logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Dostawa materiałów promocyjnych z logo AMW na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie

Oferta ważna do:10.05.2021 godz. 09:00
Odsłon: 105

Dostawa materiałów promocyjnych z logo AMW na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011263946
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 26A
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-911
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 814746100
1.5.8.) Numer faksu: 814746123
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp.lu@amw.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.com.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Agencja wykonawcza
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie mieniem Skarbu Państwa
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów promocyjnych z logo AMW na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58f7e55e-a752-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00042534
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-28
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001874/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.82 Materiały reklamowe (gadżety promocyjne) z logo AMW - OR Lublin
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jestwjęzyku polskim.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznieprzyużyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwemelektronicznejplatformy zakupowej (dalej: „Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) podadresem:https://amw.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy lub przy użyciupocztyelektronicznej (e-mail) na adres wskazany w Rozdziale I SWZ, za wyjątkiem przypadkówwskazanychw SWZ. Oferty oraz oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą należy składać tylkoi wyłącznieprzy użyciu Platformy. Strona internetowa prowadzonegopostępowaniahttps://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,musiposiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta naPlatformieZakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.4. Wymagania techniczne iorganizacyjnekorzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępnypod adreseminternetowym https://amw.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions). Wykonawcaprzystępującdo postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lublogując (wprzypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania zPlatformy,określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.5. Instrukcja korzystania z Platformy:1)wzakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybieraniniejszepostępowanie o nr DZP-OL.2610.88.2021 oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziałuwpostępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku,kiedywykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie;2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnegowykonawcaotrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszegologowania doPlatformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, któramoże potrwać do24h (8h roboczych).3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowaniaWykonawcy do Platformy.Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasłazgłoszenie jest automatycznieakceptowane przez Platformę;4) w zakładce „Załączniki”przedmiotowego postępowania dostępna jestdokumentacja postępowania (SWZ oraz pozostałedokumenty). Pobranie dokumentu następuje pokliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia„Pobierz”. W celu pobrania wszystkichzałączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierzpaczkę”, a następnie „Pobierz wszystkiezałączniki organizatora”.5) Zakładka „Załączniki” służy równieżWykonawcom do złożenia oferty orazdokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą. 6) Zadatę wpływu oferty, wniosków,zawiadomień, dokumentów, oświadczeń oraz innych informacji przyjmujesię datę ich zamieszczeniana Platformie. 7) Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził(sugerujemy codziennie) zmiany jakichw trakcie postępowania może dokonać Zamawiający. Zaleceniedotyczy również informacji jakieZamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składaniaofert.6. Niezbędne wymaganiasprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:1) stały dostępdo sieci Internet ogwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,2) komputer klasy PC lubMac, onastępującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden zsystemówoperacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,3)zainstalowana dowolnanajnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorerminimalnie wersja 11.0.4)włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program obsługującystosowane przez wykonawcęformaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).7.Wszelkie dokumenty, oświadczenia,informacje składane za pośrednictwem Platformy, należy wczytaćjako załączniki, według Instrukcjikorzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników wzakładce „Pomoc” –„Instrukcje”.8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopiedokumentów luboświadczeń składające się na ofertę (składane przez Wykonawcę do upływu terminuskładania ofert),przekazywane są na Platformę przy użyciu zakładki „Załączniki”.9. Dokumentyelektroniczne,oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składaneprzezWykonawcę po terminie składania ofert (np. na wezwanie Zamawiającego), składane są naPlatformęprzy użyciu zakładki „Pytania/informacje”Dalszy ciąg w sekcji iX-Pozostałe informacje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych-Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016, str.1),dalej RODO, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowychjest że: administratoremPani/Pana danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przyul. Nowowiejskiej 26 A,00-911 WarszawaAdministrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, zktórym może się Pani/Pankontaktować w sprawach związanych z ochrona danych poprzez pocztęelektroniczną na adres:iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, ul.Nowowiejska 26A, 00-911Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;Pani/Pana daneosobowe przetwarzane będą napodstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu prowadzenia przedmiotowegopostępowania o udzieleniezamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ichprzetwarzania jest obowiązekprawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówieńpublicznych spoczywający naZamawiającym;Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osobylub podmioty, którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.74 ustawyPzp;Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,przez okres4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;Obowiązekpodania przezPanią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiemustawowymokreślonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu oudzieleniezamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawyPzp;Wodniesieniu do Pani/a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO;Posiada Pan/i:•na podstawie art.15 RODO prawodostępu do danychosobowych Pani/a dotyczących;•na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowanialub uzupełnieniaPani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lubuzupełnienia niemoże skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoani zmianąpostanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszaćintegralnościprotokołu oraz jego załączników.•na podstawie art.18 RODO prawo żądania odadministratoraograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o którychmowa w art.18ust.2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania wodniesieniu doprzechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub wcelu ochronypraw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesupublicznego UniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danychosobowych doczasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.•prawo do wniesienia skargido PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danychosobowych Pani/adotyczących narusza przepisy RODO;Nie przysługuje Pani/u:•w związku z art.17ust.3 lit.b,d lub eRODO prawo do usunięcia danych osobowych;•prawo do przenoszenia danychosobowych, o którymmowa w art. 20 RODO;•na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobecprzetwarzania danychosobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowychjest art.6 ust.1 lit.cRODO.Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/u obowiązkuinformacyjnymwynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazanezostanąZamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośredniopozyskaod wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniejjedno zwyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pan/Pani: na podstawie art. 18RODOprawożądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowychzzastrzeżeniemprzypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo doograniczeniaprzetwarzanianie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celuzapewnienia korzystaniaze środkówochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lubprawnej, lub z uwagi naważnewzględy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwaczłonkowskiego, a także nieograniczaprzetwarzania danych osobowych do czasu zakończeniapostępowania o udzieleniezamówienia. Nieprzysługuje Pani/Panu:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-materialow-promocyjnych-z-logo-amw-na-potrzeby-oddzialu-regionalnego-agencji-mienia-wojskowego-w-lublinie%2C-warszawa,83707,ogloszenie.html

http://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764