logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby NFOŚiGW

Oferta ważna do:02.12.2022 godz. 11:00
Odsłon: 107

Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby NFOŚiGW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142137128
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Konstruktorska 3A
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-673
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nfosigw.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa osoba prawna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby NFOŚiGW
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55998500-6737-11ed-aea3-5a7c432eaced
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451669
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009544/08/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Dostawa artykułów promocyjnych.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz w dopuszczonych przez Zamawiającego przypadkach, za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowanie oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na miniPortalu i udostępnionego również na ePUAP. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym może być prowadzona korespondencja związana z postępowaniem. 3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. Zamawiający zaleca następujący format przesyłanych danych: .pdf. 4. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz Identyfikator postępowania generowany przez miniPortal (ID postępowania) jako Załącznik nr 8 do SWZ. 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6 poniżej. 6. W przypadku Części 1 i 2 zamówienia, dla których wymagane jest przedłożenie próbek oferowanych artykułów, próbki należy złożyć w formie fizycznej, opakowane i oznaczone w sposób analogiczny do oferty – Formularza ofertowego z załącznikami, składanego zgodnie z pkt X.8.b) SWZ, wskazujący którego postępowania próbki dotyczą, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert na adres Zamawiającego wskazanym w pkt I SWZ (02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A). 7. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert):
a) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
b) Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w pkt. 9 poniżej, w dopuszczonych przez Zamawiającego przypadkach, tj. w szczególności, gdy inny sposób komunikacji nie został jednoznacznie wskazany jako wymagany przez Zamawiającego.
c) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 8. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 9. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest: Sekretarz Komisji Przetargowej – Elżbieta Adamaszek-Watts; e-mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl; od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) uprzejmie informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa;
2) Inspektorem ochrony danych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk (inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl);
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej - PZP). Jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, dane będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
5) Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do treści swoich danych;
b) prawo ich sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, a także naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych, ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcy IT;
9) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 PZP, a także podmioty prowadzące kontrole zamówień publicznych w NFOŚiGW,
tj. w szczególności: Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwa, Urząd Zamówień Publicznych;
10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AOOZ/24/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 277235,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający żąda określonej etykiety lub wskazuje mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustaw - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Artykuły promocyjne VIP na potrzeby NFOŚiGW. W Części 1 przedmiotem zamówienia jest zakup następujących artykułów promocyjnych: zestaw pióro i długopis z bursztynem (100 zest.), filiżanka ze spodkiem (100 szt.), głośnik (100 szt.), szal jedwabny (100 szt.), kryształowy przycisk do papieru (100 szt.), power bank (100 szt.), portfel z power bankiem (100 szt.), posrebrzana pamięć USB z bursztynem (200 szt.), zestaw notes z długopisem (100 zest.), magnetyczny notes z długopisem (100 zest.), srebrne spinki do mankietów z bursztynem (100 kpl.), smartwatch (100 szt.), szklana butelka (150 szt.), ładowarka bezprzewodowa plus stojak na przybory (100 szt.), składana lampa bambusowa
z ładowarką (100 szt.)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 7.1 do SWZ.
4.2.5.) Wartość części: 210000,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39221130-7 - Pojemniki na żywność

19000000-6 - Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma

22800000-8 - Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury

30192000-1 - Wyroby biurowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 38 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 - wg wzoru
Kryterium 2 - Każda oferta oceniana będzie indywidualnie przez poszczególnych członków Komisji Przetargowej, na podstawie próbek artykułów promocyjnych, o których mowa w pkt XII.1.6) lit. d) SWZ, przedłożonych do oferty przez Wykonawcę i spełniających wymagania Zamawiającego opisane w SWZ.
Kryterium 3 - Ocena oferty w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie pełnej informacji przedstawionej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, dotyczącej oferowania (bądź nie) udziału przy realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ.U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 1818)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 55
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Artykuły promocyjne na potrzeby NFOŚiGW. W Części 2 przedmiotem zamówienia jest zakup następujących artykułów promocyjnych: plecak (100 szt.), pojemniki na żywność (100 szt.), głośnik (100 szt.), parasol składany (100 szt.), termos (100 szt.), parasol długi (200 szt.), kubek termiczny (200 szt.)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 7.2 do SWZ.
4.2.5.) Wartość części: 46000,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

