logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: „Zakup gadżetów reklamowych” (8 Części)

Oferta ważna do:25.09.2023 godz. 11:00
Odsłon: 131

„Zakup gadżetów reklamowych” (8 Części)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010464542
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kolska 12
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-045
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@nask.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nask.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Telekomunikacja/IT
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup gadżetów reklamowych” (8 Części)
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e208de5-5230-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00397507
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://nask.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nask.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s;
2)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej minimalnej konfiguracji: pamięć 2GB RAM, procesor IntelIV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program AcrobatReader lub inny odczytujący pliki w formacie np.pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx.
6) dopuszczalna wielkość przesyłanych pojedynczych plików do 50MB.
2. Dokumenty w formacie ,,PDF” zaleca się podpisywać formatem PAdES; natomiast dokumenty w formacie innym niż ,,PDF” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
3. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela Platformy, gdyż istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
3) O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
4. Zamawiający kieruje ew. wezwania/pisma do Wykonawcy za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”. Docelowy
plik skierowany do Wykonawcy widoczny będzie w podzakładce „Otrzymane”.
5. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca wczytuje w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie w zakładce „Pytania/Informacje (podzakładka „Dodaj pytanie/komentarz”). Wykonawca w niniejszej podzakładce wybiera docelowy plik, który ma zostać wczytany. Po wczytaniu pliku wybiera opcję „Zapisz”.
6. Wykonawca składa ofertę poprzez dodanie w zakładce „Załączniki” dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez wybranie polecenia „Dodaj załącznik” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać zamieszczony. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. W przypadku, gdy załącznik zwiera tajemnicę przedsiębiorstwa/dane osobowe Wykonawca zaznacza stosowne polecenie „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” / „Załącznik zawiera dane osobowe”.
7. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika) jest automatyczne wy generowanie komunikatu systemowego o treści „Plik został przesłany”, po każdej prawidłowo wykonanej operacji tj. dodaniu i zapisaniu załącznika.
8. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), że:
1) Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Zamawiający.
2) NASK - PIB wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail inspektorochronydanych@nask.pl;
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, bankom, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi prawne, doradcze, podatkowe oraz podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne oraz innym podmiotom uprawnionym na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 74) przez określony czas (art. 78);
5) Dane osobowe przechowywane są przez Administratora dla celów archiwizacyjnych, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami;
6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu z zastrzeżeniem, że:
a) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą wzory umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
c) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w SWZ, do upływu terminu na ich wniesienie,
7) W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
9) Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych,
10) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZZPiZ.2611.31.2023.279.MGA[ACIG][KSC2023][OSE2023]
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 8
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa gadżetów opatrzonych właściwym graficznym oznakowaniem w podziale na 8 (osiem) odrębnych części:
Część 1:
1) Notatnik A5 Recycling – 450 sztuk;
2) Długopis metalowy – 400 sztuk;
3) Ski-Pass (Retraktor) – 100 sztuk;
4) Kabel do ładowania – 400 sztuk,
5) Bidon sportowy – 300 sztuk;
6) Pendrive – 500 sztuk;
7) Bambusowy Powe bank – 300 sztuk;
8) Zaślepka na kamerkę internetową – 1 000 sztuk;
9) Multinarzędzie 15 w 1 -500 sztuk;
10) Podkładka pod mysz z ładowarką indukcyjną – 150 sztuk;
11) Wiatraczek na usb – 300 sztuk;
12) Bawełniana torba (gruba) – 500 sztuk;
13) Parasol składany – 150 sztuk;
14) Uchwyt do telefonu (stojak na telefon) – 500 sztuk;
15) Bezprzewodowy wykrywacz kluczy – 200 sztuk;
16) Antystresy – 700 sztuk;
17) Ołówek zwierzątko – 500 sztuk;
18) Gra do liczenia – 500 sztuk;
19) Brelok odblaskowy – 500 sztuk;
20) Zakładka do książek – 500 sztuk;
21) Wodoodporne etui na smartfon – 500 sztuk;
22) Piórnik – 500 sztuk;
23) Frisbee – 500 sztuk.
Wszystkie ww. gadżety muszą spełniać wytyczne Zamawiającego. Specyfikacja znajduje się w Załączniku nr 1 do SOPZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej jako: „SOPZ”) dla Cz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 43 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, będzie kierował się kryteriami i ich znaczeniem oraz będzie oceniał oferty w poszczególnych kryteriach. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 85
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy – (min 5 dni roboczych, maks 20 dni roboczych)
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa gadżetów opatrzonych właściwym graficznym oznakowaniem w podziale na 8 (osiem) odrębnych części:
Część 2:
1) Smycz – 1 000 sztuk;
2) Notatnik z długopisem – 200 sztuk;
3) Długopis metalowy – 1 000 sztuk;
4) Kubek ceramiczny – 250 sztuk;
5) Etui na karty kredytowe – 300 sztuk;
6) Krówki – 25 sztuk;
7) Bidon sportowy – 50 sztuk;
8) Antystresy w kształcie mózgu – 300 sztuk.
