logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Bydgoszcz: Dostawa gadżetów promocyjnych dla RCKiK w Bydgoszczy

Oferta ważna do:18.10.2019 godz. 10:00
Odsłon: 199

Ogłoszenie nr 608427-N-2019 z dnia 2019-10-10 r.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy: Dostawa gadżetów promocyjnych dla RCKiK w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Ks. Markwarta 8 , 85-015 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 228 636, e-mail zaopatrzenie@rckik-bydgoszcz.com.pl, faks 523 228 636.
Adres strony internetowej (URL): www.rckik-bydgoszcz.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.rckik-bydgoszcz.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rckik-bydgoszcz.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Ks. Markwarta 8; 85-015 Bydgoszcz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gadżetów promocyjnych dla RCKiK w Bydgoszczy
Numer referencyjny: 11-ZP-2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gadżetów reklamowych dla RCKiK w Bydgoszczy. 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części zwane dalej pakietami, których szczegółowy opis i ilości zawiera załącznik nr 5, 5A, 5B, 5C do SIWZ Pakiet I - Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów reklamowych dla RCKiK w Bydgoszczy - Portfele. Pakiet II - Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów reklamowych dla RCKiK w Bydgoszczy - Koszulki. Pakiet III- Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów reklamowych dla RCKiK w Bydgoszczy - Kubki. Pakiet IV - Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów reklamowych dla RCKiK w Bydgoszczy - Poligrafia.

II.5) Główny kod CPV: 22462000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39294100-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 18 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
18

