logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Bydgoszcz: DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY UKW W BYDGOSZCZY

Oferta ważna do:21.04.2022 godz. 10:00
Odsłon: 220

DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
NA POTRZEBY UKW W BYDGOSZCZY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340057695
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Jana Karola Chodkiewicza 30
1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz
1.5.3.) Kod pocztowy: 85-064
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ukw.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukw.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
NA POTRZEBY UKW W BYDGOSZCZY
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cfdc1395-bb10-11ec-97c7-b646b0ba23df
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00120918
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-13
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
platformazakupowa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z wyjątkiem dostarczenia próbek o których mowa w Rozdziale IX SWZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w przypadku próbek , Zamawiający odstępuje od środków komunikacji elektronicznej. Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej najpóźniej do upływu terminu składania ofert zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale IX SWZ.
3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VIII SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną poprzez Platformę, dostępną pod adresem: platformazakupowa.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: UKW/DZP-281-D-17/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych szczegółowo określonych w załączniku nr 3 do SWZ (formularz przedmiotowo - cenowy) oraz w warunkach projektu umowy przedstawionego w załączniku nr 4 .
2. Przed przystąpieniem do realizacji Zamawiający wymaga sporządzenia projektu – wizualizacji dla każdej z pozycji przedmiotu zamówienia i przedstawienia w formie elektronicznej Zamawiającemu do akceptacji w terminie nie później niż 3 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do się do wskazówek Zamawiającego w całym okresie realizacji zamówienia, w szczególności Zamawiający może wnieść uwagi do przedstawionego projektu, a Wykonawca ma obowiązek zastosować się do tych uwag pod rygorem nieprzyjęcia przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe warunki dotyczące przygotowania projektów zostały zawarte w § 2 projektu umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych szczegółowo określonych w załączniku nr 3 do SWZ (formularz przedmiotowo - cenowy) oraz w warunkach projektu umowy przedstawionego w załączniku nr 4 .
2. Przed przystąpieniem do realizacji Zamawiający wymaga sporządzenia projektu – wizualizacji dla każdej z pozycji przedmiotu zamówienia i przedstawienia w formie elektronicznej Zamawiającemu do akceptacji w terminie nie później niż 3 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do się do wskazówek Zamawiającego w całym okresie realizacji zamówienia, w szczególności Zamawiający może wnieść uwagi do przedstawionego projektu, a Wykonawca ma obowiązek zastosować się do tych uwag pod rygorem nieprzyjęcia przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe warunki dotyczące przygotowania projektów zostały zawarte w § 2 projektu umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Rodzaj papieru - wykorzystanie papieru wyprodukowanego co najmniej w 85%, z włókien recyklingowych, pochodzących ze zrównoważonej gospodarki leśnej, certyfikowanego oznakowaniem „FSC Recycled” lub równoważnym
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych szczegółowo określonych w załączniku nr 3 do SWZ (formularz przedmiotowo - cenowy) oraz w warunkach projektu umowy przedstawionego w załączniku nr 4 .
2. Przed przystąpieniem do realizacji Zamawiający wymaga sporządzenia projektu – wizualizacji dla każdej z pozycji przedmiotu zamówienia i przedstawienia w formie elektronicznej Zamawiającemu do akceptacji w terminie nie później niż 3 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do się do wskazówek Zamawiającego w całym okresie realizacji zamówienia, w szczególności Zamawiający może wnieść uwagi do przedstawionego projektu, a Wykonawca ma obowiązek zastosować się do tych uwag pod rygorem nieprzyjęcia przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe warunki dotyczące przygotowania projektów zostały zawarte w § 2 projektu umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych szczegółowo określonych w załączniku nr 3 do SWZ (formularz przedmiotowo - cenowy) oraz w warunkach projektu umowy przedstawionego w załączniku nr 4 .
2. Przed przystąpieniem do realizacji Zamawiający wymaga sporządzenia projektu – wizualizacji dla każdej z pozycji przedmiotu zamówienia i przedstawienia w formie elektronicznej Zamawiającemu do akceptacji w terminie nie później niż 3 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do się do wskazówek Zamawiającego w całym okresie realizacji zamówienia, w szczególności Zamawiający może wnieść uwagi do przedstawionego projektu, a Wykonawca ma obowiązek zastosować się do tych uwag pod rygorem nieprzyjęcia przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe warunki dotyczące przygotowania projektów zostały zawarte w § 2 projektu umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) doświadczenie zawodowe - dotyczy części 1,2,3,4
Warunek udziału w postępowaniu spełni Wykonawca, który wykonał w sposób należyty, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż:
• 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) - dla części nr 1
• 7 000 zł (siedem tysięcy złotych) - dla części nr 2
• 9 000 zł (dziewięć tysięcy złotych) - dla części nr 3
• 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) - dla części nr 4
z podaniem ich wartości, zakresu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
b) kadra techniczna – dotyczy części 1,2,3,4
Warunek udziału w postępowaniu spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował: co najmniej jednym grafikiem, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia lub co najmniej jedną osobą posiadającą minimum roczne doświadczenie w tworzeniu, projektowaniu grafiki wektorowej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz minimum 2 dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, o podobnym charakterze do niniejszego zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż odpowiednio:
20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) - dla części nr 1
7 000 zł (siedem tysięcy złotych) - dla części nr 2
9 000 zł (dziewięć tysięcy złotych) - dla części nr 3
25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) - dla części nr 4
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; potwierdzających spełnienie warunku opisanego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4b) - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) próbki oferowanego materiału promocyjnego tj.
dla części 1
• poz. 1 -10 - po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z danej pozycji
dla części 2
• poz. 1 -2 - po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z danej z pozycji
dla części 3
• poz. 1-8 - po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z danej z pozycji
dla części 4
• poz. 1-6 - 1 szt. próbki
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Przedkładane próbki muszą być zgodne z parametrami zamówienia określonymi w formularzu przedmiotowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Logowanie/oznakowanie ma prezentować oferowaną jakość i formę oznakowania zamawianego materiału promocyjnego.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza wcześniejsze realizacje wykonawcy.

2. Jeżeli Wykonawca nie złoży w/w przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że wystąpią okoliczności o których mowa w art. 107 ust. 3 ustawy PZP.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy zgodnie z art. 454 i 455 Ustawy PZP.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wskazanym w art. 455 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz w następujących okolicznościach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania zaakceptowanych projektów graficznych w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania umowy,
2) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, przy czym zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy,
3) w przypadku wycofania z rynku przez producenta lub wstrzymania, zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów Wykonawca może zaoferować inny model równoważny o parametrach nie gorszych niż w złożonej ofercie, zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;
4) zmiany obowiązujących przepisów jeżeli, konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
5) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT,
6) wystąpienia zdarzeń siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, Zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu, jeżeli nie doprowadzi do naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-21 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-21 10:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-21


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-materialow-promocyjnych-na-potrzeby-ukw-w-bydgoszczy%2C-bydgoszcz,86574,ogloszenie.html

http://platformazakupowa.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764