logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy.

Oferta ważna do:18.06.2021 godz. 08:00
Odsłon: 65

Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011263946
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 26A
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-911
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp.by@amw.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.com.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6bd67cc-c832-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00075459
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-08
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001874/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.78 Gadżety reklamowe i słodycze z logo AMW - OR Bydgoszcz
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) pod adresem: https://amw.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy lub przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) na adres wskazany w Rozdziale I SWZ, za wyjątkiem przypadków wskazanych w SWZ. Oferty oraz oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą należy składać tylko i wyłącznie przy użyciu Platformy. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://amw.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
3. Instrukcja korzystania z Platformy:
1) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejsze postępowanie o nr DZP-OB.2610.160.2021 oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie;
2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych).
3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy.
Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;
4) w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania (SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
5) Zakładka „Załączniki” służy również Wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą.
6) Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
7) Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził (sugerujemy codziennie) zmiany jakich w trakcie postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert.
4. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 4/1 mb/s,
2) komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
5. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje składane za pośrednictwem Platformy, należy wczytać jako załączniki, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”.
6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę (składane przez Wykonawcę do upływu terminu składania ofert), przekazywane są na Platformę przy użyciu zakładki „Załączniki”.
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez Wykonawcę po terminie składania ofert (np. na wezwanie Zamawiającego), składane są na Platformę przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. C
Ciąg dalszy w sekcji IX - Pozostałe informacje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych-Dz.Urz.UE L119 z 04.05.2016, str.1), dalej RODO, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26 A, 00-911 Warszawa Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochrona danych poprzez pocztę
elektroniczną na adres: iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym; Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z
art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; W odniesieniu do Pani/a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Posiada Pan/i:•na podstawie art.15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/a dotyczących;•na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. •na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
•prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO; Nie przysługuje
Pani/u:•w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;•prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;•na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/u obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-OB.2610.160.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Materiały promocyjne: saperka składana mini, długopis metalowy z końcówką do ekranów dotykowych, termos, dmuchana piłka plażowa, urządzenie do robienia baniek mydlanych, brelok w kształcie domku, ołówek drewniany z gumką, kubek z karabińczykiem, opaska odblaskowa, zestaw piśmienniczy z piórem kulkowym, domino drewniane, parasol automatyczny.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Punkty za poszczególne kryteria zostaną obliczone dla każdej z części osobno.
cena brutto (C) – waga 60%
termin realizacji zamówienia – od dnia ostatecznej akceptacji projektu przez Zamawiającego (T) – waga 40%
Sposób oceny ofert w każdej części postępowania:
Kryterium cena oferty brutto
Punkty w tym kryterium będą liczone wg następującego wzoru:
C= (Cn/Co) x 60 pkt
gdzie:
C – oznacza liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium „cena oferty brutto”;
Cn – oznacza najniższą cenę spośród ofert ocenianych;
Co – oznacza cenę brutto oferty ocenianej
Wykonawca w powyższym kryterium może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
Kryterium termin realizacji zamówienia – od dnia ostatecznej akceptacji projektu przez Zamawiającego
Zamawiający będzie przyznawał punkty za zaoferowany termin dostawy zamówionego asortymentu liczony w dniach roboczych od dnia ostatecznej akceptacji projektu przez Zamawiającego. Obliczenie ilości punktów w każdej złożonej i nieodrzuconej ofercie zostanie dokonane zgodnie z poniższymi zasadami:
- dostawa w ciągu maksymalnie 20 dni roboczych – 0 punktów;
- dostawa od 11 do 19 dni – 10 punktów;
- dostawa od 6 do 10 dni – 20 punktów;
- dostawa od 4 do 5 dni – 30 punktów;
- dostawa do 3 dni – 40 punktów.
Kryterium „ termin realizacji zamówienia”:
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Oferowany przez Wykonawcę termin dostawy nie może być dłuższy niż 20 dni roboczych.
W przypadku zaoferowania terminu dostawy dłuższego niż 20 dni roboczych oferta zostanie uznana za niezgodną z treścią SWZ i odrzucona. W przypadku nie podania w treści oferty informacji na temat terminu dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy wynoszący 20 dni roboczych i odpowiednio obliczy punktację w tym kryterium.
Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Za ofertę najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz otrzyma największą liczbę punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:
K= C+T
gdzie:
K – całkowita liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena oferty brutto;
T – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium termin - od dnia ostatecznej akceptacji projektu przez Zamawiającego.
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska jednakową liczbę punktów we wskazanych wyżej kryteriach oceny ofert, Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę z najniższą ceną.
2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane w powyższych kryteriach zostaną zsumowane. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie
z art. 248 ustawy.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium termin - od dnia ostatecznej akceptacji projektu przez Zamawiającego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Materiały promocyjne: głośnik bluetooth, pamięć USB.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Punkty za poszczególne kryteria zostaną obliczone dla każdej z części osobno.
cena brutto (C) – waga 60%
termin realizacji zamówienia – od dnia ostatecznej akceptacji projektu przez Zamawiającego (T) – waga 40%
Sposób oceny ofert w każdej części postępowania:
Kryterium cena oferty brutto
Punkty w tym kryterium będą liczone wg następującego wzoru:
C= (Cn/Co) x 60 pkt
gdzie:
C – oznacza liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium „cena oferty brutto”;
Cn – oznacza najniższą cenę spośród ofert ocenianych;
Co – oznacza cenę brutto oferty ocenianej
Wykonawca w powyższym kryterium może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
Kryterium termin realizacji zamówienia – od dnia ostatecznej akceptacji projektu przez Zamawiającego
Zamawiający będzie przyznawał punkty za zaoferowany termin dostawy zamówionego asortymentu liczony w dniach roboczych od dnia ostatecznej akceptacji projektu przez Zamawiającego. Obliczenie ilości punktów w każdej złożonej i nieodrzuconej ofercie zostanie dokonane zgodnie z poniższymi zasadami:
- dostawa w ciągu maksymalnie 20 dni roboczych – 0 punktów;
- dostawa od 11 do 19 dni – 10 punktów;
- dostawa od 6 do 10 dni – 20 punktów;
- dostawa od 4 do 5 dni – 30 punktów;
- dostawa do 3 dni – 40 punktów.
Kryterium „ termin realizacji zamówienia”:
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Oferowany przez Wykonawcę termin dostawy nie może być dłuższy niż 20 dni roboczych.
W przypadku zaoferowania terminu dostawy dłuższego niż 20 dni roboczych oferta zostanie uznana za niezgodną z treścią SWZ i odrzucona. W przypadku nie podania w treści oferty informacji na temat terminu dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy wynoszący 20 dni roboczych i odpowiednio obliczy punktację w tym kryterium.
Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Za ofertę najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz otrzyma największą liczbę punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:
K= C+T
gdzie:
K – całkowita liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena oferty brutto;
T – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium termin - od dnia ostatecznej akceptacji projektu przez Zamawiającego.
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska jednakową liczbę punktów we wskazanych wyżej kryteriach oceny ofert, Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę z najniższą ceną.
2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane w powyższych kryteriach zostaną zsumowane. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie
z art. 248 ustawy.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium termin - od dnia ostatecznej akceptacji projektu przez Zamawiającego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cukierki reklamowe- krówki.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Punkty za poszczególne kryteria zostaną obliczone dla każdej z części osobno.
cena brutto (C) – waga 60%
termin realizacji zamówienia – od dnia ostatecznej akceptacji projektu przez Zamawiającego (T) – waga 40%
Sposób oceny ofert w każdej części postępowania:
Kryterium cena oferty brutto
Punkty w tym kryterium będą liczone wg następującego wzoru:
C= (Cn/Co) x 60 pkt
gdzie:
C – oznacza liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium „cena oferty brutto”;
Cn – oznacza najniższą cenę spośród ofert ocenianych;
Co – oznacza cenę brutto oferty ocenianej
Wykonawca w powyższym kryterium może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
Kryterium termin realizacji zamówienia – od dnia ostatecznej akceptacji projektu przez Zamawiającego
Zamawiający będzie przyznawał punkty za zaoferowany termin dostawy zamówionego asortymentu liczony w dniach roboczych od dnia ostatecznej akceptacji projektu przez Zamawiającego. Obliczenie ilości punktów w każdej złożonej i nieodrzuconej ofercie zostanie dokonane zgodnie z poniższymi zasadami:
- dostawa w ciągu maksymalnie 20 dni roboczych – 0 punktów;
- dostawa od 11 do 19 dni – 10 punktów;
- dostawa od 6 do 10 dni – 20 punktów;
- dostawa od 4 do 5 dni – 30 punktów;
- dostawa do 3 dni – 40 punktów.
