logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Biała Podlaska: Budowa i wdrożenie zintegrowanego, mobilnego systemu informacji gospodarczej miasta Biała Podlaska, składającego się z bazy danych, portalu internetowego i aplikacji mobilnej w dwóch wersjach jezykowych PL RU oraz opracowanie podręcznika operacyjnego marki gospodarczej miasta Biała Podlaska i zintegrowanego, mobilnego systemu informacji gospodarczej miasta Biała Podlaska. Numer ogłoszenia: 329124 - 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014

06.10.2014
Oferta ważna do:15.10.2014 godz. 12:00
Odsłon: 280

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Biała Podlaska , ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, tel. 083 3416177, faks 083 3437064.
Adres strony internetowej zamawiającego: bip.bialapodlaska.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i wdrożenie zintegrowanego, mobilnego systemu informacji gospodarczej miasta Biała Podlaska, składającego się z bazy danych, portalu internetowego i aplikacji mobilnej w dwóch wersjach jezykowych PL RU oraz opracowanie podręcznika operacyjnego marki gospodarczej miasta Biała Podlaska i zintegrowanego, mobilnego systemu informacji gospodarczej miasta Biała Podlaska..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie zintegrowanego, mobilnego systemu informacji gospodarczej miasta Biała Podlaska, składającego się z bazy danych, portalu internetowego i aplikacji mobilnej w dwóch wersjach językowych polskiej i rosyjskiej oraz opracowanie podręcznika operacyjnego marki gospodarczej miasta Biała Podlaska i zintegrowanego, mobilnego systemu informacji gospodarczej miasta Biała Podlaska w ramach projektu Zintegrowany mobilny system informacji gospodarczej miasta Biała Podlaska instrumentem rozwoju handlu przygranicznego, regionalnej gospodarki i unijnego eksportu na Wschod. Projekt wspołfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013, Działania 2.4 Marketing Gospodarczy, Schemat B. 2.Obszar realizacji projektu: Miasto Biała Podlaska i okolice teren Gminy Biała Podlaska. 3.Charakterystyka i elementy projektu: Projekt będzie promował ofertę gospodarczą Białej Podlaskiej wśród obcokrajowców ze Wschodu, głównie obywateli Białorusi. 4.Kod CPV : 79.34.22.00-5 Usługi w zakresie promocji 5.Elementy zamówienia: 5.1Podręcznik operacyjny marki gospodarczej miasta Biała Podlaska oraz zintegrowanego mobilnego systemu informacji gospodarczej miasta Biała Podlaska. 5.2Publikacje promocyjne. 5.3Aplikacja natywna na telefony komórkowe i tablety na platformy Android, IOS i Windows PhonePortal www. 5.4Portal www. 5.5Baza danych i system do zarządzania treścią (CMS) wspólny dla portalu i aplikacji. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia etapami. Na całość zamówienia składają się II etapy: 6.1.Etap I 6.1.1.Podręcznik operacyjny. Opracowanie PODRĘCZNIKA OPERACYJNEGO marki gospodarczej miasta Biała Podlaska oraz zintegrowanego mobilnego systemu informacji gospodarczej miasta Biała Podlaska. Opracowanie powinno zawierać ciekawe i nowatorskie rozwiązania komunikacji marketingowej oraz metody ich wdrażania. Komunikacja ta adresowana będzie do klientów ze Wschodu, a także potencjalnych inwestorów chcących prowadzić swój biznes w oparciu o rynki wschodnie. Podręcznik operacyjny marki będzie zawierał opis wypracowanych w ramach projektu rozwiązań ze szczegółowym opisem zintegrowanego mobilnego systemu informacji gospodarczej miasta Biała Podlaska a także identyfikację wizualną marki, na którą złożą się logo czyli graficzne przedstawienie marki w postaci znaku łączącego symbole, kształty i kolory w specyficzną całość wizualnej reprezentacji marki oraz materiały reklamowe, które zostaną wykorzystane w zaplanowanych w ramach projektu działaniach reklamowych i PR. Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie dokumentu, który będzie spojny z dokumentami strategicznymi Miasta Biała Podlaska, będzie uwzględniał efekty poprzedniego projektu zrealizowanego przez zamawiającego w ramach Działania 2.4B RPO WL na lata 2007-2013, a w szczególności będzie nawiązywał do Programu Promocji Gospodarczej Miasta Biała Podlaska na lata 2010-2020. Podręcznik będzie przede zawierac przede wszystkim: Czesc analityczną: a.gospodarczy i turystyczny kontekst marki, b.okreslenie wizerunku miasta i jego pożądanej pozycji konkurencyjnej . Czesc strategiczną: a.struktura marki, b.wizja, misja i cele dla marki, c.określenie grup odbiorców i kanałow komunikacji, d.wybor strategicznego kierunku definiującego markę i jego załozenia, e.okreslenie kluczowych elementow marki, f.kluczowe cechy, atrybuty i korzyści marki, g.uproszczoną księgę znaku opracowanie identyfikacji wizualnej marki: logotyp, kolorystyka, kroj pisma. Zasady zastosowania i wykorzystania powyższych elementów na rożnorodnych materiałach promocyjnych h.hasło promocyjne, i.zasady współwystępowania znaku marki z herbem miasta i innymi znakami miasta, j.prezentację propozycji działań marketingowych i PR, które mogłyby wpłynąc na lepsze wykorzystanie potencjału obszaru i wdrażanych w ramach Projektu produktów, k.inne zastosowania (w tym licencjonowanie komercyjnego wykorzystania znaku marki), l.wdrażanie strategii marki. Parametry techniczne: 84 strony (80 + 4 okładka) format A4 kolor 4+4 srodki kreda błysk 150 g, okładka 300g kreda błysk oprawa klejona 30 rysunków, 50 zdjęć, 50 stron tekstu (1800 znakow str), 1 mapa regionu na okładkę podręcznika. Wykonawca dostarczy gotowy PODRĘCZNIK OPERACYJNY w 2 egzemplarzach w wersji papierowej w formacie A4 oraz w 6 egzemplarzach zapisanych na nośniku DVD w formacie doc i pdf. Elementy graficzne księgi znaku powinny być dostarczone w formacie CDR oraz JPEG. 6.1.2.Publikacje promocyjne. Wykonawca opracuje i przetłumaczy tresc publikacji do kampanii prasowej prowadzonej w Polsce (poziom lokalny i regionalny - po jednej publikacji w języku polskim) oraz na Białorusi (2 publikacje w języku rosyjskim) łącznie czterech artykułow promujących produkty uzyskane w ramach zamówienia i walory gospodarcze i turystyczne promowanego obszaru. Każda z publikacji obejmować powinna co najmniej 6000 znakow ze spacjami (dla wersji rosyjskojęzycznej bierzemy pod uwagę objętość tekstu po przetłumaczeniu). Publikacje powinny zostać dostarczone w wersji elektronicznej (w formacie doc). 6.2.Etap II 6.2.1.Aplikacja natywna na system Android, iOS oraz Windows Phone. Zamieszczona przez Wykonawcę na ogólnodostępnych sklepach Google Play, App Store i Windows Phone Store. Udostępniana dla użytkowników bezpłatnie. Zawartosc merytoryczna aplikacji 6.2.1.Informacje o ofercie gospodarczo turystycznej obszaru. Wykonawca zewidencjonuje minimum 250 obiektów, których wizytowki, parametry i opisy będą dostępne w ramach aplikacji (geolokalizacja GPS, zdjęcia 1-2 obiekt, opisy w dwoch wersjach językowych: polskiej i rosyjskiej), 6.2.2.Ekran głowny strona głoowna podzielona na kategorie głoowne np. obiekty (obiekty handlowe, usługowe, baza noclegowa i gastronomiczna, instytucje użyteczności publicznej (szpital, policja, konsulat RB, izba celna itp.), parkingi, stacje paliw, cykliczne imprezy w regionie, główne zabytki i inne obiekty dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego), głowne trasy turystyczne (przebieg trasy ze sladami GPX), aktualnosci i wydarzenia (pobieranie ze zdefiniowanych źrodeł zewnętrznych takich jak strony www, profile Facebooka