logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kraków: Druk, oprawa i dostawa wydawnictw książkowych dla Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki

Oferta ważna do:05.11.2020 godz. 10:30
Odsłon: 80

Ogłoszenie nr 602991-N-2020 z dnia 2020-10-29 r.

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki: Druk, oprawa i dostawa wydawnictw książkowych dla Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, krajowy numer identyfikacyjny 00027600900000, ul. Wawel 5 , 31-001 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 124 225 155, e-mail zamek@wawel.org.pl, faks 124 215 177.
Adres strony internetowej (URL): www.wawel.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wawel.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty muszą zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Zamek Królewskie na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 8, 31-001 Kraków, Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk, oprawa i dostawa wydawnictw książkowych dla Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki
Numer referencyjny: DZP-282-8/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest druk, oprawa i dostawa do (wraz z wniesieniem) do siedziby Zamawiającego następujących wydawnictw książkowych: 1.a Katalog Arrasów Króla Zygmunta Augusta t. I(Dzieje arrasów) – wyd. II poprawione wersja polska Nakład: 1000 Blok książki: 225 x 265 mm (po obcięciu), 4+4, s. 240, kreda matt 130 g/m2, oprawa szyta, klejona: karton biały 330 g/m2, biga, 2 skrzydełka; kolor 4+0, folia mat 1.b Katalog Arrasów Króla Zygmunta Augusta t. I(Dzieje arrasów) – wyd. II poprawione wersja angielska Nakład: 1000 Blok książki: 225 x 265 mm (po obcięciu), 4+4, s. 240, kreda matt 130 g/m2, oprawa szyta, klejona: karton biały 330 g/m2, biga, 2 skrzydełka; kolor 4+0, folia mat 2. Katalog Arrasów Króla Zygmunta Augusta t. II (katalog zbiorów) wyd. II poprawione wersja polska Nakład: 1000 Blok książki: 225 x 265 mm (po obcięciu), 4+4, s. 640, plus 7 wkładek w formacie 350 x 265 mm, kreda matt 130 g/m2, oprawa szyta, klejona: karton biały 330 g/m2, biga, 2 skrzydełka; kolor 4+0, folia mat 3. Katalog Arrasów Króla Zygmunta Augustat. III (eseje), nowość wydawnictwo dwujęzyczne Nakład: 1000 Blok książki: 225 x 265 mm (po obcięciu), 4+4, s. 300, kredamatt 130 g/m2, oprawa szyta, klejona: karton biały 330 g/m2, biga, 2 skrzydełka; kolor 4+0, folia mat 4.a Arrasy Króla Zygmunta, aut. M. Piwocka x 8 w językowych, parametry druku jak w wersji polskiej, różne nakłady. wersja polska Nakład: 3000 Blok książki: 225 x 283 mm (po obcięciu), 4+4, 200 s., kreda matt 130 g/m2, oprawa zintegrowana: oklejka karton 250 g/m2, biga, 4+0, folia aksamitna lub matowa, lakier wybiórczo, okładzina karton 350 g/m2, wyklejka 4+0 4.b wersja angielska Nakład: 3000 4.c wersja niemiecka Nakład: 2000 4.d wersja hiszpańska Nakład: 2000 4.e wersja francuska Nakład: 1000 4.f wersja włoska Nakład: 1000 4.g wersja rosyjska Nakład: 1000 4.h wersja ukraińska Nakład: 1000 5. Arrasy, książeczka „aktywna” dla dzieci – wydanie II Nakład: 3000 32 str., 280 x 280 mm, środek: objętość: ss. 28, kolor: 4+4 papier środek 170 g, okładka miękka 300, kolor 4+4, folia mat., szycie nićmi + oprawa klejona 2 Po zawarciu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały wyjściowe niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (drogą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę lub na nośniku danych). 3. Przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie w ramach wynagrodzenia wydawnictw do siedziby Zamawiającego (adres: Wawel 5, 31-001 Kraków) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminach określonych w Rozdziale III niniejszej Specyfikacji. Wykonawca zapewni wyładunek przedmiotu zamówienia oraz złożenie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dostarczenie przedmiotu zamówienia odbędzie się w dniu roboczym (od poniedziałku do piątku). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia wydawnictw powstałe podczas realizacji dostawy i rozładunku. 4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z druku i dostawy wydawnictw, o których mowa w pkt 1 ppkt. 2, 4g – 4h, 5. Rezygnacja taka następuje poprzez złożenie Wykonawcy stosownego pisemnego oświadczenia. Z tytułu rezygnacji z wykonania części przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje zlecenie realizacji przedmiotu zamówienia w pozostałym zakresie. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności drukarskie i introligatorskie. 6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wydrukowane, oprawione i dostarczone wydawnictwa składające się na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesięcy (z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału 14 SIWZ, kiedy termin ten zostanie dostosowany do terminów wskazanych przez Wykonawcę, a podlegającego ocenie w ramach wskazanych w tym rozdziale kryterium oceny ofert).

