logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Ciechanów, woj. mazowieckie: Dostawa materiałów promocyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie

21.09.2013
Oferta ważna do:01.10.2013 godz. 10:00
Odsłon: 676

Numer ogłoszenia: 191341 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie , ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie, tel. 023 6723485, 6725415, faks 023 6722945.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: 1) Kalendarze trójdzielne - 700 sztuk. Kalendarze o wymiarach ok. 34 cm x 82 cm; wymiar główki kalendarza ok. 34 x 24 cm; kalendarium o wymiarach ok. 30 x 15 cm, w wersji polsko-angielsko-niemieckiej, oznaczenie imienin, numeracja tygodni. Kalendarz wyposażony w pasek z przesuwanym okienkiem do zaznaczenia daty; główka lakierowana z efektem wypukłości, full kolor; plecki o gramaturze 400 gram, full kolor. Projekt graficzny kalendarza przygotowany przez Wykonawcę wg wskazówek Zamawiającego; 2) Torby reklamowe - 100 sztuk. Torby wysokiej jakości, wykonane z polyestru w kolorze granatowym o wymiarach ok. 40 x 40 x 16 cm, nadruk z 1 strony, w jednym kolorze. Dwie stabilne drewniane listewki połączone z górną częścią torby służą jako uchwyty; 3) Teczka konferencyjna (format A5) - ilość 100 sztuk. Elegancka teczka w formacie A5 wykonana z wysokiej jakości skóry mielonej w kolorze czarnym, z wkładem z mikrofibry, bez zamknięcia. Wyposażona w kieszeń na dokumenty, kieszeń na wizytówki, notatnik w linie (20 karkowy)oraz długopis. Wewnętrzna część teczki również w kolorze czarnym. Grawer (POWIAT CIECHANOWSKI) umieszczony na stalowej płytce zdobiącej teczkę po zewnętrznej stronie (na środku dłuższego boku teczki); 4) Brelok do kluczy - 100 sztuk. Brelok do kluczy z chromowanego metalu, w kształcie zbliżonym do herbu powiatu ciechanowskiego. Wymiar breloka z zawieszką ok. 8,4 x 3,5 x 0,4 cm, pakowany w ozdobne pudełko. Grawer na części matowej breloka wykonany metodą laserową..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 30.19.97.92-8, 18.93.60.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń dokona oceny spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych metodą spełnia - nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń dokona oceny spełnienia tego warunku. Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 3 dostawy tożsame z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł każda

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://stciechanow.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jak w pkt I.1).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, pok. 108.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-materialow-promocyjnych-dla-starostwa-powiatowego-w-ciechanowie%2C-ciechanow%2C-woj.-mazowieckie,49366,ogloszenie.html

http://stciechanow.bip.org.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Ciechanów, woj. mazowieckie - więcej ofert

  • Ciechanów, woj. mazowieckie: Dam pracę (0)

  • Ciechanów, woj. mazowieckie: Szukam pracy (0)

  • Ciechanów, woj. mazowieckie: Sprzedam (0)

  • Ciechanów, woj. mazowieckie: Kupię (0)

  • Ciechanów, woj. mazowieckie: Dam zlecenie (0)

  • Ciechanów, woj. mazowieckie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Ciechanów, woj. mazowieckie: Różności (0)

  • Ciechanów, woj. mazowieckie: Oferty Last minute (0)

  • Ciechanów, woj. mazowieckie: Zamówienia publiczne (4)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764