logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Gdynia: Dostawa (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem gotowych konstrukcji (brama startowa, scena, ścianka) dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Centrum Sportu

06.04.2019
Oferta ważna do:12.04.2019 godz. 09:30
Odsłon: 248

Ogłoszenie nr 532452-N-2019 z dnia 2019-04-04 r.

Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem gotowych konstrukcji (brama startowa, scena, ścianka) dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska 5/9 , 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego
Adres:
ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem gotowych konstrukcji (brama startowa, scena, ścianka) dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.29.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44212300-2 – konstrukcje i ich części, 45223800-4 – montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 45262110-5 – demontaż gotowych konstrukcji. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie (udostępnienie) wraz z montażem (posadowieniem) i demontażem gotowych konstrukcji w postaci: Bramy Startowej (zwanej dalej „Bramą”), Sceny oraz Ścianki Finiszera; będących własnością Wykonawcy lub znajdujących się w jego dysponowaniu na podstawie innego tytułu prawnego, podczas imprez sportowych/biegów organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w 2019 r. (zwanych dalej w treści „Imprezą”). 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) udostępnienie Bramy Startowej na potrzeby imprez: a) Bieg Europejski, który odbędzie się w terminie 12 maja 2019 r., ustawienie Bramy na terenie Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo, b) Bieg Niepodległości, który odbędzie się w terminie 11 listopada 2019 r., ustawienie Bramy na Skwerze Kościuszki. 2) udostępnienie Sceny na potrzeby imprez: a) Bieg Europejski, który odbędzie się w terminie 12 maja 2019 r., ustawienie Sceny w schronohangarze na terenie Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo, b) Nocny Bieg Świętojański, który odbędzie się w terminie 28/29 czerwca 2019 r., ustawienie Sceny w Hali Gier na ul. Olimpijskiej, c) MTB Gdynia Maratonu, który odbędzie się w terminie 8 września 2019 r., ustawienie sceny na parkingu pomiędzy Gdynia Arena i CH. Riviera, d) Bieg Niepodległości, który odbędzie się w terminie 11 listopada 2019 r., ustawienie Sceny w hali namiotowej na Skwerze Kościuszki, 3) udostępnienie Ścianki Finiszera na potrzeby imprez: a) Bieg Europejski, który odbędzie się w terminie 12 maja 2019 r., ustawienie Ścianki Finiszera przed schronohangarem na terenie Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo, b) Nocny Bieg Świętojański, który odbędzie się w terminie 28/29 czerwca 2019 r., ustawienie Ścianki Finiszera na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Olimpijskie, c) MTB Gdynia Maratonu, który odbędzie się w terminie 8 września 2019 r., ustawienie Ścianki Finiszera na parkingu pomiędzy Gdynia Arena i CH. Riviera, d) Bieg Niepodległości, który odbędzie się w terminie 11 listopada 2019 r., ustawienie Ścianki Finiszera w hali namiotowej na Skwerze Kościuszki, 4) transport i rozładunek elementów konstrukcyjnych tj.: Bram, Scen i Ścianek Finiszera w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 5) montaż konstrukcji oraz jej posadowienie w terenie, zgodnie z instrukcjami montażu dostawców elementów konstrukcyjnych tj.: Bram, Scen i Ścianek Finiszera, 6) demontaż i wywiezienie konstrukcji po zakończeniu Imprez, 7) uprzątnięcie terenu po zakończonym demontażu konstrukcji. 