logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w dwóch częściach

Oferta ważna do:22.08.2019 godz. 15:00
Odsłon: 181

Ogłoszenie nr 586299-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w dwóch częściach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, krajowy numer identyfikacyjny 01638763000000, ul. ul. Przemysłowa 30/32 , 00-450 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5836600, e-mail rpd@brpd.gov.pl, faks 22 5836696.
Adres strony internetowej (URL): www.brpd.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.brpd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.brpd.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w dwóch częściach
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie wprowadzono zastrzeżeń
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie wprowadzono limitu


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem części I zamówienia jest dostawa 20 pozycji asortymentowych materiałów informacyjno-promocyjnych: 1. Pióro wieczne 50 sztuk, 2. Koszulka z logo 2000 sztuk, 3. Magnes 2000 sztuk, 4. Długopis 5000 sztuk, 5. Ołówek lakierowany z nakładką 5000 sztuk, 6. Ołówek elastyczny z gumką 5000 sztuk, 7. Kabel smycz 500 sztuk, 8. Ręcznik sportowy w pokrowcu 1500 sztuk, 9. Brelok maskotka 2000 sztuk, 10. Trójkolorowy długopis z rysikiem 2000 sztuk, 11. Balony 30000 sztuk, 12. Bidony rowerowe z uchwytami 1000 sztuk, 13. Pluszaki 3000 sztuk, 14. Brelok odblask 5000 sztuk, 15. Opaska odblaskowa elastyczna 10000 sztuk, 16. Puzzle drewniane kostka 3000 sztuk, 17. Gry w drewnianym pudełku 500 sztuk, 18. Kubek ceramiczny 2000 sztuk, 19. Piłka nożna 1000 sztuk, 20. Piłka do siatkówki 1000 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu części I zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, część I. 2) Część II pn. „Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka – Grupa II” Przedmiotem części II zamówienia jest dostawa 14 pozycji asortymentowych materiałów informacyjno promocyjnych: 1. E-czytnik z etui 150 sztuk, 2. Plecak z powerbankiem 30 sztuk, 3. Powerbank 50 sztuk, 4. Głośnik bluetooth 50 sztuk, 5. Słuchawki z etui 1000 sztuk, 6. Teczka A4 z orłem 1000 sztuk, 7. Kocyk dla niemowlaka 300 sztuk, 8. Szumiące maskotki 300 sztuk, 9. Książka kontrastowa 300 sztuk, 10. Plecaki dla dzieci/młodzieży 300 sztuk, 11. Piórnik dwukomorowy z wyposażeniem 300 sztuk, 12. Pojemnik na śniadanie (lunchbox) 300 sztuk, 13. Zestaw naprawczy na rower 100 sztuk, 14. Etui wodoodporne z mocowaniem na rower 100 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu części II zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, część II. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wybrane części, lecz nie dopuszcza możliwości składania ofert na dowolnie wybrane pozycje asortymentowe w danej części zamówienia. W poszczególnych częściach musi być wyceniony pełen asortyment w ilościach podanych przez Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony w ramach części II zamówienia asortyment – poz. 1 E-czytnik z etui, 2. Plecak z powerbankiem, 3. Powerbank, 4. Głośnik bluetooth, 10. Plecaki dla dzieci/młodzieży- licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi. Wykonawca poza wymienionymi pozycjami udzieli 6 miesięcznej gwarancji na pozostały asortyment dostarczony w ramach I i II części zamówienia. 4. UWAGA. Zamawiający dokona oceny jakości oferowanego przez Wykonawcę asortymentu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę próbek w ramach oceny ofert – kryterium jakość 40%. Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą próbkę– po 1 sztuce dla każdej pozycji asortymentowej w ramach części zamówienia, na którą składa ofertę. Zamawiający dokona również oceny wykonania znakowania, dlatego też wymaga, aby wybrane przez Wykonawcę złożone próbki zawierały oznakowanie- to jest Zamawiający wymaga, by Wykonawca złożył co najmniej po 1 próbce każdego wymaganego dla danej części zamówienia sposobu znakowania. Próbki należy opisać podając numer części, w zakresie której są składane oraz nazwę Wykonawcy. Próbki winny stanowić oddzielne opakowania od oferty, nie należy umieszczać w jednym opakowaniu zbiorczym oferty przetargowej wraz