logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Gdynia: Dostawa medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2019

08.01.2019
Oferta ważna do:15.01.2019 godz. 09:30
Odsłon: 230

Ogłoszenie nr 501249-N-2019 z dnia 2019-01-07 r.

Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska 5/9 , 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w fomie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego.
Adres:
ul. Olimpijska 5/9 81-538 Gdynia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2019
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 39298700-4 – trofea. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa medali odlewanych wraz z tasiemką (nawleczoną na medal i zszytą w dolnej części (nad medalem), uniemożliwiając obracanie się medalu), wykonanych zgodnie z wytycznymi i w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć medale odlewane na imprezy tj.: 1) Bieg Urodzinowy w ilości 7 300 sztuk w tym: a) Bieg na 10 km - 5 000 szt. b) Marsz Nordic Walking - 500 szt. c) Biegi Młodzieżowe – 1 000 szt. d) Bieg Malucha - 800 szt. 2) Bieg Europejski w ilości 7 500 sztuk w tym: a) Bieg na 10 km - 5 000 szt. b) Marsz Nordic Walking – 500 szt. c) Biegi Młodzieżowe – 1 000 szt. d) Bieg Malucha - 1 000 szt. 3) Bieg Świętojański w ilości 5 500 sztuk w tym: a) Bieg na 10 km – 5 000 szt. b) Marsz Nordic Walking – 500 szt. 4) Bieg Niepodległości w ilości 9 200 sztuk w tym: a) Bieg na 10 km – 6 000 szt. b) Marsz Nordic Walking - 700 szt. c) Biegi Młodzieżowe -1 500 szt. d) Bieg Malucha – 1 000 szt. 5) MTB Gdynia Maraton w ilości 1 000 sztuk w tym: a) Open - 500 szt. b) Dzieci – 500 szt. 6) dodatkowe zamówienie w ilości 400 sztuk medali wskazanych w ust. 6. 4. Medale odlewane, o których mowa w ust. 3 pkt. 1, lit. a) - c), pkt. 2 lit. a) -c), pkt. 3 lit. a) i b) oraz pkt. 4 lit. a) - c) muszą spełniać poniższe parametry: a) kształt i wymiary zgodne z projektami, b) odlew cynkowy wykonany w technologii wysokociśnieniowej z formy stalowej, c) pokrycie galwaniczne w kolorze złotym lub srebrnym (zgodnie z projektem), Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania danego koloru w jednej kolorystyce w ramach całego zamówienia, d) wykończenie polerowane i błyszczące, e) pokrycie części medalu farbą w kolorze właściwym dla danego projektu (Zamawiający przewiduje użycie 4 kolorów – po jednym dla grupy medali z pkt. 1-4). Sposób jak i rodzaj użytej farby musi zapewniać jej nieścieralność, 5. Medale odlewane, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. d), pkt. 2 lit. d) oraz pkt. 4 lit. d) muszą spełniać poniższe parametry: a) kształt i wymiary zgodne z projektami, b) odlew cynkowy wykonany w technologii wysokociśnieniowej z formy stalowej, c) pokrycie galwaniczne w kolorze złotym lub srebrnym (zgodnie z projektem d) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania danego koloru w jednej kolorystyce w ramach całego zamówienia, e) wykończenie polerowane i błyszczące, f) pokrycie części medalu farbą w kolorze właściwym dla danego projektu (Zamawiający przewiduje użycie 4 kolorów – po jednym dla grupy medali z pkt. 1, 2 i 4. Sposób jak i rodzaj użytej farby musi zapewniać jej nieścieralność, 6. Medale odlewane o których mowa w ust. 3 pkt. 5 i 6 muszą spełniać poniższe parametry: a) waga – 80 gr. (+/- 5 gr.), b) odlew cynkowy wykonany w technologii wysokociśnieniowej z formy stalowej, c) pokrycie galwaniczne: złoty, srebrny lub brązowy, d) kształt – zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego, e) Zamawiający przewiduję różne elementy powierzchni medali tj. matowa, błyszcząca, f) medale wykonywane będą według wytycznych przedstawionych przez Zamawiającego, 7. Tasiemki do wszystkich zamówionych medali muszą spełniać poniższe parametry: a) szerokość: 2,5 cm (+/- 1 mm), b) łączna długość 90 cm, c) taśma ma być nie klejona tylko zszywana uniemożliwiająca przesuwanie się medalu po tasiemce, d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia tasiemek o odrębnych projektach nadruku i odrębnym kolorze do każdego projektu medalu. Tasiemki do medali będą zamawiane w różnych kolorach, z możliwością wykonania nadruku i logotypów wskazanych przez Zamawiającego. 8. Zamawiający w załączniku nr 10 do SIWZ wskazał przykładowy wzór (projekt) tasiemki do medali opisanych w ust. 3, co nie oznacza, że w ramach przedmiotu zamówienia będzie realizował ten przykładowy wzór tasiemki. 9. Medale na imprezę Bieg Urodzinowy o których mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. a-c wykonane będą według projektu (wizualizacji) ) stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 10. Projekty (wizualizacje) medali na imprezy o których mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. a-c, pkt. 3 lit. a-b, pkt. 4 lit. a-c będą różnić się treścią oraz kształtem środka transportu (odrębnym dla każdej z grup medali z pkt. 1-4). 