4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie: 1) Brama na Bieg Europejski: a) w dniu 8 maja 2019 roku o godzinie 9:00 należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie Bramy na terenie Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo; gotowość na godzinę 10:00 w dniu 10 maja 2019 roku, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru, b) prowadzenia prac związanych z ustawieniem bramy możliwe będzie w godzinach 9:00-16:00 w dniu 8 maja 2019 roku, w godzinach 7:00-16:00 w dniu 9 maja 2019 roku oraz w godzinach 7:00-10:00 w dniu 10 maja 2019 roku, c) rozpoczęcie demontażu od godziny 18.00 w dniu 12 maja 2019 roku, Natomiast wszystkie elementy konstrukcyjne Bramy oraz cały sprzęt Wykonawcy musi zostać wywieziony z miejsca realizacji do godziny 16.00 w dniu 13 maja 2019 roku, Zamawiający informuje, iż konstrukcja Bramy posadowiona będzie na nawierzchni asfaltowej bez możliwości kotwiczenia, d) W przypadku gdy Brama będzie niezgodna z wytycznymi zawartymi w SIWZ, Zamawiający nakaże Wykonawcy demontaż Bramy do godziny 6:00 w dniu 11 maja 2019 roku. 2) Brama na Bieg Niepodległości: a) w dniu 7 listopada 2019 roku o godzinie 9:00 należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie Bramy na al. Jana Pawła II (Skwer Kościuszki) w Gdyni; gotowość na godzinę 10.00 w dniu 8 listopada 2019 roku, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru, b) rozpoczęcie demontażu od godziny 18:00 w dniu 11 listopada 2019 roku. Natomiast Wszystkie elementy konstrukcyjne Bramy oraz cały sprzęt Wykonawcy musi zostać wywieziony z miejsca realizacji do godziny 10.00 w dniu 12 listopada 2019 roku, Zamawiający informuje, iż konstrukcja Bramy posadowiona będzie na kostce brukowej i trawniku (po połowie podstawy każdej nogi będzie stało na trawniku i kostce brukowej); c) W przypadku gdy Brama będzie niezgodna z wytycznymi zawartymi w SIWZ, Zamawiający nakaże Wykonawcy demontaż Bramy do godziny 6:00 w dniu 10 listopada 2019 roku, 3) Sceny na Bieg Europejski: a) w dniu 8 maja 2019 roku o godzinie 9:00 należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie Sceny w schronohangarze na terenie Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo; gotowość na godzinę 10.00 w dniu 10 maja 2019 roku, co zostanie potwierdzone protokołem, b) prowadzenia prac związanych z ustawieniem sceny możliwe będzie w godzinach 9:00-16:00 w dniu 8 maja 2019 roku, w godzinach 7:00-16:00 w dniu 9 maja 2019 roku oraz w godzinach 7:00-10:00 w dniu 10 maja 2019 roku. c) rozpoczęcie demontażu od godziny 18.00 w dniu 12 maja 2019 roku, Natomiast wszystkie elementy konstrukcyjne Sceny oraz cały sprzęt Wykonawcy musi zostać wywieziony z miejsca realizacji do godziny 16.00 w dniu 13 maja 2019 roku, d) W przypadku gdy Scena będzie niezgodna z wytycznymi zawartymi w SIWZ, Zamawiający nakaże Wykonawcy demontaż Sceny do godziny 6:00 w dniu 11 maja 2019 roku, 4) Sceny na Nocny Bieg Świętojański: a) w dniu 26 czerwca 2019 roku o godzinie 23:00 należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie Sceny w Hali Gier na ul. Olimpijskiej; gotowość na godzinę 8.00 w dniu 27 czerwca 2019 roku, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru, b) rozpoczęcie demontażu od godziny 3.00 w dniu 29 czerwca 2019 roku. Natomiast wszystkie elementy konstrukcyjne Sceny oraz cały sprzęt Wykonawcy musi zostać wywieziony z miejsca realizacji do godziny 8.00 w dniu 30 czerwca 2019 roku; c) W przypadku gdy Scena będzie niezgodna z wytycznymi zawartymi w SIWZ, Zamawiający nakaże Wykonawcy demontaż Sceny do godziny 14:00 w dniu 27 czerwca 2019 roku, 5) Sceny na MTB Gdynia Maraton: a) w dniu 6 września 2019 roku o godzinie 9:00 należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie Sceny na parkingu pomiędzy Gdynia Arena i CH. Riviera; gotowość na godzinę 10.00 w dniu 7 września 2019 roku, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru, b) rozpoczęcie demontażu od godziny 19.00 w dniu 8 września 2019 roku. Natomiast wszystkie elementy konstrukcyjne Sceny oraz cały sprzęt Wykonawcy musi zostać wywieziony z miejsca realizacji do godziny 8.00 w dniu 9 września 2019 roku; c) W przypadku gdy Scena będzie niezgodna z wytycznymi zawartymi w SIWZ, Zamawiający nakaże Wykonawcy demontaż Sceny do godziny 16:00 w dniu 7 września 2019 roku, 6) Sceny na Bieg Niepodległości: a) w dniu 8 listopada 2019 roku o godzinie 10:00 należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie Sceny w hali namiotowej ustawionej na Skwer Kościuszki w Gdyni; gotowość na godzinę 10.00 w dniu 9 listopada 2019 roku, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru, b) rozpoczęcie demontażu od godziny 18:00 w dniu 11 listopada 2019 roku. Natomiast Wszystkie elementy konstrukcyjne Sceny oraz cały sprzęt Wykonawcy musi zostać wywieziony z miejsca realizacji do godziny 8.00 w dniu 12 listopada 2019 roku; c) W przypadku gdy Scena będzie niezgodna z wytycznymi zawartymi w SIWZ, Zamawiający nakaże Wykonawcy demontaż Sceny do godziny 16:00 w dniu 9 listopada 2019 roku, 7) Ścianki Finiszera na Bieg Europejski: a) w dniu 8 maja 2019 roku o godzinie 9:00 należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie Ścianki Finiszera przed schronohangarem na terenie Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo; gotowość na godzinę 10.00 w dniu 10 maja 2019 roku, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru, b) prowadzenia prac związanych z ustawieniem sceny możliwe będzie w godzinach 9:00-16:00 w dniu 8 maja 2019 roku, w godzinach 7:00-16:00 w dniu 9 maja 2019 roku oraz w godzinach 7:00-10:00 w dniu 10 maja 2019 roku; c) rozpoczęcie demontażu od godziny 18.00 w dniu 12 maja 2019 roku, Natomiast wszystkie elementy konstrukcyjne Sceny oraz cały sprzęt Wykonawcy musi zostać wywieziony z miejsca realizacji do godziny 16.00 w dniu 13 maja 2019 roku, d) W przypadku gdy Ścianka Finiszera będzie niezgodna z wytycznymi zawartymi w SIWZ, Zamawiający nakaże Wykonawcy demontaż Ścianki Finiszera do godziny 6:00 w dniu 11 maja 2019 roku, 8) Ścianki Finiszera na Nocny Bieg Świętojański: a) w dniu 28 czerwca 2019 roku o godzinie 8:00 należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie Ścianki Finiszera na ul. Olimpijskiej na boisku ze sztuczną nawierzchnią; gotowość na godzinę 14.00 w dniu 28 czerwca 2019 roku, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru, b) rozpoczęcie demontażu od godziny 3.00 w dniu 28 czerwca 2019 roku. Natomiast wszystkie elementy konstrukcyjne Ścianki Finiszera oraz cały sprzęt Wykonawcy musi zostać wywieziony z miejsca realizacji do godziny 8.00 w dniu 30 czerwca 2019 roku; c) W przypadku gdy Ścianka Finiszera będzie niezgodna z wytycznymi zawartymi w SIWZ, Zamawiający nakaże Wykonawcy demontaż Ścianki Finiszera do godziny 16:00 w dniu 28 czerwca 2019 roku, 9) Ścianki Finiszera na MTB Gdynia Maraton: a) w dniu 6 września 2019 roku o godzinie 9:00 należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie Ścianki Finiszera na parkingu pomiędzy Gdynia Arena i CH. Riviera; gotowość na godzinę 10.00 w dniu 7 września 2019 roku, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru, b) rozpoczęcie demontażu od godziny 19.00 w dniu 8 września 2019 roku. Natomiast wszystkie elementy konstrukcyjne Sceny oraz cały sprzęt Wykonawcy musi zostać wywieziony z miejsca realizacji do godziny 8.00 w dniu 9 września 2019 roku: c) W przypadku gdy Ścianka Finiszera będzie niezgodna z wytycznymi zawartymi w SIWZ, Zamawiający nakaże Wykonawcy demontaż Ścianki Finiszera do godziny 16:00 w dniu 7 września 2019 roku, 10) Ścianki Finiszera na Bieg Niepodległości: a) w dniu 8 listopada 2019 roku o godzinie 10:00 należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie Ścianki Finiszera na parkingu przed Akwarium Gdyńskim na Skwerze Kościuszki w Gdyni; gotowość na godzinę 10.00 w dniu 10 listopada 2019 roku, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru, b) rozpoczęcie demontażu od godziny 18:00 w dniu 11 listopada 2019 roku. Natomiast Wszystkie elementy konstrukcyjne Ścianki Finiszera oraz cały sprzęt Wykonawcy musi zostać wywieziony z miejsca realizacji do godziny 8.00 w dniu 12 listopada 2019 roku; c) W przypadku gdy Ścianka Finiszera będzie niezgodna z wytycznymi zawartymi w SIWZ, Zamawiający nakaże Wykonawcy demontaż Ścianki Finiszera do godziny 16:00 w dniu 9 listopada 2019 roku. