logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Dostawa gadżetów promocyjnych i upominków firmowych oraz trofeum wg indywidualnego projektu na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie w 2021 roku

Oferta ważna do:17.03.2021 godz. 09:00
Odsłon: 145

Dostawa gadżetów promocyjnych i upominków firmowych oraz trofeum wg indywidualnego projektu na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie w 2021 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011263946
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 26A
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-911
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 12-211-4001
1.5.8.) Numer faksu: 12-211-40-05
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp.kr@amw.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.com.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Agencja wykonawcza
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gadżetów promocyjnych i upominków firmowych oraz trofeum wg indywidualnego projektu na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie w 2021 roku
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-acdec0ab-7823-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012874
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001874/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.80 Gadżety promocyjne, upominki firmowe - OR Kraków

1.2.81 Trofea według indywidualnego projektu - OR Kraków
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) pod adresem: https://amw.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy lub przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) na adres wskazany w Rozdziale I SWZ, z zastrzeżeniem, że oferty oraz oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą należy składać tylko i wyłącznie przy użyciu Platformy.Strona internetowa prowadzonego postępowania: ttps://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.2. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://amw.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.3. Instrukcja korzystania z Platformy:1) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejsze postępowanie o nr DZP-OK.2610.14.2021oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie;2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych).3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;4) w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania (SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.5) Zakładka „Załączniki” służy również Wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą. 6) Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie. 7) Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził (sugerujemy codziennie) zmiany jakich w trakcie postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert.4. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,2) komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).5. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje składane za pośrednictwem Platformy, należy wczytać jako załączniki, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”.6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę (składane przez Wykonawcę do upływu terminu składania ofert), przekazywane są na Platformę przy użyciu zakładki „Załączniki”.7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez Wykonawcę po terminie składania ofert (np. na wezwanie Zamawiającego), składane są na Platformę przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. Ciąg dalszy w sekcji IX - Pozostałe informacje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych-Dz.Urz.UE L119 z 04.05.2016, str.1), dalej RODO, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26 A, 00-911 WarszawaAdministrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochrona danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;W odniesieniu do Pani/a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;Posiada Pan/i:•na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/a dotyczących;•na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.•na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.•prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO;Nie przysługuje Pani/u:•w związku z art.17 ust.3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;•prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;•na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO.Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/u obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-OK.2610.14.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów promocyjnych i upominków firmowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie w 2021 roku. Zamówienie podstawowe obejmuje dostawę 40 szt. plecaków, 50 szt. butelek-bidonów, 30 szt. koców piknikowych, 50 szt. zestawów – latarka i multitool,
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Opcja obejmuje dostawę: plecak - 15 szt., koc piknikowy – 15 szt. Zamawiający gwarantuje udzielenie zamówienia podstawowego, natomiast z prawa opcji Zamawiający może nie skorzystać, skorzystać w całości lub w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Wybór opcji będzie uzależniony od:• potrzeb Zamawiającego, • posiadania środków finansowych na jej realizację,Zamówienie realizowane w ramach opcji podlega zasadom realizacji jak dla zamówienia podstawowego.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-26
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, odrębnie w każdej części zamówienia, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: S= C + J, gdzie: C – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena”; J– liczba punktów otrzymanych w kryterium „Jakość oferowanych gadżetów”. Maksymalna liczba punktów wynosi 100, przy założeniu, że 1 pkt. odpowiada 1 %.Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane w powyższych kryteriach zostaną zsumowane. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z art. 248 ustawy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość oferowanych gadżetów
4.3.6.) Waga: 40
