logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Dostawa blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego

19.02.2019
Oferta ważna do:26.02.2019 godz. 13:00
Odsłon: 116

Ogłoszenie nr 514989-N-2019 z dnia 2019-02-18 r.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego: Dostawa blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, krajowy numer identyfikacyjny 17427604000000, ul. Al. Jerozolimskie 94 , 00-807 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 222 204 801, e-mail zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl, faks 222 204 899.
Adres strony internetowej (URL): www.gitd.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.gitd.gov.pl/zamowienia-publiczne/zp-powyzej-30.000-euro

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej (papierowej) w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera.
Adres:
Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, biuro podawcze (parter budynku)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego
Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego. 1) Zamówienie obejmuje: 1. Blankiety licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy w liczbie 20 000 kompletów (oryginał + kopia), 2. Blankiety wypisów z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy w liczbie 90 000 kompletów (oryginał + kopia), 3. Blankiety licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób w liczbie 700 kompletów (oryginał + kopia), 4. Blankiety wypisów z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób w liczbie 6 000 kompletów (oryginał + kopia), 5. Papier do druku świadectw kierowcy w liczbie 80 000 kompletów (oryginał + kopia), 6. Papier do druku wypisów ze świadectw kierowcy w liczbie 80 000 blankietów, 7. Blankiety zaświadczeń na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy na potrzeby własne w liczbie 3 000 kompletów (oryginał + kopia), 8. Blankiety wypisów z zaświadczeń na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy na potrzeby własne w liczbie 6 000 blankietów, 9. Papier do druku zaświadczeń na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy osób na potrzeby własne w liczbie 300 blankietów, 10. Papier do druku pozostałych zezwoleń na przewóz osób, tj. na międzynarodowe przewozy regularne poza UE, przewozy okazjonalne, przewozy wahadłowe i przewozy regularne w tranzycie przez terytorium RP w liczbie 6 000 blankietów, 11. Blankiety zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w liczbie 10 000 kompletów (oryginał + kopia). 2) Wymagania na: • blankiety „licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy”; • blankiety „wypisów z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy"; • blankiety „licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób”; • blankiety „wypisów z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób” - papier: bieżący, dwutonowy znak wodny, nie będący przedmiotem obrotu publicznego, gramatura 100 g/m2, włókna widoczne w świetle VIS, włókna aktywne w UV, zabezpieczenie chemiczne; format: A4 (210 mm x 297 mm); - kolory: oryginał 4 + 1 (str. prawa: ramka giloszowa i tło giloszowe z konturem Europy, tło giloszowe, element wykonany farbą bezbarwną dwuzakresową aktywną w UV, czarny tekst; str. lewa: czarny tekst); kopia 3+1 (str. prawa: ramka giloszowa, czarny tekst, element wykonany farbą bezbarwną dwuzakresową aktywną w UV; str. lewa: czarny tekst); licencja i wypis danego rodzaju różnią się między sobą tekstami; kolorystyka licencji i wypisów niebieska (Pantone 290C), przy czym kolor tła licencji ciemniejszy niż wypisów; numeracja: seria dwie litery, numeracja siedmiocyfrowa ciągła (kontynuacja numeracji), wykonana farbą koloru czarnego z up-converter, w ramach jednego kompletu ta sama numeracja na oryginale i kopii (1 komplet = 1 oryginał + 1 kopia); druk: offset, typografia; - zabezpieczenia w druku: dwa tła giloszowe, w tle efekt irys, rysunek wykonany farbą bezbarwną dwuzakresową aktywną w UV, mikrodruk o treści; „RZECZPOSPOLITA POLSKA”. 3) Wymagania na papier do druku „świadectw kierowcy” i „wypisów ze świadectw kierowcy”: - papier: bieżący, dwutonowy znak wodny, nie będący przedmiotem obrotu publicznego, gramatura 100 g/m2, włókna aktywne w UV, zabezpieczenie chemiczne; format: A4 (210 mm x 297 mm); - --- kolory: 1 + 1 (str. prawa: tło giloszowe; str. lewa: tło giloszowe); - kolorystyka różowa (Pantone 182C); numeracja: seria dwie litery, numeracja siedmiocyfrowa ciągła (kontynuacja numeracji) wykonana farbą czerwoną aktywna w UV, druk: offset, typografia; - - ---- zabezpieczenia w druku: tło giloszowe; kolor różowy. 