Zamawiającego) 6.2.3.Obiekty prezentować będą adekwatny i wyczerpujący względem rodzaju obiektu opis, dane adresowe, www, e mail, telefon wywoływane z poziomu aplikacji, ew. godziny otwarcia jeśli dotyczy. Wizytówka obiektu będzie wyświetlała zdjęcia lub zdjęcie obiektu Wykonawca pozyska ok 375 fotografii lista obiektow zostanie określona przez Zamawiającego 6.2.4.Trasy turystyczne prezentowac będą opis, zdjęcia, profil wysokosciowy trasy połączony z geolokalizacją GPS. 6.2.5.Aplikacja będzie korzystać z GPS, wykorzystywać system GPS do ustalania pozycji użytkownika. 6.2.6.Działanie w trybie online i offline do prawidłowego działania nie będzie wymagane połączenie z internetem (pobrana już wcześniej mapa i obiekty powinny wyświetlac się w trybie offline). 6.2.7.Mapa z zaznaczonymi wszystkimi obiektami oraz pozycja uzytkownika. Aplikacja będzie dawac możliwosc otwierania wizytowek obiektow widocznych na mapie. Podkład mapowy: Open Street Maps, Google Maps lub natywny dla danego systemu. 6.2.8.Wizytowki obiektoow będą wpisane do bazy danych. 6.2.9.Notyfikacja push system umożliwiający wysyłanie użytkownikom aplikacji powiadomień nt. istotnych zdarzeń dotyczących Białej Podlaskiej.Powiadomienia te pojawiają się w formie małej ikonki na ekranie telefonu informując o przyjściu wiadomości (analogicznie jak w przypadku smsa na ekranie smartfona). Aby wiadomość push dotarła do użytkownika aplikacja musi być zainstalowana na telefonie, ale nie musi byc w danym momencie uruchomiona (zatem wiadomosci docierają do wszystkich osób ktore pobrały aplikację niezależnie od tego czy mają ją w danym momencie uruchomioną czy nie). 6.2.10.Planer mozliwosc stworzenia swojego własnego planu zwiedzania dodawanie obiektow do planera oraz wyswietlanie ich na mapie. Planowanie takie moze miec miejsce przed przyjazdem do Białej Podlaskiej, jak i podczas pobytu w mieście. Szczegolowe parametry techniczne: Aplikacje natywne dla danego systemu: JAVA Android Objective c iOS C Windows Phone Wersje systemow: iOS 6, Android 2.3, Windows Phone w wersji 8.0 i wyzszej. Szata graficzna dostosowana do wytycznych Zamawiajacego. Aplikacja korzysta z ogolnie dostepnych podkladow mapowych Obiekty podzielone na kategorie. Mozliwosci sortowania danych. Wizytowka obiektu oprocz elementow opisanych przy bazie danych posiada funkcjonalnosci dzielenia sie w serwisach spolecznosciowych. Mozliwosc wyboru numeru telefonu powoduje polaczenie telefoniczne z poziomu aplikacji. Mozliwosc przejscia miedzy wizytowkami (tzw. wiazanie obiektow) w relacji trasa obiekty oraz wydarzenie obiekt. Obsługa galerii z multitouch. Wykorzystanie GPS. Obsluga powiadomien push. Obsluga dwoch wersji jezykowych (polskiej i rosyjskiej). Wspolny system zarzadzania trescia dla aplikacji, portalu i bazy danych. W przypadku dodania nowych obiektow do CMSa aplikacja powinna je pobierac bedac w trybie online. 6.2.2.Portal www. Portal www dostarczy użytkownikowi informacji zbliżonych do informacji zawartych w aplikacji, ale będzie narzędziem użytecznym podczas planowania swojego pobytu w domu przed przyjazdem do Białej Podlaskiej. Funkcjonalnosc: a.mozliwosc atrakcyjnego zaprezentowania walorow (gospodarczych, przyrodniczych, historycznych, kulturowych, gastronomicznych, noclegowych, rozrywkowych) obszaru miasta i gminy. b.propozycje spedzenia wolnego czasu na terenie miasta i gminy przez mozliwosc wykorzystania szlakow turystycznych. c.informacje o aktualnych wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjnych, d.planner - filtrujacy z bazy danych informacje słuzace zaplanowaniu wycieczki po obszarze miasta i gminy, za jego pomoca uzytkownik bedzie mogł ustalic swoje preferencje dotyczace