logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Dostaw drukowanych książek – część 2

Oferta ważna do:23.04.2021 godz. 09:00
Odsłon: 124

Dostaw drukowanych książek – część 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010956038
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-958
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 5442 779
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jmalczyk@muzeum-wilanow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wilanow-palac.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostaw drukowanych książek – część 2
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afe23773-9ded-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00033682
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-15
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007610/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa drukowanych książek - część nr 2 (4 książki)
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl.2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, wnioski, informacje, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl.3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują się następującym znakiem sprawy: DEF.ZP.2401.3.JM.20214. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje warunki korzystania z w/w platformy i obowiązujących Regulaminów dostępnych na stronie https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin5. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w instrukcji dla wykonawcy dostępnej na platformie.6. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych jak również sposób ich sporządzenia określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2020 poz. 2452).7. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się, w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.9. Wykonawca składający ofertę w formie elektronicznej, musi posiadać konto na w/w platformie, wówczas ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty.10. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp i § 15 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415).11. Zamawiający rekomenduje podpisywanie plików w formacie pdf formatem PAdES. Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.12. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.13. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią w elektronicznym, ustandaryzowanym Formularzu Oferty wypełnianym przez Wykonawcę w Systemie/platformie podczas składania oferty, a treścią Formularza oferty sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ i załączonego do oferty, za obowiązującą przyjmuje się treść Formularza oferty sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ i podpisanego prawidłowo, zgodnie z reprezentacją.14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ, Wykonawca składa oświadczenie o treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**”, gdzie: * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); ** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).2. Informację na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego zawiera złącznik nr 8 do SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DEF.ZP.2401.3.JM.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jest dostawa czterech książek drukowanych metodą offsetową: 1) Zbiór dla kuchmistrza tak potraw jako ciast robienia; 2) Miniaturowe światy. Historia domków dla lalek; 3) Portret w Polsce XVI wieku;4) Jacques-Louis David Portret konny Stanisława Kostki Potockiego.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia), stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze wzorze umowy, stanowiącymi załącznik nr 5 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarte są w Rozdziale XVIII SWZ, która opublikowana zostanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl.B. Sposób oceny ofert - wyciąg z SWZ:1. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „CENA-C” (C): 1.1. Punkty w kryterium CENA-C będą obliczane z zastosowaniem następującego wzoru - cena (brutto) najniższa C = iloraz najniższej ceny (brutto) i ceny (brutto) badanej oferty pomnożony przez 601.2. Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w kryterium „CENA-C” na podstawie Formularza oferty (załącznik nr 2 do SWZ) 1.3. Wykonawca w kryterium „CENA- C” może uzyskać maksymalnie 60 punktów.2. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „TERMIN DOSTAWY -T” (T)2.1. Sposób obliczenia „TERMIN DOSTAWY –T” –D2.1.1. do 10 tygodni od dnia podpisania umowy – 40,00 pkt.2.1.2. do 11 tygodni od dnia podpisania umowy – 20,00 pkt.2.1.3. do 12 tygodni od dnia podpisania umowy – 0 pkt.2.2 Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w kryterium „TERMIN DOSTAWY –T” na podstawie Formularza oferty (załącznik nr 2 do SWZ)2.3 Brak podania w ofercie przez Wykonawcę wymaganej wartości w kryterium „TERMIN DOSTAWY –T”, bądź też podanie w ofercie przez Wykonawcę każdego innego terminu realizacji zamówienia niż wymieniony w podrozdziale XVIII.2 ust. 2, będzie powodować, iż Zamawiający w myśl art. 223 ust.2, pkt 3 ustawy Pzp poprawi w ofercie w zakresie tego kryterium termin na: „do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.”2.4 Wykonawca w kryterium „TERMIN DOSTAWY –T” może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy „TERMIN DOSTAWY -T” (T)
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.1. zdolności technicznej lub zawodowej: warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej cztery dostawy (umowy), na rzecz państwowych i/lub samorządowych instytucji kultury o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.jedn. Dz.U. z 2020, poz. 194) wpisanych do rejestru instytucji kultury zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012, poz. 189), o łącznej wartości co najmniej 100 000,00* zł brutto, polegające na druku książek z reprodukcjami barwnymi dzieł sztuki (obrazów, rzeźb, rzemiosła artystycznego lub zabytków architektury).*Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu w walutach innych niż PLN Wykonawca, a także Zamawiający przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych.2. Należy załączyć dowody, że powyższe dostawy (umowy) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy (umowy) zostały wykonane a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.3. W przypadku składania wspólnej oferty warunki określone w pkt 1.1 uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, tj.: 1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,1.