logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Tarnów: Dostawa, montaż oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach pozostających w zarządzie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie w 2019 r.

20.12.2018
Oferta ważna do:31.12.2018 godz. 12:00
Odsłon: 517

Ogłoszenie nr 662263-N-2018 z dnia 2018-12-18 r.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie: Dostawa, montaż oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach pozostających w zarządzie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie w 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, krajowy numer identyfikacyjny 122680121, ul. Bernardyńska 24 , 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 6883100, e-mail zdik@zdik.tarnow.pl, faks 14 6883115.
Adres strony internetowej (URL): www.zdik.tarnow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.malopolska.pl/zdik

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24 33-100 Tarnów, sekretariat - pokój 201, II piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach pozostających w zarządzie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie w 2019 r.
Numer referencyjny: ZDiK.DZ.271.102.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: § 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy i usługi w zakresie kontroli widoczności i czytelności oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, naprawy, wymiany i montażu nowego oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Tarnowa, zwane dalej „przedmiotem zamówienia”. § 2. 1. Na przedmiot zamówienia składa się: 1) bieżąca kontrola widoczności i czytelności oraz naprawa oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach pozostających w zarządzie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, określona w ust. 2. 2) dostawa, wymiana i montaż nowego lub pochodzącego z odzysku oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, malowanie antykorozyjne elementów oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonywanie innych napraw na drogach pozostających w zarządzie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, w zakresie określonym w ust. 3. 2. Bieżąca kontrola widoczności i czytelności oraz naprawa oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach pozostających w zarządzie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, obejmuje następujące czynności: 1) kontrola i naprawa wszystkich znaków i tablic drogowych, tabliczek z nazwami ulic i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmująca: a) objazd miasta prowadzony w ten sposób, że w ciągu miesiąca kalendarzowego skontrolowane zostaną wszystkie znaki i tablice drogowe, tabliczki z nazwami ulic i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, usytuowane przy drogach i terenach, pozostających w zarządzie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie (na żądanie Zamawiającego kontrola winna być dokonywana w jego obecności), w podziale na rejony (określone w SIWZ), b) kontrolę ustawienia i czytelności znaków, tablic drogowych i tablic z nazwami ulic, ustawienia luster oraz stabilizacji barier ulicznych, wygrodzeń, balustrad, ogrodzeń, zapór drogowych, słupków blokujących i przeszkodowych, c) prostowanie przekrzywionych słupków, tarcz znaków i tablic drogowych, tablic z nazwami ulic, luster oraz barier, wygrodzeń, balustrad, ogrodzeń oraz zapór drogowych, a także poprawa ich ustawienia, m.in. prawidłowe zorientowanie kierunku przekręconych tarcz znaków i tablic drogowych, tablic z nazwami ulic i luster, wyrównanie pionowe, zachowanie skrajni i odchylenia zgodnie z warunkami technicznymi, d) mocowanie zerwanych: tarcz znaków, tablic drogowych, luster i tablic z nazwami ulic, e) ustawianie wyrwanych i stabilizowanie obruszonych: słupków (znaków, tablic drogowych i tablic z nazwami ulic, luster), słupków blokujących i przeszkodowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu itp., f) mocowanie zerwanych progów zwalniających, separatorów, azylów dla pieszych, g) naprawę urządzeń bezpieczeństwa ruchu: lekko wygiętych barier, wygrodzeń, balustrad, ogrodzeń oraz zapór drogowych, zerwanych zabezpieczeń łańcuchowych