logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Leszno: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu poligraficznego do Urzędu Miasta Leszna

Oferta ważna do:12.09.2019 godz. 10:00
Odsłon: 220

Ogłoszenie nr 592984-N-2019 z dnia 2019-09-04 r.

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu poligraficznego do Urzędu Miasta Leszna”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, krajowy numer identyfikacyjny 00066099500000, ul. ul. Kazimierza Karasia 15 , 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5298100, e-mail dpolaszek@leszno.pl, odurczok-gosiewska@leszno.pl, faks 65 5298131.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.leszno.pl.
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.leszno.pl.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.leszno.pl.

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta Leszna ul. Karasia 15, 64-100 Leszno Wyłącznie w Biurze Obsługi mieszczącym się na parterze budynku.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu poligraficznego do Urzędu Miasta Leszna”
Numer referencyjny: IT.271.01.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie nw. części tj.: Część I – zakup, dostawa i instalacja nowego, nieużytkowanego i nieregenerowanego uprzednio sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarek oraz zasilaczy awaryjnych. Część II – zakup, dostawa i instalacja nowego, nieużytkowanego i nieregenerowanego wielofunkcyjnego urządzenia poligraficznego. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub dwie z wyżej wymienionych części. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia znajduje się odpowiednio w Załącznikach nr 8a i nr 8b do SIWZ. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie sprzętu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany sprzęt będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany sprzęt jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego dla nw. pozycji: W szczegółowym opisie technicznym przedmiotu zamówienia – FORMUALARZU OFEROWANEGO SPRZĘTU dla Części I przedmiotu zamówienia: Punkt 1. Zestaw komputerowy – 30 sztuk: dla pozycji: 8. System operacyjny: Windows 10 Professional PL Wyjaśnienie: W Urzędzie Miasta Leszna funkcjonuje środowisko Active Directory dla systemów Windows. Wszystkie stacje robocze podłączone są do domeny Windows i korzystają z usług udostępnionych poprzez Active Directory. Ponadto w Urzędzie Miasta Leszna funkcjonuje serwer aktualizacji oprogramowania, (WSUS) który pozwala na centralne dystrybuowanie aktualizacji do programów firmy Microsoft (w tym systemów operacyjnych). W związku z tym, aby zachować pełną funkcjonalność systemu operacyjnego, koniecznym jest aby był to produkt firmy Microsoft – Windows 10 w wersji Professional. dla pozycji 9. Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office 2019 Home and Bussines licencja bezterminowa Wyjaśnienie: Ze względu na rozwiązania sprzętowo programowe zastosowane w Urzędzie Miasta Leszna oczekiwanie wymagane jest dostarczenie pakietu biurowego Ms Office w wersji 2016 w wersji zawierającej programy Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Spowodowane jest to tym, iż część funkcjonalności oferowana jest tylko przez pakiet firmy Microsoft: • Pakiet Ms Office wyposażony jest w mechanizm automatycznej aktualizacji produktu. W Urzędzie Miasta Leszna funkcjonuje serwer aktualizacji oprogramowania, (WSUS) który pozwala na centralne dystrybuowanie aktualizacji do programów firmy Microsoft (w tym również dla pakietu Ms Office). Niemożliwym jest aktualizowanie oprogramowania biurowego innych firm za pośrednictwem WSUS, • Komputery i laptopy, które zostaną zakupione w niniejszym przetargu, przeznaczone są dla pracowników, którzy obecnie pracują na oprogramowaniu biurowym firmy Microsoft, posiadają zasoby plikowe utworzone w powyższym pakiecie i korzystają ze specyficznych funkcji tego oprogramowania, m.in.: - tworzenie i wymiana szablonów w ramach MS Word i MS Excel, - praca na dokumentach zawierających makra Microsoft, - pracownicy korzystają z określonych i ustalonych standardów takich jak czcionki, kliparty, format dokumentów. - Utworzone we wcześniejszym okresie, przez pracowników Urzędu, prezentacje multimedialne w oparciu o Microsoft Power Point zawierają znaczne ilości rozwiązań (animacje, kliparty, muzyka) występujących tylko w tym programie. W związku z tym, aby zachować pełną funkcjonalność i kompatybilność oprogramowania biurowego konieczny jest zakup wskazanego produktu firmy Microsoft. We wszystkich powyższych przypadkach zastosowanie oprogramowania równoważnego jest niemożliwe. 7. Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Każde urządzenie musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności z wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE) oraz wszystkie nośniki danych z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu. 9. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. 10. Zamawiający wymaga stosownych oryginalnych atrybutów autentyczności np. COA jeżeli umowa licencyjna producenta oprogramowania przewiduje potwierdzenie jego legalności za pomocą takiego certyfikatu. Zamawiający dopuszcza także dostarczenie oprogramowania biurowego do komputerów opartego na licencji zbiorowej. 11. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania procedury sprawdzenia legalności zainstalowanego oprogramowania. Procedura sprawdzenia legalności oprogramowania polegać będzie między innymi na weryfikacji dostarczonych programów komputerowych u producenta oprogramowania poprzez stronę internetową producenta lub poprzez centrum telefoniczne producenta po podaniu numeru seryjnego lub serwisowego komputera. W przypadku niepomyślnej weryfikacji oprogramowania protokół odbioru nie zostanie podpisany. 12. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych dla urządzeń wymienionych w załączniku nr 8a i 8b do SIWZ, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, kompatybilne (współpracujące) z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciowo-systemowo sprzętową w tym samym zakresie, co produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia. 13. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi przedłożyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia 14. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej). 15. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji. 16. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości: Dla Części I przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca określi gwarancję jakości dla urządzeń wymienionych w poz. Nr 1 (zestaw komputerowy) oraz poz. Nr 2 (monitor) Załącznika nr 8a do SIWZ w złożonej ofercie stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ. b) Dla pozostałych urządzeń wymienionych pozycjach Nr 3, 4, 5 Załącznika nr 8a do SIWZ, wykonawca określi oferowany okres gwarancji w Formularzu oferowanego sprzętu stanowiącego Załącznik nr 8a do SIWZ. Dla części II przedmiotu zamówienia: Wykonawca określi gwarancję jakości dla urządzenia wymienionego w Załączniku nr 8b do SIWZ w złożonej ofercie stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ. 17. Pozostałe wymagania dotyczące gwarancji jakości zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ 18. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wolny od wad, fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 19. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 20. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 21. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych używanych na terytorium RP gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. 22. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także transport do siedziby Zamawiającego, rozładunek sprzętu komputerowego oraz zainstalowanie oprogramowania systemowego. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca. 23. Wymagania dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia zawarte zostały w paragrafie 2 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 24. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego http://www.bip.leszno.pl.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30230000-0
30233000-1
30231300-0
30213000-5
30232110-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 3) SIWZ, jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a) Dla Części I przedmiotu zamówienia – minimum jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 groszy), b) Dla Części II przedmiotu zamówienia – minimum jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100 groszy). UWAGA: Zamawiający informuje, iż na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty dla Części I i II przedmiotu zamówienia, dopuszcza wykazanie się zrealizowaniem zamówienia określonego jak dla Części I przedmiotu zamówienia. Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedno zamówienie rozumie jedną wykonaną dostawę w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 2) lit. a) SIWZ. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 2) lit. a) SIWZ: a)składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 14 pkt. 1) lit. a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust. 14 pkt. 1) lit. a) SIWZ. 3)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. Dokumenty podmiotów trzecich: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 2) lit. a) SIWZ. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 2) lit a) SIWZ. 4. Dokumenty dotyczące podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach opisanych w art. 22a ustawy: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy niebędącemu podmiotem trzecim, przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 2) lit. a) SIWZ. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podwykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp z udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty dotyczące podwykonawcy, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 2) lit a) SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) SIWZ: a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: a) Dla Części I przedmiotu zamówienia: 1) dokumentów potwierdzających wymagane parametry oferowanego sprzętu (np. karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, ulotki, foldery, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty), zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany na dokumencie potwierdzającym parametry oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób widoczny (np. kolorowy zakreślacz lub obrys kolorem) zaznaczyć fragment potwierdzający parametry podane na formularzu oferowanego sprzętu; 2) dokumentów potwierdzających „wydajność procesora”, Wykonawca winien załączyć wyniki z przeprowadzonych testów wydajności oferowanego procesora w formie: wydruku z przeprowadzonych testów na stronie http://www.bapco.com. lub informacji dla Zamawiającego potwierdzającej, że przedmiotowe testy zamieszczone zostały na powyższej stronie internetowej; lub w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje procesor, którego wyniki testów wydajności nie zostały opublikowane na stronie http://www.bapco.com., Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wydruk z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. b) Dla Części II przedmiotu zamówienia: 1) dokumentów potwierdzających wymagane parametry w oferowanych produktach (np. karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, ulotki, foldery, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty), zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany na dokumencie potwierdzającym