logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kraków: „Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych dla potrzeb Projektu pn: „Wsparcie funkcjonowania i rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej w latach 2023-2024” - Część I i Część II

17.05.2024
Oferta ważna do:24.05.2024 godz. 10:00
Odsłon: 130

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych dla potrzeb Projektu pn: „Wsparcie funkcjonowania i rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej w latach 2023-2024” - Część I i Część II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356372852
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rynek Kleparski 4 lokal 13
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 31-150
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mot.krakow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mot.krakow.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
Zamawiający zobowiązany do stosowania ustawy PZP na mocy umowy z Województwem Małopolskim

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Działalność na rzecz promocji i kreowania pozytywnego wizerunku Województwa Małopolskiego oraz wspierania rozwoju turystyki

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych dla potrzeb Projektu pn: „Wsparcie funkcjonowania i rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej w latach 2023-2024” - Część I i Część II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5d9feb8-1360-11ef-a7f7-6221b72ad4fc
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00326890
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-16
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.mot.krakow.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.mot.krakow.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:
zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem przesyłki pocztowej/kurierskiej na adres Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Krakowie, Rynek Kleparski 4, lokal
13, 31-150 Kraków, sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2024 r. do godz. 10:00, co oznacza, że z upływem
powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym powyżej. Oferty można składać również osobiście w siedzibie Zamawiającego w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 4/13, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej:
„RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych Wykonawcy („ADO”) jest Zamawiający.
2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym pod adresem e-mail:
iodo@mot.krakow.pl lub pod adresem siedziby Zamawiającego.
3. Cele i podstawy przetwarzania. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –
przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.
4. Okres przetwarzania danych osobowych Wykonawcy związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec
powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie
danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
5. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o
ochronie danych osobowych przysługują Wykonawcy prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do
sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
6. Odbiorcy danych. Dane osobowe Wykonawcy będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa
oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Dane
osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą
podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i dane Wykonawcy nie będą profilowane.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GAD2/MSIT/2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wykonania i dostarczenia gadżetów promocyjnych dla potrzeb Projektu
pn.: „Wsparcie funkcjonowania i rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej w latach 2023-2024” w łącznym
nakładzie 12 500 sztuk, w tym 500 sztuk wodoodpornych plecaków/toreb na bagażnik rowerowy, 6000 sztuk metalowych
kubków, 6000 sztuk bawełnianych toreb na zakupy. 2 W zakresie części I jest wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych w postaci metalowych kubków i bawełnianych toreb na zakupy