Wszystkie ww. gadżety muszą spełniać wytyczne Zamawiającego. Specyfikacja znajduje się w Załączniku nr 1 do SOPZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej jako: „SOPZ”) dla Cz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 43 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, będzie kierował się kryteriami i ich znaczeniem oraz będzie oceniał oferty w poszczególnych kryteriach. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 85
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy – (min 5 dni roboczych, maks 20 dni roboczych)
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa gadżetów opatrzonych właściwym graficznym oznakowaniem w podziale na 8 (osiem) odrębnych części:
Część 3:
1) Długopis, PET z recyklingu – 400 sztuk;
2) Kubek ceramiczny 350ml – 200 sztuk;
3) Butelka na wodę – 200 sztuk;
4) T-shirt - wariant duże logo z przodu – 200 sztuk;
5) Bluza - wariant duże logo z przodu – 100 sztuk.
Wszystkie ww. gadżety muszą spełniać wytyczne Zamawiającego. Specyfikacja znajduje się w Załączniku nr 1 do SOPZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej jako: „SOPZ”) dla Cz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 43 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, będzie kierował się kryteriami i ich znaczeniem oraz będzie oceniał oferty w poszczególnych kryteriach. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 75
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy – (min 5 dni roboczych, maks 20 dni roboczych)
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Walory jakościowe i estetyczne
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa gadżetów opatrzonych właściwym graficznym oznakowaniem w podziale na 8 (osiem) odrębnych części:
Część 4:
1) Zasłona na kamerę internetową – 150 sztuk;
2) Dwukolorowy kubek ceramiczny – 150 sztuk;
3) Latarka bezpieczeństwa 4in1 – 35 sztuk.
Wszystkie ww. gadżety muszą spełniać wytyczne Zamawiającego. Specyfikacja znajduje się w Załączniku nr 1 do SOPZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej jako: „SOPZ”) dla Cz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 43 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, będzie kierował się kryteriami i ich znaczeniem oraz będzie oceniał oferty w poszczególnych kryteriach. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 85
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy – (min 5 dni roboczych, maks 20 dni roboczych)
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa gadżetów opatrzonych właściwym graficznym oznakowaniem w podziale na 8 (osiem) odrębnych części:
Część 5:
1) Smycz – 400 sztuk;
2) Notatnik A5 Recycling – 400 sztuk;
3) Długopis metalowy – 400 sztuk;
4) Kubek ceramiczny do sublimacji – 400 sztuk;
5) Ski-Pass (Retraktor) – 400 sztuk;
6) Plecak Worek – 400 sztuk;
7) Bidon sportowy – 400 sztuk;
8) Pendrive – 400 sztuk;
9) Antystresy – 400 sztuk.
Wszystkie ww. gadżety muszą spełniać wytyczne Zamawiającego. Specyfikacja znajduje się w Załączniku nr 1 do SOPZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej jako: „SOPZ”) dla Cz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 43 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, będzie kierował się kryteriami i ich znaczeniem oraz będzie oceniał oferty w poszczególnych kryteriach. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 85
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy – (min 5 dni roboczych, maks 20 dni roboczych)
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa gadżetów opatrzonych właściwym graficznym oznakowaniem w podziale na 8 (osiem) odrębnych części:
Część 6:
1) Długopis metalowy – 200 sztuk;
2) Ołówek różowy – 100 sztuk
3) Ołówek granatowy – 100 sztuk;
4) Ołówek neutralny – 100 sztuk;
5) Kubek ceramiczny – 150 sztuk;
6) Zestaw kartek memo – 100 sztuk;
7) Pluszowy miś w koszulce – 30 sztuk;
8) Ski-Pass – 50 sztuk;
9) Zaślepka na kamerkę internetową – 300 sztuk.
Wszystkie ww. gadżety muszą spełniać wytyczne Zamawiającego. Specyfikacja znajduje się w Załączniku nr 1 do SOPZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej jako: „SOPZ”) dla Cz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 43 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, będzie kierował się kryteriami i ich znaczeniem oraz będzie oceniał oferty w poszczególnych kryteriach. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 85
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy – (min 5 dni roboczych, maks 20 dni roboczych)
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa gadżetów opatrzonych właściwym graficznym oznakowaniem w podziale na 8 (osiem) odrębnych części:
Część 7:
1) Biała koszulka – 100 sztuk;
2) Notatnik A5 – 100 sztuk;
3) Kubek ceramiczny – 100 sztuk;
4) Pudełko – 100 sztuk;
5) Długopis przekręcany - 100 sztuk.
