logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Dostarczenie oprogramowania do analiz oraz planowania kampanii reklamowych w radiu na potrzeby Polskiego Radia S.A.

Oferta ważna do:18.06.2021 godz. 11:00
Odsłon: 66

Dostarczenie oprogramowania do analiz oraz planowania kampanii reklamowych w radiu na potrzeby Polskiego Radia S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Polskie Radio - Spółka Akcyjna
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010420591
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 77/85
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-977
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 22 645 51 27
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.prsa.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Podmiot prawa publicznego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność polegająca na produkcji programów wraz z ich nadawaniem
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostarczenie oprogramowania do analiz oraz planowania kampanii reklamowych w radiu na potrzeby Polskiego Radia S.A.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a017e4bb-c863-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00076091
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-08
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://polskieradio.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://polskieradio.logintrade.net,
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. z 2020, poz. 334), tj.: elektronicznej Platformy Przetargowej Polskiego Radia S.A. dostępnej pod adresem: https://polskieradio.logintrade.net (dalej zwana: „Platformą”), jak również poprzez stronę internetową Zamawiającego wskazaną w pkt. 1.2 SWZ, w zakładce „Elektroniczne zamówienia”. Niniejsze postępowanie znajduje się w wykazie postępowań prowadzonych przez Zamawiającego zamieszczonym na Platformie pod adresem: https://polskieradio.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.
3.2. Komunikacja ustna, telefoniczna dopuszczalna jest jedynie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, tj. w przypadku konieczności uzyskania informacji technicznych lub porządkowych związanych z prowadzonym postępowaniem. W pozostałych przypadkach, w szczególności gdy konieczne jest uzyskanie informacji min. na temat ogłoszenia o zamówieniu, dokumentów zamówienia oraz ofert, wymagane jest korzystanie z Platformy.
3.3. Użytkowanie Platformy jest bezpłatne.
3.4. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy:
3.4.1. dopuszczalne przeglądarki internetowe:
 Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11;
 Google Chrome 31;
 Mozilla Firefox 26;
 Opera 18;
3.4.2. pozostałe wymagania techniczne:
 dostęp do sieci Internet;
 obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
 włączona obsługa JavaScript;
 zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
 zainstalowany Acrobat Reader;
 zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
3.5. Przeglądanie postępowań, pobieranie dokumentów, składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składanie ofert nie wymaga rejestracji, ani logowania na Platformie.
3.6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zaleca rejestrację oraz logowanie co najmniej przy składaniu oferty, wyjaśnień, dokumentów lub oświadczeń w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego, kierowane w toku badania i oceny ofert.
3.7. Rejestracja i logowanie są bezpłatne. Rejestrując się albo logując wykonawcy, akceptują warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie: https://polskieradio.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html.
3.8. Szczegółowe zasady korzystania z Platformy, w tym wymagania sprzętowo – techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy, szczegółowy sposób składnia, zmiany i wycofania ofert, przekazywania oświadczeń, dokumentów zostały określone w Instrukcji korzystania Platformy Przetargowej Polskiego Radia S.A., stanowiącej Załącznik nr 7 do SWZ.
3.9. Zamawiający informuje, że wszelkie pisma (dot. wyjaśnień treści SWZ, modyfikacji treści SWZ, wezwania do uzupełnienia, dokonania poprawy omyłek, wyboru oferty najkorzystniejszej, przedłużenia terminu składnia ofert i inne wymagane ustawą) będą kierowane do wykonawców poprzez Platformę.
3.10. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docs, .rtf lub .odt, pades, xades. Zamawiający preferuje jednak przesyłanie plików w formacie .pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych w postępowaniu oraz dane osobowe uzyskane w trakcie realizacji zamówienia i umowy.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.B5.10.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dostarczenie oprogramowania służącego do sporządzania analiz i plan1. Dostarczenie oprogramowania służącego do sporządzania analiz i planowania kampanii reklamowych w stacjach radiowych w Polsce (zwanym dalej „Oprogramowaniem”) wraz z licencją na 10 stacji roboczych.owania kampanii reklamowych w stacjach radiowych w Polsce (zwanym dalej „Oprogramowaniem”) wraz z licencją na 10 stacji roboczych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 48481000-3 - Pakiety oprogramowania dla sprzedaży lub marketingu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1 Zamawiający oceni złożone oferty oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria i ich wagi, przy czym 1% = 1 pkt:
C – cena oferty” – waga 50 % – maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta w tym kryterium to 50 pkt.
F – funkcjonalność oprogramowania” – waga 50 % – maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta w tym kryterium to 50 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: F – funkcjonalność oprogramowania
4.3.6.) Waga: 50
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
11.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznych lub zawodowych przy czym za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawcę, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonał, minimum dwa zamówienia polegające na dostawie, wdrożeniu i serwisie oprogramowania do analizy i planowania kampanii reklamowych w ogólnokrajowej stacji radiowej, o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każda dostawa, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1) – 6) ustawy oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu, wykonawcy wraz z ofertą zobowiązani są przedłożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach, stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postepowaniu.