11. Medale na imprezę Bieg Urodzinowy o których mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. d wykonane będą według projektu (wizualizacji) stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. 12. Projekty (wizualizacje) medali na imprezy o których mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. d i pkt. 4 lit. d będą różnić się treścią oraz kształtem środka transportu (odrębnym dla każdego medalu z pkt. 1,2 i 4). 13. Medale o których mowa w ust. 6 będą zamawiane w różnych kształtach np. okrągłe, kwadratowe, 3D, przedstawiające różne formy. W ramach jednego zamówienia (projektu) medale będą w różnych kolorach (srebrny, złoty). 14. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 18 projektów (matryc) w ramach realizacji umowy, w której łączne zamówienie szacuje się, że będzie wynosić 30900 sztuk medali. 15. Zamawiający informuje, iż ilość medali oraz ilość projektu (matryc) jest ilością szacowaną (przewidywaną przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 16. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2) planowane zamówienia składane przez Zamawiającego oraz ich termin dostaw będą realizowane do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 8.00 a 14.00 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt) dotyczące imprez tj.: a) Bieg Urodzinowy – złożenie zapotrzebowania przez Zamawiającego do dnia 05.02.2019 r. i termin dostawy do dnia 12.02.2019 r. Przekazanie ostatecznych projektów nastąpi w dniu podpisania umowy, a projekty (wizualizacje) te stanowią załączniki nr 8 i 9 do SIWZ, b) Bieg Europejski – złożenie zapotrzebowania przez Zamawiającego do dnia 30.04.2019 r. i termin dostawy do dnia 08.05.2019 r. Przekazanie ostatecznych projektów nastąpi najpóźniej 2 miesiące przed terminem dostawy, c) Bieg Świętojański – złożenie zapotrzebowania przez Zamawiającego do dnia 18.06.2019 r. i termin dostawy do dnia 25.06.2019 r. Przekazanie ostatecznych projektów nastąpi najpóźniej 2 miesiące przed terminem dostawy, d) Bieg Niepodległości – złożenie zapotrzebowania przez Zamawiającego do dnia 29.10.2019 r. i termin dostawy do dnia 06.11.2019 r. Przekazanie ostatecznych projektów nastąpi najpóźniej 2 miesiące przed terminem dostawy, e) MTB Gdynia Maraton - złożenie zapotrzebowania przez Zamawiającego najpóźniej 11 dni przed terminem imprezy i termin dostawy najpóźniej 3 dni przed terminem imprezy. Przekazanie ostatecznych projektów nastąpi najpóźniej 2 miesiące przed terminem dostawy, f) dodatkowe zamówienia wskazane w ust. 3 pkt. 6 realizowane będą w ciągu 14 dni od momentu złożenia mailem zapotrzebowania, przy czym Zamawiający przekaże ostateczny projekt najpóźniej 2 miesiąc przed terminem dostawy. 3) Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy link do strony z zapisami do poszczególnych imprez, co pozwoli na bieżąco Wykonawcy śledzić ilość zapisanych osób i sukcesywnie produkować partie medali, 4) Wykonawca zobowiązany jest przed realizacją dostawy uzyskać akceptację prototypu każdego medalu i tasiemki u Zamawiającego (z wyłączeniem medali na imprezę, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. a-d i zamówienia dodatkowego na wzór medali wcześniej wykonanych). W tym celu Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia prototypów medali opisanych w ust. 3 w nieprzekraczalnych terminach: a) prototypów medali na imprezy, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. a-d najpóźniej do 30 dni po terminie przekazania ostatecznego projektu, b) prototypów medali na imprezy, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. a-b najpóźniej do 30 dni po terminie przekazania ostatecznego projektu c) prototypów medali na imprezy, o których mowa w ust. 3 pkt. 4 lit. a-d najpóźniej do 30 dni po terminie przekazania ostatecznego projektu d) prototypów medali na imprezy, o których mowa w ust. 3 pkt. 5 lit. a-b i pkt.6 w terminie najpóźniej do 30 dni po terminie przekazania ostatecznego projektu, 5) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub/i ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 6) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 2 dni od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą wolną od wad partię towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 8.00 a 14.00 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt), 7) Wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, 8) Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w umowie danych dotyczących adresu e-mail, na który Zamawiający będzie mógł składać zamówienia, przesyłać projekty i kierować korespondencję oraz dane osoby wraz z kontaktowym numerem telefonu, która będzie koordynowała współpracę w imieniu Wykonawcy z Zamawiającym, 9) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 10) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 11) w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wykonanie dodatkowej ilości medali już wykonanych w ramach nn. zamówienia, termin dostawy przedmiotu zamówienia realizowany będzie w ciągu jednego tygodnia od momentu złożenia mailem zapotrzebowania. 17. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar licząc od dostawy danej partii medali. 18. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 20. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 21. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 22. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 39298700-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnych do przedmiotu zamówienia, tj. każde polegające na dostawie wyrobów odlewanych za łączną kwotę nie mniejszą niż 30.000,00 zł brutto (zamówienie mogło być realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego), wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu należycie wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), zawierającego co najmniej dwa zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, tj. każde polegające na dostawie wyrobów odlewanych za łączną kwotę nie mniejszą niż 30.000,00 zł brutto (zamówienie mogło być realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane; wraz z dowodami czy dostawy zostały wykonane należycie, w postaci: a1) referencji bądź innego dokumentu wystawionego przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane , lub a2) oświadczenia Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w lit. a1).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca musi dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 5 pkt. 1 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udział w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 SIWZ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3) w celu oceny ofert w ramach kryterium jakość medali odlewanych, Zamawiający żąda złożenia próbek medali w postaci: a) jednego medalu odlewanego w kolorze złotym z nawleczoną tasiemką, b) jednego medalu odlewanego w kolorze srebrnym z nawleczoną tasiemką. Załączona próbka medalu ma być o zbliżonej wadze co medal wskazany w Rozdziale 3 ust. 6 SIWZ, wykonany odlew cynkowy ma być w technologii wysokociśnieniowej z formy stalowej. Medal ma mieć widoczne elementy/rodzaje powierzchni tj. matowe i polerowane - błyszczące. Tasiemka nawleczona na medal ma być wykonana z nadrukami i logotypami o zbliżonej wielkości i w porównywalnym stopniu wykonania co tasiemka wskazana w Rozdziale 3 ust. 7 SIWZ oraz na projekcie (wizualizacji) stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą próbki (wzoru) medalu o innej wadze, wielkości i kształcie niż wskazane w SIWZ ale posiadająca tłoczenia na medalu tj. widoczną treść i części graficzne, jednakże próbki (wzór) medalu musi być wykonana i naniesiona tą samą techniką, która będzie zastosowana przy realizacji zamówienia. Złożone próbki medalu wraz z tasiemką powinny być prawidłowo/czytelnie oznakowane przez Wykonawcę tak aby umożliwić identyfikację ich przez Zamawiającego. 4) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SIWZ - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 1) i 2), b) składa w oryginale pisemne zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ), zawierające w swojej treści, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dodatkowo: b.1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b.2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. c) W przypadku, gdy w pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w lit b), Wykonawca nie zawrze informacji opisanych w lit. b.1)-b.4), Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności informacje opisane w lit. b.1)-b.4). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Jakość medalu odlewanego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 Ustawy, w tym w szczególności gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w tym w następujących przypadkach: 1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego, 4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,, 5) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego, 6) zmiany cen brutto w związku ze zmianą obowiązujących stawek podatku od towarów i usług, 7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 8) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-15, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-medali-odlewanych-dla-potrzeb-gdynskiego-centrum-sportu-w-roku-2019%2C-gdynia,74560,ogloszenie.html

http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764