logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Krościenko, woj. małopolskie: Dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych na potrzeby projektu Walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe najlepszą promocją Gminy Kościelisko dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

10.10.2013
Oferta ważna do:15.10.2013 godz. 10:00
Odsłon: 426

Numer ogłoszenia: 408612 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kościelisko , ul. Strzelców Podhalańskich 44, 34-511 Kościelisko, woj. małopolskie, tel. 018 2079100.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscielisko.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych na potrzeby projektu Walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe najlepszą promocją Gminy Kościelisko dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest przygotowanie do druku, druk i dostarczanie Zamawiającemu następujących materiałów na potrzeby projektu Walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe najlepsza promocją Gminy Kościelisko: 1) Foldery (katalogi szyte) promujące Gminę Kościelisko, jej walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne, opisujące teren, jego atuty i historię - 5 000 szt. 2) Ulotki promocyjne dla terenu Gminy Kościelisko - 10 000 szt. 3) Kalendarze wieloplanszowe A3 będące promocją terenu Podhala - 3 000 szt. 4) Notesy zawierające na okładce zdjęcie które oddawać będzie charakterystykę i piękno terenu Podhala - 2 000 szt. 5) Pocztówki będące wizytówką Gminy, ukazującą jej charakter, piękno, wartości kulturowe, przyrodnicze oraz turystyczne - 20 000 szt. 6) Roll-up reklamowy, na których zamieszczone będą informacje promujące Gminę Kościelisko - 2 szt. 7) Ścianka wystawiennicza - 1 szt. 8) Film promocyjny na temat Gminy Kościelisko, który opowiada o jej walorach geograficznych oraz o ofercie kulturalnej i sportowej - 1 kpl. 9) Wykonanie wystawa fotograficzna pn. Gmina Kościelisko - Kolebka artystycznych rodów podhalańskich - 1 usługa..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Przedmiot zamówienia uzupełniajacego może być przygotowanie do druku, druk i dostarczanie Zamawiającemu materiałów na potrzeby projektu Walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe najlepsza promocją Gminy Kościelisko

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysięcy złotych 0/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. z zakresu: - Dostawy wydawniczych materiałów informacyjnych i promocyjnych o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda, (obejmująca swoim zakresem druk i dostawę folderów lub druk i dostawę kalendarzy) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia zawarte w projekcie umowy mogą ulec zmianie w następujących przypadkach: - W przypadku zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów przedstawionych w umowie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. - W przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy. - W przypadku gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego a Wykonawca nie wyrazi sprzeciwu co do wprowadzenia tych zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.koscielisko.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kościelisko - 34-511 Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44 (pokój nr 11).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kościelisko - 34-511 Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44 (pokój nr 7 - sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom Pomony w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-artykulow-informacyjnych-i-promocyjnych-na-potrzeby-projektu-walory-turystyczne%2C-przyrodnicze-i-kulturowe-najlepsza-promocja-gminy-koscielisko-dofinansowanego-ze-srodkow-programu-rozwoju-obszarow-wiejskich-na-lata-2007-2013%2C-kroscienko%2C-woj.-malopolskie,49727,ogloszenie.html

http://www.koscielisko.com.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Krościenko, woj. małopolskie - więcej ofert

  • Krościenko, woj. małopolskie: Dam pracę (0)

  • Krościenko, woj. małopolskie: Szukam pracy (0)

  • Krościenko, woj. małopolskie: Sprzedam (0)

  • Krościenko, woj. małopolskie: Kupię (0)

  • Krościenko, woj. małopolskie: Dam zlecenie (0)

  • Krościenko, woj. małopolskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Krościenko, woj. małopolskie: Różności (0)

  • Krościenko, woj. małopolskie: Oferty Last minute (0)

  • Krościenko, woj. małopolskie: Zamówienia publiczne (1)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764