logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Badanie skuteczności kampanii wizerunkowej Centrum Nauki Kopernik.

Oferta ważna do:31.01.2023 godz. 10:00
Odsłon: 97

Badanie skuteczności kampanii wizerunkowej Centrum Nauki Kopernik.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Nauki Kopernik
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140603313
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Kościuszkowskie 20
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-390
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kopernik.org.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.org.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytucje kultury wpisane do RIK
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność kulturalna
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Badanie skuteczności kampanii wizerunkowej Centrum Nauki Kopernik.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f2578f0-9b07-11ed-94da-6ae0fe5e7159
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00051048
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,115476,9823009dbeec73d88b9a74e059349923.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w niniejszym
postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy
zakupowej https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.
Oferty oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpis kwalifikowany) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik, Warszawa (00-390),
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod
numerem 02/06,
2) Inspektorem Danych Osobowych w Centrum Nauki Kopernik jest:
Marta Sklorz,
e-mail: marta.sklorz@kopernik.org.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszym postępowaniem,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 i 74 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO,
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczania przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.260.86.2022.JG
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dorosłych, o
charakterze pomiaru ilościowego realizowanego na panelu internautów, wielkość próby badawczej n=700
Badana grupa: mieszkańcy Warszawy w wieku 18+ (18 dzielnic) oraz powiatów tworzących aglomerację
(otwocki, piaseczyński, pruszkowski, wołomiński, legionowski, grodziski, miński, nowodworski, warszawski
zachodni). Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nie było sprzeczne z zasadami
określonymi w Międzynarodowym Kodeksie ICC/ESOMAR, co oznacza, że Wykonawca gwarantuje, że
badania będą przeprowadzone w sposób rzetelnyi zgodny z wytycznymi
obowiązującymi w badaniach rynku i opinii.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79342310-9 - Usługi badania opinii klientów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Suma punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora badań
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
3) spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, tj:
posiadają bazę co najmniej 10.000 panelistów z Warszawy i powiatów tworzących aglomerację
warszawską (powiaty: otwocki, piaseczyński, pruszkowski, wołomiński, legionowski, grodziski, miński,
nowodworski, warszawski zachodni).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: świadczenia Wykonawcy o
niepodleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
w zakresie wskazanym w Rozdziale V pkt. 1 Specyfikacji warunków zamówienia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: świadczenia Wykonawcy o
niepodleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
w zakresie wskazanym w Rozdziale V pkt. 1 Specyfikacji warunków zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacji związanej z zagrożeniem
epidemiologicznym, wpływającej na brak możliwości realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami Umowy, przewiduje
zmiany treści Umowy w związku z brakiem możliwości przeprowadzania Badania w sposób określony Umową, wraz ze
zmianą (obniżeniem) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/badanie-skutecznosci-kampanii-wizerunkowej-centrum-nauki-kopernik.%2C-warszawa,89014,ogloszenie.html

https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764