z użyciem drobnych materiałów, h) wymianę uszkodzonych uchwytów do znaków i tablic drogowych, tablic z nazwami ulic i luster, i) usuwanie nielegalnych: napisów, reklam, naklejek, pozostałości kleju po reklamach i naklejkach ze znaków i tablic drogowych, tablic z nazwami ulic, luster oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, j) utrzymanie czystości znaków i tablic drogowych, tablic z nazwami ulic i luster w zależności od potrzeb (w szczególności mycie, czyszczenie), k) przycinanie gałęzi drzew i krzewów zasłaniających znaki i tablice drogowe, tablice z nazwami ulic i lustra, l) wizualną kontrolę stanu technicznego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym spełniania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, m) dokumentowanie prowadzonych objazdów każdej z dróg pozostających w zarządzie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie i poczynionych spostrzeżeń, w szczególności niezgodności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach w postaci dzienników kontroli w formie pisemnej oraz w formie cyfrowej i przekazywanie ich kopii Zamawiającemu wraz z cyfrową wersją dokumentacji fotograficznej stanu sprzed i po naprawie; dziennik kontroli powinien zawierać wpisy odnośnie wniosków co do wymiany lub uzupełnienia oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także terminy przeprowadzonych kontroli wraz z podaniem przeprowadzonych czynności naprawczych. 2) pełnienie całodobowego dyżuru (również w dni wolne od pracy, niedziele i święta), w trakcie którego wykonywane będą następujące czynności: a) przyjmowanie zgłoszeń o wszelkich uszkodzeniach, brakach lub nieprawidłowościach znaków i tablic drogowych, tablic z nazwami ulic i luster oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, określonych w szczególności w pkt. 1) od lit. b)-k) przekazywanych osobiście, telefonicznie, pocztą e-mail lub faksem, b) usuwanie zgłoszonych uszkodzeń, braków lub nieprawidłowości znaków i tablic drogowych, tablic z nazwami ulic oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, określonych w lit. a), c) zabezpieczenie miejsca zdarzeń drogowych do czasu naprawy, stwierdzonych na podstawie zgłoszeń lub stwierdzonych przez Wykonawcę, d) prowadzenie dziennika zgłoszeń uszkodzeń w formie pisemnej i cyfrowej, zawierającego datę i godzinę przyjęcia zgłoszenia, dane zgłaszającego, przedmiot zgłoszenia, sposób naprawy lub zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego, datę i godzinę usunięcia uszkodzenia, zastosowane znaki lub urządzenia oraz ewentualne uwagi, e) wykonanie dokumentacji fotograficznej w przypadku uszkodzeń, braków lub nieprawidłowości znaków i tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i tablic z nazwami ulic i luster wynikających ze zgłoszeń; 3) zgłoszeń, o których mowa w pkt. 2) lit. a) dokonywać mogą w szczególności: osoba, o której mowa w umowie (załącznik nr 6 do SIWZ), funkcjonariusz Policji, Straży Miejskiej lub Straży Pożarnej; 4) w przypadku przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3) od osoby innej niż wskazana w umowie (załącznik nr 6 do SIWZ): a) w godzinach pracy Zamawiającego - Wykonawca niezwłocznie powiadamia i uzgadnia z Zamawiającym sposób likwidacji zagrożenia, uszkodzenia, braku lub nieprawidłowości, b) w przypadku przyjęcia zgłoszenia poza godzinami pracy Zamawiającego - Wykonawca niezwłocznie przystępuje do usuwania zagrożenia, uszkodzenia, braku lub nieprawidłowości z zachowaniem terminów określonych w § 3 ust. 2. O podjętych działaniach Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w najbliższy dzień roboczy. 