logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Biała Podlaska: Dostawa artykułów biurowych, druków i książek medycznych w podziale na 6 części

21.10.2016
Oferta ważna do:28.10.2016 godz. 12:00
Odsłon: 384

Ogłoszenie nr 327191 - 2016 z dnia 2016-10-20 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, krajowy numer identyfikacyjny 67670800000, ul. ul. Terebelska , 21500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 834 147 296, e-mail , faks 834 147 297.
Adres strony internetowej (URL): www.szpitalbp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.szptalbp.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
forma pisemna - osobiście za pomocą kuriera lub poczty polskiej
Adres:
Centrum Dydaktyczno - Administracyjne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów biurowych, druków i książek medycznych w podziale na 6 części
Numer referencyjny: ZP.3520/36/16
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa artykułów biurowych, druków i książek medycznych w podziale na 6 części

II.5) Główny kod CPV: 22000000-0
Dodatkowe kody CPV:30192000-1, 22900000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 121136.36
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Dotyczy części 1 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Dotyczy części 2 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 6 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100). Dotyczy części 3 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100). Dotyczy części 4 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100). Dotyczy części 5 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100). Dotyczy części 6 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony licytacja elektroniczna
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
www.soldea.pl
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
www.szpitalbp.pl www.soldea.pl
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
1. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawcy dopuszczeni do licytacji otrzymają od zamawiającego, w zaproszeniu, poufne identyfikatory, komplety login i hasło, umożliwiające zalogowanie do systemu EPP pod adresem www.soldea.pl 3. Przed przystąpieniem do licytacji, zaproszeni wykonawcy przeprowadzają proces rejestracji. 4. Dokonanie procesu rejestracji jest warunkiem koniecznym udziału w licytacji. 5. Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia rejestracji od momentu otrzymania poufnego identyfikatora. 6. Przystąpienie wykonawcy do licytacji od momentu rejestracji jest traktowane jako akceptacja warunków zaproszenia do licytacji. 7. Zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej, wraz z poufnymi identyfikatorami, kompletami login-hasło, przekazane zostaną wykonawcom przez zamawiającego drogą elektroniczną, na adres e-mail wykonawcy wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 8. Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych, warunkujące udział Wykonawców w postępowaniu 8.1. System operacyjny Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10, 8.2. Przeglądarka internetowa IE/FireFox/Edge/Chrome Przeglądarka musi obsługiwać protokół szyfrowania TLS 1.0, 8.3. Włączona obsługa kodu JavaScript, 8.4. Stabilne połączenie z internetem, 8.5. Wyłączona obsługa przez serwer proxy, 8.6. zastosowanie się do aktualnych zaleceń na stronie operatora na stronie www.soldea.pl
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
1. Licytacja elektroniczna będzie prowadzona na stronie internetowej Elektronicznej Platformy Przetargowej pod adresem: www.soldea.pl 2. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 3. Podczas licytacji wykonawcy składają oferty w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 4. Do składania ofert w toku licytacji elektronicznej nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny. 5. W toku licytacji zamawiający za pośrednictwem platformy na bieżąco będzie przesyłać wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 6. Wykonawcy składają oferty zgodnie z instrukcjami operatora licytacji elektronicznej. W szczególności każda kolejna składana oferta musi być niższa niż aktualna oferta najkorzystniejsza co najmniej o wartość minimalnego postąpienia tj.: Część nr 1 – 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) Część nr 2 – 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) Część nr 3 – 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) Część nr 4 – 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) Część nr 5 – 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) Część nr 6 – 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) 7. Licytacja zaczyna się od ceny wywoławczej podanej przez zamawiającego tj.: Część nr 1 – 123 276,80 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć 80/100) Część nr 2 – 16 289,26 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć 26/100) Część nr 3 – 2 326,69 zł (słownie złotych: dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć 69/100) Część nr 4 – 1 501,09 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset jeden 09/100) Część nr 5 – 2 829,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć 00/100) Część nr 6 – 2 774,88 zł (słownie złotych: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery 88/100)
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja jednoetapowa
Czas trwania: 15 min
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: 28/10/2016 godzina: 12:00
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
w terminie 5 dni od daty przekazania wykonawcom zaproszenia do składania ofert w licytacji elektronicznej
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
1. Pierwsza licytacja (dotycząca np. części nr 1) zostanie otwarta w terminie 5 dni od daty przekazania wykonawcom zaproszenia do składania ofert w licytacji elektronicznej, o godzinie 9:00. 2. Pierwsza licytacja (dotycząca np. części nr 1) zostanie zamknięta 15 minut po jej otwarciu, jeżeli na 3 min. przed planowanym terminem zamknięcia licytacji nie pojawi się nowa oferta. Jeżeli na 3 minuty przed planowanym terminem zamknięcia licytacji pojawi się nowa oferta, licytacja będzie trwała dalej i zakończy się gdy nie pojawią się nowe oferty w ustalonym czasie 3 minut. 3. Druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta licytacja (dotycząca np. części nr 2, 3, 4, 5, 6) zostanie otwarta po 5 minutowej przerwie licząc od zakończenia odpowiednio pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej licytacji. 4. Druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta licytacja (dotycząca np. części nr 2, 3, 4, 5, 6) zostanie zamknięta 15 minut po jej otwarciu, jeżeli na 3 min. przed planowanym terminem zamknięcia licytacji nie pojawi się nowa oferta. Jeżeli na 3 minuty przed planowanym terminem zamknięcia licytacji pojawi się nowa oferta, licytacja będzie trwała dalej i zakończy się gdy nie pojawią się nowe oferty w ustalonym czasie 3 minut.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
zawiera załącznik nr 4 do ogłoszenia (wzór umowy)