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3c do specyfikacji warunków zamówienia,1.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP; z zastrzeżeniem art. 127 ustawy pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem,1.4. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 7) o należytym wykonaniu istotnych zobowiązań wynikających z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, że nie doszło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, że wykonawca nie został zobowiązany do zapłaty odszkodowania, nie doszło do wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3d do specyfikacji warunków zamówienia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, tj.: 1.1. wykazu dostaw (umów) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy (umowy) zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy (umowy) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy (umowy) zostały wykonane a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
A. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:1) o których mowa w podrozdziale VIII.1 pkt 5.2.1 SWZ (informacji z Krajowego Rejestru Karnego), składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa podrozdziale VIII.1 pkt 5.2.1 SWZ.2) o których mowa w podrozdziale VIII.1 pkt 5.2.3 SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.2. Dokumenty, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa podrozdziale VIII.1 pkt 5.2.1 SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. W takich przypadkach wymaga się aby, ww. oświadczenia były wystawione odpowiednio w terminach o których mowa w ust. 2. B. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, na wzorze, który stanowi Załącznik nr 6 do SWZ, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, na wzorze, który stanowi Załącznik nr 6 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. C. Obowiązek podatkowy1. Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku a także wskazując stawkę podatku, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie – z godnie z załącznikiem nr 7 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) Przepisy prawa dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3) Postanowienia SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4) W przypadku składania oferty wspólnej, warunki udziału w postępowaniu uznaje się za spełnione jeżeli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.5) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa. 6) Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.7) W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający informuje, że będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta, musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa pkt. 5 lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.10) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty w miejscu „WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.11) Poprawki na dokumentach w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą być podpisane przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 5 lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.12) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wystawione przez inne podmioty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 7 lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub przez te podmioty.13) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty , o których mowa w Sekcji V pkt 5.6 niniejszego Ogłoszenia (podrozdział VIII.1 pkt., 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia i dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.14) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o tym który z Wykonawców będzie realizował dostawę składa ten z wykonawców na którego doświadczenie wynikające z Sekcji V pkt. 5.7 niniejszego SWZ (podrozdział VIII.1 pkt. 5.1.1 SWZ) powołano się w ofercie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3e SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:a) zmiana wynagrodzenia umownego;b) zmiana terminu wykonania Umowy;c) zmiana sposobu wykonania Umowy;3. Dodatkowe informacje dotyczące zmian umowy zostały zawarte w § 7 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, który opublikowany zostanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-23 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy (Marketplanet) – link: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-23 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
A. Doprecyzowanie terminu realizacji zamówienia:1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie wynikającym ze złożonej oferty, jednak nie dłużej niż w ciągu 12 tygodni od dnia podpisania UmowyB. Oferta:1. Wykonawca składa ofertę zawierającą:1.1. formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ;1.2. oświadczenia - załącznik nr 3a do SWZ, załącznik nr 3b do SWZ, załącznik nr 3e (jeżeli dotyczy) do SWZ;;1.3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, na wzorze, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy),1.4. oświadczenie dotyczące obowiązku podatkowego, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ. C. Uchylanie się od zawarcia Umowy1) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 255 ustawy Pzp. 2) Przez uchylanie się od zawarcia umowy należy rozumieć: dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy lub niewypełnienie obowiązków o których mowa w podrozdziale XX.3 (Dokumenty wymagane przed zawarciem Umowy) SWZ. D. Dokumenty wymagane przed zawarciem UmowyPrzed zawarciem Umowy, Wykonawca:1) jest obowiązany złożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej (lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia, na kwotę 100 000,00PLN (słownie: sto tysięcy złotych) a także jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzone za zgodność z oryginałem dowody zapłaty składek ubezpieczeniowych, (najpóźniej następnego dnia po upływie terminów zapłaty),2) musi posiadać firmowy numer bankowy znajdujący się w wykazie informacji o podatnikach VAT – tzw. „biała lista" /art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1325 z późn. zm., oraz art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców - t.j. Dz.U. z 2021 poz. 162/ (jeśli dotyczy)3) jeżeli ofertę złożyli Wykonawcy występujący wspólnie, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostaw-drukowanych-ksiazek-%E2%80%93-czesc-2%2C-warszawa,83620,ogloszenie.html

https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764