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-10
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, pod warunkiem zgodności zamówienia podobnego z przedmiotem zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
18.1.2.1. „Cena” – 90 %.
18.1.2.2. „Jakość” – 10 %.
Porównywaną ceną będzie cena brutto.
3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze w kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów
uzyskanych w ramach ww. kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a przyznawanie
ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wedle następujących zasad:
- „Cena” (C) - oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów – 90. Oferta o najniższej cenie
otrzyma największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Ilość punktów Zamawiający obliczy wedle działania:
Pi (C) = • Max (C)
gdzie:
Pi(C) ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i" za kryterium „Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena badanej oferty „i";
Max (C) maksymalna ilość punktów wynosi 90
- „Jakość“– ocenie poddana zostanie jakość dołączonych do ofert próbek. Maksymalna ilość punktów – 10. Oceny próbek dokonają
członkowie komisji przetargowej. Punktacja zostanie podzielona średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez wszystkich
członków komisji w ramach poszczególnych podkryteriów, wedle następujących zasad:
• nasycenie barw i precyzja szczegółów (Jb) – 5 % (maks. 5 pkt),
• strona techniczna gadżetów (Jt) – 5 % (maks. 5 pkt).
• przyznana punktacja wg. Kryterium „Jakość“ zostanie obliczona wedle wzoru:
J = średnia arytmetyczna (Jb) + średnia arytmetyczna (Jt)
4. Na najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą ilość punktów,
będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wedle wzoru:
P = C + J
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą punktację,
zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty
otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można
dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcy złożą oferty dodatkowe o takiej
samej cenie.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wykonania i dostarczenia gadżetów promocyjnych dla potrzeb Projektu
pn.: „Wsparcie funkcjonowania i rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej w latach 2023-2024” w łącznym
nakładzie 12 500 sztuk, w tym 500 sztuk wodoodpornych plecaków/toreb na bagażnik rowerowy, 6000 sztuk metalowych
kubków, 6000 sztuk bawełnianych toreb na zakupy. 2 W zakresie części II jest wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych w postaci wodoodpornych plecaków/toreb na bagażnik rowerowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-20
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, pod warunkiem
zgodności zamówienia podobnego z przedmiotem zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
18.1.2.1. „Cena” – 90 %.
18.1.2.2. „Jakość” – 10 %.
Porównywaną ceną będzie cena brutto.
3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze w kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów
uzyskanych w ramach ww. kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a przyznawanie
ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wedle następujących zasad:
- „Cena” (C) - oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów – 90. Oferta o najniższej cenie
otrzyma największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Ilość punktów Zamawiający obliczy wedle działania:
Pi (C) = • Max (C)
gdzie:
Pi(C) ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i" za kryterium „Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena badanej oferty „i";
Max (C) maksymalna ilość punktów wynosi 90
- „Jakość“– ocenie poddana zostanie jakość dołączonych do ofert próbek. Maksymalna ilość punktów – 10. Oceny próbek dokonają
członkowie komisji przetargowej. Punktacja zostanie podzielona średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez wszystkich
członków komisji w ramach poszczególnych podkryteriów, wedle następujących zasad:
• nasycenie barw i precyzja szczegółów (Jb) – 5 % (maks. 5 pkt),
• strona techniczna gadżetów (Jt) – 5 % (maks. 5 pkt).
• przyznana punktacja wg. Kryterium „Jakość“ zostanie obliczona wedle wzoru:
J = średnia arytmetyczna (Jb) + średnia arytmetyczna (Jt)
4. Na najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą ilość punktów,
będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wedle wzoru:
P = C + J
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą punktację,
zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty
otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można
dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcy złożą oferty dodatkowe o takiej
samej cenie.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia w wykonaniu lub wykonywaniu dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – tj. wykonał w tym okresie lub wykonuje co najmniej jedną dostawę gadżetów promocyjnych, takich jak przykładowo kubki metalowe, torby bawełniane, torby na bagażnik rowerowy o łącznej wartości tych dostaw co najmniej 192 000 zł brutto (w przypadku oferty obejmującej wykonanie zamówienia w zakresie części I i II). W przypadku złożenia oferty częściowej Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełnienia ww. warunku jednej dostawy, przy czym minimalna wartość dostaw dla części I zamówienia wynosi 106 000,00 zł brutto, natomiast dla części II zamówienia to 86 000,00 zł brutto.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę:

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych* dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

- dowodów**, określających, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz potwierdzających wartość realizowanych dostaw;

- pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia), niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy),

* Wykonawca samodzielnie ustala, które dostawy uznaje za główne i tylko te wskazuje w wykazie dostaw oraz tylko dla tych przedstawia dowody.

** Dowodami, o których mowa powyżej są:

1. referencje lub inne równoważne dokumenty poświadczające należyte wykonanie usług oraz ich wartość;

2. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w pkt 1. powyżej;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt 8 SWZ Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenia:
a) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ,
b) o braku podstaw wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SWZ.
6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.mot.krakow.pl informacji, o której mowa w art.
222 ust. 5 ustawy, składa oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z późn. zm.), z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wzór oświadczenia określony jest w załączniku nr 2b do SWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym
postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom,
wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
d) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
e) zreorganizował personel,
f) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
g) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
h) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych
regulacji lub standardów.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia.
3) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów to zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, zgodnie z treścią SWZ
4) Zobowiązanie należy złożyć w oryginale.
5) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. wykazu usług wykonanych w okresie 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie oraz potwierdzających wartość zrealizowanych usług. Wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 3a do SWZ. Dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie, są dowody wymienione w treści § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy tj.:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane;
b) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające należyte wykonanie usług – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź dokumentów, o którym mowa w lit. a, przy czym w przypadku, gdy
Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania referencji bądź dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług.
6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.mot.krakow.pl informacji, o której mowa w art.
222 ust. 5 ustawy, składa oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z późn. zm.), z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wzór oświadczenia określony jest w załączniku nr 2b do SWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi i dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć próbki wykonanych dotychczas przez Wykonawcę przykładowych prac, których specyfikacja pozostaje zbliżona do określonej w Załączniku nr 4 do SWZ, tj.:

Dla I części zamówienia:
- Metalowy kubek o pojemności 220 ml wykonany ze stali nierdzewnej, z uchwytem w postaci karabińczyka. Posiada podwójne ścianki, wymiary: ok. Ø6,5X7,5 cm
- Bawełniana torba na zakupy z długimi uchwytami ok. 77 cm, gramatura 140 g/m2 wykonana zgodnie z certyfikowanym standardem dotyczącym stosowania szkodliwych substancji w tekstyliach. Wymiary: 37X41 cm.
Dla II części zamówienia:
- Wodoodporny plecak/torba na bagażnik rowerowy
o pojemności 23 l, wykonany z TPU (termoplastyczny poliuretan), materiał wytrzymały, w pełni wodoodporny, do noszenia na trzy sposoby: jako torba do ręki, plecak lub torba rowerowa przytwierdzana do bagażnika, wymiary: ok. 58 x 40 x 14 cm