12.1.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oraz w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiot udostępniający zasoby.

12.1.2 W przypadku, gdy wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału polegać będą na zasobach innego podmiotu zobowiązani są przedstawić zobowiązania tych podmiotów do oddania im do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 12.1 SWZ


12.2 Poza oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 12.1 SWZ wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
12.2.1 wypełniony formularz oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ;
12.2.2 pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w którym określony zostanie zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

B. Wymagane do złożenia na żądanie Zamawiającego
12.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia:
12.3.1 oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony wykaz wykonanych dostaw sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ wraz z załączeniem dowodów, określających czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:
1) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane,
2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa powyżej,
przy czym okres trzech lat, w którym te dostawy mają zostać wykonane, liczony będzie w latach wstecz, od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
12.4.1 wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia i wskazania pełnomocnika, stosownie do postanowień art. 58 ust. 2 ustawy, uprawniającego pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; pełnomocnictwo musi określać zakres umocowania,
12.4.2 Pełnomocnik, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
12.4.3 gdy najwyżej oceniona zostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wezwie do złożenia przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o którym mowa w pkt 12.3.1 SWZ w terminie tam podanym.
12.4.4 wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako wykonawcy składający ofertę wspólną.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach i zakresie:
1) podwykonawców – w przypadku, gdy składając ofertę Wykonawca zobowiązał się do samodzielnego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, a w okresie jego realizacji zaistnieje konieczność wykonania przedmiotu umowy z udziałem podwykonawcy – w tym przypadku Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem świadczenia usług z udziałem podwykonawcy zobowiązany jest do:
a) wykazania powodów, dla których realizacji przedmiotu umowy wymaga udziału podwykonawcy,
b) wskazania części przedmiotu umowy, która zostanie przekazana podwykonawcy do wykonania,
c) podania nazwy (firmy), adresu podwykonawcy.
2) w zakresie zmiany podwykonawców, wymienionych w § 14 ust. 2, pod warunkiem wskazania nie później jednak niż na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany powodów, dla których istnieje konieczność dokonania przedmiotowej zmiany i podania nazwy (firmy) podwykonawcy,
3) w zakresie klauzul dotyczących ochrony danych osobowych – w przypadku zmiany stanu prawnego dotyczącego ochrony danych osobowych lub przetwarzania tych danych, w zakresie, w jakim zmiany te wpływać będą na treść klauzul zawartych w Umowie, w celu zapewnienia jej zgodności z przepisami prawa,
3. Zamawiający dopuszcza również możliwość dokonania zmian Umowy w przypadku wystąpienia zdarzeń Siły Wyższej wpływających na zakres, sposób i wymogi wykonania przedmiotu Umowy lub zasad i sposobu wynagradzania oraz terminy realizacji Umowy, w zakresie i w celu pozwalającym na zapewnienie możliwości realizacji Umowy wynikających z warunków istniejących w następstwie działania Siły Wyższej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-18 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://polskieradio.logintrade.net,
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-18 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-17


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostarczenie-oprogramowania-do-analiz-oraz-planowania-kampanii-reklamowych-w-radiu-na-potrzeby-polskiego-radia-s.a.%2C-warszawa,83962,ogloszenie.html

https://polskieradio.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764