logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Katowice: Dostawa paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników Spółki

16.04.2019
Oferta ważna do:24.04.2019 godz. 10:00
Odsłon: 161

Ogłoszenie nr 536327-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.: Dostawa paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników Spółki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Dostawa paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników Spółki
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., krajowy numer identyfikacyjny 27150669500000, ul. ul. Wojewódzka 19 , 40-026 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326 038 861, e-mail zamowienia@gpw.katowice.pl, faks 326 038 614.
Adres strony internetowej (URL): www.gpw.katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php (przekierowanie na Platformę poprzez link https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl)" target="" rel="external nofollow">https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php (przekierowanie na Platformę poprzez link https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl)" target="" rel="external nofollow">https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej w postaci papierowej
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B. Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników Spółki
Numer referencyjny: OZ/322/18/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paczek ze słodyczami w ozdobnych reklamówkach dla dzieci pracowników Spółki. Zamówienie obejmuje dwa rodzaje paczek: Paczki ze słodyczami I rodzaju (zwane dalej Paczki I): w ilości 721 sztuk Paczki ze słodyczami II rodzaju (zwane dalej Paczki II): w ilości 33 sztuk Zawartości obu rodzajów paczek muszą się różnić zgodnie informacjami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” (Załączniku nr 4 do SIWZ). Paczki zapakowane w trwale ozdobne reklamówki, muszą posiadać dwa wzory dające możliwość rozróżnienia zawartości Paczek I oraz Paczek II. Paczki nie mogą zawierać wyrobów czekoladopodobnych, produktów zawierających: alkohol, tytoń, kofeinę, szkodliwych substancji chemicznych, znajdujących się na liście substancji zakazanych dla dzieci i młodzieży, jak również wyrobów w uszkodzonych opakowaniach jednostkowych, w opakowaniach zastępczych bez wyraźnego określenia nazwy producenta, składu i daty przydatności do spożycia. Wymagany termin przydatności wszystkich produktów objętych daną paczką do spożycia: minimum 3 miesiące od daty dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji dostaw z prawem opcji w zakresie zwiększenia ilości: Paczek I maksymalnie o 10 sztuk oraz Paczek II maksymalnie o 5 sztuk – w ramach I partii dostawy Paczek I maksymalnie o 10 sztuk oraz Paczek II maksymalnie o 5 sztuk – w ramach II partii dostawy Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, może nastąpić w przypadku zmiany liczby zatrudnionych osób w przedsiębiorstwie Zamawiającego. Uwaga : Użyte w „Opisie przedmiotu zamówienia” (Załączniku nr 4 do SIWZ) nazwy producentów mają charakter tylko i wyłącznie przykładowy. Nie stanowią one w żadnym wypadku rekomendacji zakupu produktu (wyrobu) od wskazanego producenta. Zamawiający dopuszcza natomiast rozwiązania równoważne tj. dostawę produktu (wyrobu) o wadze, ilości i składzie podanym w w/w Załączniku nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 15812100-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15821200-1
15841000-5
15842000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-25
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-25

