logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Rząska: Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów do 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Rząsce k/Krakowa

Oferta ważna do:10.06.2022 godz. 10:30
Odsłon: 42

Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów do 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Rząsce k/Krakowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121506645
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Krakowska 2
1.5.2.) Miejscowość: Rząska
1.5.3.) Kod pocztowy: 30-199
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.latocha@ron.mil.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: 35wog.wp.mil.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów do 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Rząsce k/Krakowa
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7b4e1f9-da74-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00173012
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019878/10/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów do 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Rząsce k/Krakowa
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/35wog/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/35wog/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z zapisami SWZ
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/35wog/proceedings
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z zapisami SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 19/ŁĄCZ/22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 464890,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów do 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Rząsce k/Krakowa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości danego artykułu, kosztem innego, w granicach nieprzekraczających ogólnej ceny ofertowej. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w załączniku.
Zamawiający przewiduje realizację zamówienia do 5 dostaw.
Dostawa do siedziby Zamawiającego realizowana będzie transportem Wykonawcy,
na jego koszt i ryzyko. Miejsce realizacji zamówienia – dostawa w dni robocze w godzinach
8:00-14:00 do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne były dostarczone jako fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz pierwszego gatunku.
Zamawiający wymaga, aby termin ważności (przydatności) wszystkich materiałów eksploatacyjnych był nie krótszy niż 18 miesięcy od dnia dostawy.
Zamawiający wymaga dla wszystkich oferowanych materiałów eksploatacyjnych
24 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia dostawy.
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących muszą być opakowane
w kartonowe opakowania zewnętrzne z logo i nazwą producenta, opisem zawartości
i oznaczone numerem katalogowym produktu (symbolem); muszą być opakowane indywidualnie
w wewnętrzne, hermetyczne opakowanie uniemożliwiające kontakt produktu z atmosferą.
Wymienione w formularzu cenowym (Zał. nr 5 do SWZ) znaki towarowe i nazwy producentów stanowią towar powszechnie dostępny na rynku, zaś ich wskazanie wobec braku odpowiednich norm przedmiotowych, określających parametry tych wyrobów, ma jedynie na celu określenie oczekiwanego standardu jakościowego i wydajnościowego zamawianych produktów.
Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych lub pochodzenia to przyjmuje się, że takim wskazaniom towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia skorzystał z dyspozycji wyrażonej w art. 105 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wskazał na markę z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych Zamawiający wskazuje tym samym parametry techniczne (w tym pojemność i wydajność) i jakościowe wymaganego towaru.
Pod pojęciem „lub równoważne” należy rozumieć:
Materiały spełniające tę samą funkcję, posiadające te same parametry i standardy jakościowe bądź lepsze w stosunku do materiałów wskazanych (wymaganych) przez Zamawiającego i określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
W przypadku oferowania materiałów „równoważnych”, ciężar udowodnienia „równoważności” spoczywa na Wykonawcy (wzór zał. nr 8 do SWZ).
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych - fabrycznie nowych, nieregenerowanych, niefabrykowanych. W przypadku oferowania materiałów równoważnych, Wykonawca winien - zgodnie z treścią art. 105 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykazać, że oferowany towar spełnia wymagania określone przez zamawiającego czyli dotyczące zgodności z normami:
a) ISO/IEC 19752:2017 (dla tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych),
b) ISO/IEC 19798:2017 (dla tonerów do kolorowych drukarek laserowych)
c) ISO/IEC 24711:2021 (dla tuszy do drukarek atramentowych).
Wykonawca musi udokumentować właściwymi dokumentami potwierdzającymi zgodność
z wymienionymi normami.
Oferowany produkt równoważny nie może naruszać praw patentowych producentów oryginalnych materiałów.
Produkty równoważne muszą posiadać parametry eksploatacyjne zgodne ze wskazanym symbolem tonera określonym w formularzu cenowym adekwatnie do każdej pozycji. Symbole te określają: pełen zakres równoważności – parametry fizyko-chemiczne, techniczne, użytkowe, wydajnościowe, pełna kompatybilność ze sprzętem drukującym.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dla wszystkich oferowanych równoważnych materiałów eksploatacyjnych dokumenty potwierdzające zgodność z normami:
a) ISO/IEC 19752:2017 (dla tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych),
b) ISO/IEC 19798:2017 (dla tonerów do kolorowych drukarek laserowych)
c) ISO/IEC 24711:2021 (dla tuszy do drukarek atramentowych).
Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z wymienionymi wyżej normami ISO, muszą być wystawione przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby jakości lub niezależną akredytowaną jednostkę badawczą oraz zawierać formularz z raportu wyników testów pomiaru wydajności, przewidzianych w w/w normach.
W wypadku braku powyższych certyfikatów, Zamawiający dopuszcza przedłożenie
zaświadczenia wystawionego przez producenta drukarek, potwierdzające jakość oferowanych materiałów oraz możliwość zastosowania ich w miejsce oryginalnych. Zamawiający zaakceptuje dołączenie do każdego równoważnego materiału eksploatacyjnego dokumentu wystawionego przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby jakości, w połączeniu z odrębnie wystawionym raportem wyników testów pomiaru wydajności, przewidzianych w ww. normach.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125100-2 - Wkłady barwiące
