logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Aleksandrów Łódzki, w. łódzkie: Aleksandrów Łódzki: Promocja Gminy Aleksandrów Łódzki poprzez sport

21.01.2013
Oferta ważna do:28.01.2013 godz. 11:00
Odsłon: 604

Numer ogłoszenia: 27148 - 2013; data zamieszczenia: 18.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki , Pl. Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121018, 7121620, faks 042 7121780.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.aleksandrow-lodzki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Promocja Gminy Aleksandrów Łódzki poprzez sport.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest : Promocja Gminy Aleksandrów Łódzki poprzez sport w ramach rozgrywek I ligi piłki siatkowej kobiet. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1 umieszczenie w wydawanych przez siebie publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych herbu Gminy Aleksandrów Łódzki, w szczególności na plakatach informujących o meczach, biletach, karnetach, zaproszeniach, programach meczowych, 1.2 umieszczenie w sposób widoczny dla publiczności i mediów nazwy gminy i herbu Aleksandrowa Łódzkiego na ubiorach sportowych zawodników, które będą prezentowane podczas rozgrywek ligowych; 1.3 umieszczenie nazwy gminy i herbu Aleksandrowa Łódzkiego na stronie internetowej klubu, 1.4 rozpowszechnianie informacji o współpracy z Gminą Aleksandrów Łódzki, np. w formie zapowiedzi sponsorskich podczas zawodów, turniejów, rozgrywek ligowych, 1.5 kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Aleksandrów Łódzki w mediach jako gminy stwarzającej warunki do rozwoju i upowszechniania sportu i rekreacji, 1.6 uczestniczenie na wniosek Zamawiającego w organizowanych przez niego wydarzeniach promocyjnych, np. konferencjach prasowych, festynach, imprezach dla mieszkańców, 1.7 przygotowanie zawodników do godnego reprezentowania klubu i Gminy Aleksandrów Łódzki podczas rozgrywek sportowych na terenie całego kraju, 1.8 trwałe dokumentowanie wszystkich działań promocyjnych podejmowanych przez Wykonawcę za pomocą wycinków prasowych, płyt cd, zdjęć, filmów, itp., 1.9 udostępnianie Zamawiającemu do celów promocyjnych gminy Aleksandrów Łódzki informacji o działalności Wykonawcy, możliwości posługiwania się jego nazwą, znakami graficznymi, wizerunkami zawodników oraz ich osiągnięciami sportowymi..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aleksandrow-lodzki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, pl. Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, pl. Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki, Biuro podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/aleksandrow-lodzki%3A-promocja-gminy-aleksandrow-lodzki-poprzez-sport%2C-aleksandrow-lodzki%2C-w.-lodzkie,44236,ogloszenie.html

http://www.aleksandrow-lodzki.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Aleksandrów Łódzki, w. łódzkie - więcej ofert

  • Aleksandrów Łódzki, w. łódzkie: Dam pracę (0)

  • Aleksandrów Łódzki, w. łódzkie: Szukam pracy (0)

  • Aleksandrów Łódzki, w. łódzkie: Sprzedam (0)

  • Aleksandrów Łódzki, w. łódzkie: Kupię (0)

  • Aleksandrów Łódzki, w. łódzkie: Dam zlecenie (0)

  • Aleksandrów Łódzki, w. łódzkie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Aleksandrów Łódzki, w. łódzkie: Różności (0)

  • Aleksandrów Łódzki, w. łódzkie: Oferty Last minute (0)

  • Aleksandrów Łódzki, w. łódzkie: Zamówienia publiczne (1)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764