logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Lublin: Dostawa etykiet aptecznych dla USK 1 w Lublinie

15.05.2024
Oferta ważna do:23.05.2024 godz. 10:00
Odsłon: 141

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa etykiet aptecznych dla USK 1 w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431029234
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Staszica 16
1.5.2.) Miejscowość: Lublin
1.5.3.) Kod pocztowy: 20-081
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski
1.5.7.) Numer telefonu: 815344610
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: posetek@spsk1.lublin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spsk1.ezamawiajacy.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa etykiet aptecznych dla USK 1 w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2898285f-11e8-11ef-9381-e6cc5d6d04e5
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00323332
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://spsk1.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spsk1.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający rekomenduje, aby Wykonawca, przed przystąpieniem do składania ofert w systemie, zapoznał się z Instrukcją korzystania z systemu, która dostępna jest w sekcji „regulacje i procedury procesu zakupowego” oraz zasadami rejestracji
w systemie, o których mowa w regulaminie dostępnym pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin, korzystanie
z Platformy jest bezpłatne.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (w danej części zamówienia).
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https:/spsk1.ezamawiajacy.pl.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://spsk1.ezamawiajacy.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: EO/EZ-2734/48/24
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Etykiety apteczne biale, 3 x 6 100 szt.
Etykiety apteczne białe „ Preparat gotowy do podłączenia”, 4x6 2000 szt.
Etykiety apteczne białe w czarnej ramce – lek recepturowy, 6 x7,5 200 szt.
Etykiety apteczne – pracownia cytostatyków – białe z obwódką w kolorze niebieskim, zielonym, czerwonym, w zależności od potrzeb Zamawiającego, 5,5 x 9 56 000 szt.
Etykiety apteczne – pracownia cytostatyków – białe bez obwódki 5,5 x 9 14 000 szt.
Etykiety recepturowe pomarańczowe, 3 x 6 30 000 szt.
Etykiety recepturowe pomarańczowe, 5,5 x 6 30 000 szt.
Etykiety apteczne czerwone „do żyły centralnej” 3,5 x 8 8 000 szt.
Etykiety apteczne czerwone „Zakaz dostrzykiwania innych preparatów”, 3,5 x 8 15 000 szt.
Etykiety apteczne zielone 4 x 4,5 40 000 szt.
Etykiety na lek światłoczuły – kolor zółty, 3 x 5 50 000 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30199760-5 - Etykiety
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Etykiety apteczne białe „zmieszać przed użyciem” , 2 x 4,5 500 szt.
Etykiety apteczne białe „przechowywać w temperaturze 2-8°C, 2 x 4,5 500 szt.
Etykiety apteczne białe „lek wpływa na sprawność psychomotoryczną” , 2 x 4,5 300 szt.
Etykiety apteczne białe z piktogramem oko, 2 x 2,5 300 szt.
Etykiety apteczne pomarańczowe z piktogramem trucizna, 2 x 2 120 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30199760-5 - Etykiety
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Etykieta wysyłkowa samoprzylepna pomarańczowa ., dł. 21 cm, szer. 15 cm, podkład nacinany w pionie, ok 3 – 4 nacięć, nadruk czarny. Z uwagi na specyfikę etykiety - wg wzoru. Wykonawca w cenie etykiety winien uwzględnić wykonanie logo nadawcy. 1 800 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 30199760-5 - Etykiety
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa w przypadku:
a) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę taką jaka została ustalona w niniejszej umowie,
b) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT,
z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, zmiana umowy
w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu,
d) wprowadzenia nowej technologii lub innych okoliczności pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu umowy,
e) wprowadzenia nowej technologii lub zaprzestania produkcji lub wycofanie z obrotu lub wstrzymanie w obrocie asortymentu objętego niniejszą umową (Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie wyłącznie produktem równoważnym lub o wyższych parametrach jakościowych, przy zastrzeżeniu braku możliwości podwyższenia ceny),
f) wystąpienia incydentu medycznego dotyczącego przedmiotu objętego umową (Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił produkt „zamienny“ będący odpowiednikiem oferowanego w umowie w cenie nie wyższej i jakości nie niższej niż określone w umowie),
g) zmiany nazwy producenta produktu objętego umową,
h) zmiany wielkości opakowania (Wykonawca przeliczy pozostałą ilość niezrealizowanego asortymentu - w zaokrągleniu w górę - aby możliwa była realizacja pozostałej części przedmiotu zamówienia),
i) zmian danych identyfikujących strony - zgodnie z zapisami w aktualnym odpisie z właściwego rejestru,
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-23 10:15
8.2.) Miejsce składania ofert: https://spsk1.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-23 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-etykiet-aptecznych-dla-usk-1-w-lublinie%2C-lublin,92892,ogloszenie.html

https://spsk1.ezamawiajacy.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764