Kryterium „ termin realizacji zamówienia”:
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Oferowany przez Wykonawcę termin dostawy nie może być dłuższy niż 20 dni roboczych.
W przypadku zaoferowania terminu dostawy dłuższego niż 20 dni roboczych oferta zostanie uznana za niezgodną z treścią SWZ i odrzucona. W przypadku nie podania w treści oferty informacji na temat terminu dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy wynoszący 20 dni roboczych i odpowiednio obliczy punktację w tym kryterium.
Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Za ofertę najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz otrzyma największą liczbę punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:
K= C+T
gdzie:
K – całkowita liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena oferty brutto;
T – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium termin - od dnia ostatecznej akceptacji projektu przez Zamawiającego.
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska jednakową liczbę punktów we wskazanych wyżej kryteriach oceny ofert, Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę z najniższą ceną.
2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane w powyższych kryteriach zostaną zsumowane. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie
z art. 248 ustawy.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium termin - od dnia ostatecznej akceptacji projektu przez Zamawiającego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Przedmiotowe środki dowodowe dla części II służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami i cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty (telewizory) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający wymaga złożenia: opisów w tabelach, sporządzonych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający dopuszcza również złożenie kart katalogowych lub specyfikacji producenta. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia lub uzupełnienia ww. przedmiotowych środków dowodowych, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Opisy w tabelach, sporządzonych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. Zamawiający dopuszcza również złożenie kart katalogowych lub specyfikacji producenta.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ,
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem art. 577 ustawy.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
4. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami Ustawy, za zgodą obu Stron, w okolicznościach wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-18 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://amw.eb2b.com.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-18 09:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-17
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
cd. Sekcji 3.6 - 10. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ itp., także składane są na Platformę przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.
11. Wykonawcy mogą kierować zapytania do Zamawiającego, także mailowo na adres: dzp.by@amw.com.pl z dopiskiem: „Postępowanie nr DZP-OB.2610.160.2021”. Zapytania kierowane na inne adresy mailowe Zamawiającego – nie będą rozpatrywane.
12. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze
do 100 MB.
13. Dokumenty przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej są sporządzane, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) – zwane dalej jako „Rozporządzenie” – w związku z art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.), odsyłającym do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247 z późn. zm.) oraz zgodnie z formatami podpisu elektronicznego określonymi w tych przepisach prawa – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt., .xades, .pades, .txt, .xls, .xlsx, .zip.
Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.
14. Zalecenia zamawiającego odnośnie podpisu elektronicznego:
a) odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
• dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,
• dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
b) odnośnie podpisu osobistego:
• dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
• dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
UWAGA!
Złożenie na dokumencie własnoręcznego podpisu a następnie jego zeskanowanie i przesłanie do Zamawiającego nie jest równoznaczne z podpisem osobistym, o którym mowa w art. 63 ust. 2 ustawy oraz niniejszej SWZ i w takim przypadku oferta zostanie odrzucona.
Przez podpis osobisty, zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816), należy rozumieć zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.
c) odnośnie podpisu zaufanego:
• wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB (Szczegółowe informacje dotyczące podpisu zaufanego można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany)
Jeżeli jest to możliwe, zalecane jest stosowanie podpisu otaczającego – wewnętrznego – który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu).
15.Pozostałe informacje znajdują się w dokumentach postępowania


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-oznakowanych-materialow-promocyjnych-na-potrzeby-oddzialu-regionalnego-agencji-mienia-wojskowego-w-bydgoszczy.%2C-warszawa,83964,ogloszenie.html

https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764