logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Giżycko w. warmińsko-mazurskie: Dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych w ramach działań informacyjnych i promocyjnych dla Projektu Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno - Ściekowej w Gminach Regionu WJM - Aglomeracja Giżycko realizowanego przez Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o. o.

14.10.2012
Oferta ważna do:26.10.2012 godz. 13:00
Odsłon: 285

Numer ogłoszenia: 394106 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. , ul. Bystry 25, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 501 234 263, 501 234 257.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.aglomeracja.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych w ramach działań informacyjnych i promocyjnych dla Projektu Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno - Ściekowej w Gminach Regionu WJM - Aglomeracja Giżycko realizowanego przez Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o. o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych w ramach działań informacyjnych i promocyjnych dla Projektu Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno - Ściekowej w Gminach Regionu WJM - Aglomeracja Giżycko realizowanego przez Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o. o., zadanie wg HRP: informacja i promocja. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę: 1. koszulka damska - 250 szt., 2. koszulka męska - 250 szt., 3. torba na zakupy - 200 szt. 4. pendrive 16 GB - 200 szt., 5. parasol składany - 250 szt., 6. długopis biodegradowalny - 1000 szt. 7. pióro ze stalówką na naboje - 50 szt. I. Oferowane materiały informacyjno-promocyjne muszą być fabrycznie nowe. II. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych tj., zawierających odpowiedniki o parametrach nie niższych pod względem jakości i parametrów technicznych od wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi określone przez Zamawiającego. III. Logotypy użyte do znakowania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia muszą być każdorazowo umieszczane zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej, IV. Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 2 do SIWZ, stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. V. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierza podwykonawcom. VIII. Zakup materiałów informacyjno - promocyjnych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 18.31.84.00-5, 39.29.41.00-0, 39.29.52.00-8, 30.23.45.00-3, 44.42.30.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie przeprowadzona przez komisję przetargową na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca załączy do oferty. Zamawiający oceni spełnienie warunków w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie spełnia, nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie przeprowadzona przez komisję przetargową na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca załączy do oferty. Zamawiający oceni spełnienie warunków w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie spełnia, nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie przeprowadzona przez komisję przetargową na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca załączy do oferty. Zamawiający oceni spełnienie warunków w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie spełnia, nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie przeprowadzona przez komisję przetargową na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca załączy do oferty. Zamawiający oceni spełnienie warunków w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie spełnia, nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie przeprowadzona przez komisję przetargową na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca załączy do oferty. Zamawiający oceni spełnienie warunków w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie spełnia, nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Kompletna oferta musi zawierać: a) formularz oferty wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ wraz z kalkulacją. b) oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, c) oświadczenie z art. 24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, d) stosowne Pełnomocnictwo(a), oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, e) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wymaga się dołączenia do oferty próbek wszystkich materiałów promocyjnych w ilości jednej sztuki. Załączone próbki nie muszą być projektami elementów przedmiotu zamówienia. Mogą zawierać inne oznakowania, kolory i zdjęcia. Muszą jednak spełniać wymagania co do jakości i parametrów technicznych. Powinny być dołączone do oferty w taki sposób, aby przed otwarciem oferty nie można było się z nimi zapoznać. f) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, g) Zaakceptowany wzór umowy, h) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych stosowne oświadczenie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, i) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - art. 26 ust. 2b ustawy - prawo zamówień publicznych, w przypadku korzystania z zasobów tych podmiotów. j) W przypadku podmiotów zagranicznych, oferta powinna zawierać dokumenty wymienione w Rozdziale VII niniejszej SIWZ, odpowiednio do w/w.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji umowy. Zmiana terminu może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności powodujących brak możliwości realizacji przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem, iż okoliczności nie mogą wynikać z winy wykonawcy. 3. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://aglomeracja.bipfirma.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Sp. z o. o., Bystry 25, 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2012 godzina 13:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o., Bystry 25, 11-500 Giżycko, pok. 3..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: VIII. Zakup materiałów informacyjno - promocyjnych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-materialow-informacyjnych-i-promocyjnych-w-ramach-dzialan-informacyjnych-i-promocyjnych-dla-projektu-mazurski-masterplan-regulacja-gospodarki-wodno---sciekowej-w-gminach-regionu-wjm---aglomeracja-gizycko-realizowanego-przez-wodociagi-i-kanalizacja-aglomeracja-gizycko-sp.-z-o.-o.%2C-gizycko-w.-warminsko-mazurskie,42085,ogloszenie.html

http://aglomeracja.bipfirma.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Giżycko w. warmińsko-mazurskie - więcej ofert

  • Giżycko w. warmińsko-mazurskie: Dam pracę (0)

  • Giżycko w. warmińsko-mazurskie: Szukam pracy (0)

  • Giżycko w. warmińsko-mazurskie: Sprzedam (0)

  • Giżycko w. warmińsko-mazurskie: Kupię (0)

  • Giżycko w. warmińsko-mazurskie: Dam zlecenie (0)

  • Giżycko w. warmińsko-mazurskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Giżycko w. warmińsko-mazurskie: Różności (0)

  • Giżycko w. warmińsko-mazurskie: Oferty Last minute (0)

  • Giżycko w. warmińsko-mazurskie: Zamówienia publiczne (3)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764