logo
WIEDZA
Polska reklama i poligrafiaWIEDZA

Alfabet Chochlika (9): K - jak kalendarze trójdzielne

   26.08.2017, przeczytano 3134 razy
ilustracjastrzałka

KALENDARZE TRÓJDZIELNE to cią­gle jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych typów kalen­da­rzy ścien­nych. Mimo (a może wsku­tek) koniecz­no­ści cią­głego kory­go­wa­nia poło­że­nia okienka i usu­wa­nia „zuży­tych” mie­sięcy, męż­nie opie­rają się dyk­ta­towi kom­pu­te­ry­za­cji, która sku­tecz­nie wyklu­czyła z naszego życia koniecz­ność wie­czor­nego nakrę­ca­nia zega­rów z kukułką i ruskich budzi­ków na sprężynę.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/typografia-na-co-dzien-%284%29%3A-k---jak-kalendarze-trojdzielne,33530,artykul.html

Kalen­da­rze trój­dzielne (zwane też prze­kor­nie kalen­da­rzami 3D) są wyro­bem wie­lo­czę­ścio­wym. W ich skład wcho­dzą: główka, plecki, trzy kom­plety kalen­da­riów, okienko z paskiem oraz opcjo­nal­nie etui. Każda z tych czę­ści wymaga uwagi pro­jek­tanta, gdyż bywa atrak­cyjną pożywką dla róż­nego rodzaju cho­chli­ków poli­gra­ficz­nych. Przyj­rzyjmy się im po kolei, bo sezon na kalen­da­rze wła­śnie nad­szedł, a cze­ka­nie z dru­kiem do grud­nia to nie­chybne nara­że­nie się na wyż­sze ceny i prze­dłu­żane ponad przy­zwo­itość ter­miny reali­za­cji.

ilustracjastrzałka
Sezon na kalen­da­rze już trwa.

Opty­ma­li­za­cja

Wymiary i pro­por­cje poszcze­gól­nych czę­ści kalen­da­rza 3D, mogą być prak­tycz­nie dowolne, ale ich odpo­wied­nie dobra­nie może w znacz­nej mie­rze  wpły­nąć na koszty surowca, a tym samym na cenę pro­duktu koń­co­wego. W niniej­szym omó­wie­niu wybra­łem wariant naj­bar­dziej opty­malny. Jest on w naszej dru­karni pro­po­no­wany, jako wer­sja stan­dar­dowa i cie­szy się naj­więk­szą popu­lar­no­ścią. Przy­go­to­wu­jąc pro­jekt kalen­da­rza trój­dziel­nego według poda­nych tutaj para­me­trów tech­nicz­nych może­cie mieć pew­ność, że będzie on „paso­wał” także w każ­dej innej dru­karni. Poniż­sze roz­ry­so­wa­nie zawiera wszyst­kie potrzebne wymiary.
Rozrysowanie standardowych kalendarzy 3D

ilustracjastrzałka

Główka

Główka to repre­zen­ta­cyjna część kalen­da­rza trój­dziel­nego i główne pole do popisu dla pro­jek­tanta. To tu roz­grywa się napię­cie i syner­gia pomię­dzy funk­cją ozdobną i mar­ke­tin­gową. Dzięki tech­no­lo­gii kasze­ro­wa­nia, czyli nakle­ja­nia wydru­ko­wa­nego arku­sza na podwójną war­stwę tek­tury fali­stej, uzy­skuje się efekt wypu­kło­ści. Z tego względu zaleca się aby istotne ele­menty były odda­lone od kra­wę­dzi o mini­mum 10 mm. Jest to wymóg bar­dziej este­tyczny niż tech­no­lo­giczny, gdyż główka kasze­ro­wana spra­wia wra­że­nie wypu­kłej i ele­menty umiesz­czone zbyt bli­sko kra­wę­dzi, optycz­nie się gubią.