Wszystkie ww. gadżety muszą spełniać wytyczne Zamawiającego. Specyfikacja znajduje się w Załączniku nr 1 do SOPZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej jako: „SOPZ”) dla Cz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 37 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, będzie kierował się kryteriami i ich znaczeniem oraz będzie oceniał oferty w poszczególnych kryteriach. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa gadżetów opatrzonych właściwym graficznym oznakowaniem w podziale na 8 (osiem) odrębnych części:
Część 8:
1) Długopis metalowy – 400 sztuk;
2) Bambusowy Powe bank – 200 sztuk;
3) Kubek ceramiczny – 400 sztuk;
4) Butelka na wodę – 400 sztuk;
5) Wodoodporna torba (worek 20 l.) – 200 sztuk;
6) Plecak turystyczny (20 l.) – 250 sztuk;
7) Drewniana układanka w bawełnianym opakowaniu – 500 sztuk;
8) Ekologiczna torba płócienna – 250 sztuk;
9) Ekologiczny notatnik A5 – 250 sztuk;
10) Lampka rowerowa USB – 250 sztuk.
Wszystkie ww. gadżety muszą spełniać wytyczne Zamawiającego. Specyfikacja znajduje się w Załączniku nr 1 do SOPZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej jako: „SOPZ”) dla Cz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 43 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, będzie kierował się kryteriami i ich znaczeniem oraz będzie oceniał oferty w poszczególnych kryteriach. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 85
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy – (min 5 dni roboczych, maks 20 dni roboczych)
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania:
1) Odpisu lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.
2) dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie pkt 2 stosuje się.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Dotyczy części 3.
W celu potwierdzenia, że oferowane gadżety spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ - SOPZ, wymaga się od Wykonawcy złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) Próbki, tj. gadżety zaoferowane przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SOPZ. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 107 ust. 3 Ustawy Pzp, przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert (o którym mowa w Rozdziale XVI SWZ), tym samym nie podlegają uzupełnieniu w toku postępowania. Próbki dotyczą części 3.

UWAGA!
Brak złożenia próbek skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp jako oferty niezgodnej z warunkami zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oferta składa się z:
1) Formularza ofertowego (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ);
2) Formularza cenowego (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ);
3) Przedmiotowego środka dowodowego tj. Próbki: gadżety zaoferowane przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SOPZ, składane w ramach kryterium oceny ofert pn. „Walory jakościowe i estetyczne”, Próbki dotyczą części 3.
2. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ);
2) Pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie (w wypadku złożenia oferty przez konsorcjum);
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku posługiwania się pełnomocnikiem);
4) Dowody, w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, potwierdzające, że proponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
4. Żaden z wykonawców występujących wspólnie (członek konsorcjum) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie, a także gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, każdy z wykonawców przedstawia podmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe podmiotowe środki dowodowe mogą być złożone wspólnie.
7. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy oraz wskazanym w §12 Wzoru umowy, tj.: Załącznik nr 5 do SWZ dla Części 1, 2, 4, 5, 6, 8 i Załącznik nr 5 do SWZ dla Części 3 i Załącznik nr 5 do SWZ dla Części 7.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://nask.eb2b.com.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-24
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiając nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1) w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp.
2. Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca, wobec którego zachodzą okoliczności określone w:
1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4) - 10) ustawy Pzp;
2) art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.
3. Na podstawie z art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawa sankcyjna”, osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6 tej ustawy, nakłada
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
4. Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy sankcyjnej przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się, złożenie oferty.
5. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia.
6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć ewentualnym podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są już znani.
7. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie Cz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 wynosi: 492 000,00 zł brutto, w tym:
dla cz. 1 – 161 000,00 zł brutto
dla cz. 2 – 25 000,00 zł brutto
dla cz. 3 – 38 000,00 zł brutto
dla cz. 4 – 6 000,00 zł brutto
dla cz. 5 – 50 000,00 zł brutto
dla cz. 6 – 7 000,00 zł brutto
dla cz. 7 – 100 000,00 zł brutto
dla cz. 8 – 105 000,00 zł brutto.
8. W części 3 zamówienia Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych tj. próbki oferowanych gadżetów w celu oceny oferowanych gadżetów w ramach kryterium oceny ofert pn. „Walory jakościowe i estetyczne”, zgodnie z zapisami Rozdziału XIV SWZ Zamawiający zastrzega, że składane próbki nie podlegają uzupełnieniu. Wymagania dla próbki zawarte są w Załączniku nr 1 do SOPZ.
9. Termin wykonania zamówienia został szczegółowo opisany w SWZ.
10. Ze względu na ograniczoną ilość znaków pozostałe informacje zostały zawarte w SWZ.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/_zakup-gadzetow-reklamowych_-%288-czesci%29%2C-warszawa,91046,ogloszenie.html

https://nask.eb2b.com.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764