próbkami. Próbki składane są w celu dokonania oceny jakości i w tym wypadku nie są traktowane jako dokument w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a tym samym art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania. Próbki nie będą podlegały uzupełnieniu. Brak złożenia próbek na dzień składania ofert, bądź złożenia próbek niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dla części I zamówienia Wykonawca musi złożyć po 1 próbce dla każdej z wymienionych pozycji asortymentowych: 1. Pióro wieczne, 2. Koszulka z logo, 3. Magnes, 4. Długopis, 5. Ołówek lakierowany z nakładką, 6. Ołówek elastyczny z gumką, 7. Kabel smycz, 8. Ręcznik sportowy w pokrowcu, 9. Brelok maskotka, 10. Trójkolorowy długopis z rysikiem, 11. Balony, 12. Bidony rowerowe z uchwytami, 13. Pluszaki, 14. Brelok odblask, 15. Opaska odblaskowa elastyczna, 16. Puzzle drewniane kostka, 17. Gry w drewnianym pudełku, 18. Kubek ceramiczny, 19. Piłka nożna, 20. Piłka do siatkówki. Wśród wymienionych powyżej próbek minimum po 1 próbce musi zawierać następujące znakowanie: 1 próbka ze znakowaniem grawerem laserowym, 1 próbka ze znakowaniem drukiem cyfrowym DTG, 1 próbka ze znakowaniem tampodrukiem, 1 próbka ze znakowaniem haftem, 1 próbka ze znakowaniem termotransferem, 1 próbka ze znakowaniem sitodrukiem. Zamawiający dopuszcza dowolny znak graficzny/logotyp w dowolnej kolorystyce i rozmiarach. Dla części II zamówienia Wykonawca musi złożyć po 1 próbce dla każdej z wymienionych pozycji asortymentowych: 1. E-czytnik z etui, 2. Plecak z powerbankiem, 3. Powerbank, 4. Głośnik bluetooth, 5. Słuchawki z etui, 6. Teczka A4 z orłem, 7. Kocyk dla niemowlaka, 8. Szumiące maskotki, 9. Książka kontrastowa, 10. Plecaki dla dzieci/młodzieży, 11. Piórnik dwukomorowy z wyposażeniem, 12. Pojemnik na śniadanie (lunchbox), 13. Zestaw naprawczy na rower, 14. Etui wodoodporne na rower z mocowaniem na rower. Wśród wymienionych powyżej próbek minimum po 1 próbce musi zawierać następujące znakowanie: 1 próbka ze znakowaniem tłoczonym, 1 próbka ze znakowaniem tampodrukiem, 1 próbka ze znakowaniem haftem, 1 próbka ze znakowaniem termotransferem. Zamawiający dopuszcza dowolny znak graficzny/logotyp w dowolnej kolorystyce i rozmiarach. Załączone do oferty próbki muszą spełniać wymagania określone w SOPZ za wyjątkiem znakowania (patrz wyżej). Zamawiający dopuści do oceny w danej części zamówienia próbki oznakowane zgodnie z wymaganymi opisanymi powyżej. Brak próbki z którymkolwiek wymaganym rodzajem znakowania prowadzić będzie do odrzucenia oferty z uwagi na niezgodność oferty z treścią SIWZ, podobnie jak brak próbki którejkolwiek pozycji asortymentowej.. Zamawiający dopuszcza złożenie próbek w innym rozmiarze, niż określony w SOPZ- Zamawiający dopuszcza różnicę rozmiarów próbek +/- 10% względem wskazanych w SOPZ wymiarów. Zamawiający wymaga złożenia próbek w kolorach wskazanych w SOPZ. Jeżeli w SOPZ wskazanych jest kilka kolorów dla danej pozycji asortymentowej Wykonawca może złożyć próbkę w jednym wybranym spośród wskazanych kolorze. Próbki powinny być opakowane zgodnie z warunkami wskazanymi w SOPZ. Zamawiający na wniosek zwróci próbki Wykonawcom, których oferta nie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Próbki oferty wybranej jako najkorzystniejsza będą przechowywane przez Zamawiającego przez okres 4 lat jako materiał porównawczy wobec materiałów dostarczonych w ramach realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II.5) Główny kod CPV: 39294100-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
22462000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
21