miejsc ktore chce odwiedzic, rodzaju aktywnosci, odległosci, czasu trwania etc, e.możliwość pobrania z portalu www aplikacji mobilnej w postaci odnosnikow do sklepow: Google Play i App Store, f.mozliwosc dzielenia sie tresciami w serwisach społecznosciowych. CMS system zarzadzania trescia: a.dostepny z poziomu przegladarki, b.rozne poziomy dostepu, zarzadzanie uprawnieniami, c.tworzenie, usuwanie, edytowanie tresci: miejsca, obiekty, artykuły, galerie, wydarzenia, d.umozliwienie importowania danych ze wskazanych miejsc (np. wydarzen z kalendarium etc), e.maksymalna mozliwa dowolnosc zarzadzania kategoriami, grupowaniem obiektow, tworzeniem parametrow opisowych (charakterystycznych dla danych typow obiektu), f.eksport tresci do wszystkich komponentow systemu, g.mozliwa podmiana pewnych okreslonych elementow graficznych, h.zarzadzanie multimediami. Obsługa conajmniej dwoch wersji jezykowych, i.edytor tekstu wraz z obsługa HTML w standardzie WYSIWYG. j.Mozliwosc utworzenia iframe wlepki portalu na innych stronach (fragment kodu html wstawiony do kodu innej strony), k.zarzadzanie wszystkimi komponentami systemu (baza danych, portal, aplikacja mobilna). 6.2.3.Baza danych. Funkcjonalnosc: a.internetowa baza danych oparta na MySQL zawierajaca mozliwosc kategoryzowania danych, tworzenia i filtrowania po parametrach (od strony interfejsu), łaczenia obiektow w agregaty. Parametry przypisane do danego agregatu moga byc globalne (dla wszystkich agregatow) oraz charakterystyczne (tylko dla danego agregatu), b.mozliwosc tworzenia relacji miedzy obiektami a trasami oraz obiektami a wydarzeniami, c.mozliwosc poszerzania o kolejne wpisy dodawane przez uzytkownikow, pod warunkiem autoryzacji wpisu przez administratora, d.Prezentacja wszystkich tresci bedzie w 2 jezykach: polskim, rosyjskim. Mozliwosc dodawania kolejnych wersji jezykowych. Zarzadzenie trescia: a.Baza danych bedzie wspolna dla wszystkich komponentow systemu. Wszystkie rekordy beda pojawiac z jednego centrum, a ich aktualizacja bedzie sie odbywac z poziomu jednego, wspolnego CMS, b.System zarzadzania trescia bedzie wspolny dla bazy danych portalu i aplikacji, c.Baza danych bedzie kompatybilna z pozostałymi elementami sytemu czyli portalem i aplikacja mobilna. Dane do bazy: a.wykonawca wprowadzi do bazy min 250 obiektow (rekordow POI), b.kazdy z rekordow ma zawierac takie informacje jak: nazwa, wspołrzedne GPS wraz zaznaczona pozycja na mapie, dane teleadresowe (adres, adres e-mail, strona WWW, nr telefonu), godziny otwarcia, zdjecia (2 na obiekt), opis oraz parametry opisowe do bazy. c.kazdy szlak bedzie składał sie z nazwy, parametrow opisowych (długosc rodzaj, czas przejscia), sladu GPX wraz z lista waypointow (punktow na trasie) oraz opisu. Wizytowka tras (szlaki i wycieczki), bedzie składac sie z: nazwy, parametrow opisujacych (rodzaj, długosc, trudnosc, czas etc.) zdjec, opisu oraz pliku GPX z sladem (nagranym w terenie) wraz z zaznaczonymi waypointami, ich opisami i zdjeciami. Plik GPX naniesiony zostanie na mape. d.baza danych zostanie opracowana na podstawie wytycznych i materiałow dostarczonych przez Zamawiajacego oraz Wykonawcy. e.zamawiajacy zleca Wykonawcy pozyskanie informacji (opisy, zdjecia, lokalizacja GPS, tłumaczenia) w ilości: teksty do portalu i aplikacji w języku polskim ok. 70 stron (1800 znaków ze spacjami na stronie) w tym opis ok. 8 szlaków turystycznych propozycji wycieczek oraz opis ok 80 punktów POI zdjęcia ok 80 fotografii (ok 10 na szlak) wykonanych na opisywanych szlakach w bardzo dobrych warunkach pogodowych traki gpx zapis ok 64 km tras opisywanych szlaków (ok 8 km na szlak) oraz ok. 80 POI. tłumaczenia tekstów i wszystkich informacji zawartych na portalu i w aplikacjach na język rosyjski. Wymagane profesjonalne tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego, mającego doświadczenie w tłumaczeniu tekstów o tematyce gospodarczej i turystycznej. Mapa obszaru Miasta Biała Podlaska i okolic (Gmina Biała Podlaska) na licencji z ogólnie dostępnych systemów np. Open Street Maps wraz z wersją offline w 3 zoomach..