logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Automaty pod kalendarze trój­dziel­ne z głów­ką i spi­ra­lo­wa­ne od Akondy

  PR 15.11.2018, przeczytano 849 razy
ilustracjastrzałka

Au­to­ma­ty­za­cja, zwi­ęk­sze­nie mo­cy prze­ro­bo­wych przy re­ali­za­cji śred­nich i wy­so­kich na­kła­dów ka­len­da­rzy jest te­ma­tem szcze­gól­nie istot­nym w dru­kar­niach pod ko­niec ro­ku. Akon­da do­star­cza roz­wi­ąza­nia do pro­duk­cji ka­len­da­rzy trój- lub czte­ro­-dziel­nych oraz spi­ra­lo­wa­nych.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/automaty-pod-kalendarze-troj%C2%ADdziel%C2%ADne-z-glow%C2%ADka-i-spi%C2%ADra%C2%ADlo%C2%ADwa%C2%ADne-od-akondy,380155,artykul.html

Po­nad rok te­mu ko­mer­cyj­ną pre­mie­rę mia­ło urządze­nie Ca­l-One, au­tor­ski pro­jekt re­ali­zo­wa­ny w Pol­sce po­zwa­la­jący na kle­je­nie ka­len­da­rzy trój- lub czte­ro­-dziel­nych przy wy­ko­rzy­sta­niu kle­ju na zim­no lub go­rąco. Pod ko­niec sierp­nia za­in­sta­lo­wa­na zo­sta­ła pierw­sza ma­szy­na po­zwa­la­jąca na przykle­je­nie głów­ki w cy­klu półau­to­ma­tycz­nym. Ca­l-One po­zwa­la na re­ali­za­cję do 1000 ka­len­da­rzy na go­dzi­nę (bez różni­cy czy trój- czy czte­ro­-dziel­ne).

Urządze­nia Ca­l-One zo­sta­ły za­in­sta­lo­wa­ne u li­de­rów ryn­ku i naj­wi­ęk­szych pro­du­cen­tów ka­len­da­rzy po­zwa­la­jąc na zwi­ęk­sze­nie mo­cy prze­ro­bo­wych przy co­raz po­wa­żniej­szych pro­ble­mach z si­łą ro­bo­czą – śred­nio je­den Cal One za­stępu­je pra­cę 6 par ludz­kich rąk. Na czas pu­bli­ka­cji ni­niej­sze­go ar­ty­ku­łu urządze­nia za­in­sta­lo­wa­ne w 2018 ro­ku zre­ali­zo­wa­ły nie­spe­łna 1mln ka­len­da­rzy.

ilustracjastrzałka

Pro­ces pro­duk­cji ka­len­da­rzy spi­ra­lo­wa­nych rów­nież często na­stręcza wie­lu pro­ble­mów, dla­te­go Akon­da ofe­ru­je rów­nież no­we, wy­so­kiej ja­ko­ści urządze­nia do pół- i w pe­łni au­to­ma­tycz­ne­go za­my­ka­nia opraw spi­ra­lo­wa­nych za­pew­nia­jące szyb­ki na­rząd i mi­ni­ma­li­za­cję strat przy pro­duk­cji. Mo­del CB-420 au­to­ma­tycz­nie od­wi­ja i przy­ci­na spi­ra­lę, ope­ra­tor za­kła­da wkład na po­da­ną spi­ra­lę, po prze­trans­por­to­wa­niu wkła­du na­stępu­je za­mkni­ęcie spi­ra­li – wy­daj­no­ści w za­le­żno­ści od ro­dza­ju pra­cy mo­gą si­ęgać na­wet 1100 sztuk na go­dzi­nę. Co jest bar­dzo wa­żną ce­chą – zmia­na ob­słu­gi­wa­nej spi­ra­li jest pro­stą, ope­ra­torską czyn­no­ścią, bez ko­niecz­no­ści dłu­gich na­rządów, zmia­ny na­rzędzi i ge­ne­ra­cji ma­ku­la­tu­ry. Na­to­miast mo­del AB-36CH jest au­to­ma­tem, gdzie ope­ra­tor je­dy­nie po­da­je wkład a ma­szy­na au­to­ma­tycz­nie re­ali­zu­je po­zo­sta­łe pro­ce­sy z wy­daj­no­ścią do 2100 opraw na go­dzi­nę, jest to mo­del w pe­łni przy­go­to­wa­ny do ma­so­wej pro­duk­cji opraw. Oba mo­dele są wy­po­sa­żo­ne w opcjo­nal­ny po­daj­nik za­wie­szek.

ilustracjastrzałka

Już dziś za­pla­nuj swo­ją pro­duk­cję na ko­lej­ny se­zon ze spraw­dzo­nym part­ne­rem.

Źródło: Akonda


brak ikonki
+ +

Tekst opublikował użytkownik: Akonda

Więcej informacji o użytkowniku

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Konica Minolta na targach Remadays Warsaw 2020
„Print Evolution Journey” – pod takim hasłem Konica Minolta prezentowała swoje rozwiązania podczas targów RemaDays Warsaw 2020. Znalazły się wśród nich: nowy w ofercie firmy ploter wielkoformatowy AccurioWide 200, znana już z rynku maszyna do uszlachetniania – MGI Jetvarnish 3DS oraz rozwiązania z obszaru rzeczywistości rozszerzonej – Augmented RealityAR wraz z dedykowaną...
Amagraf podsumowuje targi Remadays Warsaw 2020
Firma Amagraf przygotowała na targi RemaDays Warsaw aż trzy premierowe w Polsce pokazy nowych maszyn. Pierwsza z nich to wielkoformatowy ploter płaski LED-UV firmy Mutoh. Druga to XpertJet 1641SR -  jeden z najnowszych ploterów  żywicznych/eko-solwentowych firmy Mutoh. Ostatnia z premier to ploter tnący z udoskonalonej serii - Graphtec CE7000-160. Na stoisku zorganizowano także...
Agfa podsumowuje targi Remadays Warsaw 2020
Codzienne pokazy płaskiego plotera Anapurna FB2540i LED z zastosowaniem różnych podłoży sztywnych; prezentacja licznych próbek, zrealizowanych na ploterach wielkoformatowych Agfa i składających się na wystrój stoiska; setki spotkań biznesowych z klientami firmy z segmentu druku wielkoformatowego i cyfrowego prepressu – to najkrótsze podsumowanie jej...
Granpak po raz trzeci inwestuje w technologię drukowania Koenig & Bauer
W drukarni Granpak z Andrychowa od niedawna pracuje nowa, pełnoformatowa arkuszowa maszyna offsetowa Rapida 106-6+L. To trzecie już rozwiązanie marki Koenig & Bauer dostarczone na przestrzeni ostatnich kilku lat do tego prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa. Maszyna stanowi część projektu inwestycyjnego firmy Granpak, realizowanego pod nazwą  „Innowacyjne...
Ruszyła sprzedaż urządzenia Accurio Press C12000/C14000
Konica Minolta oficjalnie wprowadza do sprzedaży swoje nowe, premierowe rozwiązanie do produkcji wysokonakładowej - model Accurio C14000. Od 14 lutego można – kontaktując się z polskimi oddziałami firmy – uzyskać szczegółowe informacje na temat tej maszyny. Jak podkreśla jej producent, bogate możliwości urządzenia pozwalają na zwiększenie wydajności i satysfakcji...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764