19000000-6 - Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma

39221130-7 - Pojemniki na żywność
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 38 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 - wg wzoru
Kryterium 2 - Każda oferta oceniana będzie indywidualnie przez poszczególnych członków Komisji Przetargowej, na podstawie próbek artykułów promocyjnych, o których mowa w pkt XII.1.6) lit. d) SWZ, przedłożonych do oferty przez Wykonawcę i spełniających wymagania Zamawiającego opisane w SWZ.
Kryterium 3 - Ocena oferty w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie pełnej informacji przedstawionej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, dotyczącej oferowania (bądź nie) udziału przy realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ.U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 1818)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 55
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Artykuły reklamowe na potrzeby NFOŚiGW. W Części 3 przedmiotem zamówienia jest zakup następujących artykułów promocyjnych: torba z nasionami ziół (100 szt.), worek ze sznurkiem (200 szt.), zestaw gier (100 szt.), pendrive 32 GB (100 szt.), kubek ceramiczny (100 szt.), torba bawełniana (200 szt.), torba jutowa (200 szt.), zestaw kredek (200 szt.), ręcznik (100 szt.), skakanka (200 szt.), słomki bambusowe (200 zest.), słuchawki (200 szt.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 7.3 do SWZ
4.2.5.) Wartość części: 21135,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39221130-7 - Pojemniki na żywność

19000000-6 - Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 38 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 - wg wzoru
Kryterium 2 - wg wzoru Kryterium 3 - Ocena oferty w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie pełnej informacji przedstawionej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, dotyczącej oferowania (bądź nie) udziału przy realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ.U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 1818)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 35
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I.1. oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02. 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, 2. zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, 3. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert
Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, 4. odpis lub informacja z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 5. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (pkt IX.1 SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj. o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych , f) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, a także art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). II. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast: 1. zaświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, o którym mowa w pkt 2 powyżej, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 3 powyżej, lub odpisu albo informacji z KRS lub z CEiDG, o których
mowa w pkt 4. powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, (Ciąg dalszy w pkt. V.5.7.)
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ciąg dalszy pkt. 5.6.) ogłoszenia: b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 (V.5.6)II.1 ogłoszenia) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. (V.5.6)II ogłoszenia), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym, administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienia pkt. 2 powyżej stosuje się.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
dotyczy Części 1 i 2 zamówienia
Zamawiający wymaga od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych określonych poniżej w odniesieniu do każdego artykułu promocyjnego.
Zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe nie będą podlegały uzupełnieniu, ponieważ są składane na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego określone w kryteriach oceny ofert, w pkt.XVI.2. SWZ, pozwalające na przyznanie ofercie dodatkowych punktów.
dotyczy Części 1 zamówienia
Próbki oferowanych artykułów promocyjnych, które będą podlegały ocenie w kryterium „Jakość”, spełniające jednocześnie - odpowiednio dla danego artykułu - wymagania określone w Załączniku nr 7.1 do SWZ, należy złożyć według poniższych wymagań i w następujących ilościach:
- Poz. 1 - zestaw pióro i długopis z bursztynem - 1 zest. (z etui zamykanym, w kolorze czarnym
z materiałową wyściółką w dowolnym kolorze), z tekturową czarną, matową obwolutą,
- Poz. 2 - filiżanka ze spodkiem - 1 szt. w tekturowym pudełku w kolorze naturalnym (beżowym),
- Poz. 3 - głośnik 1 szt. (w zestawie kabel USB do ładowania oraz kabel audio 3,5 mm)
w tekturowym pudełku w kolorze naturalnym (beżowym),
- Poz. 4 - szal jedwabny – 1 szt., zapakowany w jasną, sztywną kopertę, (wzór szala dowolny),
- Poz. 5 - kryształowy przycisk do papieru (kula ziemska na kryształowej podstawce) – 1 szt.
w ozdobnym pudełku w kolorze czarnym lub granatowym z materiałową wyściółką
w dowolnym kolorze, z czarną matową obwolutą,
- Poz. 6 - power bank – 1 szt. w czarnym ozdobnym pudełku i z czarną matową obwolutą,
- Poz. 7 - portfel z power bankiem – 1 szt., portfel w kolorze czarnym i/lub brązowym,
w tekturowym pudełku w kolorze naturalnym (beżowym),
- Poz. 8 - posrebrzana pamięć USB z bursztynem – 1 szt. w tekturowym matowym pudełku
w kolorze czarnym,
- Poz. 9 - zestaw notes z długopisem – 1 zest. wraz z ozdobnym pudełkiem i z tekturową, matową obwolutą w kolorze czarnym,
- Poz. 10 - magnetyczny notes z długopisem -1 zest. w tekturowym pudełku, w naturalnym kolorze (beżowym),
- Poz. 11 - srebrne spinki do mankietów z bursztynem - 1 kpl., w zamykanym etui w kolorze czarnym z materiałową wyściółką i w tekturowym czarnym, matowym pudełku (dopuszcza się złożenie w ramach próbki jednej spinki),
- Poz. 12 – smartwatch – 1 szt. w tekturowym pudełku, w naturalnym kolorze (beżowym),
- Poz. 13 - szklana butelka zakręcana oraz silikonowa słomka, nasadka wielokrotnego użytku i czyścik – 1 szt. w tekturowym pudełku w naturalnym kolorze (beżowym), butelka w jednym z kolorów określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 7.1 do SWZ
- Poz. 14 - ładowarka bezprzewodowa plus stojak na przybory – 1 szt. w tekturowym pudełku, w naturalnym kolorze (beżowym),
- Poz. 15 - składana lampa bambusowa z ładowarką – 1 szt. w tekturowym pudełku, w naturalnym kolorze (beżowym). cd. poniżej w pkt 5.11
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
c.d. pkt 5,8) Biorąc pod uwagę, że część ww. artykułów, tj.:
- artykuły z poz. 1, 5, 6, 9 - mają być pakowane w podobne tekturowe matowe czarne obwoluty, Zamawiający dopuszcza złożenie (dla tych artykułów) wraz z ofertą jednej, przykładowej obwoluty, spełniającej wymagania SWZ (natomiast na etapie realizacji dopuszczalna będzie jedynie niezbędna i odpowiednia dla danego artykułu zmiana rozmiaru obwoluty),
- artykuły z poz. 8, 11 - mają być pakowane w podobne czarne tekturowe pudełka, Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą jednego, przykładowego tekturowego pudełka spełniającego wymagania SWZ (natomiast na etapie realizacji dopuszczalna będzie jedynie zmiana rozmiarów),
- artykuły z poz. 2, 3, 7, 10, 12, 13, 14, 15 - mają być pakowane w podobne tekturowe pudełka w naturalnym kolorze (beżowym), Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą jednego, przykładowego tekturowego pudełka spełniającego wymagania SWZ (natomiast na etapie realizacji dopuszczalna będzie jedynie zmiana rozmiarów).

