realizacji w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 1) w następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, 2) działania siły wyższej. 2. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Śródmieście w trybie licytacji elektronicznej pn.: Wydruk gazety pt. „Życie Śródmieścia” wraz z dystrybucją (znak sprawy ZP- 1/19) 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w: a) dokumentacji postępowania prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). b) rejestrze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie Zarządzenie Nr 882/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2017 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych i finansowych w urzędach dzielnic m.st. Warszawy. c) ewidencji materiałów oznaczonych klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa” prowadzonej na podstawie Zarządzenie Nr 4439/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad postępowania w Urzędzie m. st. Warszawy z materiałami oznaczonymi klauzulą " Tajemnica przedsiębiorstwa" otrzymanymi od podmiotów zewnętrznych. 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne; 7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 9. posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10. nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ − *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. − ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/_wydruk-gazety-pt.-_zycie-srodmiescia_-wraz-z-dystrybucja_-%28znak-sprawy-zp-1-19%29%2C-warszawa,74698,ogloszenie.html

http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2-zamowienia_powyzej_30_000_euro.html
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764