logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Dostawa i montaż ekranów diodowych wraz z konstrukcją na obiekcie PGE Narodowego w Warszawie

Oferta ważna do:04.04.2023 godz. 10:00
Odsłon: 156

Dostawa i montaż ekranów diodowych wraz z konstrukcją na obiekcie PGE Narodowego w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: PL.2012+ Sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141171910
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: al. Ks. J. Poniatowskiego 1
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 03-901
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 781699955
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marta.zacharewicz@2012plus.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pgenarodowy.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomością
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż ekranów diodowych wraz z konstrukcją na obiekcie PGE Narodowego w Warszawie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b28ef07-c727-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143788
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.pgenarodowy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pl2012plus.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Dokumenty w niniejszym postępowaniu przekazuje się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania lub inne dokumenty zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 2, może dokonać również notariusz. 4. Ogólne zasady korzystania z Platformy :a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu na subdomenie PL.2012+ Sp. z o.o.; https://pl2012plus.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl; b) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;- podaje adres e-mail, - ustanawia hasło, - powtarza hasło, - wpisuje kod z obrazka, - akceptuje regulamin, - klika polecenie „zarejestruj się” c) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej; d) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. 6. Zamawiający zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: 1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PadES; 2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem. 7. Zamawiający, zgodnie z §3 ust. 3 Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 4) włączona obsługa JavaScript; 5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://www.pgenarodowy.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana podanych danych osobowych jest PL.2012+ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa („Spółka”). 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w razie wyboru oferty – do zawarcia i wykonania umowy. 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: a) realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; b) jeżeli na umowie widnieją dane osobowe osób reprezentujących Strony lub kontaktowych, będą one przetwarzane w celach kontaktowych związanych z udziałem w postępowaniu przetargowym oraz zawarciem umów handlowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w zawieraniu umów zgodnie z zasadami reprezentacji oraz prawem zamówień publicznych; c) jeżeli natomiast na umowie widnieją dane osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, będą one przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy dokonywanych w związku z udziałem przez nie w postępowaniu przetargowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 4. Dane będą przetwarzane również na powyższych podstawach w celu wykonania umowy, a także obrony przed ewentualnymi roszczeniami strony przeciwnej związanymi z zawartymi umowami. 5. Osobom reprezentującym oraz osobom kontaktowym przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 6. Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawniony do tego na podstawie przepisów prawa oraz ujawniane podmiotom świadczącym naszej Spółce usługi hostingu danych oraz dostarczającym oprogramowanie do zarządzania procesem przetargowym. 8. Dane będą przetwarzane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Przetwarzanie danych może zostać tez wydłużone o okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do niej wydanych w szczególności w celach archiwalnych w interesie publicznym. 9. W przypadku przekonania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10. W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania, a także chęci wycofania zgody, sprostowania bądź uaktualnienia danych i innych realizacji swoich praw, prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: odo@pgenarodowy.pl lub adres pocztowy: PL.2012+ sp. z o.o., Al. Ks. J. Poniatowskiego 1; 03-901 Warszawa, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WZ/IV/14/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i instalacja zewnętrznych nośników informacji dedykowanych do dynamicznego wyświetlania treści w formie cyfrowej, zgodnie z poniższym zestawieniem:
a) 5 ekranów diodowych o wymiarach 1x3m wraz z konstrukcją samonośną zlokalizowanych na wybranych bramach stadionu;
b) 4 konstrukcje zawierające, w górnej części, ekran LED o wymiarach 300x160 cm, a w dolnej części tablicę citylight o wymiarach 300x100 cm do umieszczania statycznych informacji drukowanych na folii, zlokalizowane na poziomie drogi pożarowej wokół stadionu;
c) 4 infokioski pionowe w postaci gabloty zewnętrznej z wbudowanym ekranem LCD o wymiarach 75” zlokalizowane na poziomie drogi pożarowej wokół stadionu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 32351200-0 - Ekrany
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 9.100,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto złotych 00/100).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 14.1 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zawarli umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie musi zawierać: a) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie przedmiotowego zamówienia); b) oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy o realizację zamówienia powiększony o okres rękojmi i gwarancji; c) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej przez któregokolwiek z partnerów (współwykonawców) do czasu wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z umowy o realizacji zamówienia; d) zakaz wprowadzania zmian w umowie regulującej współpracę Wykonawców bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego; e) oświadczenie, że wszyscy partnerzy (współwykonawcy) przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie zamówienia, wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości; f) szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań; g) wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu zamówienia; h) informację, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów (współwykonawców) razem i każdego z osobna.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://pl2012plus.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-i-montaz-ekranow-diodowych-wraz-z-konstrukcja-na-obiekcie-pge-narodowego-w-warszawie%2C-warszawa,89579,ogloszenie.html

https://www.pgenarodowy.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764