logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Dostaw drukowanych książek – część 3

Oferta ważna do:29.09.2021 godz. 10:00
Odsłon: 98

Dostaw drukowanych książek – część 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010956038
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-958
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: +48 506894229
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jmalczyk@muzeum-wilanow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wilanow-palac.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostaw drukowanych książek – część 3
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-616a3f99-19e9-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00187715
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007610/10/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa drukowanych książek - część nr 3 (2 książki)
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://muzeumwilanow.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami jest platforma (Marketplanet): https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują się następującym znakiem sprawy: DEF.ZP.2401.8.JM.2021
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje warunki korzystania z w/w platformy i obowiązujących Regulaminów dostępnych na stronie https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin
4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w instrukcji dla wykonawcy dostępnej na platformie.
5. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych jak również sposób ich sporządzenia określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2020 poz. 2452).
6. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl.
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, wnioski, informacje, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl.
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się, w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
10. Wykonawca składający ofertę w formie elektronicznej, musi posiadać konto na w/w platformie, wówczas ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty.
11. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp i § 15 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415).
12. Zamawiający rekomenduje podpisywanie plików w formacie pdf formatem PAdES. Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
13. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
14. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią w elektronicznym, ustandaryzowanym Formularzu Oferty wypełnianym przez Wykonawcę w Systemie/platformie podczas składania oferty, a treścią Formularza oferty sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ i załączonego do oferty, za obowiązującą przyjmuje się treść Formularza oferty sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ i podpisanego prawidłowo, zgodnie z reprezentacją.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, Wykonawca składa oświadczenie o treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**”, gdzie: * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); ** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
2. Informację na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego zawiera załącznik nr 8 do SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DEF.ZP.2401.8.JM.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 167427,00 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 38845,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jest dostawa dwóch książek drukowanych metodą offsetową:
1) Compendium ferculorum albo zebranie potraw;
2) Listy Jana Kosmowskiego do królewicza Aleksandra Benedykta Sobieskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia), stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze wzorze umowy, stanowiącymi załącznik nr 5 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarte są w Rozdziale XVIII SWZ, która opublikowana zostanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl.
B. Sposób oceny ofert - wyciąg z SWZ:
1. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „CENA-C” (C):
1.1. Punkty w kryterium CENA-C będą obliczane z zastosowaniem następującego wzoru: cena (brutto) najniższa C = iloraz najniższej ceny (brutto) i ceny (brutto) badanej oferty pomnożony przez 60.
1.2. Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w kryterium „CENA-C” na podstawie Formularza oferty (załącznik nr 2 do SWZ)
1.3. Wykonawca w kryterium „CENA- C” może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
2. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „TERMIN DOSTAWY -T” (T)
2.1. Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w kryterium „TERMIN DOSTAWY -T” (T) na podstawie Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ
2.2. Sposób obliczenia kryterium (T) opisano w rozdziale XVIII SWZ:
2.2.1. termin dostawy do 8 tygodni od dnia podpisania umowy – 40,00 punktów;
2.2.2. termin dostawy do 9 tygodni od dnia podpisania umowy – 20,00 punktów;
2.2.3. termin dostawy do 10 tygodni od dnia podpisania umowy – 0,00 punktów;
2.4. Uwaga: Brak podania w ofercie przez Wykonawcę wymaganej wartości w kryterium „TERMIN DOSTAWY –T”, bądź też podanie w ofercie przez Wykonawcę każdego innego terminu realizacji zamówienia niż wymieniony w podrozdziale XVIII.2 ust. 2, będzie powodować, iż Zamawiający w myśl art. 223 ust.2, pkt 3 ustawy Pzp poprawi w ofercie w zakresie tego kryterium termin na: „do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.”
2.5. Wykonawca w kryterium „TERMIN DOSTAWY –T” może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy „TERMIN DOSTAWY -T” (T)
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności technicznej lub zawodowej: warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca:
1.1.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej cztery dostawy (umowy), na rzecz państwowych i/lub samorządowych instytucji kultury o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. jedn. Dz.U. z 2020, poz. 194), o łącznej wartości co najmniej 40 000,00* zł brutto, polegające na druku książek z reprodukcjami barwnymi dzieł sztuki (obrazów, rzeźb, rzemiosła artystycznego lub zabytków architektury).
*Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu w walutach innych niż PLN Wykonawca, a także Zamawiający przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W przypadku składania wspólnej oferty warunki określone w pkt 1.1 uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.
2. Szczegółowy opis w/w warunków zawiera SWZ – rozdział VII
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) informacjia z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3c do SWZ,
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 127 ustawy Pzp), sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
4) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp o należytym wykonaniu istotnych zobowiązań wynikających z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, że nie doszło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, że Wykonawca nie został zobowiązany do zapłaty odszkodowania, nie doszło do wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Wzór oświadczenia stanowi Załączniku nr 3d do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw (umów) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy (umowy) zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy (umowy) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy (umowy) zostały wykonane a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
A. W zakresie dokumentów podmiotów zagranicznych:
1. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera SWZ – Rozdział VIII, podrozdział VIII.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
B. W zakresie polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, na wzorze, który stanowi Załącznik nr 6 do SWZ, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, na wzorze, który stanowi Załącznik nr 6 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
C. W zakresie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia i dokumenty , o których mowa w Sekcji V pkt 5.6.) niniejszego ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia i dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o tym który z wykonawców będzie realizował usługę, składa ten z wykonawców na którego doświadczenie powołano się w ofercie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3e SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3) Przepisy prawa dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Postanowienia SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) W przypadku składania oferty wspólnej, warunki udziału w postępowaniu uznaje się za spełnione jeżeli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.
6) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa.
7) Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.
8) W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający informuje, że będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta, musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa pkt. 5 lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty w miejscu „WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12) Poprawki na dokumentach w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą być podpisane przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 5 lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
a) zmiana wynagrodzenia umownego;
b) zmiana terminu wykonania Umowy;
c) zmiana sposobu wykonania Umowy;
3. Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku:
1) w przypadku zaistnienia okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego wykonania Umowy i osiągnięcia celów Umowy w zakresie zgodnym z Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do Umowy);
2) z powodu stwierdzenia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, o ile wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;
3) Zmiana stawki podatku VAT tj. zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany podatku VAT o wysokość podatku zmienionego w wyniku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku ww. zmiany, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Zmiana terminu realizacji Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:
1) z powodu stwierdzenia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, o ile wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;
2) w przypadku zaistnienia okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego wykonania Umowy i osiągnięcia celów Umowy w zakresie zgodnym z Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do Umowy);
3) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w akapitach następnych.
5. Zmiana sposobu wykonania Umowy lub zakresu rzeczowego jest możliwa w następujących przypadkach:
1) z powodu stwierdzenia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, o ile wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;
2) w przypadku zaistnienia okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego wykonania Umowy i osiągnięcia celów Umowy w zakresie zgodnym z Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do Umowy);
3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
6. W niniejszym punkcie opisano zmiany, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę.
7. Zmiany są możliwe z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ.
8. Informacje dotyczące zmian umowy zostały zawarte w § 7 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, który opublikowany zostanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-29 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy (Marketplanet) – link: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-29 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-20
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
A. Doprecyzowanie terminu realizacji zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie wynikającym ze złożonej oferty, jednak nie dłużej niż w ciągu 10 tygodni od dnia podpisania Umowy. Termin realizacji zamówienia Wykonawca wskazuje w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
B. Oferta:
1. Wykonawca składa ofertę zawierającą:
1.1. formularz oferty – załącznik nr 2 do SWZ;
1.2. oświadczenia: załącznik nr 3a do SWZ, załącznik nr 3b do SWZ, załącznik nr 3e (jeżeli dotyczy) do SWZ;
1.3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, na wzorze, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy),
1.4. oświadczenie dotyczące obowiązku podatkowego, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
C. Uchylanie się od zawarcia Umowy:
1) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 255 ustawy Pzp.
2) Przez uchylanie się od zawarcia umowy należy rozumieć: dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy lub niewypełnienie obowiązków o których mowa w podrozdziale XX.3 (Dokumenty wymagane przed zawarciem Umowy).
D. Dokumenty wymagane przed zawarciem Umowy:
Przed zawarciem Umowy, Wykonawca:
1) jest obowiązany złożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej (lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia, na kwotę 40 000,00PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) a także jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzone za zgodność z oryginałem dowody zapłaty składek ubezpieczeniowych, (najpóźniej następnego dnia po upływie terminów zapłaty),
2) musi posiadać firmowy numer bankowy znajdujący się w wykazie informacji o podatnikach VAT – tzw. „biała lista" /art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1325 z późn. zm., oraz art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców - t.j. Dz.U. z 2021 poz. 162/ (jeśli dotyczy),
3) jeżeli ofertę złożyli Wykonawcy występujący wspólnie, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostaw-drukowanych-ksiazek-%E2%80%93-czesc-3%2C-warszawa,84829,ogloszenie.html

https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764