3. Dostawa, wymiana i montaż nowego lub pochodzącego z odzysku oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach pozostających w zarządzie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, odbywać się będzie na następujących zasadach: 1) wdrażanie nowych projektów organizacji ruchu, wymiana oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, uzupełnianie braków, malowanie antykorozyjne elementów oznakowania oraz wykonywanie innych napraw niewymienionych w ust. 2 realizowane będzie w oparciu o zlecenia Zamawiającego, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w uzgodnieniu z Wykonawcą, ale nie dłuższym niż 30 dni od dnia wystawienia zlecenia, 2) dostawa, wymiana, montaż i demontaż słupków, tarcz znaków i tablic drogowych, tablic z nazwami ulic, luster, barier ulicznych i wygrodzeń, balustrad, ogrodzeń oraz zapór drogowych, pozostałych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz inne czynności wymienione w SIWZ. 3) dostarczane znaki drogowe, słupki, konstrukcje wsporcze i urządzenia bezpieczeństwa ruchu kształtem, wymiarami, kolorystyką, współczynnikiem luminacji i współrzędnymi chromatyczności dla folii typu I-go i typu II-go winny być zgodne z załącznikami do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). Wszystkie materiały, półwyroby i wyroby użyte do produkcji znaków, tablic i konstrukcji muszą posiadać aprobatę techniczną oraz deklarację zgodności z normą PN-EN 12899-1:2010 (nie posiadającą statusu normy wycofanej), normą równoważną lub z aprobatą techniczną oraz spełniać następujące wymagania: a) znaki odblaskowe z folią typu I-go i II-go na podkładzie z blachy stalowej o grubości blachy min. 1,25 mm obustronnie ocynkowanej ogniowo lub elektrolitycznie albo zabezpieczonej przed procesami korozji ochronnymi powłokami fosforanową i chromianową wytworzonymi podczas obróbki chemicznej, a także powłoką lakierniczą (wraz z krawędziami) uzyskaną w procesie lakierowania proszkowego na kolor szary albo brązowy (kolor brązowy zarezerwowany dla znaków na terenie starego miasta), z podwójnie giętą krawędzią na całym obwodzie znaku bez nacięć, przewężeń włącznie z narożnikami, a tarcze tablic o powierzchni > 1 m2 o grubości blachy min. 1,5 mm wykonane z blachy zabezpieczonej antykorozyjnie w ww. sposób; tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności, itp., tylna strona tarczy znaków powinna być zabezpieczona poprzez malowanie proszkowe, krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre oraz usztywnione poprzez odpowiedni system zagięć będących jednocześnie elementami konstrukcyjno-montażowymi; dwustronne znaki D-15 wykonane będą w ramce stalowej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7004, tabliczki z nazwami ulic dwustronne w ramce aluminiowej lub stalowej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo (kolor ramki i tło niebieskie lub brązowe) wg obowiązujących wzorów; b) materiały użyte na lico znaku z folii odblaskowej spełniającej wymogi dla typu I-go i II-go oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, powinny wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmiany temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym elektrochemiczne) – przez cały okres przewidywanej eksploatacji; c) metalowe łączniki przewidywane do mocowania między sobą konstrukcji wsporczych znaków, tablic i luster drogowych, tj. obejmy, uchwyty, śruby, nakrętki itp. powinny być zabezpieczone przed korozją na cały okres przewidywanej eksploatacji, a ponadto bez naderwań, rozwarstwień itp.; uchwyty montażowe powinny zapewnić stabilne mocowanie oraz posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające przekręcenie znaków. Należy je wykonać w postaci obejm skręcanych w taki sposób, aby nie uszkadzać lica znaku; d) słupki i konstrukcje wsporcze winny posiadać elementy kotwiące utrudniające ich przekręcenie oraz być zabezpieczone przed korozją ochronną warstwą cynku o minimalnej, średniej grubości 0,07 mm, nałożoną w procesie zanurzeniowego cynkowania ogniowego, a ich długość tak dobrana, aby zapewnić zachowanie wymaganej skrajni znaków; górny koniec słupka należy zabezpieczyć zewnętrznym kapturkiem z tworzywa sztucznego, aluminium lub innego materiału odpornego na korozję; słupki przystankowe wykonane z profilu 60x60x2 (mm) dodatkowo muszą być lakierowane proszkowo na kolor RAL 7004; e) każdy dostarczony znak drogowy oraz lustro drogowe będzie posiadać tabliczkę znamionową zawierającą oraz spełniającą poniższe wymagania: - nazwę Zamawiającego „ZDiK w Tarnowie”; - numer i datę normy; - datę produkcji; - klasy istotnych właściwości wyrobu; - nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę, jeśli nie jest producentem; - znak budowlany „CE”; - numer