logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Tarnów: Dostawa galanterii promocyjno - reklamowej

16.04.2016
Oferta ważna do:22.04.2016 godz. 10:00
Odsłon: 102

Numer ogłoszenia: 88622 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa - Wydział Marki Miasta , ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 14 688 90 94, faks 14 688 90 97.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa galanterii promocyjno - reklamowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Podkoszulek z bawełny: 4000 szt., Flaga Rzeczpospolitej Polskiej samochodowa: 1500 szt., Smycz z taśmy poliestrowej: 1200 szt., Smycz z taśmy poliestrowej dwustronna: 1200 szt., Ramki na tablicę rejestracyjną samochodową: 2500 szt., Długopisy plastikowe (różne kolory): 2000 szt., Kubek porcelanowy z uchem 2500 szt., Filiżanka porcelanowa z uchem i ze spodkiem: 200 szt., Torba konferencyjna: 300 szt., Podkoszulek dziecięcy z bawełny: 500 szt., Krawat z microfibry w pudełku drewniano - kartonowym: 100 szt., Krawat ze spinkami w pudełku drewniano - kartonowym: 50 szt. Pióro wieczne typu Parker IM Czarny GT: 60 szt., Pióro wieczne typu Parker Brushed Metal IM CT: 60 szt., Torba papierowa średnia: 1000 szt., Torba papierowa duża: 300 szt., Torba papierowa mała: 500 szt., Korale drewniane lakierowane: 5000 kompletów, Rzemień cięty z naturalnej skóry licowej: 15200 szt., Eko torba: 200 szt., Torba ekologiczna bawełniana: 300 szt., Pamięć przenośna PENDRIVE: 100 szt., Parasol automatyczny szesnastomodułowy: 100 szt., Parasol automatyczny: 100 szt., Ogrzewacz termiczny: 1200 szt., Taśma odblaskowa na rękę składana: 1000 szt., Kamizelka odblaskowa dla dzieci w wieku 12-13 lat: 1000 szt., Piłka plażowa: 200 szt., Pudełko drewniane: 250 szt., Torba z folii polietylenowej: 5000 szt, Kask rowerowy dla dorosłych: 200 szt., woreczek bawełniany: 300 szt., power bank plastikowy: 100 szt..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2. W przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.2 tiret drugi, do oferty dodatkowo należy załączyć stosowne upoważnienie. Upoważnienia złożone do przetargu mają być podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Upoważnienia/ pełnomocnictwa należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 97
2 - termin realizacji - 3

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach w niej opisanych, jak również w przypadku nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, pomimo zgłoszenia zastrzeżeń Zamawiającego co do sposobu realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności w przypadku nie dostarczenia materiałów w wyznaczonym terminie. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących: 1) zmiany obowiązujących aktów prawnych mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu, 3) podwykonawców, jeżeli Wykonawca w ofercie wykazał, że polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu podwykonawcy, zmiana takiego podwykonawcy jest możliwa jedynie w przypadku wykazania spełniania tego warunku przez proponowanego podwykonawcę; zmiana podwykonawcy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego, 4) danych adresowych Stron. 4. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i nie może naruszać przepisów art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.malopolska.pl/umtarnow
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Tarnowa Wydział Komunikacji Społecznej, Rynek 7, 33-100 Tarnów, tel. 14/688-90-94, fax 14/688-90-97. Specyfikacja udostępniana jest nieodpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Główna w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4 - sala nr 1 (parter)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-galanterii-promocyjno---reklamowej%2C-tarnow,63586,ogloszenie.html

http://www.bip.malopolska.pl/umtarnow
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764