logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Bielsko-Biała: Dostawa i oznakowanie materiałów promocyjnych dla projektu Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej przy ul. Sterniczej 4 w Bielsku-Białej

21.11.2014
Oferta ważna do:28.11.2014 godz. 10:00
Odsłon: 269

Numer ogłoszenia: 241273 - 2014; data zamieszczenia: 20.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Bielsku-Białej , plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 4971497, faks 033 4971786, 8227539.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i oznakowanie materiałów promocyjnych dla projektu Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej przy ul. Sterniczej 4 w Bielsku-Białej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i oznakowanie materiałów promocyjnych dla projektu Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej przy ul. Sterniczej 4 w Bielsku-Białej. W ramach zamówienia zostanią odpowiednio oznakowane i dostarczone następujące materiały promocyjne: długopisy, opaski odblaskowe, smycze, torby, kubki oraz ulotki.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 22.46.20.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 15.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówieni, w celu udowodnienia Zamawiającemu, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów (art. 26 ust. 2b. ustawy Pzp). 2. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu Oferta) o: -związaniu ofertą przez okres 30 dni, -zdobyciu informacji koniecznych do sporządzenia oferty, -zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, -zobowiązaniu się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, -realizacji części zamówienia przy pomocy podwykonawców, -informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 3. 3.Pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy (w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i określające zakres umocowania. Dokument ten składa się jeśli umocowanie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja). Pełnomocnictwo musi określać zakres umocowania i być podpisane przez reprezentantów wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, zgodnie z zasadami reprezentacji określonej w dokumentach, o których mowa w pkt III.4.2. Dokumenty złożone wraz z ofertą muszą jednoznaczne określać zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 5. Uzasadnienie Wykonawcy, że informacje wskazane w formularzu Oferta stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - jeśli wykonawca wskaże takie informacje w formularzu Oferta
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Termin wykonania zamówienia - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach: a)co do terminu zakończenia zamówienia, który może być przedłużony wskutek: 1)wystąpienia zdarzeń siły wyższej; 2)wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający; b)co do nieistotnych postanowień umowy, c)co do istotnych postanowień umowy, z ważnych powodów, a w szczególności o ile jest ona konieczna i wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.bielsko.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej , Pl. Ratuszowy 7, 43-300 Bielsko-Biała (I piętro, pok. nr 11). Cena SIWZ w wersji papierowej 7,38 złotych brutto.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej , Pl. Ratuszowy 7, 43-300 Bielsko-Biała (I piętro, pok. nr 11).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, Priorytet V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-i-oznakowanie-materialow-promocyjnych-dla-projektu-termomodernizacja-budynku-wraz-z-montazem-kolektorow-slonecznych-w-zespole-szkol-ogolnoksztalcacych-im.-armii-krajowej-przy-ul.-sterniczej-4-w-bielsku-bialej%2C-bielsko-biala,56861,ogloszenie.html

http://www.um.bielsko.pl/bip
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764