aprobaty technicznej; - numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej; - oznakowania będą wykonane w sposób trwały, wyraźny i czytelny z normalnej odległości widzenia; - całkowita powierzchnia naklejki nie będzie przekraczać 30,0 cm2; - czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku lub lustra nie będzie niższa od wymaganej ich trwałości; f) progi zwalniające i azyle dla pieszych montowane z gotowych wyrobów, produkowanych z różnych tworzyw sztucznych, mieszanek gumowych, materiałów termoplastycznych itp. powinny być kompletne, obejmować wszystkie elementy składowe: najazdowe, środkowe, zjazdowe i skrajne oraz materiały mocujące je do nawierzchni, np. śruby kotwiące i kołki rozporowe; zamontowane we właściwej kolejności i naprzemienne w przypadku elementów progów i azyli dostarczonych w różnych kolorach (np. białych i żółtych lub czerwonych i czarnych) z wymiarami dostosowanymi do szerokości jezdni, z nieutrudnionym przepływem wody wzdłuż ścieków przykrawężnikowych; progi zwalniające i azyle powinny być zgodne z aprobatą techniczną IBDiM, wydaną dla określonego typu progu; g) dostarczone bariery, balustrady, ogrodzenia, zapory zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych i warunków ich umieszczenia na drogach, obustronnie ocynkowane ogniowo lub elektrolitycznie albo zabezpieczone przed procesami korozji ochronnymi powłokami fosforanową i chromianową wytworzonymi podczas obróbki chemicznej, a także powłoką lakierniczą uzyskaną w procesie lakierowania proszkowego na kolor szary albo brązowy (kolor brązowy zarezerwowany dla znaków na terenie starego miasta); h) bariery ochronne skrajne oraz barieroporęcze powinny spełniać wymogi określone w Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych wg Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 4) czynności i koszty, które uwzględnione są w wynagrodzeniu: a) lokalizacja istniejących instalacji podziemnych przed przystąpieniem do montażu słupków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, b) dojazd do miejsca wykonywania robót, c) ustabilizowanie słupków, barier itp. za pomocą tłucznia lub betonu lub ustabilizowanie gniazd (wielokrotnego użycia) za pomocą betonu, d) uporządkowanie terenu, w tym między innymi usunięcie otworów i obróbka nawierzchni z zastosowaniem materiałów i technologii użytej przy budowie odtwarzanej nawierzchni (zabrukowanie, zaasfaltowanie, zabetonowanie lub zasypanie gruntem), usunięcie pozostałości po wykonaniu robót, przy czym nie dopuszcza się pozostawiania odciętych elementów słupków i konstrukcji wsporczych; e) wywóz do magazynu, składowanie i przywóz do miejsca wykonywania robót słupków, tarcz znaków i tablic drogowych, tablic z nazwami ulic, barier ulicznych, wygrodzeń, balustrad, ogrodzeń oraz zapór drogowych oraz elementów pozostałych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, których stan techniczny pozwala na powtórne wykorzystanie; f) koszty utylizacji, złomowania i wywozu gruzu i innych materiałów pozostałych po montażu elementów znaków, tablic lub urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; g) dostawa, montaż i demontaż znaków, zapór drogowych, wygrodzeń do czasowej organizacji ruchu w ramach ich wypożyczenia wraz z słupkami i podstawami oraz z zakryciami znaków stałej organizacji ruchu określonych w projekcie czasowej organizacji ruchu; h) zapewnienie przestrzeni magazynowej dla przechowywania znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, o których mowa w umowie (załącznik nr 6 do SIWZ); i) opracowanie projektu organizacji ruchu i wdrożenie organizacji ruchu w sytuacji powstania utrudnień w ruchu drogowym podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 5) w przypadku dostaw i usług wskazanych w ust. 3 Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Polega ono na zwiększeniu dostaw i usług do maksymalnej liczby wskazanej w kolumnie 5 tabeli zamieszczonej w załączniku do SIWZ - największy możliwy zakres zamówienia. Przewidywane zmiany wynikają ze zmieniającego się zapotrzebowania na dostawy i usługi objęte zamówieniem i nie są zależne od Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania ilości do maksymalnego zakresu wymienionego w kolumnie 5 tabeli tabeli zamieszczonej w załączniku do SIWZ według zleceń Zamawiającego. 