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia każdorazowo konstrukcji o estetycznym wyglądzie, nie uszkodzonych elementach, o treści na banerach, stanowiących zewnętrzną powłokę Bramy, wypełnienie Ścianki Finiszera oraz plecy Sceny zgodnej z projektem graficznym przekazanym każdorazowo Wykonawcy przez Zamawiającego. W razie dostarczenia Konstrukcji zużytych, zniszczonych, uszkodzonych o nieestetycznym wyglądzie, niezgodności treści na banerach Zleceniodawca nie odbierze konstrukcji a Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowego demontażu, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie z tytułu dostarczenia i posadowienia konstrukcji niezgodnej z przedmiotem zamówienia. Kary umowne określa umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1) Bramy startowe (rysunek/wizualizacja stanowi Załączniku nr 7 do SWIZ): a) wymiary bramy w przypadku bramy na Bieg Europejski: a.1) wymiar zewnętrzny - wysokość 4,5 m, szerokość 9 m i grubość 1,5 m, a.2) wymiar prześwitu pod Bramą - wysokość 3 m (mierzone od podłoża do dolnej krawędzi belki poziomej), szerokości 6 m (mierzone od wewnętrznych krawędzi nóg Bramy), b) wymiary bramy w przypadku bramy na Bieg Niepodległości: b.1) wymiar zewnętrzny - wysokość 5 m, szerokość 12 m i grubość 2 m, b.2) wymiar prześwitu pod Bramą - wysokość 3 m (mierzone od podłoża do dolnej krawędzi belki poziomej), szerokości 8 m (mierzone od wewnętrznych krawędzi nóg Bramy) , c) na środku Bramy, w odległości od 10 do 15 cm od krawędzi dolnej belki poziomej Bramy, znajdować się musi dwustronny (wyświetlacz po obu stronach) zegar diodowy z 3 parami cyfr, rozdzielonymi „:”. Zegary muszą być sterowane zdalnie za pomocą pilota bezprzewodowego lub przewodowego (obsługiwanego z poziomu ulicy). Wysokość cyfr na zegarze nie może być mniejsza niż 20 cm. Zegary muszą być w pełni sprawne, w szczególności dotyczy to wszystkich diod odpowiadających za wyświetlanie czasu, d) cała konstrukcja użyta do budowy Bramy musi zostać zasłonięta przez rozpięte, na całej zewnętrznej powierzchni bramy, banery. Zamawiający nie dopuszcza przytwierdzania banerów bezpośrednio do konstrukcji Bramy ani użycia w tym celu zacisków elektrycznych (trytytek) czy też innych widocznych elementów mocujących. Zamawiający sugeruje wykorzystanie drewnianych ram (lub równoważnych), na których rozpięte zostaną banery i przytwierdzone za pomocą zszywek. Banery zostaną zapewnione przez Wykonawcę. Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowe dane w postaci formatek, na bazie, których Zamawiający każdorazowo przygotuje projekty graficzne, które następnie przekaże Wykonawcy w celu wykonania banerów (materiał blockout, min. 600 g/m²) w rozdzielczości nie mniejszej niż 720 DPI nie większej niż 1440 DPI. Zamawiający zakłada wykonanie projektu graficznego (pełna paleta kolorów) obejmującego całą powierzchnię banerów na każdy z czterech biegów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystąpienia szczelin pomiędzy ramami z banerami większych niż 5 mm, e) konstrukcja Bramy musi być ustawiona w sposób nieinwazyjny w stosunku do podłoża oraz elementów infrastruktury danego miejsca, f) zastosowana konstrukcja Bramy oraz obciążenie mają zapewniać stabilność i wytrzymałość Bramy, g) dostarczona i rozstawiona konstrukcja Bramy musi składać się z tzw. kratownicy scenicznej; Wykonawca na własny koszt zapewnia transport środków niezbędnych do realizacji zamówienia oraz na własny koszt rozstawia konstrukcję Bramy przy użyciu podnośnika widłowego, jeżeli taki będzie wymagany, niezbędne obciążenie Bramy, banery rozpięte na ramach (Zamawiający sugeruje wykorzystanie drewnianych ram lub równoważnych), stanowiące powłokę zewnętrzną Bramy oraz dokona na własny koszt demontażu całej konstrukcji, h) Brama w całości musi być wykonana ze stali ocynkowanej lub aluminium, nie dopuszcza się możliwości dostarczenia Konstrukcji z innego tworzywa, i) wszystkie dostarczone i ustawione elementy konstrukcyjne muszą być wolne od jakichkolwiek