Na główce dynda swo­bod­nie cały kalen­darz, stąd potrzeba uwzględ­nie­nia miej­sca na gustowną dziurkę. Znacz­nie este­tycz­niej pre­zen­tuje się dokle­jana od tyłu pla­sti­kowa zawieszka lub wykro­jona w kształ­cie zawieszki górna zawijka.


Zawieszka pla­sti­kowa przy­kle­jana z tyłu główki kalendarza.

Główka po wydru­ko­wa­niu pokry­wana jest folią błysk, a następ­nie wykra­wana i kasze­ro­wana. Pro­jek­tu­jąc główkę należy zadbać jedy­nie o odpo­wied­nie wymiary netto i brutto. Do wyboru mamy dwa stan­dar­dowe for­maty. Wybór więk­szego nie ma wpływu na cenę.

Stan­dar­dowe para­me­try główki kalen­da­rza 3D:

 • Wymiary netto w mm: 320 x 230 lub 320 x 250
 • Wymiary brutto w mm:
 • 350 x 260 lub 350 x 280 (15 mm spady na zawijkę)
 • Papier: Kar­ton jed­no­stronny 180g
 • Kolo­ry­styka: 4+0
 • Uszla­chet­nie­nia: folia błysk
 • Intro: Wypu­kła, kasze­ro­wana na tek­tu­rze falistej


Plecki

Plecki to przede wszyst­kim ste­laż, na któ­rym zamo­co­wana jest cała kon­struk­cja kalen­da­rza 3D. Zazwy­czaj zadru­ko­wane są jed­nym (czę­sto pan­to­no­wym) kolorem.

W trzech miej­scach plecki są bigo­wane, celem uła­twie­nia ich zło­że­nia na czas transportu.

W dol­nej czę­ści plec­ków, poni­żej ostat­niego kalen­da­rium, prze­wi­dziane jest miej­sce na logo, dane tele­adre­sowe firmy i ewen­tu­alny slo­gan rekla­mowy. Prze­waż­nie tre­ści te pro­jek­to­wane są „w kontrze” czyli bia­łymi lite­rami na ciem­nym tle.

Sze­ro­kość plec­ków winna się rów­nać sze­ro­ko­ści główki, a wyso­kość zapew­niać zarówno swo­bodne roz­miesz­cze­nie trzech kalen­da­riów, jak i zabez­pie­cze­nie odpo­wied­niego miej­sca na stopkę.

Jeżeli plecki mają być zadru­ko­wane kolo­rem, w miej­scach łącze­nia z nimi kalen­da­riów, należy w tle wybrać białe pole, które w naszym wypadku wynosi 280 x 30 mm. Dzięki temu spryt­nemu zabie­gowi, rośnie szansa, że w cza­sie cało­rocz­nego uży­wa­nia kalen­da­rza, blo­czek z kalen­da­riami nie odklei się nam od cało­ści. Przy­czep­ność kleju jest bowiem znacz­nie gor­sza, kiedy miej­sce skle­je­nia jest zadrukowane.

Pomię­dzy poszcze­gól­nymi blo­kami kalen­da­riów prze­świ­tuje wolne miej­sce, które co zapo­bie­gliwsi pro­jek­tanci lubią wypeł­niać tre­ścią. Nie zachę­cam do tego. Musimy pamię­tać, że wła­śnie tam wystę­pują miej­sca fal­co­wa­nia i bigo­wa­nia plec­ków i czy­tel­ność tych obsza­rów jest znacz­nie gorsza.

Bez względu na przy­jęte w pro­jek­cie wymiary plec­ków, odle­głość pomię­dzy ostat­nim bigiem a dolną kra­wę­dzią plec­ków, nie może być więk­sza od odle­gło­ści pierw­szego bigu od gór­nej kra­wę­dzi główki. Nie­za­sto­so­wa­nie się do tej zasady powo­duje, iż po poskła­da­niu kalen­da­rza, dolna kra­wędź plec­ków (ze stopką) wystaje poza główkę i czę­sto ulega znisz­cze­niu w trak­cie skła­do­wa­nia i transportu.

