logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Wrocław: Dostawa druków/materiałów reklamowych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki.

Oferta ważna do:19.10.2021 godz. 10:00
Odsłon: 136

Dostawa druków/materiałów reklamowych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8971798677
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 1
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 50-071
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nfm.wroclaw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfm.wroclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa druków/materiałów reklamowych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7585d25e-2a99-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00228340
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-11
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003882/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa druków
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.nfm.wroclaw.pl/nfm/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-20-2
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
przetargi@nfm.wroclaw.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,
b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal - w zakresie składania, zmiany lub wycofania oferty przez wykonawcę;
c) poczty elektronicznej: przetargi@nfm.wroclaw.pl – w zakresie składania wniosków o wyjaśnienie SWZ, uzupełniania dokumentów, czy składania innych oświadczeń i wyjaśnień oraz wyboru oferty.
Dotyczy również Wykonawców zagranicznych.
2. Po przygotowaniu dokumentu w postaci elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest podpisać ją przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, Pl. Wolności 1, we Wrocławiu;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego jest Pan Piotr Schmidt, adres e-mail: iod@nfm.wroclaw.pl;
• Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa druków/materiałów reklamowych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki” prowadzonym w trybie podstawowym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania dotyczących Pani/Pan danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OZP.261.TP17.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wydruków dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego różnego rodzaju wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ w zależności od potrzeb Zamawiającego w terminach określonych we wspomnianym załączniku liczonych od dnia przesłania zlecenia wydruku wraz z projektem graficznym wydruku, w podanej w zleceniu ilości.
2. Termin obowiązywania umowy strony ustalają od dnia jej podpisania na okres 12 miesięcy, bądź do wyczerpania kwoty.
3. Zamówienie obejmuje dostawę druków małoformatowych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22140000-3 - Ulotki

22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wydruków dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego różnego rodzaju wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ w zależności od potrzeb Zamawiającego w terminach określonych we wspomnianym załączniku liczonych od dnia przesłania zlecenia wydruku wraz z projektem graficznym wydruku, w podanej w zleceniu ilości.
2. Termin obowiązywania umowy strony ustalają od dnia jej podpisania na okres 12 miesięcy, bądź do wyczerpania kwoty.
3. Zamówienie obejmuje dostawę druków małoformatowych dla Centrum Edukacyjnego NFM.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22140000-3 - Ulotki

22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - w formie oryginału:
1. Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - (na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ).
2. Pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - (na wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ).

- w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność”:
4. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Odpis (zaświadczenie), o którym mowa w niniejszym punkcie, musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - w formie oryginału:
1. Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - (na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć samodzielnie – oświadczenie na wzorze Załącznik nr 5 do SWZ.
2. W Formularzu ofertowym (Załącznik nr 4 do SWZ) w części dotyczącej wskazania Wykonawcy i dotyczących go danych teleadresowych – należy wpisać wszystkich Wykonawców i wszystkie dotyczące ich dane teleadresowe.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty musi być załączone stosowne pełnomocnictwo.
4. W odniesieniu do warunków udziału dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W Formularzu ofertowym (Załącznik nr 4 do SWZ) należy wskazać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany umowy mogą zostać dokonane w następujących okolicznościach i w następującym zakresie:
a) Zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego i/lub miejscowego oraz wymogów dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy; zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do stosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów;
b) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dn.10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
c) Zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
d) Zmiany umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT (jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki dla usług objętych zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy zmiany stawki podatku – dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano).
e) Zmiany w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1342).
f) Zmiany wynagrodzenia w oparciu o zmianę cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia w przypadku zaistnienia różnicy z cenie lub koszcie na poziomie nie mniejszym niż 10% od ceny/ kosztu skalkulowanego w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania przyczyny zmiany odnosząc się do konkretnego wydarzenia, w tym w szczególności zmiany wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub wskazanie innej podstawy zmiany. Wykonawca zobligowany jest również do określenia wpływu powyższej zmiany na całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym do określenia okresu/ów w którym/ych może następować zmiana wynagrodzenia. Maksymalna wartość zmiany nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia określonego w § 5. pkt. 3 Umowy.
g) W przypadku niewykorzystania kwoty określonej w § 5. pkt. 3 projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 2 do SWZ) umowa może zostać przedłużona na okres niezbędny do wyczerpania kwoty z § 5 pkt 3, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.
h) Zmiany warunków płatności, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie NFM lub okolicznościami niezależnymi zarówno od NFM jak i od Wykonawcy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-19 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na skrytkę ePUAP Zamawiającego tj. Narodowego Forum Muzyki . https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-19 10:45
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-18


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-drukow-materialow-reklamowych-na-potrzeby-narodowego-forum-muzyki.%2C-wroclaw,84991,ogloszenie.html

https://bip.nfm.wroclaw.pl/nfm/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-20-2
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764