logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Dostawa materiałów promocyjnych

13.12.2018
Oferta ważna do:03.01.2019 godz. 12:00
Odsłon: 185

Ogłoszenie nr 657712-N-2018 z dnia 2018-12-12 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie: Dostawa materiałów promocyjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. al. Jana Pawła II 13 , 00-828 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 055 494, e-mail Zamowienia_Publiczne@pfron.org.pl, faks 225 055 275.
Adres strony internetowej (URL): https://www.pfron.org.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Fundusz celowy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne/ponizej-progu-okreslonego-w-art-11-ust-8-ustawy-pzp/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne/ponizej-progu-okreslonego-w-art-11-ust-8-ustawy-pzp/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa (kancelaria – parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjnych
Numer referencyjny: ZP/38/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia składającego się z dwóch Części jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych/reklamowych dla promocji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj.: 1.1 Część I W ramach Części I przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć niżej wymienione materiały promocyjne dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 1) ekologiczna torba na zakupy z długimi uchwytami z logo PFRON – 850 szt. 2) wpinka metalowa z logo PFRON z zapięciem typu „motylek” – 400 szt. 3) worek na sznurkach z logo PFRON do kolorowania z 5 flamastrami/kredkami – 700 szt. 4) pamięć USB typu Twist z logo PFRON 8 Gb – 170 szt. 5) smycz sublimacyjna z logo PFRON – 400 szt. 6) parasol manualny z logo PFRON – 170 szt. 7) metalowy brelok do kluczy z logo PFRON – 500 szt. 8) dziecięca czapeczka z daszkiem z logo PFRON – 350 szt. 9) pamięć USB bransoletka silikonowa logo PFRON – 170 szt. 10) odblaskowy miś z brelokiem/karabińczykiem z logo PFRON 1400 szt. 11) pudełko kredek 12 szt. z logo PFRON – 1200 szt. 12) układanka Sencillo z logo PFRON – 500 szt. 13) ręcznik sportowy z nadrukiem logo PFRON w pokrowcu – 170 szt. 14) zestaw szkolny z logo PFRON – 700 szt. 15) opaska odblaskowa enrollo z logo PFRON – 1400 szt. 16) taśma rehabilitacyjna MSD BAND z logo PFRON – 340 szt. 17) etui na dokumenty classic z logo PFRON – 170 szt. 18) kosmetyczka Travel Companion z logo PFRON – 170 szt. 19) lampka Pocket Lamp z logo PFRON – 1100 szt. 20) fartuszek z logo PFRON do kolorowania z 4 flamastrami/kredkami – 500 szt. 21) plecak/worek na sznurkach z logo PFRON – 850 szt. 22) kubek ceramiczny z logo PFRON – 1200 szt. 23) długopis aluminiowy touch tip z logo PFRON – 2800 szt. 24) ołówki z logo PFRON – 2800 szt. 25) notesy spiralowe z logo PFRON – 3600 szt. 26) notesy klejone bez okładki z logo PFRON – 3600 szt. 27) duże torby papierowe z logo PFRON – 900 szt. 28) średnie torby papierowe z logo PFRON – 1800 szt. 29) małe torby papierowe z logo PFRON – 900 szt. 30) teczki z logo PFRON – 1000 szt. 31) portfele damskie skórzane z logo PFRON – 30 szt. 32) portfele męskie skórzane z logo PFRON – 30 szt. 33) powerbanki z logo PFRON – 30 szt. 34) pendrivy min. 16 Gb z logo PFRON – 30 szt. 35) parasole automatyczne duże z logo PFRON – 30 szt. 36) spinki do mankietów – 30 szt. 37) teczki konferencyjne skórzane z logo PFRON – 30 szt. 38) trzyczęściowe zestawy upominkowe z logo PFRON – 30 szt. 39) zestawy do pisania z drzewa różanego Oxford z logo PFRON – 30 szt. 1.2 Część II W ramach Części II przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć niżej wymienione materiały promocyjne rękodzielnicze (rękodzieło dostępne jest m. in. w Zakładach Aktywności Zawodowej, Spółdzielniach Socjalnych, Zakładach Pracy Chronionej itp.) dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 1) etui/wizytowniki z filcu – 170 szt. 2) skarbonki ceramiczne z logo PFRON – 170 szt. 3) zegary ceramiczne z logo PFRON – 85 szt. 4) etui z filcu na telefon – 170 szt. 5) etui z filcu na laptopa – 85 szt. 6) małe świece – 170 szt. 7) duże świece – 170 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I zawiera Załącznik nr 1A do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II zawiera Załącznik nr 1B do SIWZ. Sposób realizacji opisany jest w powyższych załącznikach i w Załączniku nr 7 do SIWZ „Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego”. 3. Wszystkie materiały promocyjne/reklamowe będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nie noszące znamion używania, wolne od wad, pełnowartościowe, najwyższej jakości, wykonane zgodnie z opisem Zamawiającego. 4. Materiały promocyjne/reklamowe z przeznaczeniem dla dzieci (np. kredki, flamastry), z przeznaczeniem do spożywania żywności oraz urządzenia podłączane do napięcia elektrycznego muszą mieć odpowiednie certyfikaty, zaświadczenia poświadczające bezpieczeństwo dla użytkowników. 5. Wykonawca zapewni na własny koszt transport, wniesienie oraz rozładunek przedmiotu zamówienia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, (Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz miejsc dostawy przedmiotu zamówienia) Adresy lokalizacji PFRON mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w ramach wskazanych w załączniku miast. 6. Wszystkie materiały promocyjne/reklamowe muszą zawierać oznakowanie zgodnie z opisem zawartym w Załącznikach nr 1A i nr 1B do SIWZ. W toku realizacji zamówienia wszystkie projekty graficzne wymagają akceptacji Zamawiającego. 7. Znak firmowy, logo oraz logotyp Zamawiającego musi być wykonane zgodnie z wzorami znaku firmowego oraz dokumentem pn. „Księga identyfikacji wizualnej PFRON”, które zamieszczone są na podmiotowej witrynie Zamawiającego pod adresem: ` https://www.pfron.org.pl/dla-mediow/logo-funduszu/ 8. Okres gwarancji Wykonawcy dla dostarczonych materiałów promocyjnych/reklamowych wynosi 12 miesięcy, liczonych od dnia podpisania przez Strony umowy Końcowego Protokołu Odbioru dla danej Części zamówienia, bez zastrzeżeń. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 35 dni od dnia zawarcia Umowy.