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia – dla części I i II zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga od Wykonawcy doświadczenia w realizacji dostaw o tożsamym z przedmiotem zamówienia rodzaju i uzna spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każda. Przez jedną dostawę należy rozumieć dostawę świadczoną na rzecz jednego Zleceniodawcy (przez jednego Zleceniodawcę Zamawiający rozumie osobę fizyczną, osobę prawną, a także inne podmioty) na podstawie jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia w celu spełnienia powyższego warunku dostaw o wartości mniejszej niż wymagana świadczonych na rzecz kilku różnych Zleceniodawców. W przypadku zamówień, które są wykonywane nadal, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że od dnia rozpoczęcia wykonywania wykazywanej dostawy, na dzień składania ofert w niniejszym postępowaniu, zamówienie zostało zrealizowane na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca składa odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wskazuje w formularzu oferty adresy stron internetowych pod którymi Zamawiający może te dane uzyskać; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegającychsię o zamówienie.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia ww. dokumentów dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 184 ze zm.). Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu pisemnie w formie oryginału. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie we własnym zakresie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. 5 ust.1 pkt 2 lit. c SIWZ- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów ich należytego wykonania lub wykonywania. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. *dowodami, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca składa oferte zgodnie z formularzem, którego wzór stamowi załacznik nr 2 do SIWZ wraz z oświadczeniami wstępnymi w zakresie spełaninia warunków udziału w postepownaiu i braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca sklada również: 1) po 1 sztuce próbki każdej pozycji asortymentowej w ramach części zamówienia, na którą składa ofertę. Zamawiający wymaga, aby wybrane przez Wykonawcę złożone próbki zawierały oznakowanie- to jest Zamawiający wymaga, by Wykonawca złożył co najmniej po 1 próbce każdego wymaganego dla danej części zamówienia sposobu znakowania. Dla części I zamówienia Wykonawca musi złożyć po 1 próbce dla każdej z wymienionych pozycji asortymentowych: 1. Pióro wieczne, 2. Koszulka z logo, 3. Magnes, 4. Długopis, 5. Ołówek lakierowany z nakładką, 6. Ołówek elastyczny z gumką, 7. Kabel smycz, 8. Ręcznik sportowy w pokrowcu, 9. Brelok maskotka, 10. Trójkolorowy długopis z rysikiem, 11. Balony, 12. Bidony rowerowe z uchwytami, 13. Pluszaki, 14. Brelok odblask, 15. Opaska odblaskowa elastyczna, 16. Puzzle drewniane kostka, 17. Gry w drewnianym pudełku, 18. Kubek ceramiczny, 19. Piłka nożna, 20. Piłka do siatkówki. Wśród wymienionych powyżej próbek minimum po 1 próbce musi zawierać następujące znakowanie: 1 próbka ze znakowaniem grawerem laserowym, 1 próbka ze znakowaniem drukiem cyfrowym DTG, 1 próbka ze znakowaniem tampodrukiem, 1 próbka ze znakowaniem haftem, 1 próbka ze znakowaniem termotransferem, 1 próbka ze znakowaniem sitodrukiem. Zamawiający dopuszcza dowolny znak graficzny/logotyp w dowolnej kolorystyce i rozmiarach. Dla części II zamówienia Wykonawca musi złożyć po 1 próbce dla każdej z wymienionych pozycji asortymentowych: 1. E-czytnik z etui, 2. Plecak z powerbankiem, 3. Powerbank, 4. Głośnik bluetooth, 5. Słuchawki z etui, 6. Teczka A4 z orłem, 7. Kocyk dla niemowlaka, 8. Szumiące maskotki, 9. Książka kontrastowa, 10. Plecaki dla dzieci/młodzieży, 11. Piórnik dwukomorowy z wyposażeniem, 12. Pojemnik na śniadanie (lunchbox), 13. Zestaw naprawczy na rower, 14. Etui wodoodporne na rower z mocowaniem na rower. Wśród wymienionych powyżej próbek minimum po 1 próbce musi zawierać następujące znakowanie: 1 próbka ze znakowaniem tłoczonym, 1 próbka ze znakowaniem tampodrukiem, 1 próbka ze znakowaniem haftem, 1 próbka ze znakowaniem termotransferem. Zamawiający dopuszcza dowolny znak graficzny/logotyp w dowolnej kolorystyce i rozmiarach. Załączone do oferty próbki muszą spełniać wymagania określone w SOPZ za wyjątkiem znakowania (patrz wyżej). Zamawiający dopuści do oceny w danej części zamówienia próbki oznakowane zgodnie z wymaganymi opisanymi powyżej. Brak próbki z którymkolwiek wymaganym rodzajem znakowania prowadzić będzie do odrzucenia oferty z uwagi na niezgodność oferty z treścią SIWZ, podobnie jak brak próbki którejkolwiek pozycji asortymentowej. Zamawiający dopuszcza złożenie próbek w innym rozmiarze, niż określony w SOPZ- Zamawiający dopuszcza różnicę rozmiarów próbek +/- 10% względem wskazanych w SOPZ wymiarów. Zamawiający wymaga złożenia próbek w kolorach wskazanych w SOPZ. Jeżeli w SOPZ wskazanych jest kilka kolorów dla danej pozycji asortymentowej Wykonawca może złożyć próbkę w jednym wybranym spośród wskazanych kolorze.Próbki powinny być opakowane zgodnie z warunkami wskazanymi w SOPZ.Próbki składane są w celu dokonania oceny jakości i w tym wypadku nie są traktowane jako dokument w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a tym samym art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania. Próbki nie będą podlegały uzupełnieniu. Brak złożenia próbek na dzień składania ofert, bądź złożenia próbek niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę, jeżeli umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z treści złożonych dokumentów rejestrowych; 3) pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum, w przypadku wspólnego składania oferty przez Wykonawców; 4) zobowiązanie do udostępnienia zasobów ( jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Okoliczności skutkujące możliwością dokonania innych istotnych zmian zawartej umowy opisuje art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany dopuszczalne są w następującym zakresie: a) Strony są uprawnione do dokonania zmian o łącznej wartości nieprzekraczającej 10% łącznego wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, niezależnie od innych przypadków zmian dozwolonych przepisami Pzp. Zmiana dokonana zgodnie z niniejszym postanowieniem, niezależnie od jej wartości, nie może prowadzić do zmiany charakteru Umowy, w szczególności do zastąpienia przedmiotu Umowy innego rodzaju przedmiotem; b) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Pzp;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-22, godzina: 15:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 sierpnia 2019 roku o godzinie 15:30 w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowe kryteria oceny jakościowej próbek opisuje SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka – Grupa I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części I zamówienia jest dostawa 20 pozycji asortymentowych materiałów informacyjno-promocyjnych: 1. Pióro wieczne 50 sztuk, 2. Koszulka z logo 2000 sztuk, 3. Magnes 2000 sztuk, 4. Długopis 5000 sztuk, 5. Ołówek lakierowany z nakładką 5000 sztuk, 6. Ołówek elastyczny z gumką 5000 sztuk, 7. Kabel smycz 500 sztuk, 8. Ręcznik sportowy w pokrowcu 1500 sztuk, 9. Brelok maskotka 2000 sztuk, 10. Trójkolorowy długopis z rysikiem 2000 sztuk, 11. Balony 30000 sztuk, 12. Bidony rowerowe z uchwytami 1000 sztuk, 13. Pluszaki 3000 sztuk, 14. Brelok odblask 5000 sztuk, 15. Opaska odblaskowa elastyczna 10000 sztuk, 16. Puzzle drewniane kostka 3000 sztuk, 17. Gry w drewnianym pudełku 500 sztuk, 18. Kubek ceramiczny 2000 sztuk, 19. Piłka nożna 1000 sztuk, 20. Piłka do siatkówki 1000 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu części I zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, część I.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0, 22462000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka – Grupa II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części II zamówienia jest dostawa 14 pozycji asortymentowych materiałów informacyjno promocyjnych: 1. E-czytnik z etui 150 sztuk, 2. Plecak z powerbankiem 30 sztuk, 3. Powerbank 50 sztuk, 4. Głośnik bluetooth 50 sztuk, 5. Słuchawki z etui 1000 sztuk, 6. Teczka A4 z orłem 1000 sztuk, 7. Kocyk dla niemowlaka 300 sztuk, 8. Szumiące maskotki 300 sztuk, 9. Książka kontrastowa 300 sztuk, 10. Plecaki dla dzieci/młodzieży 300 sztuk, 11. Piórnik dwukomorowy z wyposażeniem 300 sztuk, 12. Pojemnik na śniadanie (lunchbox) 300 sztuk, 13. Zestaw naprawczy na rower 100 sztuk, 14. Etui wodoodporne z mocowaniem na rower 100 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu części II zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, część II.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0, 22462000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-materialow-informacyjno-promocyjnych-dla-biura-rzecznika-praw-dziecka-w-dwoch-czesciach%2C-warszawa,77351,ogloszenie.html

http://www.brpd.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764