logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Przemęt, woj. wielkopolskie: Dostawa gadżetów promocyjnych w ramach realizowanego projektu pt. /Osiem Wieków Ziemi Przemęckiej - promocja turystyki poprzez kulturę i przyrodę/

08.06.2013
Oferta ważna do:20.06.2013 godz. 10:00
Odsłon: 433

Numer ogłoszenia: 103157 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przemęt , ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, woj. wielkopolskie, tel. 65 5496071, faks 65 549 69 77.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemet.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gadżetów promocyjnych w ramach realizowanego projektu pt. /Osiem Wieków Ziemi Przemęckiej - promocja turystyki poprzez kulturę i przyrodę/.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa gadżetów promocyjnych według zestawienia: 1. Pamięć USB w ilości 100 szt. Charakterystyka: pamięć USB o pojemności 8 GB. Wymiar pamięci - nośnika: 1,9 cm x 5,5 cm x 1 cm. Wykonana z plastiku w kolorze pomarańczowym i metalu. Element metalowy jako obrotowe zamkniecie. Znakowanie techniką laserową na części metalowej - logo Przemętu o wymiarach ok. 1,2 x 2,3 cm oraz logotypy unijne na dołączonej przywieszce o wymiarze ok. 8 x 1,5 cm. 2. Zestaw piśmienny w ilości 75 szt. Charakterystyka: zestaw piśmienny obejmujący długopis i pióro kulkowe w ozdobnym pudełku o wymiarze 17,3 x 13,4 x 5,5 cm. Pudełko wyściełane czarnym materiałem - aksamit. Długopis i pióro wykonane z metalu w kolorze czarnym. Znakowanie metodą tampodruku - 1 kolor obejmujące logo Przemętu o wymiarze 3 x 3 cm na pudełku w prawym dolnym rogu oraz logotypy unijne na spodzie pudełka - 1 kolor o wymiarze ok. 8 x 1,5 cm. Znakowanie na długopisie i piórze kulkowym - 1 kolor, herb Przemętu o wymiarze ok. 5 x 10 mm. 3. Termos w ilości 100 szt. Charakterystyka: czarny termos próżniowy o pojemności 700 ml z uchwytem, wykonany ze stali nierdzewnej z podwójnymi ściankami oraz w zestawie 2 kubki z uchwytami. Termos o wysokości 33 cm i średnicy 8,7 cm. Znakowanie metodą laserową - zestaw znaków zawierający logo Przemętu i hasło reklamowe o wymiarze ok. 3 x 20 cm po jednej stronie termosu oraz logotypy unijne po drugiej stronie w formie naklejki z nadrukiem 1 kolor o wymiarze ok. 8 x 1,5 cm. 4. Kubek termiczny w ilości 100 szt. Charakterystyka: pomarańczowy Kubek ze szczelnym zamknięciem o pojemności 400 ml i o wymiarze 11,5 x 8 x 15,5 cm, wykonany ze stali szlachetnej lakierowanej na pomarańczowy metalik na zewnątrz, wewnątrz powlekany PP. Znakowanie metodą tampodruku, 1 kolor - logo Przemętu po jednej stronie kubka, ok. 2 x 2 cm, logotypy unijne po drugiej stronie, naklejka z nadrukiem 1 kolor, ok. 8 x 1,5 cm. 5. Plecak w ilości 75 szt. Charakterystyka: Plecak turystyczny w kolorze pomarańczowym i szarym z 4 przegrodami oraz miękką kieszenią na telefon/PDA/MP3 i wyjście na słuchawki, z uchwytem do breloka i miękką rączką. Uchwyt, zamki, szelki oraz spód plecaka w kolorze czarnym. Plecak o wymiarze 19 x 27 x 43 cm. Znakowanie techniką tampodruk, 1 kolor - logo Przemętu oraz logotypy unijne o wymiarze ok. 12 x 6 cm. 6. Zegarek męski w ilości 50 szt. Charakterystyka: pomarańczowy zegarek z mechanizmem kwarcowym, z obrotowym ringiem w kolorze czarno-srebrnym, szkłem mineralnym, białe indeksy, promieniście polerowana tarcza oraz silikonowy pasek w kolorze pomarańczowym. Tarcza pomarańczowa z białymi cyframi. Średnica zegarka - tarczy 4,2 cm. Wodoszczelny do 3ATM. Bateria: 1 szt. Opakowanie - pudełko. Znakowanie techniką sitodruku - logo gminy Przemęt na polu tarczy o średnicy 26mm oraz logotypy unijne - naklejka z nadrukiem 1 kolor, naklejona na pasku zegarka 7. Zegarek damski w ilości 50 szt. Charakterystyka: biały analogowy zegarek damski o wymiarze tarczy kwadratowej 39 x 39 mm, koperta wykonana ze stopu metalu, pasek w kolorze białym z PU, analogowy mechanizm kwarcowy z tarczą w kolorze białym i czarnymi oznaczeniami na tarczy godzin 3, 6 9, 12.. Baterie w zestawie: 1 szt. Pakowanie - torebka z folii bąbelkowej. Znakowanie: sitodruk, 1 kolor, znakowanie na tarczy o średnicy 24mm - logo Przemętu oraz logotypy unijne - naklejka z nadrukiem 1 kolor, naklejona na pasku zegarka. 8. Koszulki w ilości 200 szt. Charakterystyka koszulka typy t-shirt (krótki rękaw) w kolorze pomarańczowym - 100% bawełna, gramatura - 195gm/m2, okrągły ściągacz przy kołnierzyku wykończony taśmą. Rozmiary S - 30 szt., M - 35 szt., L - 100 szt., XL - 35. Znakowanie typu sitodruk, 1 kolor (biały) - logo Przemętu z przodu koszulki o wymiarze ok. 10 x 10 cm; oraz sitodruk, 1 kolor (biały), hasło /Przemęt Kraina Kwitnącej Konwalii/ oraz logotypy unijne na drugiej stronie (plecy) koszulki o wymiarze ok. 25 x 10 cm.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Kwota wadium wynosi 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Gminy Przemęt BS Wschowa oddział w Przemęcie 15 8669 0001 0042 0000 2000 0098 z dopiskiem: /oferta na dostawę gadżetów/. Kserokopię polecenia przelewu należy dołączyć do oferty. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna za prawidłowo wniesione o ile przed upływem terminu do złożenia oferty kwota odpowiadająca wymaganej wysokości wadium zaksięgowana zostanie na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach należy dokument w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto do oferty należy dołączyć kserokopię tego dokumentu po poświadczeniu za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Z treści gwarancji, w terminie związania ofertą, winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku złożenia oświadczenia zgodnego ze wzorem określonym w zał. nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy wykonawcy wykażą, że wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali lub wykonują jedną dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 20 000,00 zł, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku złożenia oświadczenia zgodnego ze wzorem określonym w zał. nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku złożenia oświadczenia zgodnego ze wzorem określonym w zał. nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku złożenia oświadczenia zgodnego ze wzorem określonym w zał. nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

--Oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przygotowane zgodnie z treścią wzorcowego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. --Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia udowadniając zamawiającemu, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. --Wypełniony formularz cenowy podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, stanowiący załącznik nr 1 do siwz --W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dodatkowo dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez wykonawcę. --W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo lub umowę, która zawiera zasady ich reprezentacji w postępowaniu i umocowanie dla ich pełnomocnika. --Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej -zgodnie z zał. nr 5

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne postanowienia, dotyczące warunków umowy zawarte są we /wzorze umowy/ stanowiącym załącznik nr 6 do siwz

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/przemet/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, pokój nr. 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, pokój nr. 24 lub przesłać pocztą, z dopiskiem /Oferta na dostawę gadżetów/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: --Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. --Zamówienie publiczne objęte niniejszym postępowaniem wchodzi w skład projektu pn.: /Osiem Wieków Ziemi Przemęckiej - promocja turystyki poprzez kulturę i przyrodę/ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-gadzetow-promocyjnych-w-ramach-realizowanego-projektu-pt.--osiem-wiekow-ziemi-przemeckiej---promocja-turystyki-poprzez-kulture-i-przyrode-%2C-przemet%2C-woj.-wielkopolskie,47380,ogloszenie.html

http://bip.wokiss.pl/przemet
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Przemęt, woj. wielkopolskie - więcej ofert

  • Przemęt, woj. wielkopolskie: Dam pracę (0)

  • Przemęt, woj. wielkopolskie: Szukam pracy (0)

  • Przemęt, woj. wielkopolskie: Sprzedam (0)

  • Przemęt, woj. wielkopolskie: Kupię (0)

  • Przemęt, woj. wielkopolskie: Dam zlecenie (0)

  • Przemęt, woj. wielkopolskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Przemęt, woj. wielkopolskie: Różności (0)

  • Przemęt, woj. wielkopolskie: Oferty Last minute (0)

  • Przemęt, woj. wielkopolskie: Zamówienia publiczne (2)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764