logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Krosno: Dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dla projektu partnerskiego E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich Numer ogłoszenia: 196357 - 2014; data zamieszczenia: 15.09.2014

17.09.2014
Oferta ważna do:25.09.2014 godz. 10:00
Odsłon: 355

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno , ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 13 47 43 306, faks 13 47 43 306.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dla projektu partnerskiego E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu partnerskiego E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich (przyjęty skrót EUMIGP), dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Celem głównym projektu jest podniesienie ilości i jakości świadczonych e-Usług oraz podwyższenie kompetencji pracowników 6 JST (Gminy Krosno - Lidera projektu oraz 5 partnerów: Gminy Miejskiej Przemyśl, Gminy Boguchwała, Gminy Rymanów, Gminy Lubenia, Gminy Frysztak) w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług. Cel główny projektu realizowany będzie przez następujące cele szczegółowe: 1. Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez 6 JST. 2. Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 6 JST za pomocą platformy ePUAP lub platformy regionalnej kompatybilnej z ePUAP. 3. Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych. 4. Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 6 JST objętych wsparciem. 5. Wdrożenie lub modernizacja w 6 JST rozwiązań informatycznych. Osiągnięcie powyższego celu będzie możliwe poprzez realizację celów pośrednich, takich jak: 1. Usprawnienie komunikacji z interesantem zewnętrznym poprzez modernizację dziedzinowych systemów informatycznych, ukierunkowaną na świadczenie w sposób zautomatyzowany usług publicznych poprzez obsługę elektronicznych formularzy - XML umieszczonych na platformie ePUAP. 2. Zwiększenie efektywności pracy pracowników 6 urzędów dzięki integracji dziedzinowych systemów informatycznych z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, zapewniającej sprawne wysyłanie korespondencji przy udziale ESP i harmonizację zbiorów danych. 3. Usprawnienie obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz skrócenie czasu załatwiania określonych spraw poprzez wdrożenie interaktywnych e-usług podatkowych i uruchomienie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego. 4. Usprawnienie obsługi zarządzania gminą poprzez stworzenie mechanizmów szybkiej wymiany informacji pomiędzy 6 urzędami gmin a innymi instytucjami, mieszkańcami i przedsiębiorcami w oparciu o zakupiony sprzęt komputerowy i moduły integrujące, tworzące centralną warstwę dystrybucji i integracji danych oraz zapewniające skalowalność całego systemu. Ponadto realizacja projektu pozwoli na dostosowanie administracji publicznej w gminach uczestniczących w projekcie do postawionych nowych wymogów prawnych i dyrektyw narzuconych przez Unię Europejską. Zakres rzeczowy zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dla projektu partnerskiego E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich zgodnie ze szczegółowym opisem, zawartym w SIWZ, w tym opracowanie wizualizacji graficznej Projektu (projektu graficznego) logotypu projektu, opracowanie prezentacji multimedialnej, opracowanie scenariusza i systemu emisji radiowych spotów reklamowych oraz opracowanie wizualizacji graficznej (projektu graficznego) i dostarczenie materiałów promocyjnych.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.10.00-6, 79.34.14.00-0, 79.34.22.00-5, 79.34.00.00-9, 79.80.00.00-2, 30.19.50.00-2, 22.46.20.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.06.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek Zamawiającego w banku PBS Sanok Oddział Krosno Nr 93 8642 1083 2002 8306 0566 0007. Zaleca się, by wadium w formie poręczeń lub gwarancji składać w oryginale. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy wykonawca wniesie wadium w formie poręczenia lub gwarancji - w treści przedmiotowego dokumentu musi znaleźć się oświadczenie Gwaranta lub Poręczyciela, w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego. Oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w pokoju nr 306 przy ul. Lwowskiej 28a, natomiast jego kopię należy dołączyć do oferty. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych ustawą. Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom wyklucza się. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofert najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo: Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów. Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych Wykonawców. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: a) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i/lub opóźnienia Zamawiającego w podpisaniu umowy, b) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów, c) zawieszenia realizacji dostaw/usług przez Zamawiającego, d) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; 2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT, b) rezygnacji z części zamówienia, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy - o wartość niewykonanych dostaw/usług. c) przypadku konieczności wykonania prac zamiennych wpływających na podniesienie standardu, walorów użytkowych lub uzasadnionych innymi względami zmian rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. 3. Inne zmiany: a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie wykonawcy, - zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. b) w zakresie kolejności i terminów wykonywania prac wskazanych w harmonogramie. 4. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian - na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych prac, c) forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Krosno, ul. Lwowska 28a, pokój nr 306.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Krosno, ul. Lwowska 28a, Kancelaria Ogólna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu partnerskiego E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich (przyjęty skrót EUMIGP), dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach: a) rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy b) zakończenie: 10.06.2015r. Szczegółowe terminy realizacji zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych czynności składających się na przedmiot zamówienia. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami: 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Powyższe zasady porozumiewania się (tj. faks i e-mail) nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy, ze względu na konieczność zachowania formy tychże oświadczeń lub dokumentów przewidzianej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane lub przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku pełnomocnictwa. 3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy sposób są: 1) Marian Zoła - Wydział OK, Referat Informatyki Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Lwowska 28a, w godz. 7.30 do 15.30 - w sprawach merytorycznych. 2) Adriana Łącka - Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Lwowska 28a, w godz. 7.30 do 15.30 - w sprawach formalno - prawnych; Sposób porozumiewania się: a) pisemnie - Krosno, ul. Lwowska 28a, z dopiskiem -Zamówienia Publiczne b) faksem - nr: 13 47 43 306 c) drogą elektroniczną - zp@um.krosno.pl.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-materialow-promocyjno-informacyjnych-oraz-przeprowadzenie-kampanii-informacyjno-promocyjnej-dla-projektu-partnerskiego-e-uslugi-miast-i-gmin-podkarpackich-numer-ogloszenia%3A-196357---2014%3B-data-zamieszczenia%3A-15.09.2014%2C-krosno,55663,ogloszenie.html

http://www.krosno.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764