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej cztery usługi polegające na wykonaniu systemów bazujących na wspólnej bazie danych i CMSie, obejmujących portal www wraz z natywną aplikacją mobilną o charakterze gospodarczym lub turystycznym, działającą również w tybie offline o wartości minimum 45 tys. złotych brutto każda; 2.warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, opracował co najmniej 4 publikacje o charakterze gospodarczym lub turystycznym o wartości minimum 25 tys. złotych brutto każda;
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi w załączniku nr 6 (wykaz osób), że dysponuje kadrą składającą się z co najmniej 4 osób, w tym: 1. grafikiem komputerowym (1 osoba) z wyższym wykształceniem kierunkowym lub ukończonymi właściwymi kursami i co najmniej 2-letnim doświadczeniem w branży; 2. informatykiem - programistą (1 osoba) z wyższym wykształceniem kierunkowym lub ukończonymi właściwymi kursami i co najmniej 2-letnim doświadczeniem zawodowym; 3. specjalistą ds. promocji/reklamy (2 osoby) z wyższym wykształceniem kierunkowym i co najmniej 2-letnim doświadczeniem w branży przy realizacji projektów promocyjnych;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. formularz oferty. 2.pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewidział następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia istotnych zmian w treści zawartej umowy w formie aneksu, pod następującymi warunkami: 4.1 zmiana terminu realizacji zamówienia z powodu: 4.1.1 przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego; 4.1.2. przerw w realizacji usług powstałych z przyczyn niezależnych od wykonawcy; 4.1.3 zmiany harmonogramu realizacji projektu; 4.2. wystąpienie okoliczności których zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 4.3. w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, 4.4. nastąpią zdarzenia losowe mające charakter siły wyższej,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.bialapodlaska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta 21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 Referat Zamówień Publicznych pok. nr 230.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta 21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 Kancelaria Ogólna pok. nr 8.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt. Zintegrowany mobilny system informacji gospodarczej miasta Biała Podlaska instrumentem rozwoju handlu przygranicznego, regionalnej gospodarki i unijnego eksportu na Wschód. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działania 2.4 Marketing Gospodarczy, Schemat B. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/budowa-i-wdrozenie-zintegrowanego%2C-mobilnego-systemu-informacji-gospodarczej-miasta-biala-podlaska%2C-skladajacego-sie-z-bazy-danych%2C-portalu-internetowego-i-aplikacji-mobilnej-w-dwoch-wersjach-jezykowych-pl-ru-oraz-opracowanie-podrecznika-operacyjnego-marki-gospodarczej-miasta-biala-podlaska-i-zintegrowanego%2C-mobilnego-systemu-informacji-gospodarczej-miasta-biala-podlaska.-numer-ogloszenia%3A-329124---2014%3B-data-zamieszczenia%3A-03.10.2014%2C-biala-podlaska,56074,ogloszenie.html

http://bip.bialapodlaska.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Biała Podlaska - więcej ofert

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764