Stan­dar­dowe para­me­try plec­ków kalen­da­rza 3D:

 • Wymiary netto w mm: 320 x 563
 • Wymiary brutto w mm: 324 x 567
 • Kolo­ry­styka: 4 + 0 (CMYK); 1 + 0 (dowolny pan­ton); 0 + 0 (bez zadruku)
 • Papier: Kar­ton biały 270-300g


Kalendaria

Wyda­wać by się mogło, że kalen­da­ria, jako główny ele­ment kalen­da­rzy, będą potrak­to­wane przez Cho­chlika w spo­sób spe­cjalny, a tym­cza­sem jest to stan­dar­dowa pro­duk­cja, którą w zasa­dzie można w cało­ści powie­rzyć dru­karni wybie­ra­jąc spo­śród pro­po­no­wa­nych przez nią gotow­ców. Oto przy­kła­dowy wzór pro­po­no­wany przez dru­kar­nię www.print4all.pl:

Indy­wi­du­ali­stów, chcą­cych jed­nak pro­jek­to­wać wła­sne kalen­da­ria, zachę­cam do zapo­zna­nia się z zamiesz­czoną niżej listą typo­wych wymia­rów okie­nek, aby wiel­ko­ścią tek­stu wstrze­lić się w ich wewnętrzne świa­tło. Nie ma nic bar­dziej wku­rza­ją­cego w kalen­da­rzu, jak data, któ­rej nie widać.

W stan­dar­dzie kalen­da­ria są dwu­ko­lo­rowe: black i pan­ton red. Na życze­nie Klienta, kolory mogą być dowolne (wybór innych kolo­rów może mieć wpływ na cenę).

Kalen­da­rium mie­siąca aktu­al­nego (środ­kowe) ma prze­waż­nie tło odmienne (zazwy­czaj jaśniej­sze) od kalen­da­riów mie­sięca poprze­dza­ją­cego i następnego.

Para­me­try tech­niczne kalendariów:

 • Wymiary netto w mm: 295 x132
 • Papier: Off­set 80g
 • Kolo­ry­styka: 2+0 (black + warm red)
 • Pro­jekt: wyko­nany przez drukarnię.


Okienka

Wymiary okie­nek są w zasa­dzie zestan­da­ry­zo­wane. Poniż­sza tabela pre­zen­tuje ich główne rodzaje oraz wewnętrzne wymiary.

Kolor okie­nek dobie­ramy pod główkę. Bez­a­pe­la­cyj­nie kró­luje czer­wony, gra­na­towy, zie­lony i czarny.

W obiegu ist­nieją dwa spo­soby moco­wań pasków pla­sti­ko­wych, po któ­rych poru­szają się okienka: moco­wa­nia gum­kowe i bez­gum­kowe. Tylko przy­zwy­cza­je­nie i opór przed zmia­nami może skła­niać nie­któ­rych do opo­wia­da­nia się za tymi z gumką. Nato­miast praw­dziwą rewo­lu­cję w branży okien­ko­wej szy­kują nam pro­du­cenci prze­zro­czy­stych kółe­czek z folii, które „same w sobie” trzy­mają się powierzchni kalen­da­riów i nie potrze­bują żad­nych pro­wad­nic. Ale rynek kalen­da­riów w Pol­sce jesz­cze ich nie zaak­cep­to­wał. Widać lobby paskowe ma cią­gle mocne plecy.
okienka


Naj­po­pu­lar­niej­sze okienka bez­gum­kowe: 3g, czerwone

Etui czyli koperta na kalendarz

Kiedy do plec­ków przy­twier­dzimy główkę i kalen­da­ria, opa­szemy je pro­wad­nicą z okien­kiem, a całość zło­żymy wzdłuż dobrze zapro­jek­to­wa­nych bigów, bra­kuje nam jedy­nie kar­to­no­wego etui, które dru­kar­nia powinna posia­dać w stan­dar­do­wej ofer­cie. Nie wypada prze­cież aby kalen­darz peł­niący rolę gadżetu rekla­mo­wego, roz­ło­żył się nie­chciany w trak­cie jed­nej z tych kur­tu­azyj­nych wizyt, jakie każ­dego roku usku­tecz­niają han­dlowcy, wpro­wa­dza­jąc jesz­cze więk­szy zamęt w przed­świą­teczny nastrój, kiedy i tak każdy cho­dzi zakrę­cony jak słoik z chrzanem.