4) Wymagania na: 1. blankiety „zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne (przewóz rzeczy)”; - papier: bieżący, dwutonowy znak wodny, nie będący przedmiotem obrotu publicznego, gramatura 100 g/m2, włókna aktywne w UV, zabezpieczenie chemiczne; format: A5 (149 mm x 210 mm); ---- kolory: oryginał 3 + 1 (str. prawa: tło i ramka giloszowa; czarny tekst; str. lewa: czarny tekst); kopia 2+1 (str. prawa: ramka giloszowa, czarny tekst; str. lewa: czarny tekst); kolorystyka szara; element tłoczony „orzełek”; numeracja: siedmiocyfrowa koloru czerwonego, wykonana farbą aktywną w promieniowaniu UV, w ramach jednego kompletu ta sama numeracja na oryginale i kopii (1 komplet = 1 oryginał + 1 kopia); druk: offset, typografia; zabezpieczenia w druku: tło giloszowe, ramka giloszowa, mikrodruk o treści „RZECZPOSPOLITA POLSKA”; farba aktywna w UV. 2. blankiety „wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne (przewóz rzeczy)”; papier: bieżący, dwutonowy znak wodny, nie będący przedmiotem obrotu publicznego, gramatura 100 g/m2, włókna aktywne w UV, zabezpieczenie chemiczne; format: A5 (149 mm x 210 mm); kolory: oryginał 3 + 1 (str. prawa: tło i ramka giloszowa; tło giloszowe aktywne w UV, czarny tekst; str. lewa: czarny tekst); kolorystyka zielona; element tłoczony „orzełek”; numeracja: dwie litery serii, siedmiocyfrowa numeracja koloru czerwonego, wykonana farbą aktywną w promieniowaniu UV, druk: offset, typografia; zabezpieczenia w druku: tło giloszowe, ramka giloszowa, mikrodruk o treści „RZECZPOSPOLITA POLSKA”; farba aktywna w UV. 3. papier do druku „zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne (przewóz osób)”; - papier: bieżący, dwutonowy znak wodny, nie będący przedmiotem obrotu publicznego, gramatura 100 g/m2, włókna aktywne w UV, zabezpieczenie chemiczne; format: A4 (210 mm x 297 mm); kolory: 3 + 2 (str. prawa: tło giloszowe w tle kontur Europy, tło giloszowe, element wykonany farbą bezbarwną dwuzakresową aktywną w UV; str. lewa: tło giloszowe (bez konturu Europy), tło giloszowe; - kolorystyka żółta (Pantone 182C); numeracja: seria jedna litera, numeracja siedmiocyfrowa koloru czarnego z up-cinvetter, ciągła (kontynuacja numeracji), druk: offset, typografia; zabezpieczenia w druku: mikrodruk o treści; „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, tła giloszowe wykonane farbą specjalną, element wykonany farbą bezbarwną dwuzakresową aktywną w UV, tło giloszowe; 5) Wymagania na papier do druku pozostałych zezwoleń na przewóz osób, tj. na międzynarodowe przewozy regularne poza UE, przewozy okazjonalne, przewozy wahadłowe i przewozy regularne w tranzycie przez terytorium RP: - papier: bieżący, dwutonowy znak wodny, nie będący przedmiotem obrotu publicznego, gramatura 100 g/m2, włókna widoczne w świetle VIS, włókna aktywne w UV, zabezpieczenie chemiczne; format A4 (210 mm x 297 mm); kolory: 1 + 1 (str. prawa: tło giloszowe; str. lewa: tło giloszowe); - kolorystyka beżowa (Pantone 182C); numeracja: seria jedna litera, numeracja siedmiocyfrowa wykonana farbą czarną aktywną w UV, ciągła (kontynuacja numeracji); suche tłoczenie – orzełek; druk: offset, typografia; zabezpieczenia w druku: tło giloszowe. 6) Wymagania na blankiety „zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego”. - papier: bieżący, dwutonowy znak wodny, nie będący przedmiotem obrotu publicznego; gramatura 90g/m2; zabezpieczenie chemiczne, włókna zabezpieczające (żółte, niebieskie) aktywne w UV, znacznik w papierze umożliwiający identyfikację autentyczności dokumentu w trakcie badań nieniszczących. - kolorystyka: tło giloszowe w tonacji różowo-fioletowej, format 210x297 mm, druk: offset, oryginał (3+1), strona prawa: tło giloszowe i ramka giloszowa wykonana w tonacji odpowiadającej opisowi blankietu określonym w rozporządzeniu (irys); tekst; wizerunek orła widoczny w świetle UV; strona lewa: tekst, kopia (2+1), strona prawa: ramka giloszowa wykonana w tonacji odpowiadającej opisowi blankietu określonym w rozporządzeniu (irys); tekst, strona lewa: tekst; typografia (1+0); którą zostanie wykonana numeracja. Seria i siedmiocyfrowa numeracja, koloru czerwonego aktywna w UV na pomarańczowo. W ramach jednego kompletu numeracja ta sama na oryginale i kopii; suche tłoczenie na oryginale i kopii wizerunek orła ustalonego dla godła państwa. - zabezpieczenia w druku: oryginał: tło giloszowe i rama giloszowa wykonane irysem, mikrodruk pozytywowo-negatywowy z napisem "RZECZPOSPOLITA POLSKA", wizerunek orła widoczny w świetle UV; kopia ramka giloszowa wykonana irysem, mikrodruk pozytywowo-negatywowy. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 22000000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
22420000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 52