6) w kolumnie nr 4 tabeli wskazanej w załączniku do SIWZ określony jest minimalny gwarantowany zakres zamówienia, tj. minimalna gwarantowana ilość, jaką Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach przedmiotu zamówienia. W kolumnie 5 określono maksymalny zakres przedmiotu zamówienia obejmujący minimalny gwarantowany zakres zamówienia wraz z uwzględnieniem prawa opcji, czyli maksymalna ilość, jaką Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tego prawa. 7) realizacja zamówienia objętego prawem opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. Rozliczenie za objęte zakresem prawa opcji ilości ponad ilość wskazaną w kolumnie 4 tabeli nastąpi na podstawie cen określonych w formularzu oferty. 8) Wykonawca wykonywał będzie prace określone w ust. 3 na podstawie szczegółowych zleceń Zamawiającego, określających zakres prac, ich rodzaj oraz termin wykonania, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku konieczności usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego spowodowanego zniszczeniem, uszkodzeniem albo dewastacją oznakowania pionowego lub urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego Wykonawca zobowiązany jest podjąć i wykonać niezbędne czynności bez oczekiwania na zlecenie. O wykonaniu tych prac Wykonawca informuje Zamawiającego przekazując kopię dziennika zgłoszeń uszkodzeń. § 3. 1. W ramach przedmiotu zamówienia, oprócz czynności zleconych przez Zamawiającego w poszczególnych zleceniach, Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Usunięcia zagrożeń powstałych w wyniku uszkodzenia znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz zabezpieczenia elementów przed dalszym uszkodzeniem. 2) Posiadania w magazynie znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do natychmiastowego wykorzystania, w ramach realizacji umowy w następujących ilościach: a) A-5 – „skrzyżowanie dróg” – 1 szt. b) A-7 – „ustąp pierwszeństwa” – 2 szt. c) A-8 – „skrzyżowanie o ruchu okrężnym” – 2 szt. d) A-17 – „dzieci” – 2 szt. e) A-20 – „odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym” – 1 szt. f) A-30 – „inne niebezpieczeństwo” – 2 szt. g) B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach” – 2 szt. h) B-2 – „zakaz wjazdu” – 2 szt. i) B-13a – „zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi” – 1 szt. j) B-20 – „stop” – 2 szt. k) B-21 – „zakaz skręcania w lewo” – 1 szt. l) B-22 – „zakaz skręcania w prawo” – 1 szt. m) B-41 – „zakaz ruchu pieszych” – 2 szt. n) C-2 – „nakaz jazdy w prawo (za znakiem) ” – 1 szt. o) C-4 – „nakaz jazdy w lewo (za znakiem) ” – 1 szt. p) C-5 – „nakaz jazdy prosto” – 1 szt. q) C-6 – „nakaz jazdy prosto lub w prawo” – 1 szt. r) C-7 – „nakaz jazdy prosto lub w lewo” – 1 szt. s) C-8 – „nakaz jazdy w prawo lub w lewo” – 1 szt. t) C-9 – „nakaz jazdy z prawej strony znaku” – 1 szt. u) C-12 – „ruch okrężny” – 1 szt. v) C-13/16 – „droga dla pieszych i rowerów” układ poziomy – 2 szt. w) C-13a/16a – koniec drogi dla pieszych i rowerów” – 1 szt. x) C-13 – „droga dla rowerów” – 1 szt. y) C-13a – „koniec drogi dla rowerów” – 1 szt. z) D-1 – z tabl. typu T -6 (droga z pierwszeństwem o przebiegu wskazanym na tabl.) – 1 szt. aa) D-2 – „koniec drogi z pierwszeństwem” – 1 szt. bb) D-3 – „droga jednokierunkowa” – 1 szt. cc) D-6 – „przejście dla pieszych” – 1 szt. dd) D-6a – „przejazd dla rowerów” – 1 szt. ee) D-6b – „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów” – 1 szt. ff) D-40– „strefa zamieszkania” – 1 szt. gg) D-41 – „koniec strefy zamieszkania” – 1 szt. hh) T-27 – „tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci” – 2 szt. ii) U-3c – „tablice prowadzące” ciągłe w prawo wraz z słupkami, elementami mocującymi, przenośnymi podstawami – 5 kompletów, jj) U-3d – „tablice prowadzące” ciągłe w lewo wraz z słupkami, elementami mocującymi, przenośnymi podstawami – 5 kompletów, kk) U-14 – „bariera ochronna stalowa” – 20 mb, ll) U-18a (ø800) – „lustro drogowe wypukłe okrągłe” – 1 szt. mm) U-18b (800x1000) – „lustro drogowe wypukłe prostokątne” – 1 szt. nn) U-20b – „zapory drogowe pojedyncze” wraz z tarczą znaku B-1 oraz ze słupkami, elementami mocującymi, przenośnymi podstawami – 5 kompletów, oo) U-20c – „zapora drogowa podwójna” – 5 szt. pp) U-21 a, b, – „tablice kierujące” – 10 szt. qq) U-23 – „pachołki drogowe” – 10 szt. rr) światło ostrzegawcze przeznaczone do montażu na urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego – 3 szt. 3) Zapewnienia przestrzeni magazynowej do przechowywania zdemontowanych elementów oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego nadających się do ponownego wykorzystania, do czasu ich ponownego montażu. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zgromadzonych zasobach przechowywanych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na każde żądanie Zamawiającego. 2. Wykonawca zobligowany jest do wykonania następujących czynności w poniżej wskazanych terminach: 1) Przystąpienie do robót i ustawienie w nagłych przypadkach znaków i urządzeń określonych w ust. 1 pkt 2) – do 3 godzin od przyjęcia zgłoszenia; 2) Wykonywanie czynności określonych w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. b) c), d), e), f), g), h), i), j) i k) – do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia lub stwierdzenia wskazanych okoliczności podczas objazdu; 3) Wymiana uszkodzonych znaków i tablic z nazwami ulic oraz montaż i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w terminach określonych w § 2 ust. 3 pkt 1), z zastrzeżeniem wynikającym z § 3 ust. 2 pkt 4); 4) Czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) lit. b) i c), a także montaż brakującego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wynikającego z kradzieży lub dewastacji, którego brak może być przyczyną wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – do 5 godzin od przyjęcia zgłoszenia z zastrzeżeniem pkt. 8) oraz § 3 ust. 2 pkt. 1); 5) W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje, że czas usunięcia uszkodzenia określony w pkt 1), 2), 3) i 4) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy będzie dłuższy, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, wskazując przyczyny i okoliczności uzasadniające niewykonanie prac w terminie oraz wskazanie terminu (daty i godziny) zakończenia prac. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia, a następnie usunięcia uszkodzeń bez zbędnej zwłoki po ustaniu przyczyny opóźnienia. Przedłużenie terminu wymaga zgody Zamawiającego; 6) Przekazywanie Zamawiającemu kopii dzienników kontroli, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. m) w cyklach tygodniowych obejmujących czynności wykonane w tygodniu poprzedzającym, w każdy poniedziałek do godz. 11.00 oraz w następny dzień po zakończeniu miesiąca za okres od ostatnio składanego dziennika do ostatniego dnia miesiąca; w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy dokumentację należy złożyć w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy do godz. 11.00; 7) Przekazywanie Zamawiającemu kopii dzienników zgłoszeń uszkodzeń i dokumentacji zdarzeń losowych, o których mowa w § 2 ust. 2, pkt 2) lit. d) i e) do 24 godz. od powzięcia informacji o zdarzeniu; w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce w dzień wolny od pracy, dokumentację należy złożyć w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym; 8) Czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) lit. b) w zakresie dostawy nowego oznakowania – do 5 dni od przyjęcia zgłoszenia z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt. 1). § 4. 1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 2. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest stosować przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 poz. 784) oraz rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393). 3. Dostarczone i zamontowane urządzenia i materiały powinny spełniać odpowiednie Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy powinny posiadać europejską aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny posiadać certyfikat CE. 4. Dostarczone znaki, tablice drogowe, tablice z nazwami ulic, bariery, wygrodzenia, balustrady, ogrodzenia oraz zapory drogowe i inne materiały oraz zamontowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być fabrycznie nowe, nieuszkodzone i posiadać oznakowanie CE, z zastrzeżeniem ust. 5. 