elementów używanych do mocowania banerów reklamowych itp., j) wszystkie dostarczone elementy konstrukcyjne muszą być tego samego typu w rozmiarze zgodnym z zamówieniem, k) waga obciążenia musi zapewniać stabilność konstrukcji z uwzględnieniem zawieszonych na niej ram wraz z banerami, l) Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania obowiązków umowy do dyspozycji Zamawiającego swoją ekipę montażową oraz oddeleguje swojego przedstawiciela w celu zapewnienia asysty technicznej na czas, w którym Brama będzie stała tj. od momentu jej ustawienia do momentu jej złożenia; przez asystę techniczną Zamawiający rozumie doglądanie stanu technicznego Bramy oraz wezwanie ekipy montażowej Wykonawcy, która w każdej chwili będzie w stanie usunąć ewentualne usterki. 2) Sceny z oświetleniem (rysunek/wizualizacja stanowi Załączniku nr 8 do SWIZ): a) o wymiarach 4m x 6m na podwyższeniu o wysokości 60 cm ze schodkami (2 szt.) dopasowanymi do wysokości sceny, b) na scenie musi znajdować się rama (z tzw. kratownicy scenicznej, o grubości profili maksymalnie 30 cm, wykonana ze stali ocynkowanej lub aluminium, nie dopuszcza się możliwości dostarczenia konstrukcji z innego tworzywa) o wymiarach 4m x 6m i wysokości 3,5m (mierzone od górnej powierzchni podwyższenia do górnej powierzchni kratownicy). Konieczność utrzymania konkretnych rozmiarów wynika z ustawiania sceny w hali namiotowej o skośnym dachu (jeśli chodzi o wysokość całej sceny) oraz ustawienie podium na scenie, na którym stają zawodnicy , którzy nie mogą być zasłaniani przez kratownicę czy podwieszone oświetlenie. c) Kratownica musi stanowić jednolitą bryłę, tj. nie dopuszcza się możliwości podwieszenia „sufitu” na wózkach czy też łańcuchach, d) na ramie muszą znajdować się światła LED (typu LED bary o długości minimum 60 cm każdy, zamontowane źródła światła nie mogą odstawać od profili kratownicy więcej niż 15 cm) w ilości po 4 źródła światła na każdej z 4 belek górnych, każdy z możliwością zmiany kolorów, w minimalnym zakresie: zielony, niebieski, żółty, czerwony, e) na podwyższeniu i po jego bokach musi znajdować się wykładzina w kolorze niebieskim lub granatowym, przy czym wykładzina nie może nosić śladów używania, f) tył sceny/kratownicy musi być wyposażony w „plecy”, a góra sceny/kratownicy musi być wyposażony w „sufit” w postaci kolorowego banneru siatkowanego, g) Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowe dane w postaci formatki, na bazie, której Zamawiający każdorazowo przygotuje projekty graficzne, które następnie przekaże Wykonawcy w celu wykonania baneru (materiał blockout, min. 350 g/m²) w rozdzielczości nie mniejszej niż 720 DPI nie większej niż 1440 DPI. Zamawiający zakłada wykonanie projektu graficznego (pełna paleta kolorów) obejmującego całą powierzchnię baneru na każdą z czterech imprez. h) Zamawiający nie dopuszcza aby kratownica wystawała poza scenę, tym samym stała obok sceny. Nie dopuszcza się również użycia żadnego typu podpór czy stojaków wpływających na ograniczenie przestrzeni na scenie ponad miejsce, które zajmowane jest przez użyte w konstrukcji kratownicy profile, i) Dodatkowo w przypadku sceny na Bieg Europejski rozgrywany w terminie 12 maja 2019 r. Wykonawca wykona i zawiesi pod sufitem schronohangaru, w którym ustawiana będzie scena, baner siatkowany o wymiarach 3x25m (materiał blockout, min. 350 g/m²) w rozdzielczości nie mniejszej niż 720 DPI nie większej niż 1440 DPI. Zamawiający zakłada wykonanie projektu graficznego (pełna paleta kolorów) obejmującego całą powierzchnię baneru. j) Dodatkowo w przypadku sceny na Bieg Europejski rozgrywany w terminie 12 maja 2019 r. Wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczenia podłogi (o wymiarach 12,5x25 m) schronohangaru, w którym ustawiana będzie scena. 3) Ścianki Finiszera składająca się: a) z ramy wykonanej z tzw. trawersów scenicznych i rozwieszonego na niej banneru siatkowanego. Wysokość całkowita ścianki to 3 m, szerokość to 6 m, b) ścianka musi być stabilna i dociążona w sposób zapewniający bezpieczne funkcjonowanie jej podczas imprezy, c) baner musi być rozwieszony w sposób estetyczny, zasłaniający całą konstrukcję, nie dopuszcza się odstawania „trytytek” (opasek zaciskowych), d) Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowe dane w postaci formatki, na bazie, której Zamawiający każdorazowo przygotuje projekt graficzny, który następnie przekaże Wykonawcy w celu wykonania banneru (materiał blockout, min. 350 g/m²) w rozdzielczości nie mniejszej niż 720 DPI nie większej niż 1440 DPI. Zamawiający zakłada wykonanie projektu graficznego (pełna paleta kolorów) obejmującego całą powierzchnię baneru na każdy z czterech biegów. 7. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty dostawy, transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, posadowienia i demontażu, 2) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę konstrukcji, 3) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace montażowe/demontażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie montażu oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem montażu/demontażu; Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury; Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 4) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować teren/y montażu/demontażu własnym staraniem i na własny koszt, przestrzegać warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymywać porządek na terenie/ach montażu/demontażu, 5) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 6) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót montażowych/demontażowych, 7) Zamawiający zapewni we własnym zakresie wyłączenia z ruchu kołowego parkingu pomiędzy Gdynia Arena i CH. Riviera, na którym posadowiona zostanie Scena i Ścianka Finiszera, na podstawie decyzji administracyjnej, w terminach, o których mowa w ust. 4 pkt. 5 i pkt. 9. 8) Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej w dniu 10 kwietnia 2019r. o godzinie 10:00 na terenie Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo dla oferentów, którzy w terminie do dnia 8 kwietnia 2019 r., do godziny 12:00. zgłoszą na adres e-maila sekretariat@gdyniasport.pl, chęć udziału w wizji lokalnej. Celem wizji lokalnej jest zapoznanie się przez oferentów z wyglądem schronohangaru, w którym ustawiona zostanie Scena oraz z lokalizacją Bramy. 9) Zamawiający każdorazowo dokona odbioru każdej Bramy, Sceny i Ścianki Finiszera, jeśli podczas odbioru Zamawiający uzna, że przedstawiona do odbioru Brama, Scena czy Ścianka Finiszera jest niezgodna z wytycznymi zawartymi w SIWZ, nakaże Wykonawcy demontaż w terminie, o którym mowa w ust. 4, właściwym dla danej realizacji. 8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pełnej dokumentacji, w wersji papierowej w trzech egzemplarzach dla każdej Bramy, Sceny i Ścianki Finiszera (tj. dla każdej realizacji), niezbędnej do dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym robót budowlanych w zakresie posadowienia Bram, Sceny i ścianki Finiszera zawierającej w szczególności: 1) opis techniczny wraz z opisem sposobu posadowienia, 2) niezbędne rysunki i szkice, w tym w szczególności rysunek zagospodarowania terenu wraz z naniesioną lokalizacją konstrukcji na mapie do celów informacyjnych, wraz z zaznaczonymi wymiarami oraz sposobem posadowienia w terenie, 3) informacja BIOZ, 4) atesty, certyfikaty, świadectwa, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, wykonane oraz podpisane (wraz z pieczątką) przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przekazanie Zamawiającemu ww. dokumentacji ma nastąpić najpóźniej w dniu zawarcia umowy. W przypadku gdy wymienione dokumenty nie będą wystarczające do uzyskania zaświadczenia zgłoszenia robót budowlanych, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie uzupełni dokumentację. 9. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia losowe. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji którejkolwiek z dostaw wskazanych w ust. 3, szczególnie w przypadku gdyby Impreza została odwołana lub gdyby przekazano ją do realizacji innemu Podmiotowi, bez prawa do wynagrodzenia. Z tytułu rezygnacji nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 11. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 17. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 44212300-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45223800-4
