logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Wrocław: Dostawa materiałów promocyjnych (opaska odblaskowa, kamizelka odblaskowa, skrobaczka do szyb, gogle narciarskie, kask narciarski z umieszczonym logotypem projektu).

Oferta ważna do:03.11.2021 godz. 11:00
Odsłon: 50

Dostawa materiałów promocyjnych (opaska odblaskowa, kamizelka odblaskowa, skrobaczka do szyb, gogle narciarskie, kask narciarski z umieszczonym logotypem projektu).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930156216
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Podwale 31-33
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 50-040
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław
1.5.7.) Numer telefonu: 47 8713978
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaska.policja.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów promocyjnych (opaska odblaskowa, kamizelka odblaskowa, skrobaczka do szyb, gogle narciarskie, kask narciarski z umieszczonym logotypem projektu).
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0da5c03-357e-11ec-a3fb-0a24f8cd532c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00244303
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-25
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003065/36/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.34 Dostawa gadżetów : kamizelki i opaski odblask(300), skrobaczki z rękawicą ochronną (100), kaski i gogle dla dzieci Projekt: „Bezpiecznie na stokach narciarskich na pograniczu polsko - czeskim”
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pt. „Bezpiecznie na stokach narciarskich na pograniczu polsko – czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002694 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej:
malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl,
3. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu (Platformy) Zamawiający prosi o
kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 1010202,
cwk@platformazakupowa.pl.
4.Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl
(https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin ). Minimalne wymagania techniczne umożliwiające
korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox
w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”
oraz łącze internetowe. W celu założenia Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest
posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) o przepustowości co
najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu1024x768 pikseli.
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0., (UWAGA! Od dnia 17.08.2021 r., ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet
Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie tej przeglądarki nie będzie dopuszczalne),
4. włączona obsługa JavaScript,
5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
Dopuszcza się formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości - złożenia, zmiany, wycofania oferty
wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB w formatach: .pdf,
.xls, .xlsx, .doc, .docx, .txt, .rtf, .xps, .odt, .ods, .odp, .ppt, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png,
.svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7z, .html,
.xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, .rng, .xsl, .xslt
1. Oferta oraz podmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą
zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. W procesie składania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca
składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana
przez platformazakupowa.pl).
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowe odwzorowanie
dokumentu lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku „W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie” (Dz.U.2020r. poz.
2452).
3. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia
odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
4.informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej ; opis sporządzenia oferty, forma
dokumentów – opisano w Roz. VIII SWZ.
Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w
SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż
dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław.
b. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod.kwp@wr.policja.gov.pl, tel. 47 8713598
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 ust. 1 pzp.
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy PZP
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres określony przepisami o przechowywaniu i archiwizacji dokumentów dotyczących projektów współfinansowanych z UE od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp i będą skutkować brakiem możliwości udzielenia Pani/Panu zamówienia (brakiem możliwości zawarcia umowy);
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z tym, że zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp, zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PU-2380-122-012-120/2021/MR
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 392275,05 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 5040,65 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa opaska odblaskowa (logotyp nadrukowany) w ilości 300 szt., kamizelka odblaskowa (logotyp nadrukowany) w ilości 300 szt. - odpowiadające minimalnym wymaganiom technicznym i jakościowym określonym w załączniku nr 1A do SWZ.
4.2.5.) Wartość części: 2695,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79810000-5 - Usługi drukowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniać oferty przyznając im punkty
( 1 pkt. = 1 %)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy (min. 8 dni robocze max. 15 dni robocze)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa skrobaczki do szyb z rękawicą ochronną (logotyp nadrukowany) w ilości 100 szt., gogle narciarskie (logotyp naklejka) w ilości 10 szt., kask narciarski (logotyp naklejka) w ilości 10 szt. - odpowiadające minimalnym wymaganiom technicznym i jakościowym określonym w załączniku nr 1B do SWZ.
4.2.5.) Wartość części: 2345,65 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79810000-5 - Usługi drukowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniać oferty przyznając im punkty
( 1 pkt. = 1 %)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy (min. 8 dni robocze max. 15 dni robocze)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1.Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ - podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania aktualne na dzień składania ofert - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
3.Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ (podpisany j.w)
4.Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik (podpisane zgodnie z informacją zawartą w pkt 5.2.).
5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (podpisane zgodnie z informacją zawartą w pkt 5.2.).
Ofertę, oświadczenia zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SWZ.
Oferta oraz oświadczenia muszą być złożone w oryginale.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja),
zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści
pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy.
Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.
zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki
cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób
reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-03 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Miejsce składania ofert - Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-03 11:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-02
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
W odniesieniu do warunku określonego w art. 100 ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego dostępności
dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U.UE.L Nr 94, s. 65),
Zamawiający informuje, że brak jest specyficznych wymagań w zakresie dostępności opisanego
przedmiotu zamówienia dla osób niepełnosprawnych.
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W przypadku realizacji
przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz
podania nazw podwykonawców (załącznik nr 4 do SIWZ) – jeżeli są znane. W przypadku braku
takiej informacji w ofercie, Zamawiający przyjmie, że wykonawca zamierza wykonać zamówienie
bez udziału podwykonawców.
Informacje dotyczące postępowania:
a. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.
b. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
c. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i pkt. 8
d. Zamawiający nie przewiduje, iż wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną (art. 308 ust. 1 ustawy pzp).
e. Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umów o pracę. Zamawiający nie określa wymagań o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy Pzp.
f. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie max. do 15 dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy (tj. dni z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy). Termin dostawy stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
w sekcji IV ogłoszenia wartość części zamówienia podano netto . Wartość części brutto (kwota jaką Zam zamierza przeznaczyć) wynosi zł: część 1 - 3314,85 zł; część 2 - 2885,15 zł


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-materialow-promocyjnych-%28opaska-odblaskowa%2C-kamizelka-odblaskowa%2C-skrobaczka-do-szyb%2C-gogle-narciarskie%2C-kask-narciarski-z-umieszczonym-logotypem-projektu%29.%2C-wroclaw,85096,ogloszenie.html

http://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764