5. Dopuszcza się ponowne wykorzystanie znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu będących własnością zamawiającego, spełniających wymagania określone w umowie w sytuacjach określonych w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. d), e), f) pod warunkiem pozostawania w dobrym stanie technicznym oraz za zgodą Zamawiającego. 6. Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wypożyczane na podstawie poz. 36 tabeli, zamieszczonej w § 2 ust. 3 pkt 2) umowy powinny być w dobrym stanie technicznym i spełniać wymagania kreślone w umowie (załącznik nr 6 do SIWZ). 7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac objętych zamówieniem. 8. Wykonawca zobowiązuje się do takiej organizacji prac, aby nie powodować bez koniecznej potrzeby niszczenia elementów pasa drogowego, które nie są objęte zamówieniem. W przypadku uszkodzenia elementu pasa drogowego Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia stanu poprzedniego na własny koszt. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody osób trzecich spowodowane niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem lub wykonaniem prac. 10. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania projektu organizacji ruchu i uzyskania zatwierdzenia przez właściwy organ organizacji ruchu, określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784) oraz wdrożenia go w sytuacji powstania utrudnień w ruchu drogowym podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. § 5. 1. Zamawiający wymaga udzielenia: a) minimum 7 lat rękojmi za wady dla dostarczonych i zamontowanych tarcz znaków typu I-go oraz tabliczek z nazwami ulic (wiersz 1-16 tabeli zamieszczonej w załączniku nr 1 do SIWZ – § 2 ust. 3 pkt 2), ogrodzeń segmentowych U-12a z wypełnieniem siatką, ogrodzeń łańcuchowych U-12b, stalowej bariery segmentowej typu „mini guard”, słupków blokujących U-12c i stylizowanych (wiersze 32, 42, 43, 46 tabeli zamieszczonej w załączniku nr 1 do SIWZ – § 2 ust. 3 pkt 2) licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem zapisu w ust. 14 pkt 4 SIWZ (na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań, wykonawca składa w ofercie oświadczenie o czasie udzielonej rękojmi). b) 10 lat rękojmi na dostarczone i zamontowane tarcze znaków drogowych oraz tabliczki z nazwami ulicy wraz z łącznikami i elementami konstrukcyjno-montażowymi przewidywanymi do ich mocowania do konstrukcji wsporczych dla tarcz znaków typu II-go od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia (wiersze 18-25 tabeli zamieszczonej w załączniku nr 1 do SIWZ – § 2 ust. 3 pkt 2). c) 3 lat rękojmi na dostarczone i zamontowane słupki przeszkodowe U-5a, słupki znaków drogowych Ø60 mm, słupki o profilu 60x60x2 mm od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia (wiersz 28, 29 i 33 tabeli zamieszczonej w załączniku nr 1 do SIWZ – § 2 ust. 3 pkt 2). d) 5 lat rękojmi na dostarczone i zamontowane lustra drogowe poliwęglanowe U-18a i U-18b, ogrodzenia segmentowe z wypełnieniem z płyt przezroczystych, i słupki U-1a od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia (wiersze 30, 31, 34, 41 tabeli zamieszczonej w załączniku nr 1 do SIWZ – § 2 ust. 3 pkt 2). e) 10 lat rękojmi na dostarczone i zamontowane konstrukcje kratowe, bariery chodnikowe proste, balustrady U-11a, drogowej bariery skrajnej przekładkowej U-14a, barieroporęczy U-11b oraz gniazda wielokrotnego użytku do montażu słupków od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia (wiersz 27, 35, 38, 39, 40, 44, 45 tabeli zamieszczonej w załączniku nr 1 do SIWZ – § 2 ust. 3 pkt 2). f) 2 lat rękojmi na dostarczone i zamontowane elementy progów zwalniających listwowych U-16d, płytowych z przejściem U-16b, wyspowych U-16, azyle dla pieszych i separatory ruchu U-25a i U-25b oraz na powłokę antykorozyjną na elementach oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia (wiersze 47-51, 62 tabeli zamieszczonej w załączniku nr 1 do SIWZ – § 2 ust. 3 pkt 2). 2. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert.