II.5) Główny kod CPV: 79800000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79810000-5
79823000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
25
15

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany w terminie: a) Wydawnictwa, o których mowa w Dziale II.4) pkt 1 ppkt 1a-1b, 2 oraz 3 – dwadzieścia pięć dni od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów wyjściowych; b) Wydawnictwa, o których mowa w Dziale II.4) pkt 1 ppkt 4 – piętnaście dni od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów wyjściowych - jednakże nie dalej niż do dnia 20 grudnia 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca potwierdził spełnianie tego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wydrukowaniu, oprawie i dostawie wydawnictwa książkowego o wartości co najmniej 200 000 zł brutto (słownie brutto złotych: dwieście tysięcy). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazanie się spełnianiem tego warunku udziału w postępowaniu może polegać na spełnieniu tego warunku samodzielnie przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. W sytuacji, gdy jest to technicznie możliwe Zamawiający samodzielnie pobierze ten dokument przy pomocy ogólnodostępnej bazy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji na wydrukowane wydawnictwa 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej i w okolicznościach określonych w niniejszym paragrafie, tj. w przypadku: a) działania siły wyższej rozumianej, jako zdarzenie nagłe o charakterze zewnętrznym, którego żadna ze Stron Umowy nie mogła przewidzieć i na które żadna ze Stron Umowy nie ma wpływu, lub innych okoliczności, których nie można było przewidzieć albo wystąpienia stanu wyższej konieczności; b) wystąpienia okoliczności związanych z sytuacją epidemiologiczną, które uniemożliwiają lub znacząco utrudniają realizację Przedmiotu Umowy; c) konieczności dokonania zmian w Przedmiocie Umowy w stosunku do postanowień dokumentów, o których mowa w § 1 ust 3 Umowy, wynikającą z okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie ich tworzenia; d) trudności w opracowaniu Materiałów Wyjściowych; g) zmiany przepisów prawa; h) decyzji Zamawiającego o rezygnacji z realizacji części Przedmiotu Umowy w okolicznościach, o których mowa w § 1 ust 5 Umowy; i) zmian w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym polegających na zamianie jego elementów lub parametrów na elementy lub parametry o lepszych lub/i odpowiedniejszych cechach chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany wynagrodzenia albo terminu lub sposobu wykonania Przedmiotu Umowy;. j) konieczności dokonania zmiany podwykonawcy Przedmiotu Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; k) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie części Przedmiotu Umowy staje się bezprzedmiotowe l) ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy; 2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust 1 Strony, jeżeli będzie to konieczne, doliczą niezbędny, możliwie najkrótszy czas do terminów wykonania poszczególnych części Przedmiotu Umowy, ewentualnie dokonają uzasadnionej zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 3.W przypadku ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek zmiany treści Umowy, o której mowa w ust 1 każda ze Stron ma prawo wystąpić do drugiej z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy. 4. Wniosek, o którym mowa w ust 3 zawiera w szczególności propozycję nowych postanowień Umowy i uzasadnienie konieczności dokonania jej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-05, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi zostać złożona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje unieważnienie niniejszego postępowania w przypadku nie przyznania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji celowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/druk%2C-oprawa-i-dostawa-wydawnictw-ksiazkowych-dla-zamku-krolewskiego-na-wawelu-%E2%80%93-panstwowych-zbiorow-sztuki%2C-krakow,82056,ogloszenie.html

http://www.wawel.krakow.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764