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Druki mają być dostarczone do Biura ds. Transportu Międzynarodowego, Aleje Jerozolimskie 94 w Warszawie, w terminie maksymalnym 52 dni roboczych od dnia podpisania umowy, bądź w terminie krótszym zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł na - jedno oraz na każde zdarzenie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim przedmiotem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: wykonał co najmniej 2 dostawy polegające na wykonaniu druku blankietów, posiadających zabezpieczenia, o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający wykluczy wykonawców w sytuacji określonej w art. 24 ust. 1 lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, w tym także w przypadku, gdy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp dotyczyć będą podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca. Na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu powinien on złożyć następujące dokumenty: 1.1. Załączane do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodne ze wzorem określonym formularzem nr DP.1; 1.2. Składany na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa, na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dotyczący tego podmiotu aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) żądanych przez Zamawiającego: dokumentów, o których mowa w ppkt. 1.2, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Dokumenty, o których mowa w ppkt 1 lit. a) winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się takich dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wymienione w pkt 1.1 i dokumenty wskazane w pkt 1.2 powinien złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Oświadczenia wymagane dla potwierdzenia, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinny być składane w formie oryginału. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia powinno być przedłożone w formie oryginału. Pozostałe dokumenty wskazane w części II SIWZ powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnego ze wzorem określonym formularzem nr DP.2 „Wykaz wykonanych zamówień”; Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokument potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż określona w Części II SIWZ, lit. A, pkt. 1.1. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Z tego względu w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie należy wskazać warunek, którego spełnianie wykazuje dany wykonawca. Pozostałe wymienione w pkt 1 i 2 dokumenty również powinny dotyczyć tego Wykonawcy, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, który wykazuje spełnienie danego warunku. 4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca dokumenty w tym zakresie składa wraz z ofertą. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia dokumentów określających w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega, tj. doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zrealizuje usługi będące przedmiotem zamówienia, których wskazane zdolności dotyczą. Informacje wskazane w pkt 1)-4) mogą być zawarte w zobowiązaniu, o którym mowa powyżej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. formularz OFERTA sporządzony według wzoru OF.0.; 2. formularz Cenowy sporządzony według wzoru OF.1.; 3 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, zamawiającego o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (należy wykorzystać formularz DP.3.). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego obejmującego Przedmiot Umowy dopuszczalna jest jedynie w następujących przypadkach i zakresie: a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej dostawę Przedmiotu Umowy, w zakresie terminu dostawy określonego w § 3 ust. 4 Umowy; b) wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawa, które mają bezpośredni wpływ na Przedmiot Umowy w tym na zmianę wzorów Blankietów oraz realizację Umowy, w zakresie terminu dostawy Przedmiotu Umowy oraz dostawy wzorów Blankietów; 2. Niedopuszczalna jest zmiana Umowy naruszająca art. 144 ustawy Pzp. 3. Zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp nie stanowią: a) zmiana wskazanych w Umowie Koordynatora Zamawiającego i Koordynatora Wykonawcy, b) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje Przedmiot Umowy, c) zmiana danych teleadresowych Stron, d) zmiana wzoru Blankietów, e) zmiana danych rejestrowych Stron. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany postanowień Umowy, strony zobowiązują się do niezwłocznego, nie później niż 3 dni robocze od dnia zaistnienia podstawy, poinformowania o tym fakcie drugą stronę i wystąpienia z wnioskiem o zmianę w przedmiotowej Umowie. 5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-26, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-blankietow-i-papieru-do-druku-dokumentow%2C-do-wydawania-ktorych-upowazniony-jest-glowny-inspektor-transportu-drogowego%2C-warszawa,75167,ogloszenie.html

http://bip.gitd.gov.pl/zamowienia-publiczne/zp-powyzej-30.000-euro
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764