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie stawia warunku;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie stawia warunku;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej 2 dostaw będących przedmiotem zamówienia (dla każdego pakietu osobno), o wartości stanowiącej minimum 50% zaproponowanej ceny w ofercie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Dostawy muszą odpowiadać swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wartość odpowiadająca – wartość stanowiąca minimum 50% zaproponowanej ceny za przedmiot zamówienia (dla każdej wykazanej w wykazie umowy). Odpowiadająca rodzajem – tj dostawę gadżetów reklamowych, kalendarzy, poligrafii
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
5.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.2. wykaz zawierający wykonanie co najmniej 2 dostaw będących przedmiotem zamówienia (dla każdego pakietu osobno), o wartości stanowiącej minimum 50% zaproponowanej ceny w ofercie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że wskazana w wykazie ww. dostawa została wykonana należycie. Dostawy muszą odpowiadać swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do siwz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
jakość 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Rodzaj i warunki zmian Rodzaj zmiany Warunki wprowadzenia zmiany Zmiana wartości  jeżeli po dacie podpisania umowy nastąpią jakiekolwiek zmiany w podatku VAT, które podwyższą lub obniżą cenę, to w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce zostanie stosownie obniżona lub podwyższona wartość przedmiotu umowy;  jeżeli po dacie podpisania umowy nastąpią zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 – t.j.) - (jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę) – to w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce zostanie stosownie obniżona lub podwyższona wartość przedmiotu umowy;  jeżeli po dacie podpisania umowy nastąpią zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę) – to w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce zostanie stosownie obniżona lub podwyższona wartość przedmiotu umowy;  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. zmiana asortymentu  dopuszcza się możliwość zastąpienia oferowanego przedmiotu zamówienia innym asortymentem, który będzie spełniać wszystkie przedstawione w SIWZ wymagania a dodatkowo ze względu na zmiany produkcyjne czy technologiczne jakość asortymentu okaże się lepsza niż pierwotnie oferowano. zmiana cen  zmiana cen na korzyść Zamawiającego na skutek udzielonych rabatów, promocji, zmiany kursów walutowych zmiana danych Wykonawcy  zmiana danych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np.: w formie sukcesji uniwersalnej Inne zmiany  zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca nie możliwością realizacji przedmiotu umowy  powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących „siła wyższą”, grożących rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Pakiet I - Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów reklamowych dla RCKiK w Bydgoszczy - Portfele.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gadżetów reklamowych dla RCKiK w Bydgoszczy - Portfele w ilości 1600 szt. 2. Wszelkie projekty graficzne włącznie z projektami wykonawczymi leżą po stronie Wykonawcy według wytycznych przedstawionych przez Zamawiającego w OPZ. 3. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 5 do SIWZ. 4. Wykonawca zaproponuje wzory gadżetów oraz dołączy do złożonej oferty po jednym egzemplarzu każdego gadżetu, mając na uwadze konieczność umieszczenia na nich logotypów i napisów reklamowych wg zamieszczonych wskazań. Wszelkie nadruki, teksty i logo nie są konieczne w przypadku próbek. Próbki przedstawione do oceny mają natomiast mieć jakikolwiek nadruk, naniesiony tą samą metodą, która będzie zastosowana . 5. Do oferty należy dołączyć próbki gadżetów podlegające ocenie jakościowe. Zaoferowane próbki mają mieć charakter poglądowy. Przy ocenie jakości uwzględniane będą parametry przedstawionych próbek. 6. Przedstawione próbki nie mogą mieć parametrów niższych, niż opisane w Umowie jakościowej - załączniku nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6, 39294100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Pakiet II - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gadżetów reklamowych dla RCKiK w Bydgoszczy - Koszulki w ilości 5000 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gadżetów reklamowych dla RCKiK w Bydgoszczy - Koszulki w ilości 5000 szt. 2. Wszelkie projekty graficzne włącznie z projektami wykonawczymi leżą po stronie Wykonawcy według wytycznych przedstawionych przez Zamawiającego w OPZ. 3. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 5A do SIWZ. 4. Wykonawca zaproponuje wzory gadżetów oraz dołączy do złożonej oferty po jednym egzemplarzu każdego gadżetu, mając na uwadze konieczność umieszczenia na nich logotypów i napisów reklamowych wg zamieszczonych wskazań. Wszelkie nadruki, teksty i logo nie są konieczne w przypadku próbek. Próbki przedstawione do oceny mają natomiast mieć jakikolwiek nadruk, naniesiony tą samą metodą, która będzie zastosowana . 5. Do oferty należy dołączyć próbki gadżetów podlegające ocenie jakościowej. Zaoferowane próbki mają mieć charakter poglądowy. Przy ocenie jakości uwzględniane będą parametry przedstawionych próbek. 6. Przedstawione próbki nie mogą mieć parametrów niższych, niż opisane w Umowie jakościowej - załączniku nr 5A do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6, 39294100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Pakiet III - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gadżetów reklamowych dla RCKiK w Bydgoszczy - Kubki w ilości 4000 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gadżetów reklamowych dla RCKiK w Bydgoszczy - Kubki w ilości 4000 szt. 2. Wszelkie projekty graficzne włącznie z projektami wykonawczymi leżą po stronie Wykonawcy według wytycznych przedstawionych przez Zamawiającego w OPZ. 3. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 5B do SIWZ. 4. Wykonawca zaproponuje wzory gadżetów oraz dołączy do złożonej oferty po jednym egzemplarzu każdego gadżetu, mając na uwadze konieczność umieszczenia na nich logotypów i napisów reklamowych wg zamieszczonych wskazań. Wszelkie nadruki, teksty i logo nie są konieczne w przypadku próbek. Próbki przedstawione do oceny mają natomiast mieć jakikolwiek nadruk, naniesiony tą samą metodą, która będzie zastosowana . 5. Do oferty należy dołączyć próbki gadżetów podlegające ocenie jakościowej. Zaoferowane próbki mają mieć charakter poglądowy. Przy ocenie jakości uwzględniane będą parametry przedstawionych próbek. 6. Przedstawione próbki nie mogą mieć parametrów niższych, niż opisane w Umowie jakościowej - załączniku nr 5B do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6, 39294100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Pakiet IV - Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów reklamowych dka RCKiK w Bydgoszczy-Poligrafia.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Pakiet IV - Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów reklamowych dka RCKiK w Bydgoszczy-Poligrafia. (kalendarze książkowe A5, A6, kalendarze jednodzielne, trójdzielne, książka kucharska 2. Wszelkie projekty graficzne włącznie z projektami wykonawczymi leżą po stronie Wykonawcy według wytycznych przedstawionych przez Zamawiającego w OPZ. 3. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 5C do SIWZ. 4. Wykonawca zaproponuje wzory gadżetów oraz dołączy do złożonej oferty po jednym egzemplarzu każdego gadżetu, mając na uwadze konieczność umieszczenia na nich logotypów i napisów reklamowych wg zamieszczonych wskazań. Wszelkie nadruki, teksty i logo nie są konieczne w przypadku próbek. Próbki przedstawione do oceny mają natomiast mieć jakikolwiek nadruk, naniesiony tą samą metodą, która będzie zastosowana . 5. Do oferty należy dołączyć próbki gadżetów podlegające ocenie jakościowej. Zaoferowane próbki mają mieć charakter poglądowy. Przy ocenie jakości uwzględniane będą parametry przedstawionych próbek. 6. Przedstawione próbki nie mogą mieć parametrów niższych, niż opisane w Umowie jakościowej - załączniku nr 5C do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6, 39294100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-05
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:termin wykonania zamówienia w zakresie Pakietu IV – Kalendarze nie może przekroczyć 05.12.2019r, natomiast termin realizacji Książki kucharskiej – zgodny z SIWZ tj. 18 m-cy.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-gadzetow-promocyjnych-dla-rckik-w-bydgoszczy%2C-bydgoszcz,77994,ogloszenie.html

http://www.rckik-bydgoszcz.com.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764