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy zrealizować w terminie do 25 listopada 2019r w dwóch partiach: I partia: do 24 maja 2019 r. nie wcześniej jednak niż w dniu 20 maja 2019 r. – 356 szt. Paczek I + 16 Paczek II; II partia: do 25 listopada 2019 r., nie wcześniej jednak niż w dniu 19 listopada 2019 r. – 365 szt. Paczek I + 17 szt. Paczek II. Zamówienie objęte prawem opcji, o którym w §9 Umowy I parta: do dnia 24 maja 2019r., przy czym nie wcześniej niż w dniu 20 maja 2019r. – 10 szt. Paczek I +5 szt. Paczek II II partia: do dnia 25 listopada 2019r., przy czym nie wcześniej niż w dniu 19 listopada 2019r. – 10 szt. Paczek I + 5 szt. Paczek II. Zamówienia w ramach opcji będą realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. Termin zakończenia realizacji zamówienia dla I partii może ulec odpowiedniej zmianie (przesunięciu) w przypadku gdy dojdzie do przedłużenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, uniemożliwiającego zakończenie realizacji zamówienia w terminie określonym dla I partii zamówienia. W takim przypadku termin zakończenia realizacji I partii zamówienia ulegnie odpowiedniej zmianie (przesunięciu) o okres w którym realizacja zamówienia nie była możliwa.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy. 1.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w p.1.1. powyżej (potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1) Ustawy),zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Inne dokumenty i oświadczenia, które należy przedłożyć wraz z ofertą: 1.1. Zestawienie zaoferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 2 lub 2A do SIWZ. Zestawienie zaoferowanego przedmiotu zamówienia, stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Forma: oryginał w postaci papierowej podpisany własnoręcznym podpisem, gdy Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, gdy Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy (wówczas dokument składany jest wyłącznie za pośrednictwem Platformy). 1.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – na formularzu oferty – zgodnie z Załącznikiem nr 1 albo 1A do SIWZ. 1.3. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie określonej w Rozdziale X ust. 1 lit. b ) SIWZ. 1.4.Dowód wniesienia wadium: 1.5.oświadczenie o wypełnieniu obowiazków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO na formularzu ofertowym 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia z Postępowania, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23) Ustawy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019, poz. 128, z późn. zm.), którego wzór stanowił będzie załącznik do informacji z otwarcia ofert. Oświadczenie należy złożyć zgodnie z formą określoną w Rozdziale XX SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 800,00zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( t.j. Dz. U. 2019 poz. 310). 3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert określonym w Rozdziale XXII SIWZ. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: PKO Bank Polski nr 96 1020 2498 0000 8502 0429 6521 z dopiskiem „Wadium - nr Postępowania OZ/322/18/2019”. Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 5. Wadium w postaci niepieniężnej należy wnieść, w jednej z dwóch w dopuszczalnych form, tj.: 5.1. W formie pisemnej w postaci papierowej: -dokument wadialny musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta lub Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację; -dokument wadialny (oryginał) winien być zamieszczony w kopercie, opisanej jn.: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B WADIUM do postępowania: „Dostawa paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników Spółki” Nr postępowania OZ/322/18/2019 oraz „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”. -w przypadku, gdy wadium dołączone jest bezpośrednio do oferty składanej w formie pisemnej zaleca się zamieścić dokument wadialny, w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty (np. w koszulce, co pozwoli na oddzielenie dokumentu wadialnego od pozostałych dokumentów); -dokument wadialny winien być złożony w miejscu i terminie określonym w Rozdziale XXII SIWZ. 5.2. W formie elektronicznej: -oryginał dokumentu wadialnego w odrębnym pliku (np. pdf.) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta lub Poręczyciela należy złożyć za pośrednictwem Platformy, w terminie określonym w Rozdziale XXII SIWZ. -niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. zgodnie z formą, w jakiej zostało ono ustanowione przez Gwaranta lub Poręczyciela. 5.3. Zamawiający zastrzega, że jeżeli Wykonawca przedłoży wadium w formie niepieniężnej wystawione przez podmiot nie podlegający reżimowi prawa polskiego (w tym w szczególności w zakresie prawa materialnego i prawa procesowego) oraz właściwości sądów polskich, w treści dokumentu wadialnego musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z ustanowionego w ten sposób wadium prawu polskiemu (w tym w szczególności zakresie prawa materialnego i prawa procesowego) oraz właściwości polskich sądów.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa 90,00
Atrakcyjnośc paczki 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiajacy przewiduje mozliwość zmian postanowien zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w załączniku nr 5 do SIWZ. Zmiana umowy może takze nastąpić w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) Ustawy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-paczek-ze-slodyczami-dla-dzieci-pracownikow-spolki%2C-katowice,75930,ogloszenie.html

http://www.gpw.katowice.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764