logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kraków: Dostawa druków offsetowych wydawnictw MNK w okresie: czerwiec - sierpień 2024

08.05.2024
Oferta ważna do:15.05.2024 godz. 10:00
Odsłon: 108

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa druków offsetowych wydawnictw MNK w okresie:
czerwiec - sierpień 2024”,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Krakowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275961
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Al. 3 Maja 1
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 30-062
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_publ@mnk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnk.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa druków offsetowych wydawnictw MNK w okresie:
czerwiec - sierpień 2024”,

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63490a4d-039b-11ef-b81b-aebd110f5279
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00313462
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-07
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00245183/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Druk offsetowy publikacji MNK i materiałów promocyjnych w okresie czerwiec - wrzesień 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://mnk.ezamawiajacy.pl.
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za pośrednictwem Platformy zakupowej MarketPlanet dostępnej pod adresem https://mnk.ezamawiajacy.pl.
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://mnk.ezamawiajacy.plW przypadku trudności technicznych związanych z korzystaniem z Platformy, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania informacji drogą elektroniczną: zam_publ@mnk.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://mnk.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony
o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) rejestracja konta na Platformie następuje automatycznie poprzez podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie, konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
5. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Marketplanet tel. (22) 576-87-90, e-mail: oneplace@marketplanet.pl
7. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, www.mnk.pl, dyrekcja@mnk.pl; telefon (12) 433-56-20
• dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Muzeum Narodowym w Krakowie – iod@mnk.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: EP.ZP.271.12.2024 prowadzonym w trybie podstawowym.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ust. 1-2 oraz art. 291 zdanie drugie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zwanej dalej Pzp
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: EP.ZP.271.12.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 51400 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków offsetowych wydawnictw MNK w okresie czerwiec - sierpień 2024. 3. Szczegółowe informacje i wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 22120000-7 - Wydawnictwa
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wyznaczył dwa kryteria oceny i wyboru ofert:
Cena (C) 90 pkt.
Aspekty środowiskowe (Ś) 10 pkt.
2. Ocena ofert w kryterium „Cena” (C).
„Cena” rozumiana jako całkowita wartość oferty brutto, obejmująca kwotę za realizację całego zamówienia.
Punktacja w tym kryterium zostanie ustalona w następujący sposób:
C obliczana = (X min : X obliczana ) x 90
gdzie:
C obliczana - liczba punktów badanej oferty w kryterium „cena”;
X min – najniższa cena pośród złożonych ważnych ofert;
X obliczana – cena badanej oferty.
Maksymalną ilość punktów (90 pkt.) w niniejszym kryterium uzyska Wykonawca który
w ofercie wskaże najniższa cenę.

3. Ocena ofert w kryterium „Aspekty środowiskowe” (Ś)
„Aspekty środowiskowe” rozumiane jako przyznanie dodatkowych punktów za wykorzystanie w procesie druku wydawnictw papieru wytworzonego
z legalnych zasobów leśnych, pozyskanych w sposób zrównoważony.
Ocena będzie dokonana na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej w Formularzu Ofertowym, jeśli Wykonawca zadeklaruje, że w procesie druku wszystkich wydawnictw wykorzystywać będzie papier wytworzony z legalnych zasobów leśnych, pozyskanych w sposób zrównoważony.

Punktacja w tym kryterium zostanie ustalona w następujący sposób:
W przypadku jeśli Wykonawca w Formularzu Ofertowym w pkt. II zadeklaruje, że w procesie druku wszystkich wydawnictw wykorzystywać będzie papier wytworzony z legalnych zasobów leśnych, pozyskanych w sposób zrównoważony otrzyma 10 pkt.
W przypadku jeśli Wykonawca w Formularzu Ofertowym w pkt. II zadeklaruje, że w procesie druku wszystkich wydawnictw nie będzie wykorzystywać papieru wytworzonego z legalnych zasobów leśnych, pozyskanych w sposób zrównoważony otrzyma 0 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty środowiskowe
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Wykonawca musi wykazać, że posiada park maszynowy w liczbie minimum
2 maszyn co najmniej czterokolorowych do druku offsetowego.
b) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej 2 zamówienia polegające na druku książki (minimum 200-stronicowej) zawierającej barwne reprodukcje malarstwa.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz dostaw wykonanych (wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ),
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
b) dowody określające czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy.
c) wykaz urządzeń technicznych (wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ), dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
5. Do oferty (Formularza Ofertowego), należy dołączyć (każdy z poniższych dokumentów
w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym):
1) Formularz cenowy (załącznik nr 1a do SWZ);
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z uwzględnieniem informacji dotyczących przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie (załącznik Nr 3 do SWZ);
3) W przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę, Wykonawca zobligowany jest załączyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XIII ust. 3 SWZ – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ;
4) W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu Wykonawca zobligowany jest załączyć oświadczenia, o których mowa w rozdziale VIII SWZ tj:
a) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
b) oświadczenie innego podmiotu (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ) potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego musi być w formie elektronicznej (tj. opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej tj. profilem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania tego podmiotu.
5) W przypadku podpisywania oferty przez osobę nieuprawnioną zgodnie z zapisami
w dokumentach rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
Z uwagi na wymóg złożenia oferty w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej profilem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie
z art. 99 § 1 k.c., Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (wzór załącznik Nr
5 do SWZ).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
1) oświadczenie, którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (o braku podstaw wykluczenia
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z uwzględnieniem informacji dotyczących przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie).
składa każdy z Wykonawców tworzących Konsorcjum. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, z zastrzeżeniem że podział musi odpowiadać zakresowi doświadczenia, które wynika ze spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale X ust. 2 SWZ.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w art. 128 ust. 1 Pzp.
5. Jeżeli Oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Zamawiający zgodnie z art. 60 Pzp nie zastrzega obowiązku samodzielnego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kluczowych zadań.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian został opisany w zał. nr 4 (par. 11). Zmiany dotyczą: terminu realizacji, zmniejszenia lub zwiększania
objętości stron, rodzaju papieru, zmian formatu, podwykonawców, wynagrodzenia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-15 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://mnk.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-15 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-13
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
Cena, aspekty środowiskowe


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-drukow-offsetowych-wydawnictw-mnk-w-okresie%3A-czerwiec---sierpien-2024%2C-krakow,92835,ogloszenie.html

http://www.mnk.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764