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 i 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu; 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia warunków w tym ww. zakresie. 1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Dotyczy części 1 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Dotyczy części 2 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 6 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100). Dotyczy części 3 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100). Dotyczy części 4 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100). Dotyczy części 5 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100). Dotyczy części 6 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100). 1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia warunków w tym ww. zakresie. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 2. mowa w rozdz. V ust. 1.2.2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.1. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 2.1.1. Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 2.1.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2.1.3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 2.1.4. Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 2.1.4.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2.1.4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.2. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 2.2.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2.2.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 2.2.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę: 3.1. który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym rozdziale ust. 1.2; 3.2. który nie wykazał, że nie zachodzą wobec niego przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3.3. wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Uwaga: Powyższych postanowień nie stosuje się do wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY I INNE DOKUMENTY A. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z WNIOSKIEM 1. Wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia. 2. Aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do ogłoszenia. 2.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI A ust. 2 ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia. 2.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI A ust. 2 ogłoszenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia. 2.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI A ust. 2 ogłoszenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia. 3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI A ust. 3 ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VI A ust. 3.1 ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Do terminów wystawienia, o których mowa w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio terminy, o których mowa w rozdz. VI A ust. 3.1 ogłoszenia. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie). UWAGA: Podmioty występujące wspólnie składają dokument wskazany w rozdz. VI A ust. 1 ogłoszenia wspólnie. Wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. B. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE W TERMINIE 3 DNI OD DNIA PRZESŁANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu składania wniosków poinformuje wszystkich wykonawców o wykonawcach, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA: Podmioty występujące wspólnie składają dla każdego podmiotu z osobna oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdz. VI B ogłoszenia.
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki zmian reguluje wzór umowy (załącznik nr 4 do ogłoszenia)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Termin zapłaty za zrealizowane dostawy nie może być krótszy niż 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 2. Ceny jednostkowe brutto/netto, określone przez wykonawcę w formularzach cenowych, nie wzrosną przez okres 6 m-cy od daty zawarcia umowy (z zastrzeżeniem zapisów zawartych w umowie).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Artykuły biurowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:118 pozycji formularza cenowego do wyceny
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 100225.04
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Druki i książki medyczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:41 pozycji formularza cenowego do wyceny
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22900000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 13243.30
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Kartki informacyjne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2 pozycje formularza cenowego do wyceny
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22900000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1891.62
Waluta:
PL
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Papier firmowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Papier firmowy biały, w formacie A-4 - 4520 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22000000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1220.40
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Recepty lekarskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Recepty lekarskie - 920szt
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22000000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2300
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Książeczka zdrowia dziecka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Książeczka zdrowia dziecka, kartki formatu A5, dwustronnie zadrukowane, w oprawie zeszytowej i tekturowych okładkach - 1200 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22000000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2256
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-artykulow-biurowych%2C-drukow-i-ksiazek-medycznych-w-podziale-na-6-czesci%2C-biala-podlaska,65565,ogloszenie.html

http://www.szpitalbp.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Biała Podlaska - więcej ofert

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764