logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kraków: Dostawę materiałów promocyjnych z logo projektu dla WGGiOŚ - KC-zp.272-91/21

Oferta ważna do:10.05.2021 godz. 10:00
Odsłon: 94

dostawę materiałów promocyjnych z logo projektu dla WGGiOŚ - KC-zp.272-91/21

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001577
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Al. Mickiewicza 30
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@agh.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawę materiałów promocyjnych z logo projektu dla WGGiOŚ - KC-zp.272-91/21
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bef7a74d-a8da-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00043729
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Niekonwencjonalne systemy geotermalne EGS-CO2 jako systemy energetyczne neutralne dla klimatu.” Akronim projektu to: EnerGizerS
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.dzp.agh.edu.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wniniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciuśrodków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresemhttps://e-propublico.pl (dalej jako: ”Platforma”) oraz drogą elektroniczną dzp@agh.edu.pl 1)Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.2) Wykonawca przystępując do postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje gozawiążący.3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto naPlatformie.4) Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:a) stały dostęp do sieci Internet; b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynkipoczty elektronicznej (e-mail),c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje znajnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),e) włączona obsługa JavaScriptorazCookies.5) Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml.6) Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocąPlatformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest nas erwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero poupływie terminu otwarcia ofert; b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przywysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.7) W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”)oraz poczty elektronicznej dzp@agh.edu.pl.. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia naPlatformie.8) Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważnosci w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za posrednictwem Platformy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone wrozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przezWykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Szczegółoweokreślenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 27 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanychzograniczeniami stosowania RODO zawarto w rozdziale 27 SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: dostawę materiałów promocyjnych z logo projektu dla WGGiOŚ-KC-zp.272-91/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawę materiałów promocyjnych z logo projektu dla WGGiOŚ-KC-zp.272-91/21
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realiazacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Opis techniczny oferowanych materiałów promocyjnych wraz ze wskazaniem ich wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą składa: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 do SWZ. Informacje zawarte woświadczeniach będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa powyżej, składa z każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
a) Opis techniczny oferowanych materiałów promocyjnych wraz ze wskazaniem ich wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie: opis techniczny oferowanych materiałów promocyjnych w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz oferty 2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie doreprezentowania wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprostz dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), to do oferty należydołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w następującym zakresie: a) terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy jest ona spowodowana następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, b) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówieniac) jakości lub innych parametrów urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana:• niedostępnością na rynku urządzeń wskazanych w ofercie wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń;• pojawieniem się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, • pojawieniem się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w oferciezmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-10 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-10 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-08


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawe-materialow-promocyjnych-z-logo-projektu-dla-wggios---kc-zp.272-91-21%2C-krakow,83708,ogloszenie.html

http://www.dzp.agh.edu.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764