dotyczy Części 2 zamówienia. Próbki oferowanych artykułów promocyjnych, które będą podlegały ocenie w kryterium „Jakość”, spełniające jednocześnie - odpowiednio dla danego artykułu - wymagania określone w Załączniku nr 7.2 do SWZ, należy złożyć według poniższych wymagań i w następujących ilościach:
Poz. 1 – plecak – 1 szt., w kolorze granatowym lub szarym,
Poz. 2 - pojemniki na żywność- 1 szt. w tekturowym pudełku w kolorze naturalnym (beżowym),
Poz. 3 – głośnik – 1 szt. w tekturowym pudełku w kolorze naturalnym (beżowym),
Poz. 4 - parasol składany – 1 szt., w kolorze czarnym lub ciemnozielonym,
Poz. 5 – termos – 1 szt. w tekturowym pudełku w kolorze naturalnym (beżowym),
Poz. 6 - parasol długi -1 szt. w kolorze czarnym lub ciemnozielonym lub granatowym,
Poz. 7 - kubek termiczny – 1 szt. w tekturowym pudełku w kolorze naturalnym (beżowym).
Biorąc pod uwagę, że część ww. artykułów, tj.:
- artykuły z poz. 2, 3, 5, 7 - mają być pakowane w podobne tekturowe pudełka, Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą jednego, przykładowego tekturowego pudełka spełniającego wymagania SWZ (natomiast na etapie realizacji dopuszczalna będzie jedynie zmiana rozmiarów).
dotyczy Części 1 i 2 zamówienia
Ponadto, Zamawiający nie wymaga, na etapie składania ofert, aby na przedłożonych wraz z ofertą próbkach (w tym obwolutach/pudełkach) były jakiekolwiek loga (loga nie będą podlegały ocenie przy ocenie ofert).
Wymagane przez Zamawiającego loga, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Załączniku nr 7.1 i 7.2 do SWZ, Wykonawca obowiązany będzie umieścić na dostarczanych artykułach promocyjnych w ramach realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.

dotyczy Części 3 zamówienia
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych w Części 3 zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
- Część 1 zamówienia - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
- Część 2 zamówienia – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych),
- Część 3 zamówienia – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy:
BGK Oddział Warszawa 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093
Zaleca się, aby przelew wskazywał numer referencyjny lub nazwę postępowania.
Wykonawca, który wnosi wadium w pieniądzu, podaje w Formularzu Ofertowym numer rachunku, na który należy zwrócić wadium.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w pkt. V.5.2) ogłoszenia, musi wykazać każdy z Wykonawców. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą należy złożyć dokument/dokumenty ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. V.5.5) ogłoszenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy: - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionego na miniPortalu i dostępnego na e-PUAP. Strona https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, w szczególności za pośrednictwem „Formularza do komunikacji”. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 4. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treściogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże do BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 5. Oferta – pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, musi być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 7. w Części 1, 2 zamówienia Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 38 dni roboczych od daty podpisania umowy.
w Części 3 zamówienia Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 38 dni roboczych od daty podpisania umowy, przy czym dostarczenie artykułów promocyjnych nastąpi w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, liczonym od akceptacji przez Zamawiającego próbek (w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych).


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-artykulow-promocyjnych-na-potrzeby-nfosigw%2C-warszawa,88578,ogloszenie.html

https://miniportal.uzp.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764