II.5) Główny kod CPV: 39294100-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
22462000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 140691,85
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 35
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może składać ofertę całościową na realizację dwóch Części albo ofertę na dowolną Część. 3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. 7. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie art. 24aa ustawy. 9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z siedzibą w Warszawie (00-828), al. Jana Pawła II 13;  z inspektorem ochrony danych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może Pan/Pani skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pfron.org.pl;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę materiałów promocyjnych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią:  art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy w zakresie rozpatrzenia złożonej przez Panią/Pana oferty i ewentualnie wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a PFRON w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  art. 6 ust. 1 c RODO, jako że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na PFRON w zakresie w jakim przebieg procesu wyboru wykonawcy musi spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jako element protokołu o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania protokołu obejmuje cały czas trwania umowy;  Niezależnie od powyższego Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ewentualne zakwestionowanie przez Panią/Pana wyniku postępowania,  W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem a PFRON na skutek złożonej przez Panią/Pana oferty, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz ewentualnie przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a PFRON oraz trwania obowiązków prawnopodatkowych nałożonych na PFRON, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.);  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania danych w zakresie wynikającym z niniejszego SIWZ będzie odrzucenie Pani/Pana oferty na zasadach wynikających z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  w zakresie wynikającym z treści RODO i w granicach tam wskazanych, posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych; − na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń i dokumentów. 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony potwierdzi fakt ich otrzymania. 3. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze wskazanego w pkt 2 powyżej obowiązku, Zamawiający uzna, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotarły do Wykonawcy w dniu i godzinie jego nadania oraz były czytelne. 4. Ofertę na Część I i/lub Część II oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem, w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej. 6. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zamówienia publiczne al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa (kancelaria – parter) faks: (+48) 22 50 55 275 e- mail: Zamowienia_Publiczne@pfron.org.pl 7. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: w zakresie przebiegu postępowania - Pani Anna Solnica. 1. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem podpisania umowy. 2. Wartość zabezpieczenia wyniesie 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie na Część I i/lub Część II. 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 1. Cena oferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale III Specyfikacji i w Załączniku nr 1 i nr 7 do SIWZ, winna być umieszczona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Cenę oferty należy podać łącznie z aktualnie obowiązującą stawką podatku VAT. Powinna ona obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 1 Wykonawca jest zobowiązany do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, takich jak: koordynacja dostaw.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu określenia spełniania warunków w tym zakresie V. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 1a. którzy wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy oraz przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy tj.: 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe; 2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 1b. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu określenia spełniania warunków w tym zakresie. 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu określenia spełniania warunków w tym zakresie. 3) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) jeżeli składana jest oferta na Część I w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej 2 dostawy materiałów promocyjnych lub reklamowych o wartości brutto minimum 50 000,00 zł, każda. b) jeżeli składana jest oferta na Część II - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu określenia spełniania warunków w tym zakresie. Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia wymagane jest spełnianie warunków dla Części I i dla Części II zgodnie z zapisami rozdziału V SIWZ. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń. Zamawiający dokona oceny wstępnej na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie wezwany do złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w SIWZ zgodnie z ustawą wraz z aktami wykonawczymi. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń winno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1b w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 1b winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. 7. Warunek określony w pkt 1a powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 8. W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają informacje w innych walutach niż określono w SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1. Każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich, wykonawca zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt. 2) ustawy zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu w Załączniku nr 3 do SIWZ oraz dołącza do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, o którym mowa w pkt 4, potwierdzające spełnienie przez nie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim się powołuje na ich zasoby i w celu wykazania braku podstaw ich wykluczenia. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykaz dostaw potwierdzający spełnianie warunku określonego w rozdziale V ust. 1 pkt. 1b ppkt. 3) litera a) SIWZ, tj.: jeżeli składana jest oferta na Część I - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej 2 dostawy materiałów promocyjnych lub reklamowych o wartości brutto minimum 50 000,00 zł, każda. Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wymienione dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy sporządzić według Załącznika nr 4 do SIWZ. b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; g) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne h) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 3. Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca, który powoła się na zasoby innych podmiotów, jeżeli jego oferta zostanie najwyżej oceniona – na wezwanie zamawiającego – powinien złożyć dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podmiotów udostępniających zasoby, dowody należytego wykonania zamówień (np. referencje) w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku. 5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda wskazania w zobowiązaniu do udostępnienia zasobów wystawionym przez podmiot je udostępniający: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, który je udostępnił, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, odrębnie. Oświadczenie musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 8. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została najwyżej oceniona – na wezwanie zamawiającego – wykonawca składa dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia każdego z nich odrębnie. 9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 (spełnienie warunków udziału w postępowaniu) i 3 (brak podstaw do wykluczenia), jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Wykonawca powinien wskazać dostępność takich oświadczeń lub dokumentów będących w posiadaniu zamawiającego lub w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 11. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 12. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. UWAGA: 13. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt b-e: 1) ust. 2 pkt b – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 2) ust. 2 pkt c–e – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 14. Dokumenty, o których mowa w ust. 13 pkt 1 i pkt 2 ppkt b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 13 pkt 2 ppkt a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 15. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 13 pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 13 pkt 2 stosuje się. 16. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 17. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 2 pkt b, składa dokument, o którym mowa w ust 13 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. 18. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w ust. 13 pkt 1 i pkt 2 ppkt b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 19. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu określenia spełniania warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - jeżeli składana jest oferta na Część I w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej 2 dostawy materiałów promocyjnych lub reklamowych o wartości brutto minimum 50 000,00 zł, każda. b) jeżeli składana jest oferta na Część II - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu określenia spełniania warunków w tym zakresie. Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia wymagane jest spełnianie warunków dla Części I i dla Części II zgodnie z zapisami rozdziału V SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; g) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne h) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz dostaw potwierdzający spełnianie warunku określonego w rozdziale V ust. 1 pkt. 1b ppkt. 3) litera a) SIWZ, tj.: jeżeli składana jest oferta na Część I - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej 2 dostawy materiałów promocyjnych lub reklamowych o wartości brutto minimum 50 000,00 zł, każda. Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wymienione dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy sporządzić według Załącznika nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena - C 60,00