II.5) Główny kod CPV: 34992200-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34992300-0
34922100-7
34928460-0
45316213-1
50230000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, minimum 1 dostawę wraz z montażem oznakowania pionowego dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto. W przypadku świadczeń powtarzających się okresowo lub ciągłych (będących w trakcie realizacji) wykonawca może wykazać minimum 1 dostawę wraz z montażem oznakowania pionowego dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy czym wymagane jest, aby wykonawca wykonał należycie część zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto. Jeżeli zakres dostaw przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że zostały one wykonane w sposób należyty jest szerszy od powyżej określonego przez zamawiającego, należy w wykazie podać wartość dostaw odpowiadających zakresowi warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. Za spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający uzna dysponowanie osobami spełniającymi wymagania określone wyżej.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 Pzp zamawiający żąda: oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowodów potwierdzających, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (oświadczenia lub dowody wymienione w pkt 1 wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp). 2. W celu wykazania potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp zamawiający żąda odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 lub ust. 5 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zgodnie z zapisami art. 24 ust. 8 Pzp. 4. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w związku z tym dokumenty wymienione w pkt 2 złoży wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie zamawiającego; dokumenty wymienione w pkt 3 wykonawca składa wraz z ofertą - jeżeli dotyczy. 5. W przypadku wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej składa każdy z wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w związku z tym dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (spełniających warunek zgodny z SIWZ) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika do SIWZ złoży wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie zamawiającego. Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony przez konsorcjum w przypadku, gdy jeden z członków konsorcjum spełni warunek, bądź warunek zostanie spełniony łącznie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w oryginale zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dokument winien być dołączony do oferty). Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 3. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 Pzp. 4. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa innego podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczania, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiącym załącznik do SIWZ. 6.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4 pkt 2 i pkt 3. 7. Kilku wykonawców może złożyć ofertę wspólną. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu wspólnie lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia wspólnie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących w postępowaniu wspólnie powinno jednoznacznie określać: a) kto został ustanowiony pełnomocnikiem, b) wykonawców, którzy ubiegając się o zamówienie ustanowili pełnomocnika, c) zakres umocowania, d) postępowanie, do którego pełnomocnictwo się odnosi. 9. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. Wykonawcy, o których mowa w pkt 7 są zobowiązani do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu, jak wykonawcy występujący samodzielnie. Przy ocenie spełniania warunków zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny wykonawców, ich łączne kwalifikacje i doświadczenie. 12. Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony przez konsorcjum w przypadku, gdy jeden z członków konsorcjum spełni warunek, bądź warunek zostanie spełniony łącznie. 13. Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania. 14. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przed upływem terminu składania ofert wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 13 500 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych). Dowód wniesienia wadium wykonawca dołącza do oferty (zgodnie z wytycznymi opisanymi w SIWZ).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena (stawka brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia 60,00
Rozszerzenie okresu rękojmi dla dostarczonych i zamontowanych tarcz znaków typu I-go oraz tabliczek z nazwami ulic, ogrodzeń segmentowych U-12a z wypełnieniem siatką, ogrodzeń łańcuchowych U-12b, stalowej bariery segmentowej typu „mini guard”, słupków blokujących U-12c i stylizowanych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 Pzp. 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1 Pzp, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: a) wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług – w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu; b) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy; c) wprowadzenia lub zmiany podwykonawców; jeżeli wykonawca w ofercie wykazał, że w zakresie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu podwykonawcy, zmiana takiego podwykonawcy jest możliwa jedynie w przypadku wykazania spełniania tego warunku przez proponowanego podwykonawcę; zmiana podwykonawcy musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez zamawiającego; d) zmiany przedstawiciela wykonawcy wskazanego w umowie. 3) Wszelkie zmiany umowy w zakresie określonym w ust. 1 wymagają dochowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zapisów umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-31, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Oryginał oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa wraz z ofertą. W przypadku wykonawców występujących wspólnie - oświadczenie składa każdy z nich. Do oferty wykonawca dołącza również pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej). Do oferty wykonawca dołącza również dokumenty, o których mowa w pkt III.4) pkt 3 (jeżeli dotyczy) oraz oświadczenie wykonawcy (jeżeli dotyczy) dotyczące wskazania, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania – w przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa), wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 2. Oryginał zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (zgodnie z zapisem SIWZ) wykonawca składa wraz z ofertą. 3. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia umownego. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 9. Nie przewidziano dialogu technicznego. 10 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawca będą się odbywały w PLN. 11. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp. 12. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający, w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Zgodnie z art. 91 ust 3a Pzp wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Stosowna informację należny zawrzeć w formularzu oferty.13. Ilekroć w ogłoszeniu użyto skrótu "SIWZ", należy przez to rozumieć Specyfikację istotnych warunków zamówienia. 14 Ilekroć w ogłoszeniu użyto skrótu "Pzp", należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych. 15. W przypadku podmiotów mających siedzibę lub miejcie zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa odpowiednio dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 16. Zgodnie z art. 10c ust. 2 Pzp, składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa%2C-montaz-oraz-utrzymanie-oznakowania-pionowego-i-urzadzen-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-na-drogach-pozostajacych-w-zarzadzie-zarzadu-drog-i-komunikacji-w-tarnowie-w-2019-r.%2C-tarnow,74413,ogloszenie.html

http://bip.malopolska.pl/zdik
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764