parametry oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób widoczny (np. kolorowy zakreślacz lub obrys kolorem) zaznaczyć fragment potwierdzający parametry podane na formularzu oferowanego sprzętu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, b) wypełniony Formularz kalkulacji cenowej sporządzony z wykorzystaniem wzorów stanowiących Załącznik nr 6a i 6b do SIWZ – odpowiednio dla Części przedmiotu zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę, c) wypełniony Formularz oferowanego sprzętu sporządzony z wykorzystaniem wzorów stanowiących Załącznik nr 8a i 8b do SIWZ – odpowiednio dla Części przedmiotu zamówienia na która Wykonawca składa ofertę. UWAGA: W przypadku braku nazwy producenta lub typu, produktu, modelu lub innych danych zawartych w Załączniku 8a, 8b do SIWZ umożliwiających identyfikację oferowanego sprzętu oraz braku powyższych danych w innych załączonych do oferty dokumentach, oferta Wykonawcy nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp tj. z powodu niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. d) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę urządzeń równoważnych (z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału 3 SIWZ), Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wszelkie środki dowodowe do każdego zaoferowanego urządzenia równoważnego, z których w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowane urządzenie jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych oraz użytkowych w odniesieniu do urządzenia określonego przez Zamawiającego w Załączniku nr 8 a oraz nr 8b do SIWZ. UWAGA: W przypadku nie złożenia wraz z ofertą dokumentów, o których mowa powyżej, oferta Wykonawcy nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp tj. z powodu niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. e) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 SIWZ (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ), f) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 ust. 8 SIWZ), g) dowód wniesienia wadium, h) Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu, i) W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca musi wnieść wadium: 1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: a) Dla Części I przedmiotu zamówienia w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy); b) Dla Części II przedmiotu zamówienia w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100 groszy). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM „Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IT.271.01.2019 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu poligraficznego do Urzędu Miasta Leszna – Część ….” Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 3. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, opisanej w następujący sposób: WADIUM „Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IT.271.01.2019 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu poligraficznego do Urzędu Miasta Leszna – Część ….” wraz z kserokopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem”. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.: • jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego; 9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ. 6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 10 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 17. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 27/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) także wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia, ale z ich treści nie wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena ofertowa brutto 60,00
Gwarancja jakości 30,00
Termin wykonania 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: a) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp., b) zmianę dotyczącą dostarczanego sprzętu/oprogramowania w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu, wersji) z produkcji przez producenta, a dostępny będzie sprzęt/oprogramowanie o parametrach nie gorszych niż wynikające z SIWZ, umowy i oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie (tzn. sprzęt/oprogramowanie zamienny/zamienne może mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej); wycofanie modelu (typu, wersji), objętego przedmiotem zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować, c) zmianę dotyczącą dostarczanego sprzętu/oprogramowania w sytuacji, gdy producent nie będzie mógł dostarczyć sprzętu/oprogramowania w terminie wyznaczonym w umowie, a Zamawiający nie będzie mógł przedłużyć terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku z koniecznością terminowego wydatkowania środków finansowych (sankcja utraty środków finansowych); pod warunkiem, że dostępny będzie sprzęt/oprogramowanie o parametrach nie gorszych niż wynikające z SIWZ, umowy i oferty Wykonawcy oraz że cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie (tzn. sprzęt/oprogramowanie zamienny/zamienne może mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej), d) zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, e) zmniejszenie zakresu (asortymentu lub ilości) dostarczanego sprzętu/oprogramowania oraz związane z tym zmniejszenie wartości umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, f) zmianę dotyczącą dostarczanego przedmiotu zamówienia albo terminu realizacji przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy powstała możliwość́ zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań́ technologicznych, technicznych lub w dziedzinie oprogramowania, niż te istniejące w chwili zawarcia Umowy, nie powodujących zmiany zawartej umowy, g) zmianę danych związanych ze zmianą nr rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej Umowy. 2. Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny brutto w przypadku wzrostu stawki podatku VAT. 3. Warunki dokonania zmian: a) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1powyżej, b) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy, c) Wniosek, o którym mowa pod lit. b) musi zawierać: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 4. Jeżeli w niniejszej umowie zastrzeżono na rzecz Zamawiającego prawo odstąpienia od umowy w przypadku jej niewykonania albo nienależytego wykonania, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy aż do zakończenia jej realizacji przez Wykonawcę, a także w okresie gwarancji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;  dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu poligraficznego do Urzędu Miasta Leszna” , znak sprawy: IT.271.01.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu poligraficznego do Urzędu Miasta Leszna”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja nowego, nieużytkowanego i nieregenerowanego uprzednio sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarek oraz zasilaczy awaryjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia znajduje się odpowiednio w Załącznikach nr 8a do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie sprzętu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany sprzęt będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany sprzęt jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego dla nw. pozycji: W szczegółowym opisie technicznym przedmiotu zamówienia – FORMUALARZU OFEROWANEGO SPRZĘTU dla Części I przedmiotu zamówienia: Punkt 1. Zestaw komputerowy – 33 sztuk: dla pozycji: 8. System operacyjny: Windows 10 Professional PL Wyjaśnienie: W Urzędzie Miasta Leszna funkcjonuje środowisko Active Directory dla systemów Windows. Wszystkie stacje robocze podłączone są do domeny Windows i korzystają z usług udostępnionych poprzez Active Directory. Ponadto w Urzędzie Miasta Leszna funkcjonuje serwer aktualizacji oprogramowania, (WSUS) który pozwala na centralne dystrybuowanie aktualizacji do programów firmy Microsoft (w tym systemów operacyjnych). W związku z tym, aby zachować pełną funkcjonalność systemu operacyjnego, koniecznym jest aby był to produkt firmy Microsoft – Windows 10 w wersji Professional. dla pozycji 9. Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office 2019 Home and Bussines licencja bezterminowa Wyjaśnienie: Ze względu na rozwiązania sprzętowo programowe zastosowane w Urzędzie Miasta Leszna oczekiwanie wymagane jest dostarczenie pakietu biurowego Ms Office w wersji 2016 w wersji zawierającej programy Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Spowodowane jest to tym, iż część funkcjonalności oferowana jest tylko przez pakiet firmy Microsoft: • Pakiet Ms Office wyposażony jest w mechanizm automatycznej aktualizacji produktu. W Urzędzie Miasta Leszna funkcjonuje serwer aktualizacji oprogramowania, (WSUS) który pozwala na centralne dystrybuowanie aktualizacji do programów firmy Microsoft (w tym również dla pakietu Ms Office). Niemożliwym jest aktualizowanie oprogramowania biurowego innych firm za pośrednictwem WSUS, • Komputery i laptopy, które zostaną zakupione w niniejszym przetargu, przeznaczone są dla pracowników, którzy obecnie pracują na oprogramowaniu biurowym firmy Microsoft, posiadają zasoby plikowe utworzone w powyższym pakiecie i korzystają ze specyficznych funkcji tego oprogramowania, m.in.: - tworzenie i wymiana szablonów w ramach MS Word i MS Excel, - praca na dokumentach zawierających makra Microsoft, - pracownicy korzystają z określonych i ustalonych standardów takich jak czcionki, kliparty, format dokumentów. - Utworzone we wcześniejszym okresie, przez pracowników Urzędu, prezentacje multimedialne w oparciu o Microsoft Power Point zawierają znaczne ilości rozwiązań (animacje, kliparty, muzyka) występujących tylko w tym programie. W związku z tym, aby zachować pełną funkcjonalność i kompatybilność oprogramowania biurowego konieczny jest zakup wskazanego produktu firmy Microsoft. We wszystkich powyższych przypadkach zastosowanie oprogramowania równoważnego jest niemożliwe. 5. Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Każde urządzenie musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności z wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE) oraz wszystkie nośniki danych z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu. 7. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. 8. Zamawiający wymaga stosownych oryginalnych atrybutów autentyczności np. COA jeżeli umowa licencyjna producenta oprogramowania przewiduje potwierdzenie jego legalności za pomocą takiego certyfikatu. Zamawiający dopuszcza także dostarczenie oprogramowania biurowego do komputerów opartego na licencji zbiorowej. 9. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania procedury sprawdzenia legalności zainstalowanego oprogramowania. Procedura sprawdzenia legalności oprogramowania polegać będzie między innymi na weryfikacji dostarczonych programów komputerowych u producenta oprogramowania poprzez stronę internetową producenta lub poprzez centrum telefoniczne producenta po podaniu numeru seryjnego lub serwisowego komputera. W przypadku niepomyślnej weryfikacji oprogramowania protokół odbioru nie zostanie podpisany. 10. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych dla urządzeń wymienionych w załączniku nr 8a do SIWZ, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, kompatybilne (współpracujące) z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciowo-systemowo sprzętową w tym samym zakresie, co produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia. 11. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi przedłożyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia 12. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej). 13. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji. 14. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości: Dla Części I przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca określi gwarancję jakości dla urządzeń wymienionych w poz. Nr 1 (zestaw komputerowy) oraz poz. Nr 2 (monitor) Załącznika nr 8a do SIWZ w złożonej ofercie stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ. b) Dla pozostałych urządzeń wymienionych pozycjach Nr 3, 4, 5 Załącznika nr 8a do SIWZ, wykonawca określi oferowany okres gwarancji w Formularzu oferowanego sprzętu stanowiącego Załącznik nr 8a do SIWZ. 15. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wolny od wad, fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 16. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 17. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 18. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych używanych na terytorium RP gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. 22. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także transport do siedziby Zamawiającego, rozładunek sprzętu komputerowego oraz zainstalowanie oprogramowania systemowego. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca. 23. Wymagania dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia zawarte zostały w paragrafie 2 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 24. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego http://www.bip.leszno.pl.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30230000-0, 30231300-0, 30213000-5, 30232110-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Najniższa cena ofertowa brutto 60,00
Gwarancja jakości 30,00
Termin wykonania 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu poligraficznego do Urzędu Miasta Leszna”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno. 2. Przedmiot zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja nowego, nieużytkowanego i nieregenerowanego wielofunkcyjnego urządzenia poligraficznego. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub dwie z wyżej wymienionych części. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia znajduje się odpowiednio w Załącznikach nr 8a i nr 8b do SIWZ. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie sprzętu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany sprzęt będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany sprzęt jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 6. Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Każde urządzenie musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności z wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE) oraz wszystkie nośniki danych z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu. 8. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. 9. Zamawiający wymaga stosownych oryginalnych atrybutów autentyczności np. COA jeżeli umowa licencyjna producenta oprogramowania przewiduje potwierdzenie jego legalności za pomocą takiego certyfikatu. Zamawiający dopuszcza także dostarczenie oprogramowania biurowego do komputerów opartego na licencji zbiorowej. 10. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania procedury sprawdzenia legalności zainstalowanego oprogramowania. Procedura sprawdzenia legalności oprogramowania polegać będzie między innymi na weryfikacji dostarczonych programów komputerowych u producenta oprogramowania poprzez stronę internetową producenta lub poprzez centrum telefoniczne producenta po podaniu numeru seryjnego lub serwisowego komputera. W przypadku niepomyślnej weryfikacji oprogramowania protokół odbioru nie zostanie podpisany. 11. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych dla urządzeń wymienionych w załączniku 8b do SIWZ, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, kompatybilne (współpracujące) z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciowo-systemowo sprzętową w tym samym zakresie, co produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia. 12. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi przedłożyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia 13. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej). 14. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji. 15. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości: Dla części II przedmiotu zamówienia: Wykonawca określi gwarancję jakości dla urządzenia wymienionego w Załączniku nr 8b do SIWZ w złożonej ofercie stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ. 16. Pozostałe wymagania dotyczące gwarancji jakości zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ 17. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wolny od wad, fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 18. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 19. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 20. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych używanych na terytorium RP gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. 21. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także transport do siedziby Zamawiającego, rozładunek sprzętu komputerowego oraz zainstalowanie oprogramowania systemowego. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca. 22. Wymagania dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia zawarte zostały w paragrafie 2 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232110-8, 30230000-0, 30231300-0, 30213000-5, 30232110-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Najniższa cena ofertowa brutto 60,00
Gwarancja jakości 30,00
Termin wykonania 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-sprzetu-komputerowego-wraz-z-oprogramowaniem-oraz-sprzetu-poligraficznego-do-urzedu-miasta-leszna%2C-leszno,77550,ogloszenie.html

http://www.bip.leszno.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764