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, odrębnie w każdej części zamówienia, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: S= C + J, gdzie: C – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena”; J– liczba punktów otrzymanych w kryterium „Jakość oferowanych gadżetów”. Maksymalna liczba punktów wynosi 100, przy założeniu, że 1 pkt. odpowiada 1 %.Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane w powyższych kryteriach zostaną zsumowane. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z art. 248 ustawy.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów promocyjnych i upominków firmowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie w 2021 roku. Zamówienie podstawowe obejmuje dostawę 50 szt. noży wojskowych, 50 szt. saperek wojskowych małych, 30 szt. organizerów do auta
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Opcja obejmuje dostawę: nóż wojskowy - 15 szt., organizer do auta - 15 szt. Zamawiający gwarantuje udzielenie zamówienia podstawowego, natomiast z prawa opcji Zamawiający może nie skorzystać, skorzystać w całości lub w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Wybór opcji będzie uzależniony od:• potrzeb Zamawiającego, • posiadania środków finansowych na jej realizację,Zamówienie realizowane w ramach opcji podlega zasadom realizacji jak dla zamówienia podstawowego.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-26
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, odrębnie w każdej części zamówienia, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: S= C + J, gdzie: C – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena”; J– liczba punktów otrzymanych w kryterium „Jakość oferowanych gadżetów”. Maksymalna liczba punktów wynosi 100, przy założeniu, że 1 pkt. odpowiada 1 %.Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane w powyższych kryteriach zostaną zsumowane. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z art. 248 ustawy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość oferowanych gadżetów
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, odrębnie w każdej części zamówienia, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: S= C + J, gdzie: C – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena”; J– liczba punktów otrzymanych w kryterium „Jakość oferowanych gadżetów”. Maksymalna liczba punktów wynosi 100, przy założeniu, że 1 pkt. odpowiada 1 %.Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane w powyższych kryteriach zostaną zsumowane. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z art. 248 ustawy.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów promocyjnych i upominków firmowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie w 2021 roku. Zamówienie podstawowe obejmuje dostawę 40 szt. jedwabnych poszetek, 40 szt. kosmetyczek damskich, 100 szt. breloków „zrywka”, 10 kg. cukierków krówek, 100 szt. toreb papierowych, 100 szt. toreb firmowych
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Opcja obejmuje dostawę: jedwabna poszetka- 15 szt., kosmetyczka damska- 15 szt. Zamawiający gwarantuje udzielenie zamówienia podstawowego, natomiast z prawa opcji Zamawiający może nie skorzystać, skorzystać w całości lub w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Wybór opcji będzie uzależniony od:• potrzeb Zamawiającego, • posiadania środków finansowych na jej realizację,Zamówienie realizowane w ramach opcji podlega zasadom realizacji jak dla zamówienia podstawowego.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-26
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, odrębnie w każdej części zamówienia, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: S= C + J, gdzie: C – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena”; J– liczba punktów otrzymanych w kryterium „Jakość oferowanych gadżetów”. Maksymalna liczba punktów wynosi 100, przy założeniu, że 1 pkt. odpowiada 1 %.Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane w powyższych kryteriach zostaną zsumowane. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z art. 248 ustawy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość oferowanych gadżetów
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, odrębnie w każdej części zamówienia, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: S= C + J, gdzie: C – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena”; J– liczba punktów otrzymanych w kryterium „Jakość oferowanych gadżetów”. Maksymalna liczba punktów wynosi 100, przy założeniu, że 1 pkt. odpowiada 1 %.Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane w powyższych kryteriach zostaną zsumowane. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z art. 248 ustawy.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trofeum wg indywidualnego projektu na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie w 2021 roku. Zamówienie obejmuje dostawę 15 szt. zegarów ściennych – desek z elementami militarnymi – trofeum wg indywidualnego projektu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-26
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, odrębnie w każdej części zamówienia, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: S= C + J, gdzie: C – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena”; J– liczba punktów otrzymanych w kryterium „Jakość oferowanych gadżetów”. Maksymalna liczba punktów wynosi 100, przy założeniu, że 1 pkt. odpowiada 1 %.Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane w powyższych kryteriach zostaną zsumowane. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z art. 248 ustawy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość oferowanych gadżetów
4.3.6.) Waga: 40
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, odrębnie w każdej części zamówienia, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: S= C + J, gdzie: C – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena”; J– liczba punktów otrzymanych w kryterium „Jakość oferowanych gadżetów”. Maksymalna liczba punktów wynosi 100, przy założeniu, że 1 pkt. odpowiada 1 %.Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane w powyższych kryteriach zostaną zsumowane. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z art. 248 ustawy.