Zastosowanie ekologicznych opakowań zbiorczych - E 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie do umowy zmian za zgodą Stron umowy. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 muszą być dokonywane zgodnie z przepisem art. 144 ustawy. 4. W zawartej umowie istotnej zmianie mogą ulec zapisy w następujących przypadkach: 4.1 upadłości albo likwidacji; 4.2 zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 4.3 zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia wykonawcy 4.4 jeśli wystąpi konieczność rezygnacji z realizacji części lub całości zamówienia podyktowana zaistnieniem siły wyższej; 4.5 zmniejszenia wynagrodzenia na skutek zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy, z powodu rezygnacji z części przedmiotu Umowy z przyczyn których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy lub z powodu odstąpienia od niej. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy; 4.6 terminu wykonania przedmiotu umowy - w uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ani im zapobiec, może zostać wydłużony maksymalnie o 10 dni, 4.7 uzasadnionej przyczynami organizacyjnymi, technicznymi lub funkcjonalnymi konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy, 4.8 gdy oferowane materiały promocyjne zostały wycofane z dystrybucji i zastąpione innymi materiałami promocyjnymi, o parametrach co najmniej takich jak oferowane, spełniające wymagania opisane w SIWZ z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie ulegnie zmianie. 5. Dokonanie zmian, o których mowa w pkt 4 wymaga podpisania aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-03, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Komercyjne materiały promocyjne dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach Części I przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć niżej wymienione materiały promocyjne dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 1) ekologiczna torba na zakupy z długimi uchwytami z logo PFRON – 850 szt. 2) wpinka metalowa z logo PFRON z zapięciem typu „motylek” – 400 szt. 3) worek na sznurkach z logo PFRON do kolorowania z 5 flamastrami/kredkami – 700 szt. 4) pamięć USB typu Twist z logo PFRON 8 Gb – 170 szt. 5) smycz sublimacyjna z logo PFRON – 400 szt. 6) parasol manualny z logo PFRON – 170 szt. 7) metalowy brelok do kluczy z logo PFRON – 500 szt. 8) dziecięca czapeczka z daszkiem z logo PFRON – 350 szt. 9) pamięć USB bransoletka silikonowa logo PFRON – 170 szt. 10) odblaskowy miś z brelokiem/karabińczykiem z logo PFRON 1400 szt. 11) pudełko kredek 12 szt. z logo PFRON – 1200 szt. 12) układanka Sencillo z logo PFRON – 500 szt. 13) ręcznik sportowy z nadrukiem logo PFRON w pokrowcu – 170 szt. 14) zestaw szkolny z logo PFRON – 700 szt. 15) opaska odblaskowa enrollo z logo PFRON – 1400 szt. 16) taśma rehabilitacyjna MSD BAND z logo PFRON – 340 szt. 17) etui na dokumenty classic z logo PFRON – 170 szt. 18) kosmetyczka Travel Companion z logo PFRON – 170 szt. 19) lampka Pocket Lamp z logo PFRON – 1100 szt. 20) fartuszek z logo PFRON do kolorowania z 4 flamastrami/kredkami – 500 szt. 21) plecak/worek na sznurkach z logo PFRON – 850 szt. 22) kubek ceramiczny z logo PFRON – 1200 szt. 23) długopis aluminiowy touch tip z logo PFRON – 2800 szt. 24) ołówki z logo PFRON – 2800 szt. 25) notesy spiralowe z logo PFRON – 3600 szt. 26) notesy klejone bez okładki z logo PFRON – 3600 szt. 27) duże torby papierowe z logo PFRON – 900 szt. 28) średnie torby papierowe z logo PFRON – 1800 szt. 29) małe torby papierowe z logo PFRON – 900 szt. 30) teczki z logo PFRON – 1000 szt. 31) portfele damskie skórzane z logo PFRON – 30 szt. 32) portfele męskie skórzane z logo PFRON – 30 szt. 33) powerbanki z logo PFRON – 30 szt. 34) pendrivy min. 16 Gb z logo PFRON – 30 szt. 35) parasole automatyczne duże z logo PFRON – 30 szt. 36) spinki do mankietów – 30 szt. 37) teczki konferencyjne skórzane z logo PFRON – 30 szt. 38) trzyczęściowe zestawy upominkowe z logo PFRON – 30 szt. 39) zestawy do pisania z drzewa różanego Oxford z logo PFRON – 30 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I zawiera rozdział III SIWZ i Załącznik nr 1A do SIWZ Sposób realizacji opisany jest w Załączniku nr 7 do SIWZ „Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0, 22462000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 116339,00
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 35
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena -C 60,00
Zastosowanie ekologicznych opakowań zbiorczych - E 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Rękodzielnicze materiały promocyjne dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach Części II przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć niżej wymienione materiały promocyjne rękodzielnicze (rękodzieło dostępne jest m. in. w Zakładach Aktywności Zawodowej, Spółdzielniach Socjalnych, Zakładach Pracy Chronionej itp.) dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 1) etui/wizytowniki z filcu – 170 szt. 2) skarbonki ceramiczne z logo PFRON – 170 szt. 3) zegary ceramiczne z logo PFRON – 85 szt. 4) etui z filcu na telefon – 170 szt. 5) etui z filcu na laptopa – 85 szt. 6) małe świece – 170 szt. 7) duże świece – 170 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II zawiera rozdział III SIWZ i Załącznik nr 1B do SIWZ Sposób realizacji opisany jest w Załączniku nr 7 do SIWZ „Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0, 22462000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2435285,00
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 35
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena -C 60,00
Zastosowanie ekologicznych opakowań zbiorczych - E 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-materialow-promocyjnych%2C-warszawa,74364,ogloszenie.html

http://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne/ponizej-progu-okreslonego-w-art-11-ust-8-ustawy-pzp/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764