45262110-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, polegające na dostawie (udostępnieniu/dzierżawie/najmie/leasingu) wraz z jej montażem demontowanej konstrukcji w postaci np. bramy startowej, stoiska targowego, wystawienniczego itp. wykonanej z elementów/profili kratownicy ze stali ocynkowanej lub aluminiowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji ,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający żąda następujących dokumentów: a)wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), zawierający co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, polegające na dostawie (udostępnieniu/dzierżawie/najmie/leasingu) wraz z jej montażem demontowanej konstrukcji w postaci np. bramy startowej, stoiska targowego, wystawienniczego itp. wykonanej z elementów/profili kratownicy ze stali ocynkowanej lub aluminiowej, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane; wraz z dowodami czy dostawy zostały wykonane należycie, w postaci: a.1)referencji bądź innego dokumentu wystawionego przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane , lub a.2)oświadczenia Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w lit. a1). 3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt. 1.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca musi dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 1 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udział w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 SIWZ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 1 - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1 i 2, b) składa w oryginale pisemne zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ), zawierające w swojej treści, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dodatkowo: b.1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b.2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. c) W przypadku, gdy w pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w lit b), Wykonawca nie zawrze informacji opisanych w lit. b.1)-b.4), Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności informacje opisane w lit. b.1)-b.4). 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) - w oryginale
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Rozdzielczość nadruków 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 Ustawy, w tym w szczególności gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w tym w następujących przypadkach: 1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego w tym: rezygnacji z organizacji imprezy sportowej, 4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym rezygnacji z organizacji imprezy sportowej przez Zamawiającego lub przesunięcia terminu organizacji imprezy sportowej, 5) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego, 6) zmiany cen brutto w związku ze zmianą obowiązujących stawek podatku od towarów i usług, 7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 8) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-12, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, tel./faks: 58 622-11-64, 622-35-74. 2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@gdyniasport.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 9. Nie przysługuje Pani/Panu: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-%28udostepnienie%29-wraz-z-montazem-i-demontazem-gotowych-konstrukcji-%28brama-startowa%2C-scena%2C-scianka%29-dla-potrzeb-organizacji-imprez-gdynskiego-centrum-sportu%2C-gdynia,75808,ogloszenie.html

http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764