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy – sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami i cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia jako WYMAGANE CECHY PRODUKTU (określone również w Rozdziale X ust. 8 pkt. 4 SWZ). Zamawiający wymaga złożenia: opisów w tabelach, sporządzonych według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ oraz fotografii (zdjęcia dobrej jakości). Zamawiający dopuszcza również złożenie kart katalogowych lub specyfikacji producenta.Zamawiający przewiduje możliwość złożenia lub uzupełnienia ww. przedmiotowych środków dowodowych, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy pzp. 2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu zgodności z wymaganiami i cechami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert jako PUNKTOWANE CECHY PRODUKTU (określone również w Rozdziale X ust. 8 pkt. 5 SWZ). Zamawiający wymaga złożenia: opisów w tabelach, sporządzonych według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ oraz fotografii (zdjęcia dobrej jakości). Zamawiający dopuszcza również złożenie kart katalogowych lub specyfikacji producenta.Powyższe przedmiotowe środki dowodowe nie podlegają uzupełnieniu ani złożeniu po upływie terminu składania ofert – art. 107 ust. 3 ustawy pzp. Zamawiający będzie oceniał oferty w tym zakresie wyłącznie na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą. Niezłożenie ich wraz z ofertą skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) ustawy pzp.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zamawiający przewiduje możliwość złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami i cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia jako WYMAGANE CECHY PRODUKTU, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy pzp.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik; 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy; 3) Na podstawie § 13. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów ;4) Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy; 5) Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów formularzy przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę przygotowaną samodzielnie z zastrzeżeniem, że będzie one zawierać wszystkie niezbędne oświadczenia oraz informacje określone przez Zamawiającego w treści wzorów załączonych do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ ), składa każdy z Wykonawców;Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – składa każdy z Wykonawców. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Strony dopuszczają zmianę umowy, polegającą na powtórzeniu dostaw w zakresie i ilości wskazanej przez Zamawiającego na zasadach określonych w nin. Umowie, jeśli łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości określonej pierwotnie w umowie.2. Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy, w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na: przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy, niewykorzystania kwoty brutto umowy określonej w § 1 ust. 8 pkt 1) - maksymalnie do trzech miesięcy licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego zlecenia, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt 1) oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny, w tym spowodowane przez tzw. siłę wyższą.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, wpływających na należyte wykonanie umowy. Skutkiem tych zmian, może być zmiana terminu umowy o czas wystąpienia zdarzeń lub sposobu realizacji umowy, określonych w protokole konieczności wskazującym wystąpienie zdarzeń losowych, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Ewentualne wystąpienie zdarzeń, które skutkowałoby przesunięciem terminu zakończenia umowy, nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Przewiduje się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wskazanego w § 1 ust. 8 w przypadku nałożenia na Wykonawcę dodatkowych obowiązków związanych z zapobieganiem lub usuwaniem skutków wystąpienia COVID -19, zgodnie z decyzją Zamawiającego. Wynagrodzenie ulegnie zmianie, w przypadku gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, stosowana do przedmiotu umowy, która na dzień podpisania umowy wynosi 23%, stosownie do tej zmiany.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-17 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://amw.eb2b.com.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-17 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-15
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
cd. Sekcji 3.6 -Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej: 8. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej itp., także składane są na Platformę przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.9. Wykonawcy mogą kierować zapytania do Zamawiającego, także mailowo na adres: dzp.kr@amw.com.pl z dopiskiem: „Postępowanie nr DZP-OK.2610.14.2021”. Zapytania kierowane na inne adresy mailowe Zamawiającego – nie będą rozpatrywane. 10. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 100 MB. 11. Dokumenty przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej są sporządzane, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2542) – zwane dalej jako „Rozporządzenie” – w związku z art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.), odsyłającym do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247 z późn. zm.) oraz zgodnie z formatami podpisu elektronicznego określonymi w tych przepisach prawa – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt., .xades, .pades, .txt, .xls, .xlsx, .zip.Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.12. Zalecenia zamawiającego odnośnie podpisu elektronicznego:a) odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:• dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,• dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.b) odnośnie podpisu osobistego:• dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),• dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.c) odnośnie podpisu zaufanego:• wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB (Szczegółowe informacje dotyczące podpisu zaufanego można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) Jeżeli jest to możliwe, zalecane jest stosowanie podpisu otaczającego – wewnętrznego – który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu).13. Informacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:1) szyfrowanie za pomocą protokołu TLS;2) formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;3) wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy;4) pliki oferty wczytane przez wykonawcę na Platformę i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;5) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-gadzetow-promocyjnych-i-upominkow-firmowych-oraz-trofeum-wg-indywidualnego-projektu-na-potrzeby-oddzialu-regionalnego-agencji-mienia-wojskowego-w-krakowie-w-2021-roku%2C-warszawa,83223,ogloszenie.html

https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764