Zamawiający zwróci złożone próbki Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi i dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć próbki wykonanych dotychczas przez Wykonawcę przykładowych prac, których specyfikacja pozostaje zbliżona do określonej w Załączniku nr 4 do SWZ, tj.:

Dla I części zamówienia:
- Metalowy kubek o pojemności 220 ml wykonany ze stali nierdzewnej, z uchwytem w postaci karabińczyka. Posiada podwójne ścianki, wymiary: ok. Ø6,5X7,5 cm
- Bawełniana torba na zakupy z długimi uchwytami ok. 77 cm, gramatura 140 g/m2 wykonana zgodnie z certyfikowanym standardem dotyczącym stosowania szkodliwych substancji w tekstyliach. Wymiary: 37X41 cm.
Dla II części zamówienia:
- Wodoodporny plecak/torba na bagażnik rowerowy
o pojemności 23 l, wykonany z TPU (termoplastyczny poliuretan), materiał wytrzymały, w pełni wodoodporny, do noszenia na trzy sposoby: jako torba do ręki, plecak lub torba rowerowa przytwierdzana do bagażnika, wymiary: ok. 58 x 40 x 14 cm

Zamawiający zwróci złożone próbki Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Oświadczenia:
a) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ,
b) o braku podstaw wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SWZ.
2) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z tych Wykonawców odrębnie.
3) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków, to zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie
wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy,
ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą (informacje w tym zakresie należy podać, jeżeli warunek dotyczy dysponowania osobami). Przykładowy wzór
zobowiązania podmiotu podany jest w załączniku nr 3 do SWZ.
4) Zobowiązanie należy złożyć w oryginale.
5) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. wykazu usług wykonanych w okresie 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie oraz potwierdzających wartość zrealizowanych usług. Wzór wykazu
wykonanych usług stanowi załącznik nr 3a do SWZ. Dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie, są
dowody wymienione w treści § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020
r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy tj.:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane;
b) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające należyte wykonanie usług – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź dokumentów, o którym mowa w lit. a, przy czym w
przypadku, gdy Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania referencji
bądź dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług.
6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.mot.krakow.pl informacji, o której mowa
w art. 222 ust. 5 ustawy, składa oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275,
z późn. zm.), z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wzór oświadczenia określony
jest w załączniku nr 2b do SWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w
postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 SWZ.
Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do
złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w pkt 10.1.
3. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed
podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą
współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
1) określenie celu gospodarczego,
2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia,
3) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego minimum okres
realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,
4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
6. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod warunkiem
zawieszającym.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 – 8.
2. Zmiana może obejmować:
a) pominięcie jakiejkolwiek części usług,
b) zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług.
3. Zmiana może być wprowadzona jedną z następujących metod:
a) Wykonawca może zaproponować zmianę przez złożenie pisemnej propozycji zmiany, która zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwoli skrócić okres realizacji umowy lub obniży koszty realizacji umowy lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego.
b) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmiany, jeżeli jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Projektu, i która w razie przyjęcia pozwoli skrócić okres realizacji umowy lub obniży koszty realizacji umowy lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego lub jeżeli konieczność jej wprowadzenia wynika z decyzji krajowych lub zagranicznych Instytucji zarządzających i monitorujących realizację Projektu, ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmiany, spełniającą wymogi określone w ust. 2, wraz z tą propozycją przedłoży:
a) opis proponowanej zmiany,
b) zakres proponowanej zmiany,
c) szacunki, czy i w jaki sposób zakładana zmiana wpłynie na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz
d) szacunki dotyczące wpływu zmiany na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.
5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 3 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmiany, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmiany, spełniającą wymogi opisane w ust. 3.
6. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 4, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona.
7. Do przesłanej zmodyfikowanej propozycji zmiany mają zastosowanie postanowienia ust. 4-5.
8. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu.
9. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 - 8 jest nieważna
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-24 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Małopolska Organizacja Turystyczna w Krakowie, Rynek Kleparski 4, lokal 13, 31-150 Kraków
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-24 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/_wykonanie-i-dostawa-gadzetow-promocyjnych-dla-potrzeb-projektu-pn%3A-_wsparcie-funkcjonowania-i-rozwoj-malopolskiego-systemu-informacji-turystycznej-w-latach-2023-2024_---czesc-i-i-czesc-ii%2C-krakow,92914,ogloszenie.html

http://www.mot.krakow.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764