Z cho­chli­ko­wym pozdro­wie­niem
Andrzej Gołąb

Dodatkowe informacje:

Pro­jekt logo: Bro­ni­sław Józefiok

REKLAMA

avatar użytkownika
+ + + + + + + + + + + + +

Tekst opublikował użytkownik: cuddruk

(Andrzej Gołąb)

cuddruk o sobie:

Od ponad 30 lat jestem związany z poligrafią. Obecnie pracuję w Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler w Rudzie Śląskiej, na stanowisku pełnomocnika właściciela.
Razem z gronem współpracowników służymy radą i doświadczeniem w zagadnieniach związanych z głównymi procesami realizowanymi w naszej drukarni:
- DTP i przygotowanie plików do druku
- Weryfikacja plików produkcyjnych
- Impozycja i naświetlanie CTP
- Pełnoformatowy druk offsetowy
- Druk cyfrowy
- Introligatorka i pozostałe procesy postpressowe
- Gospodarka papierem
- Informatyczny System Zarządzania Przedsiębiorstwem Poligraficznym zgodny z normą ISO 9001

Zapraszam także do odwiedzenia mnie w internecie:
Blog: http://www.chochlikdrukarski.com.pl
FB: https://www.facebook.com/chochlikdrukarskireaktywacja
Strona: https://cuddruk.pl/
Poczta: andrzej.jozef.golab@gmail.com

Więcej informacji o użytkowniku

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Katalogi na 2020 rok – jakie trendy uwzględnić w projektowaniu?
W projektowaniu katalogów w 2020 r. warto uwzględnić kilka trendów i inspiracji. Dzięki nim klient dostrzeże w nadawcy partnera, który rozumie swój czas i szanuje jego. Wiele zestawień wskazuje pewne wspólne cechy designu na ten rok. O których z nich warto wiedzieć?
Czy warto brać udział w konkursach, po co Stowarzyszenie je współorganizuje, jak wygląda proces i – przede wszystkim – jak Ty możesz na niego wpłynąć pisze Lena Mitkowa, Creative in Chief w Leniva°, Członkini Zarządu STGU, odpowiedzialna w STGU za konkursy brandingowe.
Marketing zapachowy w placówkach opieki zdrowotnej
Umiejętna aromatyzacja pomieszczeń w placówkach medycznych, może pomóc pacjentom w szybszym powrocie do zdrowia, a personel pobudzić do bardziej efektywnej pracy i tym samym lepszej opieki nad podopiecznymi. Jakie zapachy sprawdzą się najlepiej w kreacji przyjemnego i odprężającego otoczenia?
Mitologiczne smoki i Wiedźmin a prawo autorskie
Andrzej Sapkowski, polski pisarz fantasy, twórca sagi o Wiedźminie, najczęściej po Stanisławie Lemie  tłumaczony polski autor fantastyki, stał się bardzo popularnym twórcą - netfliksowski serial „Wiedźmin”, gra oparta na przygodach Geralta z Riwii czy w końcu bardzo sprawny marketing sprawiły, że jego książki trafiły właśnie na prestiżową listę bestsellerów "New...
Pieczątka wcale nie musi być nudna
Czy zdajecie Sobie sprawę, że odbicie Waszej pieczątki, może być bardzo skutecznym nośnikiem reklamowym? To czysty marketing, o ile zadacie Sobie trud, żeby było na niej logo, adres Waszej strony internetowej czy profilu na social media, Facebook, Instagram lub innego. No i wszystkie najważniejsze dane opracowane w czytelny sposób.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764