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30192300-4 - Taśmy barwiące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
6. Zamawiający na podstawie zapisu art 441 ust 1 ustawy Pzp (prawo opcji) przewiduje możliwość zwiększenia dostaw do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnił największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji zgodnie z art. 31 ust 2 ustawy Pzp.
Zamawiający informuje, że ilości zawarte w formularzu cenowym obejmują zakres zamówienia podstawowego oraz wynikającego z prawa opcji.
W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji, ceny jednostkowe podane
w formularzu cenowym oferty Wykonawcy, nie podlegają zmianie. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji wyłącznie w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastosuje prawo opcji w przypadku wyczerpania ilości określonego asortymentu objętego zamówieniem podstawowym lub w innych uzasadnionych przypadkach oraz na zasadach określonych
w załączniku do SWZ tj. wzór umowy;
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JO, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zał. nr 6 do SWZ).
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie o aktualności informacji zwartych w oświadczeniu JO – (zał. nr 9) o których mowa w art 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych tj. dokumentów potwierdzających zgodność z normami określonymi powyżej w lit. a, b oraz c. Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z wymienionymi wyżej normami ISO, muszą być wystawione przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby jakości lub niezależną akredytowaną jednostkę badawczą oraz zawierać formularz z raportu wyników testów pomiaru wydajności umożliwiających weryfikację jakościową oferowanych produktów. W wypadku braku powyższych certyfikatów, Zamawiający dopuszcza przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez producenta drukarek, potwierdzające jakość oferowanych materiałów oraz możliwość zastosowania ich w miejsce oryginalnych.
Wykonawca składa ww. dokumenty wraz z ofertą dotyczy wyłącznie pozycji formularza cenowego gdzie wykonawca oferuje materiały równoważne.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych załącznik nr 8 do SWZ.
Zgodnie z art. 107 ust 2 Pzp. jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Powyższego przepisu nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych tj. dokumentów potwierdzających zgodność z normami określonymi powyżej w lit. a, b oraz c. Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z wymienionymi wyżej normami ISO, muszą być wystawione przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby jakości lub niezależną akredytowaną jednostkę badawczą oraz zawierać formularz z raportu wyników testów pomiaru wydajności umożliwiających weryfikację jakościową oferowanych produktów. W wypadku braku powyższych certyfikatów, Zamawiający dopuszcza przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez producenta drukarek, potwierdzające jakość oferowanych materiałów oraz możliwość zastosowania ich w miejsce oryginalnych.
Wykonawca składa ww. dokumenty wraz z ofertą dotyczy wyłącznie pozycji formularza cenowego gdzie wykonawca oferuje materiały równoważne.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych załącznik nr 8 do SWZ.
Zgodnie z art. 107 ust 2 Pzp. jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Powyższego przepisu nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest dołączyć do druku „Oferta” (zał. nr 1 do SWZ) nw. dokumenty:
1) JO wykonawcy- (zał. nr 6);
2) JO podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy)- (zał. nr 6a);
3) „Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres od … do …” w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” - (zał. nr 2) podpisany przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji – w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów;
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zał. nr 3) składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (jeżeli dotyczy);
5) „Formularz cenowy” (zał. nr 5);
6) Wykaz materiałów równoważnych (zał. nr 8) wyłącznie w przypadku ich oferowania/wykazywania;
7) Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w rozdziale IV pkt.1 SWZ.
8) Pełnomocnictwo jest wymagane dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę, lub składających pozostałe oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, gdy prawo takie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;
9) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum lub spółka cywilna). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).
2. Jeżeli Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części i Wykonawca składa ofertę na kilka części pełnomocnictwo musi jasno wskazywać jakich części dotyczy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolite oświadczenie (JO) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w załączniku nr 3 do SWZ, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy, jeżeli Zamawiający postawił warunki udziału w postępowaniu o których mowa w rozdziale VIII SWZ pkt 2 ppkt 2 lub 4.
6. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa powyżej, zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-10 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/35wog/proceedings
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-10 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-09
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-tuszy%2C-tonerow-i-materialow-eksploatacyjnych-do-drukarek%2C-kserokopiarek-i-faksow-do-35-wojskowego-oddzialu-gospodarczego-w-rzasce-k-krakowa%2C-rzaska,86867,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/35wog/proceedings
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Rząska - więcej ofert

  • Rząska: Dam pracę (0)

  • Rząska: Szukam pracy (0)

  • Rząska: Sprzedam (0)

  • Rząska: Kupię (0)

  • Rząska: Dam zlecenie (0)

  • Rząska: Przyjmę zlecenie (0)

  • Rząska: Różności (0)

  • Rząska: Oferty Last minute (0)

  • Rząska: Zamówienia publiczne (5)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764